Spausdinti šį puslapį

Kėdės savivaldybėje jau išdalintos

Sa­vi­val­dy­bės struk­tū­ros po­ky­čiai aki­vaiz­dūs – nuo šios sa­vai­tės sky­riai va­di­na­mi nau­jai­siais pa­va­di­ni­mais. Įgy­ven­din­tas ir pa­grin­di­nis re­or­ga­ni­za­ci­jos tiks­las – eta­tų „per­stum­dy­mas“. Su­da­ry­tas pa­rei­gy­bių są­ra­šas, iš vie­nų sky­rių į ki­tus per­kel­ti spe­cia­lis­tai.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Savivaldybėje pučia permainų vėjai.

Nuo ru­dens bren­du­sią min­tį keis­ti sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos struk­tū­rą va­sa­rio pra­džio­je pa­tvir­ti­no ra­jo­no ta­ry­ba. To­kios per­tvar­kos ne­bū­ta dau­giau kaip de­šimt­me­tį. Ji vyk­do­ma, sie­kiant op­ti­mi­zuo­ti sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­bą.

Šiuo me­tu pa­tvir­tin­ti vi­sų sky­rių nau­ji pa­rei­gy­bių są­ra­šai, pa­reng­ti įsteig­tų naujų sky­rių nuo­sta­tai bei pa­rei­gy­bių ap­ra­šy­mai.

Sky­riai nuo šios sa­vai­tės jau dir­ba ir nau­jais pa­va­di­ni­mais, ir nau­ja su­dė­ti­mi. Ant ka­bi­ne­tų du­rų esan­čias iš­ka­bas dar ne­su­skub­ta pa­keis­ti, ta­čiau ar­ti­miau­siu me­tu ke­ti­na­ma tai pa­da­ry­ti.

Sa­vi­val­dy­bės Ben­dro­jo sky­riaus ve­dė­ja Zi­na Kur­me­lie­nė sa­ko, kad pa­si­rink­tas eko­no­miš­kiau­sias va­rian­tas – pa­pras­tai ant ka­bi­ne­tų du­rų ka­bi­na­mos po­pie­ri­nės iš­ka­bos, ku­rio­se nu­ro­do­ma spe­cia­lis­tų pa­var­dės ir jų dar­bo gra­fi­kas.

Lau­ko iš­ka­bos bus rei­ka­lin­gos žy­mė­ti Mo­kes­čių ir eko­no­mi­nės ana­li­zės bei bu­vu­sius Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos ir Že­mės ūkio ir me­lio­ra­ci­jos sky­rius. Jos kol kas dar ne­iš­ka­bin­tos.

Apie nau­ją sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos struk­tū­rą ar­ti­miau­siu me­tu gy­ven­to­jai bus in­for­muo­ti sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­ti­nė­je sve­tai­nė­je.

Anot pa­šne­ko­vės, įvai­rios do­ku­men­ta­ci­jos, rei­ka­lin­gos per­da­ry­ti dėl sky­rių pa­va­di­ni­mų bei pa­rei­gy­bių pa­si­kei­ti­mo, tvar­ky­mas dar tę­sia­si.

Ne iki ga­lo iš­spręs­tas ir pa­tal­pų klau­si­mas – kai ku­riuo­se sky­riuo­se pa­dau­gė­jus spe­cia­lis­tų, pri­sie­is skir­ti ir dau­giau ka­bi­ne­tų.

 

Pa­siū­ly­mą pri­ėmė ne vi­si

 

Re­or­ga­ni­za­ci­ja ne­pa­lie­tė tik Fi­nan­sų, Švie­ti­mo ir spor­to bei ne­se­niai įsteig­to Vie­šų­jų pir­ki­mų sky­rių. Ne­daug po­ky­čių ir Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riu­je – prie jo pri­jun­gia­mas jau­ni­mo rei­ka­lų ko­or­di­na­to­riaus eta­tas.

Ki­tuo­se sky­riuo­se jau pra­dė­tos vyk­dy­ti įvai­rios per­mai­nos – nuo nau­jo pa­va­di­ni­mo iki eta­tų skai­čiaus ir kai ku­rių funk­ci­jų pa­si­kei­ti­mo ar pa­pil­do­mų at­si­ra­di­mo.

Nors, kaip tei­gia sa­vi­val­dy­bės va­do­vai, šių struk­tū­ros po­ky­čių tiks­las – ne eta­tų ma­ži­ni­mas, o sa­vi­val­dy­bės dar­bo op­ti­mi­za­ci­ja, ke­le­tą dar­buo­to­jų ke­ti­na­ma at­leis­ti. Šiuo me­tu čia įsteig­ta 196,5 eta­to. Po re­or­ga­ni­za­ci­jos jų tu­rė­tų lik­ti 194,5.

Z. Kur­me­lie­nė sa­ko, kad jau at­leis­ta vie­na bu­vu­sio Bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos sky­riaus pen­si­nio am­žiaus spe­cia­lis­tė. Dviem spe­cia­lis­tams – bu­vu­sio Že­mės ūkio ir me­lio­ra­ci­jos bei Sa­vi­val­dy­bės ūkio sky­rių – dar­bo pa­siū­ly­mai ne­bu­vo įteik­ti.

Pa­tei­kus pa­siū­ly­mus per­kel­ti į ki­tas pa­rei­gas ne­su­lauk­ta ke­lių spe­cia­lis­tų su­ti­ki­mo. Jų ga­lu­ti­nio spren­di­mo ve­dė­ja tei­gia dar ne­ži­nan­ti.

 

Pa­va­duos bu­vę va­do­vai

 

Vie­to­je Ar­chi­tek­tū­ros ir te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo stei­gia­mas Te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos sky­rius, ku­ria­me – 5 eta­tai.

Per­tvar­ka įvyk­dy­ta Bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos sky­riu­je. Pa­si­kei­tė ne tik pa­va­di­ni­mas – Ap­skai­tos sky­rius (6 eta­tai), bet ir nau­jo­jo sky­riaus nuo­sta­tai. Jie bus pa­pil­dy­ti įpa­rei­go­ji­mu ves­ti vi­so sa­vi­val­dy­bės tur­to ap­skai­tą, įskai­tant ir se­niū­ni­jų tur­tą. Šio sky­riaus ve­dė­ja ver­ti­ni­mo bū­du pa­skir­ta As­ta Na­vic­kie­nė.

Du sky­riai – Ju­ri­di­nis ir Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos – su­jung­ti į vie­ną – Tei­sės ir ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­rių (6 eta­tai). Jo ve­dė­ju ver­ti­ni­mo bū­du iš­rink­tas Ri­mas Jur­gi­lai­tis. Bu­vu­sio Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­ja Re­gi­na Jac­kū­nie­nė – ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja.

Že­mės ūkio ir me­lio­ra­ci­jos sky­rius su­jung­tas su Sa­vi­val­dy­bės ūkio sky­riu­mi. Nau­jas da­ri­nys – Že­mės ūkio ir in­fra­struk­tū­ros sky­rius (8 eta­tai). Jam va­do­vaus Kęs­tu­tis Jur­ke­vi­čius. Jį pa­va­duos Kęs­tu­tis Ri­mas.

Ben­drą­jį sky­rių nu­ma­to­ma jung­ti su Sa­vi­val­dy­bės ar­chy­vu (18 eta­tų, iš jų 10 – Ūki­nio ap­tar­na­vi­mo tar­ny­bo­je). Šiuo me­tu tai – di­džiau­sias sky­rius dar­buo­to­jų skai­čiu­mi.

Cen­tra­li­zuo­to vi­daus au­di­to sky­riu­je (3 eta­tai) pa­gal Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos rei­ka­la­vi­mus stei­gia­mas vie­nas nau­jas eta­tas.

 

Kon­kur­sas – tik vie­nam

 

For­muo­ja­mas nau­jas In­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų sky­rius (3 eta­tai). Ja­me dirbs in­for­ma­ti­kos spe­cia­lis­tai. Tai vie­nin­te­lis sky­rius, dar ne­tu­rin­tis ve­dė­jo. Taip pat tai vie­nin­te­lis sky­rius, ku­rio va­do­vas bus iš­rink­tas kon­kur­so tvar­ka.

Stra­te­gi­nės plėt­ros ir in­ves­ti­ci­jų sky­rius (5 eta­tai) su­si­da­rė re­for­muo­jant In­ves­ti­ci­jų ir už­sie­nio ry­šių sky­rių.

Už­sie­nio ry­šiai pa­ves­ti Kul­tū­ros ir vie­šų­jų ry­šių sky­riui (4 eta­tai), ku­ris at­liks ir vie­šų­jų ry­šių funk­ci­jas. Jo ve­dė­ja pa­skir­ta Lo­li­ta Ge­ruls­kie­nė, o bu­vu­sio Kul­tū­ros sky­riaus ve­dė­jui Ju­liui Za­rec­kui ati­te­ko pa­va­duo­to­jo pa­rei­gos.

Stei­gia­mas nau­jas Ap­lin­ko­sau­gos ir vie­šo­sios tvar­kos sky­rius (5 eta­tai). Jis pe­ri­ma da­lį bu­vu­sio Ar­chi­tek­tū­ros ir te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo sky­riaus funk­ci­jų. Čia bus nag­ri­nė­ja­mi ad­mi­nist­ra­ci­nės tei­sės pa­žei­di­mai. Šios funk­ci­jos sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tai iki šiol ne­vyk­dė. Sky­riui va­do­vaus Vi­li­ja Gra­baus­kie­nė.

Mo­kes­čių sky­rius per­tvar­ky­tas į Mo­kes­čių ir eko­no­mi­nės ana­li­zės sky­rių (5 eta­tai). Nau­ja jo funk­ci­ja – vyk­dy­ti sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je skai­čiuo­ja­mų mo­kes­čių ana­li­zę, pa­grįs­tu­mą ir mo­kes­čių su­rin­ki­mą.

Ke­tu­riais spe­cia­lis­tais pa­dau­gė­jo So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riu­je. Čia įsteig­ta 16 eta­tų. Spren­di­mas pa­da­ry­tas dėl di­dė­jan­čio pa­ra­mos ga­vė­jų skai­čiaus, vyk­do­mų nau­jų pro­gra­mų.

Anot Z. Kur­me­lie­nės, re­or­ga­ni­za­ci­ja at­lie­ka­ma pa­gal sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos pa­tvir­tin­tą pla­ną. „Ka­dan­gi to­kio mas­to per­tvar­kos per sa­vai­tę ne­įma­no­ma įvyk­dy­ti, smul­kių pa­kei­ti­mų to­les­nė­je ei­go­je dar ga­li bū­ti. Ta­čiau eta­tų „stum­dy­mų“ tik­rai ne­bus“, – tei­gia ve­dė­ja.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)