Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Va­sa­ros atos­to­gos moks­lei­viams ir stu­den­tams – ne­bū­ti­nai po­il­sis ir ne­rū­pes­tin­gas lais­va­lai­kis. Dau­gu­ma šį me­tą sten­gia­si iš­nau­do­ti kaip ga­li­my­bę už­si­dirb­ti. Dar­bo jau­nuo­liai ne­si­bo­di: bel­džia­si į įstai­gų du­ris, krei­pia­si į ūki­nin­kus. Dar­buo­ja­si skin­da­mi uo­gas, pri­sta­ti­nė­da­mi siun­tas, at­lik­da­mi va­ly­to­jų pa­rei­gas.

Dar­bą, o kol kas ne stu­di­jas, ren­ka­si kai ku­rie mo­kyk­lą ką tik bai­gę abi­tu­rien­tai. Kliau­ja­si už­sie­nie­čių pa­vyz­džiu: iš­vyk­ti į sve­čią ša­lį, me­te­lius ki­tus pa­dir­bė­ti, „už­si­kal­ti“ pi­ni­gė­lio ir įgy­ti ge­rų prak­ti­nių ži­nių. Kai tu­ri pa­tir­ties, tuo­met leng­viau nu­spręs­ti, ką iš tie­sų no­rė­tum stu­di­juo­ti, ko­kį ke­lią gy­ve­ni­me pa­si­rink­ti. Mat pa­svars­to ir pa­tys pe­da­go­gai, jog ne­men­ka da­lis dvy­lik­to­kų, tu­rin­čių pri­im­ti rim­tus spren­di­mus, dar tvir­tai nė ne­ži­no, ko no­rė­tų pa­tys.

Ne­se­niai pro­fe­si­nės sa­va­no­rys­tės pro­jek­to „Kam to rei­kia?!“ ko­man­da at­li­ko ap­klau­są, ku­rios re­zul­ta­tai pri­ver­tė pa­da­ry­ti iš­va­dą: sa­vo pro­fe­si­ja ir dar­bo­vie­te pa­ten­kin­tas tik kas ant­ras lie­tu­vis. Tei­gia­ma, jog ne­ma­žai res­pon­den­tų no­rė­tų es­mi­nių po­ky­čių pro­fe­si­nė­je sri­ty­je, nes jų lū­kes­čių esą ne­pa­tei­si­no spe­cia­ly­bė, pa­si­rink­ta bai­gus mo­kyk­lą. Ap­klau­sos ren­gė­jai svars­to, jog moks­lei­viai daž­nai tik įsi­vaiz­duo­ja juos do­mi­nan­čią pro­fe­si­ją, to­dėl ide­a­li­zuo­tas dar­bas vė­liau ga­li su­kel­ti di­de­lį nu­si­vy­li­mą.

Ap­klau­sos da­ly­vių taip pat bu­vo tei­rau­ja­ma­si, ko­dėl jie ne­si­ryž­ta keis­ti ne­mėgs­ta­mos pro­fe­si­jos. Vie­na pa­grin­di­nių prie­žas­čių įvar­dy­ta bai­mė pra­ras­ti fi­nan­si­nį sta­bi­lu­mą. Dar mi­nė­ti ar­gu­men­tai, jog keis­ti pro­fe­si­nę sri­tį per vė­lu, žmo­nės ne­ži­no­tų, ko­kia veik­la rei­kė­tų už­si­im­ti, taip pat po­ky­čių tie­siog bai­mi­na­ma­si. Kai ku­riuos res­pon­den­tus su­lai­ko rei­ka­la­vi­mas įgy­ti pa­pil­do­mą iš­si­la­vi­ni­mą.

To­kius re­zul­ta­tus ap­klau­sos ren­gė­jai sie­ja su iš­va­do­mis, ku­rias, anot jų, tu­rė­tų da­ry­ti bū­si­mie­ji stu­den­tai. La­bai svar­bu ap­gal­vo­tai rink­tis pro­fe­si­ją mo­kyk­lo­je ar­ba pir­mai­siais stu­di­jų me­tais. Pa­si­rin­kus pa­gal ge­bė­ji­mus, po­mė­gius ir ga­li­my­bes, sa­vo at­ei­tį ga­li­ma su­sie­ti su mėgs­ta­ma veik­la. Mi­nė­ta­me pro­jek­te da­ly­vau­jan­tys spe­cia­lis­tai tvir­ti­na, jog dir­bant mėgs­ta­mą dar­bą fi­nan­si­nes per­spek­ty­vas žmo­nės ir­gi ver­ti­na ki­taip – at­ly­gis už dar­bą tuo­met nė­ra tik pi­ni­gi­nis.

Ki­tas svar­bus stu­den­tų už­da­vi­nys va­sa­rą – to­bu­li­ni­ma­sis at­lie­kant prak­ti­ką. Ta­čiau sta­tis­ti­ka ro­do, jog ne vi­soms įmo­nėms pa­vyks­ta pri­trauk­ti prak­ti­kan­tų. To­kias iš­va­das pa­tei­kia stu­den­tų ap­klau­są at­li­kęs prak­ti­kų por­ta­las www.ge­rap­rak­ti­ka.lt. Sa­vo pra­ne­ši­me jis skel­bia, jog iš ap­klaus­tų­jų nuo­mo­nių aiš­kė­ja, kad darb­da­viams trūks­ta su­pra­ti­mo apie nau­dą prak­ti­kan­tams. Pas­ta­ruo­sius dau­gu­ma jų lai­ko ne­mo­ka­ma dar­bo jė­ga, tuo me­tu stu­den­tai prak­ti­ką su­vo­kia kaip ga­li­my­bę to­bu­lin­ti įgū­džius, tur­tė­ti ži­nio­mis. Be to, kan­di­da­tams at­lik­ti prak­ti­ką svar­bus ir už­mo­kes­tis – fi­nan­si­nį at­ly­gį gau­nan­tys stu­den­tai at­sa­kin­giau žiū­ri į sa­vo pa­rei­gas.

***

Šven­ti­nį sa­vait­ga­lį, pa­ger­biant Vals­ty­bę ir pri­si­mi­nus mū­sų ka­ra­lių Min­dau­gą, su­si­py­nė daug pro­gų ir šven­čių. Mi­nė­jo­me Del­tu­vos mū­šio ju­bi­lie­jų, sos­ti­nė pra­žy­do Lie­tu­vos moks­lei­vių dai­nų šven­tė­je da­ly­va­vu­sia jau­nuo­me­ne. Mi­nios žmo­nių plū­do į dai­nuo­ja­mo­sios po­ezi­jos fes­ti­va­lį Ku­lau­tu­vo­je Kau­no ra­jo­ne, tūks­tan­čiai pra­mo­gau­to­jų trau­kė šėl­ti į pa­jū­ry­je vy­ku­sią elek­tro­ni­nės mu­zi­kos fies­tą. Jo­je ap­si­lan­kė ir ne­ma­žai uk­mer­giš­kių.

Grį­žu­sie­ji da­li­ja­si ne pa­čiais ma­lo­niau­siais įspū­džiais, mat kon­cer­te, ku­ris bu­vo iš­ties sma­gus, neap­si­ei­ta be ne­ma­lo­nu­mų. Pa­rei­gū­nai, ku­rių bu­vo su­telk­tos di­džiu­lės pa­jė­gos, vos spė­jo ra­min­ti gir­ta­vu­sius, į muš­ty­nes ir kvai­ša­lų is­to­ri­jas įsi­vė­lu­sius jau­nuo­lius. Ren­gi­nio da­ly­viai pa­sa­ko­ja, jog vis­kam pa­si­bai­gus, Pa­lan­ga vi­sai ne­pri­mi­nė jau­kaus ku­ror­to: pa­plū­di­my – ne smė­lis, o kal­nai šiukš­lių, ir vi­so­se pa­kam­pė­se – prie par­duo­tu­vių, par­kuo­se, ša­lia fon­ta­nė­lių – snau­džian­tis ne­blai­vus jau­ni­mas...

***

Po­il­siau­to­jams, kad li­gi so­ties pri­si­links­min­tų ir ne­be­jaus­tų sai­ko, ne­rei­kia ir fes­ti­va­lių. Kai karš­čiai iš­ge­na į gam­tą, ši pri­vers­ta ken­tė­ti nuo ne­tvar­kos ir šiukš­lių. Pau­piuo­se ir pa­e­že­rė­se mė­to­si krū­vos ūžau­to­jų links­my­bes įro­dan­čių daik­tų. Sos­ti­nės pa­plū­di­mius pri­žiū­rin­čių įmo­nių dar­buo­to­jai pa­sa­ko­ja, jog į čia esan­čius kon­tei­ne­rius kas ry­tą ne­be­su­tal­pi­na deg­ti­nės, alaus ir sid­ro bu­te­lių.

Kai ku­rio­se už­sie­nio ša­ly­se pa­plū­di­miuo­se šiukš­lių dė­žių nė ne­pa­ma­ty­si. Kiek­vie­nas po­il­siau­to­jas nuo­rū­kas, mais­to pa­kuo­tes pri­va­lo nu­neš­ti ir iš­mes­ti į už ke­lių šim­tų met­rų esan­čius kon­tei­ne­rius. Nie­kas ir ne­si­el­gia ki­taip, ta­čiau ne vien dėl gre­sian­čių di­džiu­lių bau­dų: elg­tis ne­tin­ka­mai žmo­nėms pa­pras­čiau­siai ne­lei­džia kul­tū­ra.

Tuo me­tu di­džiau­sias mū­sų gel­bė­to­jų rū­pes­tis – ne­at­sa­kin­gas pra­mo­gau­to­jų el­ge­sys mau­dan­tis. Pa­ta­ri­mai iš­gė­rus al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų ne­lip­ti į van­de­nį su­pran­ta­mi ne vi­siems. Kai ku­riems at­ro­do, jog to­kio­je si­tu­a­ci­jo­je leng­va ir vi­są eže­rą per­plauk­ti, o min­tys apie di­džiu­lę ri­zi­ką, de­ja, ima ir kaž­kur iš­ga­ruo­ja...

 {jcomments off}

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Daugiau šioje kategorijoje:

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų