Spausdinti šį puslapį

Kaip nesušalti ir kaip padėti sušalusiajam

Lie­tu­vos si­nop­ti­kams prog­no­zuo­jant ar­tė­jan­čius žie­mos spei­gus, Svei­ka­tos mo­ky­mo ir li­gų pre­ven­ci­jos cen­tro spe­cia­lis­tai pri­me­na, kaip gin­tis nuo šal­čio, ir pa­ta­ria, ką da­ry­ti su­ša­lus.

Per šal­čius ava­ly­nė, kaip ir dra­bu­žiai, tu­rė­tų bū­ti lais­vo­ki – pu­se nu­me­rio per di­de­li. Se­nas ge­ras pa­ta­ri­mas: jei nė­ra tin­ka­mes­nių prie­mo­nių, ko­jas ga­li­ma ap­si­vy­nio­ti laik­raš­čiu ir ap­mau­ti po­lie­ti­le­ni­niais mai­še­liais, tik po to ap­siau­ti ba­tus. To­kie „au­tai“ ge­rai su­lai­kys ši­lu­mą.

Ge­riau nu­si­mau­ti žie­dą, nu­si­seg­ti laik­ro­dį su me­ta­li­ne apy­ran­ke – at­šil­dant nu­ša­lu­sias ran­kas, jos tins­ta ir pa­puo­ša­lus sun­ku nu­mau­ti. Ruo­šian­tis ei­ti į šal­tį veng­ti al­ko­ho­lio, nes jis pa­grei­ti­na or­ga­niz­mo at­ša­li­mą. Ne­pa­tar­ti­na ir rū­ky­ti – ni­ko­ti­nas su­trik­do krau­jo apy­ta­ką, o tai gre­sia grei­tes­niu ga­lū­nių nu­ša­li­mu.

Vei­dą ir ran­kas rei­kia pa­si­tep­ti rie­biu kre­mu. Pa­ju­tus, kad vei­das šą­la, – da­ry­ti gri­ma­sas, tai yra mankš­tin­ti vei­do rau­me­nis. Jei­gu ten­ka ko nors lauk­ti, šal­ty­je ne­ga­li­ma sto­vė­ti ar sė­dė­ti ra­miai, rei­kia kuo dau­giau ju­dė­ti, šo­ki­nė­ti.

Svei­ka­tos mo­ky­mo ir li­gų pre­ven­ci­jos cen­tro spe­cia­lis­tai taip pat pa­ta­ria, ką da­ry­ti, jei­gu su­ša­lo­te.

Pir­miau­sia, jei nu­ša­lo tik ran­kos ir ko­jos, jas rei­kia įmerk­ti į kam­ba­rio tem­pe­ra­tū­ros van­de­nį ir pa­ma­žu pil­ti šil­tes­nio van­dens. Iš kar­to merk­ti į karš­tą van­de­nį ne­ga­li­ma. Jei at­ša­lo vi­sas kū­nas, su­ša­lu­sį­jį ga­li­ma gul­dy­ti į kam­ba­rio tem­pe­ra­tū­ros vo­nią ir pa­ma­žu leis­ti šil­tes­nio van­dens (iki +37 oC).

Jei­gu vo­nios nė­ra, dė­ki­te šil­tus kom­pre­sus ant vi­so kū­no (su­drė­kin­ta drun­gna­me van­de­ny­je ant­klo­dė kei­čia­ma kas 2–3 min.). Su­šil­džius pa­žeis­tą kū­no da­lį rei­kia nu­sau­sin­ti, ste­ri­liai ap­riš­ti ir šil­tai už­klo­ti. Jos ne­ga­li­ma tep­ti rie­ba­lais ir te­pa­lais.

Ne­pa­tar­ti­na trin­tis snie­gu, ka­dan­gi snie­go kris­ta­lai ga­li su­brai­žy­ti ir už­krės­ti odą. Kai nu­ša­li­mas ne­di­de­lis, šil­dy­ti ga­li­ma ran­ko­mis. Ne­re­ko­men­duo­ja­ma trin­ti ir ma­sa­žuo­ti, kai yra smar­kus nu­ša­li­mas, nes ga­li­ma su­žeis­ti krau­ja­gys­les, dėl to pa­di­dė­ja jų trom­bo­zės ir gi­les­nių au­di­nių pa­žei­di­mo pa­vo­jus.

Su­ša­lu­sia­jam rei­kia duo­ti ger­ti karš­tos ar­ba­tos ar ka­vos. Ko­fei­nas ypač ge­rai ple­čia krau­ja­gys­les, to­dėl or­ga­niz­mas grei­čiau su­šy­la. Su­ša­lu­sia­jam bū­ti­na per­si­reng­ti šil­tais ir sau­sais dra­bu­žiais, šil­tai ap­si­klo­ti. Jei šil­dant at­si­ran­da pūs­lių, to­liau ne­šil­dy­ki­te, sku­biai vež­ki­te nu­ken­tė­ju­sį­jį į gy­dy­mo įstai­gą. Rei­kia ne­dels­ti ir lai­ku kreip­tis į gy­dy­to­ją.

Nu­ša­li­mu va­di­na­mas že­mos tem­pe­ra­tū­ros su­kel­tas au­di­nių pa­žei­di­mas. Jo prie­žas­tys bū­na įvai­rios. Tam tik­ro­mis są­ly­go­mis (il­ges­nį lai­ką vei­kiant šal­čiui, pu­čiant vė­jui, pa­di­dė­jus drėg­mei, avint ankš­tą ir šla­pią ava­ly­nę, esant gir­tam, krau­juo­jant ir pan.) nu­šą­la­ma, kai net yra 3–7 oC tem­pe­ra­tū­ros.

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)