Spausdinti šį puslapį

Kaip apsisaugoti nuo karščių?

Nors karš­čiai iš Lie­tu­vos lai­ki­nai trau­kia­si, si­nop­ti­kai prog­no­zuo­ja sa­vai­tės pa­bai­go­je nau­ją jų ban­gą. Tuo tar­pu me­di­kai įspė­ja: per­ne­lyg aukš­ta ap­lin­kos tem­pe­ra­tū­ra ža­lin­ga žmo­nių svei­ka­tai.

Per di­de­lis sau­lės spin­du­lių ar ši­lu­mos kie­kis ga­li su­sarg­din­ti ar net nu­ma­rin­ti žmo­gų. Ap­lin­kos tem­pe­ra­tū­ra iki +30 oC yra są­ly­gi­nai kom­for­ta­bi­li, dau­giau nei +34 oC – eks­tre­ma­li, dau­giau nei +38 oC – ža­lin­ga svei­ka­tai, o dau­giau nei +42 oC – pa­vo­jin­ga.

Eks­tre­ma­lus karš­tis vei­kia iš lė­to, ir pa­vo­jus svei­ka­tai daž­nai iš­ryš­kė­ja, kai pa­dė­ti jau per vė­lu – la­bai aukš­ta kū­no tem­pe­ra­tū­ra ga­li pa­kenk­ti sme­ge­nims ir ki­tiems gy­vy­biš­kai svar­biems or­ga­nams. Per­kais­ti ir su­sirg­ti ga­li­ma per­ne­lyg il­gai bū­nant sau­lė­je, sun­kiai dir­bant ar spor­tuo­jant karš­tą die­ną, il­gai bū­nant karš­to­je ap­lin­ko­je (pa­tal­po­je, au­to­mo­bi­ly­je).

Rei­kia at­min­ti: di­des­nė ri­zi­ka nei dau­ge­liui ky­la kū­di­kiams ir vai­kams iki 4 me­tų, nes jie jaut­res­ni aukš­tos tem­pe­ra­tū­ros po­vei­kiui, 65 me­tų am­žiaus ir vy­res­niems žmo­nėms, as­me­nims, tu­rin­tiems ant­svo­rio, dir­ban­tiems sun­kų fi­zi­nį dar­bą, ser­gan­tiems įvai­rio­mis li­go­mis (en­dok­ri­ni­nė­mis, inks­tų, šir­dies, krau­ja­gys­lių).

Žmo­nės karš­tį to­le­ruo­ja skir­tin­gai, to­dėl tiks­liai pa­sa­ky­ti, ko­kia tem­pe­ra­tū­ra ga­li bū­ti pa­vo­jin­ga, anot spe­cia­lis­tų, sun­ku. Vei­kia ir ul­tra­vio­le­ti­nės spin­du­liuo­tės in­ten­sy­vu­mas.

Karš­tą die­ną re­ko­men­duo­jama ger­ti daug skys­čių, ne­pri­klau­so­mai nuo ak­ty­vu­mo. Ypač nau­din­gas mi­ne­ra­li­zuo­tas van­duo, nes karš­to­je ap­lin­ko­je žmo­gaus or­ga­niz­mas su pra­kai­tu ne­ten­ka daug skys­čių ir mi­ne­ra­li­nių me­džia­gų. Van­dens spe­cia­lis­tai pa­ta­ria ger­ti po tru­pu­tį vi­są die­ną, ne­lau­kiant, kol pra­dės ka­muo­ti troš­ku­lys. Rei­kė­tų veng­ti al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų, skys­čių su ko­fei­nu, gė­ri­mų su sal­dik­liais, nes to­kie gė­ri­mai ska­ti­na van­dens pa­si­ša­li­ni­mą iš or­ga­niz­mo.

Pa­ta­ria­ma veng­ti rie­bių ir sun­kiai virš­ki­na­mų pa­tie­ka­lų, val­gy­ti dau­giau skys­tų pro­duk­tų, leng­vai virš­ki­na­mų lie­sų pie­no pro­duk­tų, vai­sių ir dar­žo­vių.

Dė­vė­ti rei­kė­tų švie­sius, lais­vus, na­tū­ra­laus au­di­nio, ge­rai pra­lei­džian­čius pra­kai­tą dra­bu­žius. Dra­bu­žių iš sin­te­ti­nių au­di­nių rei­kė­tų veng­ti. Gal­vą per karš­čius ap­sau­gos skry­bė­lai­tė ar ki­tas gal­vos ap­dan­ga­las, skė­tis. Pa­gel­bės ap­sau­gi­nis kre­mas nuo sau­lės.

Svei­ka­tos spe­cia­lis­tai pa­ta­ria ap­ri­bo­ti fi­zi­nę veik­lą lau­ke, ge­riau dar­bus at­lik­ti ry­te ir va­ka­re. Jie re­ko­men­duo­ja daž­niau bū­ti pa­vė­sy­je, kad kū­nas tu­rė­tų ga­li­my­bę at­si­gau­ti. Pa­vo­jin­giau­sias lai­kas lau­ke – nuo 11 iki 17 val. Karš­to­je ap­lin­ko­je pa­ta­ria­ma bū­ti kuo trum­piau, veng­ti sau­lė­kai­tos, tie­sio­gi­nių sau­lės spin­du­lių. Ypač pa­vo­jin­ga už­mig­ti sau­lės ato­kai­to­je. Dir­ban­tiems karš­ty­je dar­buo­to­jams bū­ti­nos spe­cia­lios per­trau­kos vė­sio­je vie­to­je, ku­rių truk­mę ir daž­nu­mą darb­da­vys nu­sta­to sa­vo nuo­žiū­ra, ta­čiau ne re­čiau nei kas 1,5 val.

Vi­suo­me­nės svei­ka­tos spe­cia­lis­tai įspė­ja ne­pa­lik­ti vai­kų vie­nų au­to­mo­bi­liuo­se. Ma­ši­nos la­bai grei­tai įkais­ta, to­dėl vai­kus ga­li iš­tik­ti ši­lu­mos smū­gis. Tu­rė­tu­me taip pat pa­tik­rin­ti, ar vai­kiš­kos sė­dy­nės pa­vir­šius bei sau­gos dir­žai nė­ra per karš­ti, kad vai­kas ne­nu­si­de­gin­tų.

Pa­lai­ky­ti na­muo­se vė­sią ap­lin­ką pa­dės už­ver­ti lan­gai, pro ku­riuos pa­ten­ka tie­sio­gi­niai sau­lės spin­du­liai. Juos ati­da­ry­ti rei­kė­tų tik va­ka­re, kai oro tem­pe­ra­tū­ra bū­na nu­kri­tus. Ge­riau nau­do­ti tam­sios spal­vos užuo­lai­das ar­ba me­ta­li­nes ža­liu­zes – jos su­ge­ria ši­lu­mą. Die­ną nau­do­ti kuo ma­žiau dirb­ti­nės švie­sos ir elek­tri­nių įren­gi­nių, nes jie su­ku­ria pa­pil­do­mą karš­tį.

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)