Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Šil­ta­sis me­tų lai­kas su­si­jęs ne vien su atos­to­go­mis ir ki­tais ma­lo­nu­mais. Va­sa­rą pa­dau­gė­ja in­fek­ci­nių žar­ny­no su­sir­gi­mų. Spe­cia­lis­tų pa­skai­čia­vi­mais, bū­tent šiuo lai­ku dau­giau­sia ne­ga­la­vi­mų su­ke­lia ap­si­nuo­di­ji­mas mais­tu. Tai le­mia ne tik ši­lu­ma, dėl ku­rios su­dė­tin­giau iš­sau­go­ti švie­žius pro­duk­tus, bet ir ne­tin­ka­mai lai­ko­mas mais­tas, vi­sur zu­jan­tys mik­ro­bų per­ne­šė­jai.

Pa­ste­bi­ma, jog ele­men­ta­rių hi­gie­nos rei­ka­la­vi­mų ne­pai­so ne tik var­to­to­jai. Tvar­kos ir šva­ros vis dar la­bai trūks­ta mai­ti­ni­mo pa­slau­gas tei­kian­čio­se įstai­go­se, o kai ku­rie pre­kei­viai mais­to pro­duk­tais apie tai iš­vis ne­tu­ri jo­kios nuo­vo­kos.

Sa­vo pa­la­pi­ny­tė­se įsi­kū­rę pre­kiau­to­jai žu­vi­mi, mė­sa ir py­ra­gais gun­do kal­bo­mis apie švie­žu­mą ir ne­pa­kar­to­ja­mą sko­nį. Iš ten sklin­dan­tys rū­ky­tų skumb­rių ar ne­va kai­me pas ūki­nin­kus su­dė­tų kin­dziu­kų kva­pai iš tie­sų la­bai jau vi­lio­ja. Pir­kė­jų prie to­kių pa­la­pi­nių ša­lia pre­ky­bos cen­trų ar įvai­rių šven­čių me­tu nie­ka­da ne­trūks­ta. Ne vi­siems juk svar­bu, kad tie ska­nės­tai ke­pa sau­lė­je, yra „gar­di­na­mi“ dul­kė­mis, o jais vai­ši­na­si dar ir at­skri­du­sios mu­sės. Mat apie jo­kias už­dan­gas, vit­ri­nas ir tin­ka­mas lai­ky­mo są­ly­gas čia ne­kal­ba­ma...

Jau vien žiū­rint į kait­ro­je tirps­tan­čius la­ši­nius ar iš­te­žu­sius kre­mi­nius py­ra­gus da­ro­si ne­be­ska­nu. Mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba įspė­ja, kad apie par­da­vi­nė­ji­mą to­kio­mis są­ly­go­mis ne­ga­li bū­ti nė kal­bos. Ta­čiau per­spė­ji­mai, tuo la­biau – bau­dos, kai ku­rių gud­ru­čių nuo to­kios ne­leis­ti­nos veik­los ne­at­bai­do.

To­dėl tar­ny­bos spe­cia­lis­tai ra­gi­na gy­ven­to­jus pa­čius bū­ti są­mo­nin­gus ir vi­sa­da in­for­muo­ti juos apie to­kius at­ve­jus. Ant­raip, nu­si­spjo­vę į ne­tvar­ką, la­bai ri­zi­kuo­ja­me sa­vo svei­ka­ta. Net ir toks ma­žas pa­da­ras kaip mu­sė ga­li mus su­sarg­din­ti in­fek­ci­nė­mis žar­ny­no li­go­mis. Per die­ną ji ga­li nu­skris­ti iki 7 ki­lo­met­rų ir ant sa­vo ko­jų per­neš­ti 6 mln. bak­te­ri­jų. Mik­ro­bai pla­ti­na­mi nu­tū­pus ant mais­to, in­dų, dra­bu­žių. Mais­to ins­pek­to­rių tei­gi­mu, už­ten­ka ir ne­di­de­lio jų kie­kio, kad žar­ny­ną už­pul­tų už­kra­tas.

At­kreip­ti į tai dė­me­sį tu­rė­tu­me ir ap­si­lan­kę to­kio­je pa­la­pi­nė­je, ir sa­vo na­muo­se. Kai į mais­tą tik ir tai­ko­si vi­so­kie ken­kė­jai, ne­ga­li­ma pa­lik­ti jo ne­už­deng­to, rei­kia lai­ky­ti šal­dy­tu­ve.

Taip pat pa­ta­ria­ma va­sa­rą ne­pirk­ti pre­ky­bos cen­truo­se pa­ga­min­tų miš­rai­nių su ma­jo­ne­zu, grie­ti­ne, pa­da­žais. Šie pro­duk­tai, anot spe­cia­lis­tų, – ge­riau­sia ter­pė dau­gin­tis sal­mo­ne­lėms.

Va­sa­ra – ves­tu­vių me­tas. Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, dau­giau­sia san­tuo­kų mū­sų ša­ly­je įre­gist­ruo­ja­ma bū­tent šil­tuo­ju me­tų lai­ku. Pe­rė­mus už­sie­nio pa­tir­tį ir įsi­tei­sė­jus iš­va­žiuo­ja­mo­sioms san­tuo­kos ce­re­mo­ni­joms pas mus, gra­žuo­lė va­sa­ra su­tei­kia ga­li­my­bę am­ži­ną mei­lę pri­siek­ti pa­sa­kiš­kai at­ro­dan­čio­je ap­lin­ko­je.

Skai­čiuo­ja­ma, jog kas­met Lie­tu­vo­je žie­dus su­mai­no per 20 tūkst. po­rų. Ve­dy­bų pla­na­vi­mo pa­slau­gų tei­kė­jai pa­ste­bi, jog daž­nai pa­gei­dau­ja­ma tuok­tis dva­ruo­se, gam­tos ap­sup­ty, ša­lia jū­ros. Pa­jū­ris ta­po mėgs­ta­ma šven­tės ren­gi­mo vie­ta ir uk­mer­giš­kiams.

Vis dau­giau lie­tu­vių ren­ka­si ves­tu­vių šven­tes eg­zo­tiš­kuo­se kraš­tuo­se. Be­si­tuo­kian­čių­jų marš­ru­tai, anot ke­lio­nių kon­sul­tan­tų, daž­niau­siai ve­da į Šri Lan­kos sa­lą In­di­jos van­de­ny­ne, Ba­lio sa­lą In­do­ne­zi­jo­je ar Mau­ri­ci­jų Af­ri­ko­je.

Ves­tu­vių ce­re­mo­ni­jas or­ga­ni­zuo­jan­čios įmo­nės siū­lo tuok­tis JAV, Ja­po­ni­jo­je, Is­lan­di­jo­je, Sei­še­liuo­se, Ku­bo­je, Ja­mai­ko­je, Mek­si­ko­je... Ne­gai­lin­tie­ji pi­ni­gų ga­li su­si­tuok­ti kel­tuo­se, jach­to­se, ant pa­sta­tų sto­gų.

Lie­tu­va va­di­na­ma vie­na iš ne­dau­ge­lio Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lių, ku­rio­je kas­met įre­gist­ruo­ja­mas re­kor­di­nis san­tuo­kų skai­čius. Dau­giau­sia san­tuo­kų dar su­da­ro­ma Mal­to­je, Len­ki­jo­je, Da­ni­jo­je, o ma­žiau­siai – Slo­vė­ni­jo­je, Bul­ga­ri­jo­je, Liuk­sem­bur­ge.

Ta­čiau mū­sų ša­lis taip pat pa­kliū­va į są­ra­šą tų vals­ty­bių, ku­rio­se spar­čiai dau­gė­ja ir sky­ry­bų. Eu­ro­pos Są­jun­go­je be Lie­tu­vos daug iš­tuo­kų ten­ka Bel­gi­jai, Če­ki­jai, Da­ni­jai, Por­tu­ga­li­jai, Suo­mi­jai, Es­ti­jai, Veng­ri­jai, Šve­di­jai. Re­čiau­siai žmo­nės ski­ria­si Slo­vė­ni­jo­je, Bul­ga­ri­jo­je, Ru­mu­ni­jo­je.

 {jcomments off}

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Daugiau šioje kategorijoje:

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų