Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Nuo sa­vait­ga­lio vėl gy­ve­na­me va­sa­ros lai­ku. Vy­riau­sy­bės pa­tvir­tin­tos Eu­ro­pos Są­jun­gos di­rek­ty­vos dėl se­zo­ni­nio lai­ko Lie­tu­va pri­va­lės pai­sy­ti ma­žiau­siai iki 2016 me­tų. Pa­tin­ka kam ar ne – bū­ti­ny­bė su­kio­ti laik­ro­džius nuo mū­sų no­rų, de­ja, ne­pri­klau­so.

 

Po­ky­čius įžen­gus į ki­to­kį lai­ką kiek­vie­nas pa­ti­ria­me skir­tin­gus. Prie pa­si­kei­tu­sio rit­mo ga­liau­siai pri­pran­ta­me, nors ku­rį me­tą ir jau­čia­me vi­so­kių ne­pa­to­gu­mų. Apie tai dis­ku­tuo­ja­ma dau­giau kaip 100 pa­sau­lio vals­ty­bių, ku­rio­se ga­lio­ja lai­ko kei­ti­mo du­kart per me­tus tvar­ka.

Pa­ste­bi­ma, jog ban­dant pri­si­tai­ky­ti prie kiek su­jauk­tos pa­ros, dau­ge­liui su­trin­ka įpras­tas or­ga­niz­mo rit­mas. Su tuo, kai ku­rių me­di­kų tei­gi­mu, sie­ti­ni krau­jos­pū­džio svy­ra­vi­mai, šir­dies ir krau­ja­gys­lių veik­la, žmo­nės jau­čia pa­di­dė­ju­sį nuo­var­gį. Tvir­ti­na­ma, kad ypač pra­stai jaus­tis ga­li vai­kai, pa­gy­ve­nu­sie­ji ir ser­gan­tie­ji lė­ti­nė­mis li­go­mis, ku­rių sil­pnes­nės or­ga­niz­mo adap­ta­ci­nės ga­li­my­bės.

Apie nei­gia­mus pa­da­ri­nius, pa­ste­bi­mus pir­mas ke­lias pa­si­kei­tu­sio lai­ko sa­vai­tes, už­si­me­na ir po­li­ci­ja. Kal­ba­ma apie pa­gau­sė­ju­sius ne­lai­min­gus at­si­ti­ki­mus ke­ly­je, di­des­nį nu­si­kals­ta­mu­mą ir net­gi daž­nes­nius sa­vi­žu­dy­bės at­ve­jus...

Tuo me­tu lai­ko kai­ta­lio­ji­mo ša­li­nin­kai su to­kiu po­žiū­riu ne­su­tin­ka. Esą ta­ria­mi ne­ga­la­vi­mai iš­si­gal­vo­ja­mi tik dėl to, kad esa­me psi­cho­lo­giš­kai nu­si­tei­kę prieš prie­vo­lę keis­ti va­lan­das. Ne­va rei­kia ver­tin­ti ga­li­my­bę va­sa­rą anks­čiau pa­baig­ti dar­bus, o žie­mą kiek il­giau pa­mie­go­ti.

Kad iš­veng­tu­me pra­stos sa­vi­jau­tos ir at­si­ra­du­sių ne­pa­to­gu­mų, pa­ta­ria­ma ne­už­mirš­ti įvai­rių svei­ka­ti­ni­mo bū­dų. Jie pri­me­na­mi ir no­rint su­stip­rin­ti or­ga­niz­mą, pa­ge­rin­ti imu­ni­te­tą. Tin­ka­mas po­il­sis, ge­ra nuo­tai­ka, fi­zi­nis ak­ty­vu­mas bei nau­din­gų me­džia­gų tu­rin­tis mais­tas ir šiuo at­ve­ju tu­rė­tų pa­dė­ti ko­vo­ti su su­tri­ku­sio rit­mo simp­to­mais. Kuo iš­tver­min­ges­ni bū­si­me, tuo bus ma­žes­nis po­rei­kis šauk­tis me­di­kų. Tuo la­biau, kai da­bar, at­si­ra­dus nau­jo­vių kvie­čiant grei­tą­ją pa­gal­bą, jų ypa­tin­gai sun­ku pri­sip­ra­šy­ti...

 

* * *

 

Ša­lies ug­dy­mo įstai­go­se ką tik pa­si­bai­gė ak­ci­jos „Sa­vai­tė be pa­ty­čių“ ren­gi­niai. Šią ini­cia­ty­vą, pa­siū­ly­tą vie­šo­sios įstai­gos „Vai­kų li­ni­ja“, glo­bo­ja LR vai­ko tei­sių ap­sau­gos kon­tro­lie­riaus įstai­ga. Į gau­sy­bę rė­mė­jų tu­rin­čią ak­ci­ją įsi­trau­kė ne tik dar­že­liai, mo­kyk­los, bet ir daug įvai­riau­sių or­ga­ni­za­ci­jų. Vy­ko dis­ku­si­jos, pa­skai­tos vai­kams ir su­au­gu­sie­siems, reng­ti kon­kur­sai, už­si­im­ta ki­to­kia veik­la.

Psi­cho­lo­gų duo­me­ni­mis, apie 60 proc. vai­kų pa­ti­ria pa­ty­čias ir smur­tą. Ano­ni­mi­nė­se ap­klau­so­se pri­si­pa­žįs­ta­ma, jog ben­dra­am­žiai šai­po­si ir už­gau­lio­ja dėl iš­ber­to vei­do ar ki­tų iš­vaiz­dos da­ly­kų, plau­kų spal­vos, svo­rio, gau­to pra­stes­nio pa­žy­mio, ne­įmes­to ka­muo­lio, net­gi dėl tė­vų dar­bo­vie­tės. Bū­na at­ve­jų, kai dėl to mu­ša­ma­si, stum­do­ma­si, flo­mas­te­riais ar ki­taip te­plio­ja­mi vei­dai, dra­bu­žiai, kup­ri­nės. Ne­re­tai kęs­ti vai­kų su­gal­vo­tas bjau­ry­bes ten­ka nau­jo­kams.

Be pe­da­go­gų, psi­cho­lo­gų, ki­tų spe­cia­lis­tų di­de­le da­li­mi pri­si­dė­ti prie pa­na­šių ini­cia­ty­vų tu­rė­tų pa­tys tė­vai. Tai, ką vai­kas at­si­ne­ša į dar­že­lį, mo­kyk­lą, bū­re­lį ar kie­mą, la­biau­siai pri­klau­so nuo auk­lė­ji­mo, šei­mos na­rių kul­tū­ros. To­dėl, die­giant su­pra­ti­mą apie to­le­ran­ci­ją ir pa­gar­bą ki­tam, ne­už­ten­ka sa­vai­tės ar mė­ne­sio ak­ci­jų – rei­kia iš­ti­sų me­tų.

Mo­der­niais mū­sų lai­kais „mo­der­nė­ja“ ir pik­tų juo­kų for­mos. Dvi­de­šimt pir­mo­jo am­žiaus reiš­ki­niu lai­ko­mos elek­tro­ni­nės pa­ty­čios, ky­lan­čios pa­si­tel­kus in­for­ma­ci­nes tech­no­lo­gi­jas. Var­gu ar be­ras­tu­me pa­aug­lį, vi­siš­kai ne­mo­kan­tį nau­do­tis bent vie­na iš jų.

Kaip elek­tro­ni­nių pa­ty­čių prie­mo­nės nau­do­ja­mi mo­bi­lie­ji te­le­fo­nai, kom­piu­te­riai. No­rint pa­si­šai­py­ti, pra­ne­ši­mais, laiš­kais ar in­ter­ne­ti­niuo­se ben­dra­vi­mo tin­kla­la­piuo­se siun­ti­nė­ja­mos trik­dan­čios, pro­vo­kuo­jan­čios nuo­trau­kos, sklei­džia­mi gan­dai, šan­ta­žuo­ja­ma, gra­si­na­ma. Jau ne­be­kal­bant apie tai, kad į in­ter­ne­tą pa­pras­ta įkel­ti me­džia­gą, ku­rio­je nu­fil­muo­tos pa­aug­lių muš­ty­nės, at­sklei­džia­ma, kaip jie že­mi­na­mi, skriau­džia­mi.

Psi­cho­lo­gai elek­tro­ni­nes pa­ty­čias va­di­na nau­ju gal­vos skaus­mu. Sun­ku su­vok­ti tai, kad to­kių da­ly­kų grie­bia­si ne tik jau­ni­mas, bet ir so­li­daus am­žiaus as­me­nys.

Po­li­ci­jai, su­lau­kus krei­pi­mo­si dėl, pa­vyz­džiui, už­gau­lių ko­men­ta­rų in­ter­ne­te, pa­vyks­ta iš­aiš­kin­ti už­si­i­man­čiuo­sius to­kiais „žai­di­mais“. Pa­aiš­kė­ja, kad drabs­ty­tis pur­vais kar­tais kaip tik la­biau lin­kę su­au­gu­sie­ji, o ne vai­kai. Keis­ta, jog to­kia veik­la ne­sve­ti­ma gar­bin­gą darbą vi­suo­me­nė­je dir­ban­tiems, ne ei­li­nes pa­rei­gas už­iman­tiems as­me­nims. Tarp jų – so­cio­lo­gai, me­di­kai, pe­da­go­gai...

Tu­rė­tų bū­ti ne­jau­ku, su­ži­no­jus, kad vis­kas at­skleis­ta ir ga­li tap­ti įta­ria­muo­ju. Ka­žin, ar la­bai ge­ras jaus­mas ap­ima ir ta­da, kai kaž­ką su­mai­šai su že­mė­mis...

{jcomments off}

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Daugiau šioje kategorijoje:

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų