Knygos atkeliavo iš Valdovų rūmų

Na­cio­na­li­nis mu­zie­jus Lie­tu­vos Di­džio­sios Ku­ni­gaikš­tys­tės val­do­vų rū­mai per­da­vė Vla­do Šlai­to vie­ša­jai bib­lio­te­kai 13 sa­vo iš­leis­tų lei­di­nių, skir­tų Lie­tu­vos is­to­ri­jai.

 

Ra­sa GRIŠKEVIČIENĖ

Vla­do Šlai­to vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė

 

Au­to­rės nuotr. Biblioteką pasiekė neįprasta dovana.

 

Kny­go­je „Kaip tai at­si­ti­ko Di­džia­ja­me mū­šy­je... Žal­gi­rio ato­dan­gos“ pa­tei­kia­ma Žal­gi­rio kau­ty­nių chro­no­lo­gi­ja, api­bū­di­na­mas šio mū­šio įvaiz­dis me­ne, is­to­riog­ra­fi­jo­je, dai­lė­je ir gro­ži­nė­je li­te­ra­tū­ro­je, pri­sta­to­ma Jo­gai­los bei Vy­tau­to iko­nog­ra­fi­ja, ap­ta­ria­mos Kro­ku­vos ir Vil­niaus ka­ted­rų – per­ga­lių he­ro­jų įam­ži­ni­mo vie­tų – tra­di­ci­jos, pri­sta­to­ma dau­giau kaip 300 eks­po­na­tų, liu­di­jan­čių Žal­gi­rio at­min­ties gy­vy­bin­gu­mą.

Lei­di­ny­je „Lie­tu­vos di­džių­jų ku­ni­gaikš­čių rū­mai Vil­niaus Že­mu­ti­nė­je pi­ly­je“ pri­sta­to­ma šios rezi­den­ci­jos is­to­ri­ja, at­kū­ri­mas, gau­sūs ir įvai­rūs ra­di­niai, in­ter­je­ro ver­ty­bių ko­lek­ci­ja.

Pro­fe­so­rės dr. Eu­ge­ni­jos Ul­či­nai­tės pa­reng­ta kny­ga „Kal­bų var­žy­bos“ – LDK val­do­vų ir di­di­kų svei­ki­ni­mų, iš­vers­tų iš lo­ty­nų kal­bos, pa­le­tė. Kny­ga su­pa­žin­di­na su spe­ci­fi­niu li­te­ra­tū­ros žan­ru – svei­ki­ni­mais, skir­tais pa­gerb­ti į Vil­nių at­vy­ku­sius val­do­vus, di­di­kus, vys­ku­pus.

Jū­ra­tės Tri­lu­pai­tie­nės, pa­ra­šiu­sios kny­gą „Ope­ra Lie­tu­vos di­džių­jų ku­ni­gaikš­čių rū­muo­se“, tei­gi­mu, iki mū­sų die­nų ne­iš­li­ko nė vie­no mu­zi­ki­nio tak­to iš tų lai­kų – sep­ty­nio­lik­to­jo am­žiaus pra­džios – ope­rų, tiks­liai ne­ži­no­mi jų kom­po­zi­to­riai, to­dėl ir šio­je kny­go­je nė­ra mu­zi­kos, ta­čiau pa­tei­kia­mi net tri­jų Vil­niu­je skam­bė­ju­sių pir­mų­jų ope­rų lib­re­tai.

„Lie­tu­vos Di­džio­sios Ku­ni­gaikš­tys­tės val­do­vų rū­mai ir jų at­kū­ri­mas eu­ro­pi­nės pa­tir­ties kon­teks­te“ – 2006 m. vy­ku­sios tarp­tau­ti­nės moks­li­nės kon­fe­ren­ci­jos me­džia­gos pub­li­ka­ci­ja, ku­rio­je skel­bia­mi še­šių Eu­ro­pos ir Ame­ri­kos vals­ty­bių mu­zie­ji­nin­kų, is­to­ri­kų, ar­chi­tek­tų, ar­che­o­lo­gų, dai­lės is­to­ri­kų pa­reng­ti pra­ne­ši­mai, skir­ti LDK rū­mų, taip pat Eu­ro­pos ir Ame­ri­kos vals­ty­bių re­zi­den­ci­jų is­to­ri­jai, ty­ri­mams, jų at­kū­ri­mui ir bū­si­mam pa­nau­do­ji­mui.

Lei­di­ny­je „Ka­zys Na­pa­le­o­nas Kit­kaus­kas. Bib­liog­ra­fi­ja“ su­re­gist­ruo­ti Lie­tu­vos ar­chi­tek­tū­ros ty­ri­nė­to­jo ir is­to­ri­ko, ar­chi­tek­tū­ri­nio pa­vel­do res­tau­ra­vi­mo ir at­kū­ri­mo spe­cia­lis­to, pa­min­klo­sau­gi­nin­ko, kul­tū­ri­nin­ko ir vi­suo­me­ni­nin­ko dr. K. N. Kit­kaus­ko per 44 me­tus pa­skelb­ti dar­bai: kny­gos, straips­niai en­cik­lo­pe­di­jo­se, pe­ri­odi­nė­je spau­do­je, in­ter­ne­to tin­kla­piuo­se, pa­tei­kia­ma li­te­ra­tū­ra apie moks­li­nin­ko dar­bus, jo biog­ra­fi­jos ir moks­li­nių ty­ri­nė­ji­mų ap­ra­šas.

Tarp lei­di­nių, skir­tų vie­ša­jai bib­lio­te­kai, – ir ka­ta­lo­gas „Liub­li­no uni­ja“, Va­ve­lio pa­ro­dos ka­ta­lo­gai lie­tu­vių, an­glų ir len­kų kal­bo­mis, Me­čis­lo­vo Ju­čo kny­ga „Žal­gi­rio mū­šis“ an­glų kal­ba.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų