Spausdinti šį puslapį

Kalėdinėse ašarose bus ir vilties

Pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sio lab­da­ros va­ka­ro „Žo­džiai į sie­lą“ da­ly­viai įro­dė – uk­mer­giš­kiai nė­ra abe­jin­gi sve­ti­mo skaus­mui, o su­rė­mus pe­čius ga­li­ma net di­džiau­sio­je ne­vil­ty­je įžieb­ti vil­ties ug­nį. Na­mų ne­te­ku­si dau­gia­vai­kė ma­ma sa­ko ne­ti­kė­ju­si, kad ap­lin­kui tiek daug ge­rų žmo­nių.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Be namų likusiai šeimai paremti buvo surengtas labdaros vakaras.

Lab­da­ros va­ka­rą, skir­tą nuo gais­ro nu­ken­tė­ju­siai Ri­tos Vi­to­nie­nės šei­mai pa­rem­ti, su­ren­gė Uk­mer­gės ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tras. Tai pir­mas toks cen­tro su­reng­tas ren­gi­nys.

Įstai­gos di­rek­to­rė Si­gi­ta Ba­ka­naus­kie­nė ir ad­mi­nist­ra­to­rė Li­na Su­kac­kie­nė sa­ko, kad im­tis to­kios veik­los pa­ska­ti­no pa­ti ne­lai­mė ir su­vo­ki­mas, ko­kia svar­bi pir­mo­ji pa­gal­ba bė­do­je at­si­dū­ru­siam žmo­gui.

Mo­te­rys ma­no, kad to­kiu at­ve­ju ne­pa­pras­tai svar­bus yra ap­lin­ki­nių pa­lai­ky­mas. Kar­tais – tie­siog pa­ta­ri­mas ar ge­ras žo­dis, kar­tais – fi­nan­si­nė pa­ra­ma.

 

Pa­dė­jo sve­ti­mi

 

Ke­tu­ris vai­kus au­gi­nan­čios R. Vi­to­nie­nės na­mai lyg kor­tų na­me­lis su­pleš­kė­jo ma­žiau nei per pus­va­lan­dį. Spa­lio šal­ty­je prieš pat vi­dur­nak­tį mo­te­ris ir jos at­ža­los at­si­dū­rė taip, kaip bu­vo kam­ba­ry­je: vien­marš­ki­niai, su šle­pe­tė­mis. Iš­gel­bė­tas tur­tas – Ri­tos ran­ki­nė su kai ku­riais do­ku­men­tais ir ke­liais li­tais bei vai­kų kom­piu­te­ris.

Tė­vus ir pir­mą­jį vy­rą pa­lai­do­ju­siai mo­te­riai vie­nin­te­le pa­ra­ma po gais­ro ta­po drau­gai ir vi­siš­kai sve­ti­mi žmo­nės. Jie da­li­no­si mais­tu, dra­bu­žiai, pi­ni­gais ir net su­tei­kė lai­ki­ną pa­sto­gę.

 

12-07-1_straipsnio_2_nuotr

Renginį vedė Lina Sukackienė.


Pri­si­pa­žin­siu – ki­tą ry­tą po ne­lai­mės kal­bi­nant be­na­me ta­pu­sią mo­te­rį kiek ne­re­a­lus pa­si­ro­dė Ri­tos pa­si­ry­ži­mas at­sta­ty­ti vi­siš­kai su­de­gu­sį na­mą. Ji – siu­vė­ja, gy­ve­ni­mo drau­gas iš­vy­kęs už­dar­biau­ti į už­sie­nį ir te­spė­jęs už­dirb­ti bi­lie­tui na­mo...

Savo būs­tą iš kuk­lių al­ge­lių po­ra lip­dė, durs­tė, ren­tė ir dar ne­bai­gė iki galo su­ręs­ti sep­ty­ne­rius me­tus...

Nau­jas būs­tas? At­ro­dė, kad šei­ma apie sa­vo na­mus sva­jo­ti ne­be­tu­ri tei­sės. Ar­ba ta sva­jo­nė yra la­bai la­bai to­li­ma... Ta­čiau, pa­si­ro­do, ge­rų žmo­nių dė­ka ti­kė­ji­mas tu­rė­ti na­mus įgau­na re­a­lų pa­grin­dą.

 

Pir­mo­ji pa­gal­ba

 

„Pir­mą kar­tą po gais­ro pas Ri­tą nu­va­žia­vo­me šeš­ta­die­nį. Iš kar­to su­pra­to­me, kad tai mo­te­riai pa­dė­si­me, kiek ga­lė­si­me“, – sa­kė Vla­do Šlai­to vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je lab­da­ros ren­gi­nį ve­du­si Ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro ad­mi­nist­ra­to­rė L. Su­kac­kie­nė.

Pa­sak jos, su­tei­ku­s šei­mai pir­mą­ją pa­gal­bą – pa­ra­mą pa­ta­ly­ne, mais­tu, nu­tar­ta pra­šy­ti ir ver­sli­nin­kų, po­li­ti­kų ir net Sei­mo na­rių pa­ra­mos, o kaip at­ly­gį už ma­te­ria­li­nę pa­ra­mą su­ren­gti bent trum­pu­tę šven­tę sie­lai.

 

12-07-1_straipsnio_3_nuotr

Už pa­ra­mą dė­ko­jo Si­gi­ta Ba­ka­naus­kie­nė.


Ren­gi­ny­je sa­vo ei­les skai­tė pa­rem­ti uk­mer­giš­kių at­vy­ku­si Sei­mo na­rė, po­etė Da­lia Tei­šers­ky­tė, liau­dies dai­nas at­li­ko Ri­man­tas Kli­mas ir Pra­nas Za­rem­ba, bir­by­ne gro­jo An­ta­nas Jo­nu­šas.

„Jūs tik da­ry­kit to­kius va­ka­rus, tik da­lin­ki­tės ge­ru­mu, o aš pa­ža­du: į juos vi­sa­da at­va­žiuo­siu“, – sa­kė to va­ka­ro pū­gos ne­pa­bū­gu­si D. Tei­šers­ky­tė.

At­vy­ko ir ra­jo­no va­do­vai, ver­sli­nin­kai, ta­ry­bos na­riai. Iš ra­jo­no biu­dže­to na­mų ne­te­ku­siai šei­mai iš kar­to po ne­lai­mės bu­vo skir­ta pi­ni­gi­nė kom­pen­sa­ci­ja, ta­čiau lab­da­ros va­ka­re da­ly­va­vęs sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Ro­lan­das Ja­nic­kas pa­si­džiau­gė, kad vien tuo ne­bu­vo ap­si­ri­bo­ta. Žmo­gus sa­vo ne­lai­mė­je ne­bu­vo for­ma­liai at­stum­tas už­dė­jus pliu­siu­ką, kad jam pa­dė­ta. Pa­si­džiaug­ta, kad to ėmė­si bū­tent sa­vi­val­dy­bės įstai­gos dar­buo­to­jos, ne­įsi­sprau­du­sios į for­ma­lią aš­tuo­nių va­lan­dų dar­bo die­ną.

Į ren­gi­nį at­vy­ko so­li­džią pa­ra­mą at­ve­žę ver­sli­nin­kai: Ro­ta­ry klu­bo ir jo na­rių var­du Rim­vy­das Ol­šaus­kas ir Al­vy­das Pol­ka, UAB „Ro­ris“ sa­vi­nin­kai Ri­ma ir Ro­mas Pi­vo­rai, įmo­nės sa­vi­nin­kas ra­jo­no ta­ry­bos na­rys Eval­das Čir­ba, ta­ry­bos na­rys Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas, Lie­tu­vos pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių aso­cia­ci­jos var­du – Al­fon­sas Ber­no­tas.

„Ad­ven­to lai­kas ska­ti­na da­ry­ti gra­žius dar­bus, my­lė­ti ir at­jaus­ti. Šian­dien vi­si mes, pa­bu­vę kar­tu su Ri­ta ir vie­nas su ki­tu, pa­ly­gi­nę sa­vo bė­das ir ne­sėk­mes, su­pra­to­me, kad žmo­nių tar­pu­sa­vio ben­dra­vi­mas, at­jau­ta ir su­pra­ti­mas – di­džiau­sia ver­ty­bė gy­ve­ni­me“, – dė­ko­da­ma už pa­ra­mą sa­kė Uk­mer­gės ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro di­rek­to­rė. Ji įsi­ti­ki­nu­si, kad pra­dė­tą ak­ci­ją tęs ir šis lab­da­ros va­ka­ras ne­taps vie­nin­te­liu.

 

12-07-1_straipsnio_4_nuotr

Seimo narės dovanos namų netekusiems vaikams.


Už pa­ra­mą da­ly­vau­jant so­cia­li­nė­je ak­ci­jo­je di­rek­to­rė nuo­šir­džiai dė­ko­jo ir „Uk­mer­gės ži­nių“ laik­raš­čiui.

Nuo­šir­džią pa­dė­ką mū­sų re­dak­ci­jai, ver­sli­nin­kams bei ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­riams iš­sa­kė ir Ri­ta. Gais­ro nak­tį iš siel­var­to ne kar­tą al­pu­si ir me­di­kų gai­vin­ta ji šian­dien dar ne­si­jau­čia tvir­ta. Siel­var­tas trau­kias pa­ma­žu. Mo­te­ris sa­ko, kad sve­ti­mo­je, lai­ki­no­je pa­sto­gė­je Kū­čių va­ka­rą dengs Sei­mo na­rės do­va­no­tą bal­tą stal­tie­sę ir brauks aša­ras. Ta­čiau jos ne­už­ge­sins vil­ties ki­tą­met tu­rė­ti sa­vo na­mus...

 

Lab­da­ros va­ka­ro  or­ga­ni­za­to­riai už  pa­ra­mą Ri­tos Vi­to­nie­nės var­du dė­ko­ja:

 

• Ro­ta­ry klu­bo na­riams,

 

• LR Sei­mo na­rei Da­liai Tei­šers­ky­tei,

 

• UAB „Ro­ris“ sa­vi­nin­kui ta­ry­bos na­riui Ro­mui Pi­vo­rui ir Ri­mai Pi­vo­rie­nei,

 

• in­di­vi­du­a­lios įmo­nės sa­vi­nin­kui Eval­dui Čir­bai,

 

• UAB „Uk­mer­gės me­lio­ra­ci­ja“ val­dy­bos pir­mi­nin­kui Jo­nui Sta­kaus­kui ir įmo­nės di­rek­to­riui Jo­nui Le­vu­liui,

 

• UAB SMD di­rek­to­riui Val­dui Pet­ro­niui,

 

• par­duo­tu­vės „Tri­ra­tu­kas“ sa­vi­nin­kams Si­gi­tai ir Ar­vy­dui Še­reliams,

 

• bi­ti­nin­kams Ni­jo­lei ir Jo­nui Šan­ta­rams,

 

• Ra­min­tai Kau­ši­kie­nei,

 

• Ni­jo­lei Ne­čiū­nie­nei  ir ki­tiems, ne­pa­no­ru­siems skelb­tis au­ko­ju­siems uk­mer­giš­kiams.

 

 

12-07-1_straipsnio_5_nuotr

Liau­dies dai­nas at­li­ko Ri­man­tas Kli­mas ir Pra­nas Za­rem­ba, bir­by­ne gro­jo An­ta­nas Jo­nu­šas.


 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)