Kon­kur­sas – pen­kio­li­ka į vie­ną vie­tą

 

Da­riaus ir Gi­rė­no gat­vė­je sta­to­mą dau­gia­bu­tį pri­duo­ti bu­vo pla­nuo­ta vi­dur­va­sa­rį, ta­čiau sta­ty­bos už­si­tę­sė. Tuo tar­pu ei­lė no­rin­čių­jų ja­me gy­ven­ti iš­tįso.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Šis pa­sta­tas bus skir­tas so­cia­liai rem­ti­noms šei­moms bei as­me­nims, ku­rių būs­tai grą­ži­na­mi tik­rie­siems jų sa­vi­nin­kams.

 

 

Dau­gia­bu­ty­je dar at­lie­ka­mi vi­daus ap­dai­los dar­bai, tvar­ko­ma ap­lin­ka.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Dau­gia­bu­tį pri­duo­ti bu­vo nu­ma­ty­ta lie­pą. Pa­baig­tu­vėms vė­luo­jant, sa­vi­val­dy­bė pra­tę­sė su­tar­tį su ge­ne­ra­li­niu ran­go­vu UAB „Izo­ba­ra“ iki rug­sė­jo mė­ne­sio pa­bai­gos. „Ma­nau, kol pa­vyks pri­duo­ti na­mą sta­ty­bos ko­mi­si­jai, tai ir spa­lis at­eis“, - sa­ko Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­bės Ūkio sky­riaus ve­dė­jas Kęs­tu­tis Jur­ke­vi­čius. Nau­joms sta­ty­boms tai­ko­mi eu­ro­pi­niai rei­ka­la­vi­mai, pa­gal ku­riuos rei­kės at­lik­ti ir ener­ge­ti­nį ser­ti­fi­ka­vi­mą, ir triukš­mo kon­tro­lę.

At­si­ra­do ne­nu­ma­ty­tų dar­bų

UAB „Izo­ba­ra“ vyk­dan­ty­sis di­rek­to­rius Ar­vy­das Va­liu­lis sa­ko, kad at­si­ra­do dar­bų, ku­rie ne­bu­vo nu­ma­ty­ti nei kon­kur­so są­ly­go­se, nei pro­jek­te: „Mes ir vė­luo­jam dėl to, kad iš­ki­lo vi­so­kių ne­nu­ma­ty­tų dar­bų. Pir­mi­nė su­tar­tis bai­gė­si lie­pos 31 die­ną – te­ko ją pra­tęs­ti iki rug­sė­jo 20 die­nos.“ Di­rek­to­rius ti­ki­na, kad ter­mi­nas nuo sta­ty­bų pra­džios spa­lio mė­ne­sį iki rug­pjū­čio – tik­rai per trum­pas dau­gia­bu­čio na­mo sta­ty­bai. „Ir pro­jek­tuo­to­jai tvir­ti­no, kad tai ne­re­a­lus ter­mi­nas“, - sa­ko jis.

Di­rek­to­rius pa­sa­ko­ja, kad pra­di­nia­me pro­jek­te ir kon­kur­so są­ly­go­se bu­vo nu­ma­ty­ta įreng­ti au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lę, su­tvar­ky­ti ne­di­de­lę te­ri­to­ri­ją ap­link na­mą. „Pas­kui pa­pil­do­mai dar bu­vo pa­da­ry­tas pro­jek­tas, pa­gal ku­rį mums rei­kia nu­ties­ti ša­li­gat­vį iki pat „Ma­xi­mos“, įreng­ti vai­kų žai­di­mų aikš­te­lę su in­ven­to­riu­mi - sū­py­nė­mis, li­py­nė­mis, krep­ši­nio lan­ku“, - A. Va­liu­lis sa­ko, kad šiems ap­lin­kos tvar­ky­mo dar­bams dar pa­pil­do­mai rei­kės apie 300 tūks­tan­čių li­tų.

Būs­to lau­kia trys šim­tai šei­mų

Ke­tu­rias­de­šimt bu­tų nau­ja­ja­me na­me pa­skirs­ty­ti taip: dvi­de­šimt – so­cia­liai rem­ti­noms šei­moms, an­tra tiek bus iš­da­lin­ta gy­ve­nan­tie­siems sa­vi­nin­kams grąžin­ti­nuo­se na­muo­se. Nau­jo­jo būs­to lau­kia apie tris šim­tus so­cia­liai rem­ti­nų uk­mer­giš­kių. Tai­gi su­si­da­ro „kon­kur­sas“ – pen­kio­li­ka šei­mų į vie­ną bu­tą.

Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­bės Ūkio sky­riaus ve­dė­jas ma­no, kad, skirs­tant bu­tus, bus at­si­žvelg­ta į tai, kiek lai­ko žmo­nės lau­kia so­cia­li­nio būs­to, ir pa­ja­mas bei tur­tą.

Per­nai ru­de­nį pra­dė­tas dau­gia­bu­tis sta­to­mas pa­gal vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mas pro­gra­mas. Da­lis lė­šų – pa­gal pro­gra­mą „Dėl so­cia­li­nio būs­to fon­do plė­to­ji­mo 2008-2010 me­tais“.

Pi­ni­gų skir­ta ir būs­tams, ku­riuo­se ap­si­gy­vens nuo­mi­nin­kai, iš­ke­lia­mi iš sa­vi­nin­kams grąžin­ti­nų na­mų. Vals­ty­bė šioms sta­ty­boms iš vi­so sky­rė 8,5 mi­li­jo­no li­tų. Sa­vi­val­dy­bei so­cia­li­nis būs­tas at­si­ė­jo apie 100 tūks­tan­čių li­tų.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų