Li­na SUKACKIENĖ

 

Ka­len­do­riu­je dvi žy­mias da­tas – Va­sa­rio 16-ąją ir Ko­vo 11-ąją ski­ria tik 24 die­nos. Ta­čiau tarp tų die­nų yra 72 me­tų vals­ty­bės gy­ve­ni­mas. Ki­taip ta­riant – tri­jų Lie­tu­vos kar­tų iš­gy­ve­ni­mas, pra­ra­di­mai ir per­ga­lės.

Pir­miau­sia – apie sa­vo kar­tą: vi­sus,  su­lau­ku­sius pen­kias­de­šim­ties.

Gi­mę ir au­gę so­viet­me­čiu, vel­tui iš­moks­lin­ti, nu­sta­ty­ta tvar­ka įdar­bin­ti, kū­rė­me sa­vo gy­ve­ni­mus. Mus la­bai do­mi­no gy­ve­ni­mas už sie­nos. Ko­kia lai­mė bu­vo ne­šio­tis iš Len­ki­jos par­vež­tą plas­ti­kos mai­še­lį su ABBOS ar ki­tos gru­pės at­vaiz­du. Lie­tu­vai­čiai mo­kė­jo kur­ti ir puo­se­lė­ti gro­žį, my­lė­jo sa­vo Tė­vų že­mę, do­mė­jo­si jos tik­rą­ja is­to­ri­ja.

Dė­kin­ga li­ki­mui už du di­de­lius ma­no gy­ve­ni­me švie­sios at­min­ties vy­rus – sa­vo nuo­sta­bų se­ne­lį Juo­zą Kli­mą (1897–1976) ir Vil­niaus pe­da­go­gi­nio uni­ver­si­te­to do­cen­tą Jo­ną Ki­sie­lių, mū­sų gru­pės va­do­vą, ku­rie ma­ne jau­nys­tės me­tais mo­kė B. Braz­džio­nio ei­lių:

 

Bal­tas bal­tas, kaip vyš­nios vir­šū­nė,

Žyd­ro vei­do, kaip žyd­ras dan­gus,

Kaip vė­lė, kaip vė­lė ne­ma­rū­nė

Per pa­sau­lį ke­liau­ja žmo­gus...

 

Su­sės­da­vo­me va­ka­rais na­muo­se su se­ne­liu, mo­kė­ju­siu ke­tu­rias kal­bas, dis­ku­tuo­da­vo­me. Džiau­giuo­si, kad esu iš­sau­go­ju­si ke­le­tą se­ne­lio daik­tų: ži­bin­tą, pa­pras­tą kai­mo „fa­no­rių“, ku­riuo pa­si­švies­da­mas jis kai­my­nams ir sa­vo vai­kams skai­ty­da­vo laik­raš­čius ir kny­gas. Ir sie­tą, ku­riuo sė­da­vo sa­vo lau­kus Ig­na­li­nos že­mė­je.

Ma­no įsi­ti­ki­ni­mu, kiek­vie­no žmo­gaus as­me­ny­bės su­si­for­ma­vi­mui, jo ver­ty­bių iš­pa­ži­ni­mui ir puo­se­lė­ji­mui bū­ti­na pro­tė­vių stip­ry­bės dva­sia, tė­vų iš­min­tis ir au­to­ri­te­tų pa­si­rin­ki­mas.

Da­bar apie sa­vo vai­kų kar­tą. Į Ko­vo 11-ąją mes at­ėjo­me ke­tu­rie­se: mes su vy­ru ir du mū­sų vai­kai. To­kių šei­mų – di­džio­ji Lie­tu­vos da­lis.

Sto­vė­jo­me vi­si ke­tu­ri Bal­ti­jos ke­ly­je prie sa­vo na­mų Uk­mer­gės greit­ke­ly­je, pri­kvie­tę drau­gų ir gi­mi­nai­čių iš vi­sos Lie­tu­vos. Va­ži­nė­jo­me į mi­tin­gus, di­džia­vo­mės, kad pa­vel­dė­jo­me di­džiu­lius dva­si­nio gy­ve­ni­mo už­tai­sus – mei­lę lie­tu­viš­kai dai­nai, sa­vo Tė­vų že­mei.

Ko­dėl šian­dien mū­sų vai­kų kla­sės ir stu­di­jų drau­gų dau­giau nei pu­sės ne­be­li­ko Lie­tu­vo­je? Ar ga­li­me da­bar­ti­nės dvi kar­tos – mes ir mū­sų vai­kai – iš­tai­sy­ti pa­da­ry­tas klai­das ir su­si­vie­ny­ti gy­vy­biš­kai svar­biai ko­vai dėl švie­sios Lie­tu­vos at­ei­ties?

22 me­tai at­kur­tai vals­ty­bei – jau­nas am­žius. Svar­bu kiek­vie­nam iš mū­sų su­vok­ti, kad kiek­vie­na die­na žmo­gaus gy­ve­ni­me, pa­žen­klin­ta mei­le, at­sa­ko­my­be ir pa­trio­tiz­mu, yra sėk­mės ga­ran­tas.

La­bai skau­du, kad to­kios ma­žy­tės, uni­ka­lios Lie­tu­vos že­mė­je šian­dien tiek pur­vo po­li­ti­ko­je, tiek ne­lai­min­gų ir pa­mes­tų vai­kų, bui­ti­nį smur­tą pa­ti­rian­čių mo­te­rų. Ir tiek daug po­nų, tu­rin­čių as­me­ni­nių am­bi­ci­jų bet ko­kia kai­na bū­ti reikš­min­giems...

Au­ga anū­kų kar­ta. Mū­sų trys ąžuo­liu­kai Na­tas ir Lau­ry­nas, No­jus dai­nuo­ja:

 

Ža­liam so­de, ža­liam so­de

La­pe­liai ža­liuo­ja.

Tai ne la­pai la­pu­tai­čiai,

Tai ber­nai­čiai – lie­tu­vai­čiai.

 

Ma­žo­ji Au­rė­ja dar tik klau­so­si ir šyp­so­si. Pa­tin­ka jai ber­niu­kų dai­na.

So­das, pa­so­din­tas mū­sų, tė­vų ir se­ne­lių Tė­vy­nės Lie­tu­vos že­mė­je, tvir­tai įlei­dęs šak­nis sau­gos iš­min­tį at­ei­ties kar­toms, kar­tos  mū­sų iš­jaus­tų dai­nų ai­dą.

{jcomments off}

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų