Spausdinti šį puslapį

Ka­lė­di­nė do­va­na li­go­niams – krau­jas

 

Ka­lė­dos – ste­buk­lų ir do­va­nų me­tas, ge­ru­mo vie­nas ki­tam ir kil­nių dar­bų lai­ko­tar­pis. Kai kam ge­riau­sia do­va­na ga­li tap­ti ki­to žmo­gaus krau­jas. To­dėl prieš šven­tes Lie­tu­vo­je or­ga­ni­zuo­ja­ma ne vie­na krau­jo da­vi­mo ak­ci­ja.

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

Pra­ėju­sią sa­vai­tę ga­li­my­bę tap­ti krau­jo do­no­rais tu­rė­jo uk­mer­giš­kiai. Penk­ta­die­nį su­da­ly­vau­ti ak­ci­jo­je „Krau­jas vai­kams“ žmo­nes pa­kvie­tė Dar­bo par­ti­jos Uk­mer­gės fi­lia­las. Šią krau­jo do­no­rys­tės ak­ci­ją jis or­ga­ni­za­vo kar­tu su VšĮ Na­cio­na­li­niu krau­jo cen­tru bei Vil­niaus uni­ver­si­te­to vai­kų li­go­ni­ne.

 

Ak­ci­jo­je „Krau­jas vai­kams“ da­ly­va­vo ir krau­jo da­vė Sei­mo na­rė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė ir Ka­lė­dų Se­ne­liu per­si­ren­gęs sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Ro­lan­das Ja­nic­kas.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Ak­ci­jos tiks­las – su­teik­ti ga­li­my­bę žmo­nėms tap­ti ne­at­ly­gin­ti­nais krau­jo do­no­rais. Pa­sak Dar­bo par­ti­jos Uk­mer­gės fi­lia­lo pir­mi­nin­kės Lo­re­tos Grau­ži­nie­nės pa­dė­jė­jos An­ge­lės Jo­ku­by­nie­nės, į kvie­ti­mą at­si­lie­pė 38 uk­mer­giš­kiai – tiek jų bu­vo už­si­re­gist­ra­vu­sių li­gi penk­ta­die­nio. Ta­čiau ak­ci­jos die­ną su­lauk­ta ir dau­giau no­rin­čių­jų duo­ti krau­jo. Jis bus skir­tas ser­gan­tiems vai­kams.

Or­ga­ni­za­to­riai sie­kė at­kreip­ti vi­suo­me­nės dė­me­sį, jog krau­jo per­py­li­mas rei­ka­lin­gas ne tik po sun­kių trau­mų ar su­dė­tin­gų ope­ra­ci­jų, bet ir sun­kio­mis li­go­mis ser­gan­tiems vai­kams. Ti­ki­ma­si, jog šios gra­žios idė­jos pa­keis žmo­nių po­žiū­rį į krau­jo do­no­rys­tę, ir at­si­ras vis dau­giau ga­lin­čių­jų pa­dė­ti tiems, ku­riems ši pa­gal­ba la­bai rei­ka­lin­ga.

Tra­di­ci­ja kvies­ti žmo­nes tap­ti do­no­rais pa­ma­žu įsi­vy­rau­ja Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­me. Pra­ėju­sį ket­vir­ta­die­nį čia su­reng­ta Kau­lų čiul­pų do­no­rys­tės ak­ci­ja – ji teis­me vyk­do­ma jau ant­rus me­tus. Ak­ci­jos su­ma­ny­to­ja tei­sė­ja Snie­guo­lė Biels­kie­nė pa­sa­ko­jo, kad jo­je šį kar­tą da­ly­va­vo 45 gy­ven­to­jai. At­vy­ko mo­ky­to­jų, ap­lin­ko­sau­gi­nin­kų, ban­ko, vais­ti­nės, po­li­ci­jos, ki­tų įstai­gų dar­buo­to­jų. Prie abie­jų ak­ci­jų no­riai pri­si­jun­gė jau­ni­mas.

Da­ly­viai įtrauk­ti į Pa­sau­lio kau­lų čiul­pų do­no­rų re­gist­rą, pa­im­ti jų krau­jo mė­gi­nė­liai. Tin­kan­tis krau­jas bus skir­tas krau­jo vė­žiu ser­gan­tiems li­go­niams. S. Biels­kie­nė dė­kin­ga vi­siems, at­si­lie­pu­siems į šį kil­nų kvie­ti­mą.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)