Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Nau­ja­me­ti­nių lin­kė­ji­mų vis ne­pa­mirš­tan­tys bi­čiu­liai, su­si­ti­kę po vi­sų šven­čių, svei­ki­na vie­ni ki­tus dar ir iš­gy­ve­nus pa­sau­lio pa­bai­gą. Ma­jų pra­na­šys­čių ta­ria­ma pa­sau­lio baig­ti­mi ato­maz­ga ne­be­in­tri­guo­ja net pa­čių pa­tik­liau­sių­jų.

O ruoš­tis jai vi­sus me­tus bu­vo­me ra­gi­na­mi kau­piant at­sar­gas ir ren­giant bun­ke­rius. Mėgs­tan­tie­ji ke­liau­ti pa­sa­ko­ja net ati­tin­ka­mų su­ve­ny­rų iš sve­tur par­si­ve­žę – ne­va pas­ku­ti­nei pla­ne­tos eg­zis­ta­vi­mo die­nai skir­to da­vi­nio, ku­rį su­da­ro tam tik­ras mais­tas ir bu­te­lai­tis. Čia tam, kad lauk­ti ga­lo ne­bū­tų taip bai­su.

Sklan­do ir anek­do­tai apie tai, jog la­biau­siai dan­tį ant ma­jų grie­žia tie, ku­rie pas­ku­ti­nė­mis me­tų die­no­mis pri­si­ė­mė pa­sko­lų iš grei­tų­jų kre­di­tų įmo­nių.

Krin­tan­čių mil­ži­niš­kų me­te­o­ri­tų ar at­gi­ju­sių di­no­zau­rų ir ne­rei­kė­jo ti­kė­tis. Ta­čiau pa­sau­lio pa­bai­gą pri­me­nan­čių įvy­kių ir taip nu­tin­ka kiek­vie­ną die­ną. Tra­giš­kos ava­ri­jos, krau­pūs nu­si­kal­ti­mai, ne­si­bai­gian­tys ne­ra­mu­mai dėl be­pras­mių ko­vų... Žmo­ni­jos žiau­ru­mo ne­su­stab­do karš­čiau­sios ti­kin­čių­jų mal­dos, ku­rio­mis pra­šy­ti tai­kos bu­vom kvie­čia­mi šven­to­mis ka­lė­di­nė­mis die­no­mis. Net ir tos die­nos kai kam at­ne­šė ne džiu­ge­sį, bet siel­var­tą dėl už­klu­pu­sių li­gų, ar­ti­mų­jų ne­tek­čių...

 

***

 

Apie svei­ka­tos bė­das po šven­čių kal­ba­ma itin daug. Guo­džia­ma­si su­tri­ku­siu rit­mu, iš­si­tam­piu­siais skran­džiais, o spe­cia­lis­tai šven­tes sie­ja dar ir su dep­re­si­ja, fi­zi­niais skaus­mais.

Lyg vi­so to bū­tų ma­ža, sau­sis pra­si­dė­jo mag­ne­ti­nė­mis aud­ro­mis, ku­rios, anot moks­li­nin­kų, vi­siš­kai ne­pa­lan­kios mū­sų svei­ka­tai. Skel­bia­mos net kon­kre­čios die­nos, ka­da bū­si­me sil­pni ir jau­si­mės nu­var­gę. Iš vi­so jų šį mė­ne­sį – sep­ty­nios. Ma­tyt, kad ap­si­sau­go­tu­me nuo to­kių ak­ty­vios Sau­lės su­ke­lia­mų ne­pa­to­gu­mų, tik­rai rei­kė­tų slėp­tis gi­liai že­mė­je glū­din­čiuo­se bun­ke­riuo­se...

Ko ge­ro, apie sa­vo kū­ną ir sa­vi­jau­tą šie­met tu­rė­si­me pro­gos pa­mąs­ty­ti dau­giau. 2013-uo­sius Sei­mas pa­skel­bė Svei­ka­tin­gu­mo me­tais, ti­kė­da­ma­sis įtrauk­ti vi­suo­me­nę į ko­vą su lė­ti­nė­mis ne­in­fek­ci­nė­mis li­go­mis. Svei­kai gy­ven­ti ir tau­so­ti sa­ve bū­si­me ska­ti­na­mi įvai­rio­mis pro­gra­mo­mis ir prie­mo­nė­mis. Jei vis­ką vyk­dy­si­me są­ži­nin­gai, kruopš­čiai, gal ir vais­tų, li­go­ni­nių, gy­dy­to­jų bei kon­flik­tų su jais daž­niau iš­veng­si­me.

Šiaip ar taip, nuo­tai­ką tik­rai tei­gia­mai vei­kia jau pail­gė­ju­si die­na, ži­no­ji­mas, kad, ap­si­su­kus me­tų ra­tui, vis­kas vėl pra­si­dė­jo iš nau­jo, o sau­lės tuo­jau bus dau­giau. Kie­to pur­vi­no snie­go li­ku­čiai gat­vė­se ir pil­kas, su­ly­tas mies­tas – ne am­ži­nas vaiz­das. Svar­bu ma­žiau niur­nė­ti ir dau­giau šyp­so­tis vie­ni ki­tiems, net jei­gu kai kas ir ne­su­pran­ta to­kio ge­ra­no­riš­ku­mo.

Sa­vo lai­mę ban­do­me for­muo­ti ir pa­gal tai, ko­kias li­ni­jas brė­žia žvaigž­dės. Ypa­tin­gai – pra­si­dė­jus ki­tiems me­tams, kai no­ri­me at­ras­ti nau­ją pra­džią, nau­jų tiks­lų. Ste­bi­me ast­ro­lo­gų pa­lin­kė­ji­mus ir vi­lia­mės juo­se at­ras­ti kuo dau­giau ge­rų da­ly­kų, tin­kan­čių kiek­vie­no iš mū­sų žen­klui. Siū­lo­ma pa­si­rink­ti iš pa­čių įvai­riau­sių ho­ros­ko­pų – die­nos, sa­vai­tės, svei­ka­tos, mei­lės ir san­ty­kių ar net­gi to­kių, ku­rie pa­ta­ria, ko­kio in­ter­je­ro no­rim ar ką val­gy­ti ga­li­me. Lyg pa­tys to ne­ži­no­tu­me... Klys­ta ar ne žvaigž­dės, ne­sun­ku įsi­ti­kin­ti.

 

***

 

Jei­gu mums ir įgri­so lie­tu­viš­ka žie­ma (nors da­bar ji ne­pri­me­na gra­žuo­lės bal­to­sios ka­ra­lie­nės), ro­dos, sve­čiams iš ki­tų ša­lių to­kie orai vi­sai ne­mai­šo. Nau­ja­me­ti­nes šven­tes Lie­tu­vo­je su­ti­ko ne­ma­žai at­vy­kė­lių, o sos­ti­nės gat­vė­se su­tik­tie­ji iš įvai­rių Eu­ro­pos ša­lių ti­ki­no Vil­nių pa­si­rin­kę bū­tent dėl jų. Pa­sak tu­riz­mo spe­cia­lis­tų, čia vie­šin­tys už­sie­nie­čiai ne­gai­li įspū­din­gų iš­lai­dų res­to­ra­nams, vieš­bu­čiams, pra­mo­goms. Džiau­gia­si, jog lie­tu­viš­ko­sios nė iš to­lo ne­pri­lygs­ta jų kai­noms.

Pa­na­šu, jog sa­vo ša­lį at­ran­da ir pa­tys tau­tie­čiai, ku­rie vis daž­niau ren­ka­si ke­lio­nes po mū­sų apy­lin­kes, o ne to­li­mus kraš­tus. Ap­klau­sos ro­do, jog per­nai di­des­nė da­lis gy­ven­to­jų atos­to­ga­vo Lie­tu­vo­je. Ver­ti­nant ša­lies mies­tus, pa­trauk­liau­siais įvar­dy­ti Drus­ki­nin­kai, Ne­rin­ga, Tra­kai, Pa­lan­ga, Birš­to­nas. Tie­sa, po­il­sį juo­se ir už­sie­nio ku­ror­tuo­se ly­gi­nan­tys ke­liau­to­jai pri­pa­žįs­ta, jog atos­to­gos čia ga­li at­si­ei­ti pa­na­šiai, kaip ir sve­tur, o kai ka­da – net­gi bran­giau.

Kad jau iš­ven­gė­me pa­sau­lio pa­bai­gos, ga­lė­si­me ke­liau­ti ir po Lie­tu­vą, ir to­liau. Svar­bu – ra­miai ir sau­giai. Bū­tent to – ra­my­bės, at­sar­gu­mo bei nuo vi­sų pa­vo­jų šiais me­tais sau­gan­čio An­ge­lo Sar­go – ir no­ri­si pa­lin­kė­ti, vi­siems mums pra­dė­jus nau­ją eta­pą.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų