Spausdinti šį puslapį

Kalbėta apie prevencijos būtinybę

As­ta KROGERTIENĖ

Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vė spau­dai

 

Ap­tar­tos ne­pil­na­me­čių da­ro­mų tei­sės pa­žei­di­mų, pre­ven­ci­jos, už­im­tu­mo pro­ble­mos.

Vil­niaus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te rug­sė­jo 12 d. vy­ko pa­si­ta­ri­mas su ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus bei Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus va­do­vais. Ja­me ap­tar­tos ne­pil­na­me­čių da­ro­mų tei­sės pa­žei­di­mų, pre­ven­ci­jos, už­im­tu­mo pro­ble­mos, ieš­ko­ta spren­di­mų, kaip su­ak­ty­vin­ti tarp­ži­ny­bi­nį ben­dra­dar­bia­vi­mą.

Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Pre­ven­ci­jos po­sky­rio vy­res­nio­ji spe­cia­lis­tė Dai­va No­vi­kie­nė ap­žvel­gė ne­pil­na­me­čių da­ro­mų nu­si­kal­ti­mų ir tei­sės pa­žei­di­mų sta­tis­ti­ką. Ne­pil­na­me­čių nu­si­kals­ta­mu­mas per­nai pa­ly­gi­nus su 2010-ai­siais su­ma­žė­jo 30 pro­cen­tų. Pa­grin­di­nė­mis ne­pil­na­me­čių nu­si­kals­ta­mu­mo prie­žas­ti­mis pa­rei­gū­nė įvar­di­jo tė­vų kon­tro­lės sto­ką, vai­kų ne­pri­ežiū­rą bei ne­už­im­tu­mą, šei­mų so­cia­li­nę pa­dė­tį. Pa­ste­bi­ma: daž­nai nu­si­kals­ti lin­kę vai­kai bū­na pa­lik­ti se­ne­liams, ku­rie ne­pa­jė­gia su­kon­tro­liuo­ti ar­ba jų tie­siog ne­klau­so.

Šiuo me­tu 52 moks­lei­viai yra po­li­ci­ją do­mi­nan­čių vai­kų ap­skai­to­je. Sa­vi­val­dy­bės Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus va­do­vė As­ta Le­o­na­vi­čie­nė at­krei­pė dė­me­sį, kad dau­giau vai­kų, ku­rie au­ga psi­chi­kos ne­ga­lią tu­rin­čių as­me­nų šei­mo­se. To­kiems vai­kams bū­ti­na so­cia­li­nė pa­gal­ba, jie la­biau pa­žei­džia­mi ir lin­kę pa­tys nu­si­kals­ti.

Su­si­rin­ki­me ap­tar­tos rū­ky­mo, smur­to bei pa­ty­čių pro­ble­mos, dis­ku­tuo­ta apie tai, kaip su­kur­ti mo­kyk­lo­se sau­gią ap­lin­ką. Ra­jo­no po­li­ci­jos va­do­vas Ro­lan­das Kiš­kis at­krei­pė dė­me­sį, jog bū­ti­na su moks­lei­viais ir jų tė­vais dau­giau kal­bė­tis šio­mis te­mo­mis, ypač nar­ko­ti­nių me­džia­gų dis­po­na­vi­mo bei var­to­ji­mo pre­ven­ci­jos klau­si­mais. Anot po­li­ci­jos įstai­gos vir­ši­nin­ko, tiks­liai įvar­din­ti, kiek ra­jo­no moks­lei­vių dis­po­nuo­ja ar var­to­ja nar­ko­ti­nes me­džia­gas, ne­ga­li­ma, ta­čiau pa­gal tu­ri­mą in­for­ma­ci­ją ne­ma­ža da­lis moks­lei­vių bent kar­tą yra var­to­ję nar­ko­ti­nes me­džia­gas. R. Kiš­kis ak­cen­ta­vo, kad tu­rė­tų bū­ti glaudus mo­ky­to­jų ir tė­vų, mo­ky­to­jų ir po­li­ci­jos ben­dra­dar­bia­vi­mas.

Švie­ti­mo ir sporto sky­riaus ve­dė­ja Da­lė Ste­po­na­vi­čie­nė in­for­ma­vo, kad rug­pjū­čio 28 d. pa­tvir­tin­tos švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ro Re­ko­men­da­ci­jos dėl po­vei­kio prie­mo­nių tai­ky­mo ne­tin­ka­mai be­si­el­gian­tiems mo­ki­niams. Va­do­vau­jan­tis re­ko­men­da­ci­jo­mis mo­kyk­los sa­vo tai­syk­lė­se ga­lės nu­ma­ty­ti, ko­kių prie­mo­nių im­sis ne­tin­ka­mai be­si­el­gian­tiems moks­lei­viams.

Su­si­ti­ki­me nu­spręs­ta, kaip efek­ty­viai Švie­ti­mo ir spor­to sky­rius bei po­li­ci­ja ga­lė­tų nuo­lat keis­tis in­for­ma­ci­ja apie smur­to ir pa­ty­čių at­ve­jus, mo­ki­nių pa­da­ry­tus tei­sės pa­žei­di­mus.

Pa­ste­bi­ma, kad kai ku­rių mo­kyk­lų va­do­vai sten­gia­si, jog nei­gia­ma in­for­ma­ci­ja ne­pa­siek­tų vie­šu­mos. De­ja, bai­mė įvar­din­ti ne­ge­ro­ves tik dar la­biau gi­li­na pro­ble­mas. Pri­ei­ta prie iš­va­dos, kad pe­da­go­gai tu­ri ste­bė­ti mo­ki­nių san­ty­kius, el­ge­sį, o esant rei­ka­lui, ak­ty­viai re­a­guo­ti.

Ke­lių po­li­ci­jos po­sky­rio vir­ši­nin­kas Ne­ri­jus Bu­tė­nas kal­bė­jo apie bū­ti­ny­bę moks­lei­viams dieg­ti sau­gaus el­ge­sio gat­vė­je įgū­džius. Pre­ven­ci­jos ir Ke­lių po­li­ci­jos po­sky­rių spe­cia­lis­tai vi­są rug­sė­jį mo­kyk­lo­se lan­ko pra­di­nu­kus, ve­da jiems pa­skai­tė­les apie sau­gų eis­mą. N. Bu­tė­no nuo­mo­ne, pa­tys tė­vai tu­rė­tų la­biau rū­pin­tis vai­kais, jiems iš­aiš­kin­ti, ko­dėl bū­ti­na dvi­ra­ti­nin­kui dė­vė­ti šal­mą. Ana­li­zuo­ti pa­vyz­džiai, kai moks­lei­viai, švęs­da­mi mo­kyk­li­nes šven­tes, el­gia­si itin ne­sau­giai, ne­at­sar­giai va­ži­nė­ja au­to­mo­bi­liais. Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus at­sto­vai įsi­pa­rei­go­jo in­for­muo­ti po­li­ci­ją apie ar­tė­jan­čias iš­skir­ti­nes mo­kyk­li­nes šven­tes. Jų me­tu pa­rei­gū­nai su­stip­rins pa­tru­lia­vi­mą.

N. Bu­tė­nas at­krei­pė dė­me­sį į tai, kad šiuo me­tu nie­kas ne­ruo­šia moks­lei­vių, no­rin­čių įgy­ti pa­žy­mė­ji­mą, su­tei­kian­tį tei­sę nuo 12 me­tų va­ži­nė­ti. Bu­vo nu­spręs­ta, jog po­li­ci­jos įstai­ga raš­tu kreip­sis į ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­ją bei siū­lys spręs­ti šį klau­si­mą.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)