Koalicijos laukia išbandymas slaptumu

„Vals­tie­čius“ iš­stū­mu­si nau­jo­ji ra­jo­no ta­ry­bos ko­a­li­ci­ja dė­lio­ja sa­vo pro­gra­mos met­me­nis. Į pa­si­ta­ri­mą su­si­rin­kę part­ne­riai įvar­di­no kon­kre­čias kan­di­da­tū­ras į ga­li­mus ra­jo­no va­do­vų pos­tus bei ap­ta­rė pro­gra­mos kryp­tis. Ta­čiau Uk­mer­gė­je vis gar­siau kal­ba­ma, kad da­bar­ti­nė ko­a­li­ci­ja yra per tra­pi švęs­ti per­ga­lę.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Mero rinkimuose viešumo nebus.

Tė­vy­nės są­jun­ga – Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mok­ra­tai įvar­di­no, kad me­ro pa­va­duo­to­ju siū­lo­mas An­drius Ka­les­ni­kas. Dar­bo par­ti­ja į sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pos­tą jau anks­čiau bu­vo pa­siū­liu­si Ro­lan­dą Ja­nic­ką.

So­cial­de­mok­ra­tai į ra­jo­no me­rus de­le­guo­ja Arū­ną Du­dė­ną, o į sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jos vie­tą – da­bar šias pa­rei­gas ei­nan­čią Klav­di­ją Ste­pa­no­vą.

Pa­si­kei­tus įsta­ty­mui, at­si­žvel­giant į ra­jo­no gy­ven­to­jų skai­čių, mū­sų sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je liks tik vie­nas ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas. Ke­ti­na­ma įsteig­ti dvi me­ro pa­ta­rė­jų pa­rei­gy­bes. Ra­mi­na­ma, kad pa­pil­do­mų lė­šų tam ne­pri­reiks – už­teks esa­mų dar­bo už­mo­kes­čio re­sur­sų.

 

Pir­miau­sia – ši­lu­mos ūkis

 

A.  Du­dė­nas pa­sa­ko­jo, kad de­rin­da­ma pro­gra­mi­nes nuo­sta­tas ko­a­li­ci­ja pir­miau­sia ap­ta­rė Uk­mer­gei ak­tu­a­liau­sią ši­lu­mos ūkio klau­si­mą. Vi­si part­ne­riai su­ta­rė, kad ši­lu­mos ūkis tu­ri iš­lik­ti sa­vi­val­dy­bės ran­ko­se, ta­čiau nuo šiol bus sie­kia­ma kon­struk­ty­vaus dia­lo­go su ša­lies Vy­riau­sy­be. Pri­ei­ta prie ben­dros nuo­sta­tos, kad lig šiol de­ry­bi­nės ga­li­my­bės šio­je sri­ty­je ne­bu­vo iš­nau­do­tos.

Šią sa­vai­tę pro­gra­mos met­me­nys to­liau gry­ni­na­mi, o ga­lu­ti­nai pa­reng­ta pro­gra­ma bus pri­sta­ty­ta vi­suo­me­nei.

Pir­mas nau­jos ka­den­ci­jos ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dis, ku­rio me­tu bus ren­ka­mas me­ras, vyks ba­lan­džio 14 die­ną. Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mas skel­bia, kad me­ras ir vi­ce­me­ras ren­ka­mi slap­tu bal­sa­vi­mu.

Be­je, slap­tai ta­ry­ba bal­suo­ja tik rink­da­ma šiuos aukš­čiau­sius ra­jo­no va­do­vus. Vi­si ki­ti bal­sa­vi­mai po­sė­džiuo­se vyks­ta at­vi­rai. Vie­šai tvir­ti­na­mos ir ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus bei jo pa­va­duo­to­jo kan­di­da­tū­ros.

 

Ne­pra­ran­da vil­ties

 

Į me­ro pos­tą ga­li­ma siū­ly­ti ne­bū­ti­nai vie­ną kan­di­da­tą, tai­gi ne­abe­jo­ja­ma – kan­di­da­tų bus dau­giau. Ne­pai­sant slap­tu­mo, so­cial­de­mok­ra­tų de­le­guo­ja­mas A. Du­dė­nas ti­ki, kad už jų ko­a­li­ci­jos siū­lo­mus kan­di­da­tus bal­suos dau­giau nei 13 šiuo me­tu jai pri­klau­san­čių ta­ry­bos na­rių.

Ta­čiau ra­jo­no po­li­ti­kai dis­ku­tuo­ja, kad esant to­kiai tra­piai – vos vie­no bal­so per­sva­rą tu­rin­čiai ko­a­li­ci­jai – lai­mė­ti me­ro pos­tą slap­ta­me bal­sa­vi­me bus la­bai su­dė­tin­ga ar net ne­įma­no­ma.

Vals­tie­čių liau­di­nin­kų są­jun­gos Uk­mer­gės sky­riaus pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja Ele­na Mi­ri­na­vi­čie­nė tvir­ti­na, jog par­ti­ja ne­nu­lei­džia ran­kų ir ma­no, kad vis­kas dar tik­rai ne­pra­ras­ta.

„Sa­vo kan­di­da­tą mes, be abe­jo­nės, kel­si­me ir tai bus da­bar­ti­nis me­ras Al­gir­das Ko­pūs­tas“, – sa­kė ji. Ga­li­my­bę lai­mė­ti ver­ti­na la­bai op­ti­mis­tiš­kai ir ma­no, kad su­da­ry­to­je ko­a­li­ci­jo­je esan­tys iš­rink­ti ta­ry­bos na­riai tu­ri tei­sę spren­di­mą pri­im­ti sa­va­ran­kiš­kai.

E. Mi­ri­na­vi­čie­nė sa­ko, kad ši­to­kio žings­nio – iš­stum­ti juos iš ko­a­li­ci­jos – vals­tie­čiai liau­di­nin­kai tik­rai ne­si­ti­kė­jo. Jų par­ti­ja, ga­vu­si di­džiau­sią rin­kė­jų pa­si­ti­kė­ji­mą, ti­ki, kad ra­jo­ną tu­ri val­dy­ti tie po­li­ti­kai, ku­riais pa­si­ti­ki rin­kė­jai. Kon­struk­ty­vų dar­bą ra­jo­no ta­ry­bo­je esant da­bar­ti­nei ko­a­li­ci­jai at­ei­ty­je ji sun­kiai įsi­vaiz­duo­ja.

 

Ti­ki­na neap­si­spren­dę

 

Auk­so ver­tais šiuo me­tu va­di­na­mi tri­jų li­be­ral­cen­tris­tų – Juo­zo Ar­ma­na­vi­čiaus, Re­gi­man­to Ba­ra­vy­ko ir Si­gi­to Ma­siu­lio­nio – bal­sai. Ne­kvies­ti nei į tuo­jau po rin­ki­mų su­bur­tą vals­tie­čių liau­di­nin­kų, nei į da­bar­ti­nę so­cial­de­mok­ra­tų su­bur­tą ko­a­li­ci­ją, jie ti­ki­na dar svars­tan­tys, už ką bal­suo­ti slap­tuo­se me­ro rin­ki­muo­se.

Vie­nuo­li­kos me­tų dar­bo ta­ry­bo­je pa­tir­tį tu­rin­tis R. Ba­ra­vy­kas ti­ki­no, kad prak­ti­ka ro­do – vie­no bal­so per­sva­ra ko­a­li­ci­jo­je – per­ne­lyg tra­pi švęs­ti per­ga­lę. „Vie­nas net ne­ty­čia ga­li pa­spaus­ti ne tą myg­tu­ką. At­sar­gos rei­kia – kad ko­a­li­ci­jo­je bū­tų bent 15 na­rių“, – įsi­ti­ki­nęs Li­be­ra­lų ir cen­tro są­jun­gos ly­de­ris. Šios par­ti­jos pa­si­ta­ri­me pri­im­tas spren­di­mas at­sto­vams ta­ry­bo­je ne­nu­ro­dy­ti, ko­kią be­si­for­muo­jan­čios ta­ry­bos dau­gu­mą pa­lai­ky­ti rin­ki­muo­se. Li­be­ral­cen­tris­tai ti­ki­na ga­lu­ti­nį spren­di­mą pri­im­sią per pir­mą­jį nau­jo­sios ta­ry­bos po­sė­dį, su­si­pa­ži­nę su be­si­for­muo­jan­čių ko­a­li­ci­jų pro­gra­mo­mis.

Ne­pri­klau­so­mas kan­di­da­tas Vy­das Pa­knys sa­kė nė­ra pri­ėmęs ga­lu­ti­nio spren­di­mo ir tvir­ti­no grei­čiau­siai jį pri­im­si­ąs bal­sa­vi­mo die­ną. „Ana­li­zuo­siu vie­nos ir ki­tos pu­sės pro­gra­mas, žiū­rė­siu, kiek kal­bos ski­ria­si nuo dar­bų“, – sa­kė po­li­ti­kas. Pa­klaus­tas, ar ne­jau­čia spau­di­mo, jis sa­kė, kad su abiem pu­sėm dia­lo­gai vyks­ta, ta­čiau spau­di­mu to ne­pa­va­din­tų.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų