Kovoje dėl šilumos ūkio bus padėtas paskutinis taškas

Šį tre­čia­die­nį Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas nag­ri­nė­jo svar­biau­sią ko­vo­je dėl ši­lu­mos ūkio klau­si­mą – ar su­tar­tį sa­vi­val­dy­bė su pri­va­čiu ši­lu­mos ope­ra­to­riu­mi „Mies­to ener­gi­ja“ nu­trau­kė tei­sė­tai.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Į kovą dėl šilumos ūkio prieš dvejus metus įsitraukė ir gyventojai.

By­lą tri­jų tei­sė­jų ko­le­gi­ja nag­ri­nė­jo ra­šy­ti­ne tvar­ka. Tai reiš­kia, kad į ją ša­lių at­sto­vai ne­kvie­čia­mi. Tei­sė­jai ga­lu­ti­nį nuosp­ren­dį pa­skelbs ge­gu­žės 8 die­ną 15 va­lan­dą.

Ši­lu­mos ūkio ka­ras pra­si­dė­jo be­veik prieš dve­jus me­tus, 2010 me­tų ge­gu­žės 30 die­ną. Tuo­met Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė vie­na­ša­liš­kai nu­trau­kė su­tar­tį su ši­lu­mos ūkio nuo­mi­nin­ku UAB „Mies­to ener­gi­ja“.

Šią by­lą jau iš­nag­ri­nė­jo vi­sų že­mes­nių ins­tancijų teis­mai.

Gre­ta šios pa­grin­di­nės by­los teis­mai nag­ri­nė­ja ir dar ke­lio­li­ka su šiuo klau­si­mu su­si­ju­sių by­lų dėl li­cen­ci­jų tiek­ti ši­lu­mą su­tei­ki­mo bei su­stab­dy­mo.

Ra­jo­ne pa­skel­bus eks­tre­ma­lią si­tu­a­ci­ją, ši­lu­mą jau an­trą se­zo­ną uk­mer­giš­kiams tie­kia ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės įmo­nė „Uk­mer­gės ši­lu­ma“.

 

Ko­vo­ja ir vie­šo­jo­je erd­vė­je

 

Pas­ta­ruo­sius dve­jus me­tus, kol vyks­ta teis­mi­niai pro­ce­sai, abi ša­lys – „Mies­to ener­gi­ja“ ir Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­bė – kau­na­si ir vie­šo­je erd­vė­je.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Vy­tau­to Šul­co ben­dro­vė „Pub­lic Part­ners­hip Re­la­tions“ „Lie­tu­vos ry­te“ pa­skel­bė sa­vo at­lik­tą ty­ri­mą apie ko­rup­ci­jos ly­gį Uk­mer­gė­je. Jame tei­gia­ma, kad ver­slo at­sto­vai itin ne­pa­lan­kiai ver­ti­na ko­rup­ci­jos ly­gį sa­vi­val­dy­bė­je, kad „Uk­mer­gės ver­sli­nin­kai yra jaut­rūs ir ne­pa­tik­lūs juos su­pan­čiai ap­lin­kai, kad kai ku­rie jų bi­jo val­di­nin­kų su­si­do­ro­ji­mo“.

Re­a­guo­jant į šią pub­li­ka­ci­ją, Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je ant ra­jo­no va­do­vų ka­bi­ne­tų du­rų pra­ėju­sią sa­vai­tę pa­ka­bin­tos čes­na­kų py­nės.

IC BALTIC agen­tū­ros  iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me spau­dai Uk­mer­gės ra­jo­no me­ras Al­gir­das Ko­pūs­tas pa­sa­ko­ja, kad čes­na­kus pa­ka­bin­ti min­tis ki­lo po to, kai sa­vi­val­dy­bė ga­vo įro­dy­mų, jog „Mies­to ener­gi­ja“ ko­vo­je su sa­vi­val­dy­be pa­si­tel­kė Vy­tau­to Šul­co at­sto­vau­ja­mą ben­dro­vę „Pub­lic Part­ners­hip Re­la­tions“. Esą taip juo­kais ban­dy­ta ap­si­sau­go­ti nuo „Mies­to ener­gi­jai“ dir­ban­čio hip­no­zės spe­cia­lis­to veiks­mų.

In­ter­ne­te V. Šul­cas sa­ve pri­sta­to kaip hip­no­zės ir neu­ro­ling­vis­ti­nio pro­gra­ma­vi­mo (NLP) eks­per­tą. NLP – hip­no­zės rū­šis, ku­ri pa­sau­ly­je iš­po­pu­lia­rė­jo, nes lei­džia iš­mok­ti da­ry­ti įta­ką sau ir ypa­tin­gai ki­tiems, su­ke­liant po­ky­čius žmo­nių mąs­ty­me.

„Vi­sa ši ap­klau­sa ir jos pub­li­ka­vi­mas – aki­vaiz­dus juo­dų­jų tech­no­lo­gi­jų pa­vyz­dys. Nie­kaip ki­taip, nei kad juo­do­sio­mis tech­no­lo­gi­jo­mis, ne­pa­va­din­si to, kad „Mies­to ener­gi­jai“ at­sto­vau­jan­tis vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­tas pats at­lie­ka ver­sli­nin­kų ap­klau­są, o vė­liau ko­men­tuo­ja ir in­ter­pre­tuo­ja sa­vi­val­dy­bės re­pu­ta­ci­ją ga­di­nan­čius ap­klau­sos duo­me­nis“, – tei­gia A. Ko­pūs­tas.

 

Ti­ki­si pa­lan­kaus teis­mo spren­di­mo

 

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Tei­sės ir ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­jas Ri­mas Jur­gi­lai­tis įsi­ti­ki­nęs, kad Lie­tu­vos aukš­čiau­sio­jo teis­mo spren­di­mas bus pa­lan­kus sa­vi­val­dy­bei.

„Aukš­čiau­sia­sis teis­mas 2007 me­tais jau bu­vo su­si­dū­ręs su „Mies­to ener­gi­jos“ ir sa­vi­val­dy­bės gin­ču ir kon­sta­ta­vo „Mies­to ener­gi­jos“ su­tar­ties pa­žei­di­mus. Ne­ma­tau prie­žas­čių, kad spren­di­mas ga­lė­tų bū­ti mums ne­pa­lan­kus“, – sa­ko jis.

Sa­vi­val­dy­bės tei­sė­tus veiks­mus pri­pa­ži­no ir Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas, ir Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas.

Į klau­si­mą, ko­kius to­li­mes­nius žings­nius yra nu­ma­čiu­si sa­vi­val­dy­bė, jei teis­mo nuosp­ren­dis vis tik jai bū­tų ne­pa­lan­kus, R. Jur­gi­lai­tis sa­kė ne­ga­lįs at­skleis­ti. Ta­čiau pa­ti­ki­no, kad šis va­rian­tas taip pat ap­gal­vo­tas.

Per dve­jus kon­flik­to su „Mies­to ener­gi­ja“ me­tus įvy­ko apie 100 teis­mo po­sė­džių. Vien dėl ant­sto­lių veiks­mų įvy­ko apie 20 teis­mo po­sė­džių.

Su šiuo kon­flik­tu su­si­ju­si by­la dėl „Mies­to ener­gi­jos“ li­cen­ci­jos nai­ki­ni­mo dar ne­iš­spręs­ta.

 

Spren­di­mo ne­spė­lio­jo

 

UAB „Mies­to ener­gi­ja“ di­rek­to­rius Ar­tū­ras Stra­vins­kas ne­no­rė­jo spė­lio­ti, koks bus ar tu­rė­tų bū­ti Lie­tu­vos aukš­čiau­sio­jo teis­mo tri­jų tei­sė­jų ko­le­gi­jos spren­di­mas. Jis pa­siū­lė ap­si­šar­vuo­ti kan­try­be ir pa­lauk­ti, kol teis­mo nu­tar­tis bus pa­skelb­ta.

„Iki šiol ti­kė­jau ir ti­kiu, kad Lie­tu­vo­je tei­sin­gu­mas yra. Ta­čiau pro­tin­giau­sia bū­tų pa­lauk­ti tei­sė­jų spren­di­mo ir pla­nuo­ti to­li­mes­nius žings­nius“, – kal­bė­jo pa­šne­ko­vas.

UAB „Mies­to ener­gi­ja“ ši­lu­mą ir karš­tą van­de­nį Uk­mer­gei tie­kė nuo 2000-ųjų me­tų. Su­tar­tis tu­rė­jo baig­tis 2015 me­tų gruo­dį.

 

04-13-1_straipsnio_2_nuotr


Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų