Konferencijoje aptarė naujų mokslo metų gaires

Ar­tė­jant Rug­sė­jo pir­ma­jai ra­jo­no pe­da­go­gai nau­jų­jų moks­lo me­tų gai­res ap­ta­rė kon­fe­ren­ci­jo­je. Re­no­vuo­ja­mi pa­sta­tai, nau­jos tech­no­lo­gi­jos ug­dy­mo pro­ce­se bei ge­ri bran­dos eg­za­mi­nų re­zul­ta­tai – tuo pas­ta­ruo­ju me­tu ga­li pa­si­gir­ti ra­jo­no pe­da­go­gai.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Au­to­rės nuotr. Bu­vo ap­do­va­no­tos ra­jo­no moks­lei­vių spar­ta­kia­do­je ge­riau­siai pa­si­ro­džiu­sios mo­kyk­los.

Kon­fe­ren­ci­ja vy­ko Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­lo­je, Rug­sė­jo pirmąją su­tin­kan­čio­je jau sep­ty­nias­de­šimt an­trą kar­tą. Į ją su­si­rin­ko di­džio­ji da­lis ra­jo­no mo­ky­to­jų. Iš vi­so mo­ky­mo ir ug­dy­mo įstai­go­se dir­ba per aštuonis šimtus pe­da­go­gų.

Nuo­tai­kin­gu kon­cer­tu mo­ky­to­jus ar­tė­jan­čios šven­tės pro­ga svei­ki­no ren­gi­nio šei­mi­nin­kai bei Mu­zi­kos mo­kyk­los moks­lei­viai.

Pe­da­go­gus su nau­jų dar­bų ir kū­ry­bi­nių idė­jų įgy­ven­di­ni­mo pra­džia svei­ki­no ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­ce­me­ras Gri­go­ri­jus Mal­ča­no­vas, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Klav­di­ja Ste­pa­no­va, Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Da­lė Ste­po­na­vi­čie­nė.

Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los di­rek­to­rius Jo­nas Ce­se­vi­čius pa­si­džiau­gė šios švie­ti­mo įstai­gos pa­sie­ki­mais. Jis įsi­ti­ki­nęs, kad mo­kyk­los tiks­las – ne tik iš­mo­ky­ti for­mu­lių ir da­tų, bet ir iš­ug­dy­ti ge­rą žmo­gų.

D. Ste­po­na­vi­čie­nė ra­gi­no pe­da­go­gus džiaug­tis ne tik aukš­čiau­siais ba­lais eg­za­mi­nus lai­kan­čiais mo­ki­niais, bet kiek­vie­nu vai­ku, kiek­vie­na jo kad ir ne­di­de­le sėk­me. Anot jos, ug­dy­mo pro­ce­se mo­ky­to­jai tu­rė­tų iš­nau­do­ti vi­są sa­vo kū­ry­biš­ku­mo po­ten­cia­lą.

Šiais moks­lo me­tais ra­jo­no mo­kyk­lo­se mo­ky­sis 5213 moks­lei­vių – be­veik 250 ma­žiau nei per­nai. Moks­lei­vių ma­žė­ji­mo ten­den­ci­ja ver­čia ne tik re­or­ga­ni­zuo­ti, bet ir už­da­ry­ti kai ku­rias mo­kyk­las bei ieš­ko­ti bū­dų, kaip už­tik­rin­ti moks­lei­viams pa­ve­žė­ji­mą į to­liau esan­čias mo­kyk­las ir ras­ti nau­jas dar­bo vie­tas be dar­bo li­ku­siems pe­da­go­gams.

Ve­dė­ja pa­sa­ko­jo apie at­lie­ka­mą ra­jo­no švie­ti­mo įstai­gų pa­sta­tų re­konst­ruk­ci­ją, spor­to aikš­ty­nų prie mo­kyk­lų įren­gi­mą, nau­jų tech­no­lo­gi­jų prie­mo­nes mo­kyk­loms.

Ji pa­tei­kė in­for­ma­ci­ją apie ren­gia­mą vals­ty­bi­nę švie­ti­mo stra­te­gi­ją po 2012 me­tų. Mo­ky­to­jai, ku­rie yra ar­čiau­siai moks­lei­vių ir ge­riau­siai ži­no ug­dy­mo pro­gra­mų spra­gas, ra­gi­na­mi teik­ti pa­siū­ly­mus apie jų tu­ri­nį, keis­ti­nus punk­tus.

Pa­sak ve­dė­jos, bran­dos eg­za­mi­nų sis­te­ma ir to­liau bus to­bu­li­na­ma, o vie­na iš nau­jo­vių – ra­jo­no mo­kyk­lo­se die­gia­mi elek­tro­ni­niai die­ny­nai. Po­pie­ri­nio va­rian­to šie­met jau bus at­si­sa­ky­ta Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus ir An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­jo­se bei Už­upio vi­du­ri­nė­je mo­kyk­lo­je. Ki­tos mo­kyk­los elek­tro­ni­nį die­ny­ną įsi­sa­vins pa­laips­niui.

Sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Arū­nas Au­gus­ti­nas ap­ta­rė bran­dos eg­za­mi­nų re­zul­ta­tus. Šių­me­ti­nis ra­jo­no mo­kyk­lų abi­tu­rien­tų „der­lius“ – aš­tuo­nio­li­ka šim­tu­kų.

Ir mo­kyk­li­nio, ir vals­ty­bi­nio lie­tu­vių kal­bos eg­za­mi­no Uk­mer­gės ra­jo­no moks­lei­vių ro­dik­liai yra ge­res­ni už res­pub­li­kos vi­dur­kį. Ge­res­ni ra­jo­ne ir is­to­ri­jos eg­za­mi­no re­zul­ta­tai. Ma­te­ma­ti­ko­je šiek tiek at­si­lie­ka­ma nuo ben­dro ša­lies vi­dur­kio. Pir­mą kar­tą lai­ky­to tech­no­lo­gi­jos eg­za­mi­no re­zul­ta­tai mū­sų ra­jo­ne taip pat ge­res­ni už ša­lies.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų