Spausdinti šį puslapį

Kovoje dėl šilumos ūkio bus padėtas paskutinis taškas

Šį tre­čia­die­nį Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas nag­ri­nė­jo svar­biau­sią ko­vo­je dėl ši­lu­mos ūkio klau­si­mą – ar su­tar­tį sa­vi­val­dy­bė su pri­va­čiu ši­lu­mos ope­ra­to­riu­mi „Mies­to ener­gi­ja“ nu­trau­kė tei­sė­tai.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Į kovą dėl šilumos ūkio prieš dvejus metus įsitraukė ir gyventojai.

By­lą tri­jų tei­sė­jų ko­le­gi­ja nag­ri­nė­jo ra­šy­ti­ne tvar­ka. Tai reiš­kia, kad į ją ša­lių at­sto­vai ne­kvie­čia­mi. Tei­sė­jai ga­lu­ti­nį nuosp­ren­dį pa­skelbs ge­gu­žės 8 die­ną 15 va­lan­dą.

Ši­lu­mos ūkio ka­ras pra­si­dė­jo be­veik prieš dve­jus me­tus, 2010 me­tų ge­gu­žės 30 die­ną. Tuo­met Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė vie­na­ša­liš­kai nu­trau­kė su­tar­tį su ši­lu­mos ūkio nuo­mi­nin­ku UAB „Mies­to ener­gi­ja“.

Šią by­lą jau iš­nag­ri­nė­jo vi­sų že­mes­nių ins­tancijų teis­mai.

Gre­ta šios pa­grin­di­nės by­los teis­mai nag­ri­nė­ja ir dar ke­lio­li­ka su šiuo klau­si­mu su­si­ju­sių by­lų dėl li­cen­ci­jų tiek­ti ši­lu­mą su­tei­ki­mo bei su­stab­dy­mo.

Ra­jo­ne pa­skel­bus eks­tre­ma­lią si­tu­a­ci­ją, ši­lu­mą jau an­trą se­zo­ną uk­mer­giš­kiams tie­kia ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės įmo­nė „Uk­mer­gės ši­lu­ma“.

 

Ko­vo­ja ir vie­šo­jo­je erd­vė­je

 

Pas­ta­ruo­sius dve­jus me­tus, kol vyks­ta teis­mi­niai pro­ce­sai, abi ša­lys – „Mies­to ener­gi­ja“ ir Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­bė – kau­na­si ir vie­šo­je erd­vė­je.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Vy­tau­to Šul­co ben­dro­vė „Pub­lic Part­ners­hip Re­la­tions“ „Lie­tu­vos ry­te“ pa­skel­bė sa­vo at­lik­tą ty­ri­mą apie ko­rup­ci­jos ly­gį Uk­mer­gė­je. Jame tei­gia­ma, kad ver­slo at­sto­vai itin ne­pa­lan­kiai ver­ti­na ko­rup­ci­jos ly­gį sa­vi­val­dy­bė­je, kad „Uk­mer­gės ver­sli­nin­kai yra jaut­rūs ir ne­pa­tik­lūs juos su­pan­čiai ap­lin­kai, kad kai ku­rie jų bi­jo val­di­nin­kų su­si­do­ro­ji­mo“.

Re­a­guo­jant į šią pub­li­ka­ci­ją, Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je ant ra­jo­no va­do­vų ka­bi­ne­tų du­rų pra­ėju­sią sa­vai­tę pa­ka­bin­tos čes­na­kų py­nės.

IC BALTIC agen­tū­ros  iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me spau­dai Uk­mer­gės ra­jo­no me­ras Al­gir­das Ko­pūs­tas pa­sa­ko­ja, kad čes­na­kus pa­ka­bin­ti min­tis ki­lo po to, kai sa­vi­val­dy­bė ga­vo įro­dy­mų, jog „Mies­to ener­gi­ja“ ko­vo­je su sa­vi­val­dy­be pa­si­tel­kė Vy­tau­to Šul­co at­sto­vau­ja­mą ben­dro­vę „Pub­lic Part­ners­hip Re­la­tions“. Esą taip juo­kais ban­dy­ta ap­si­sau­go­ti nuo „Mies­to ener­gi­jai“ dir­ban­čio hip­no­zės spe­cia­lis­to veiks­mų.

In­ter­ne­te V. Šul­cas sa­ve pri­sta­to kaip hip­no­zės ir neu­ro­ling­vis­ti­nio pro­gra­ma­vi­mo (NLP) eks­per­tą. NLP – hip­no­zės rū­šis, ku­ri pa­sau­ly­je iš­po­pu­lia­rė­jo, nes lei­džia iš­mok­ti da­ry­ti įta­ką sau ir ypa­tin­gai ki­tiems, su­ke­liant po­ky­čius žmo­nių mąs­ty­me.

„Vi­sa ši ap­klau­sa ir jos pub­li­ka­vi­mas – aki­vaiz­dus juo­dų­jų tech­no­lo­gi­jų pa­vyz­dys. Nie­kaip ki­taip, nei kad juo­do­sio­mis tech­no­lo­gi­jo­mis, ne­pa­va­din­si to, kad „Mies­to ener­gi­jai“ at­sto­vau­jan­tis vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­tas pats at­lie­ka ver­sli­nin­kų ap­klau­są, o vė­liau ko­men­tuo­ja ir in­ter­pre­tuo­ja sa­vi­val­dy­bės re­pu­ta­ci­ją ga­di­nan­čius ap­klau­sos duo­me­nis“, – tei­gia A. Ko­pūs­tas.

 

Ti­ki­si pa­lan­kaus teis­mo spren­di­mo

 

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Tei­sės ir ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­jas Ri­mas Jur­gi­lai­tis įsi­ti­ki­nęs, kad Lie­tu­vos aukš­čiau­sio­jo teis­mo spren­di­mas bus pa­lan­kus sa­vi­val­dy­bei.

„Aukš­čiau­sia­sis teis­mas 2007 me­tais jau bu­vo su­si­dū­ręs su „Mies­to ener­gi­jos“ ir sa­vi­val­dy­bės gin­ču ir kon­sta­ta­vo „Mies­to ener­gi­jos“ su­tar­ties pa­žei­di­mus. Ne­ma­tau prie­žas­čių, kad spren­di­mas ga­lė­tų bū­ti mums ne­pa­lan­kus“, – sa­ko jis.

Sa­vi­val­dy­bės tei­sė­tus veiks­mus pri­pa­ži­no ir Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas, ir Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas.

Į klau­si­mą, ko­kius to­li­mes­nius žings­nius yra nu­ma­čiu­si sa­vi­val­dy­bė, jei teis­mo nuosp­ren­dis vis tik jai bū­tų ne­pa­lan­kus, R. Jur­gi­lai­tis sa­kė ne­ga­lįs at­skleis­ti. Ta­čiau pa­ti­ki­no, kad šis va­rian­tas taip pat ap­gal­vo­tas.

Per dve­jus kon­flik­to su „Mies­to ener­gi­ja“ me­tus įvy­ko apie 100 teis­mo po­sė­džių. Vien dėl ant­sto­lių veiks­mų įvy­ko apie 20 teis­mo po­sė­džių.

Su šiuo kon­flik­tu su­si­ju­si by­la dėl „Mies­to ener­gi­jos“ li­cen­ci­jos nai­ki­ni­mo dar ne­iš­spręs­ta.

 

Spren­di­mo ne­spė­lio­jo

 

UAB „Mies­to ener­gi­ja“ di­rek­to­rius Ar­tū­ras Stra­vins­kas ne­no­rė­jo spė­lio­ti, koks bus ar tu­rė­tų bū­ti Lie­tu­vos aukš­čiau­sio­jo teis­mo tri­jų tei­sė­jų ko­le­gi­jos spren­di­mas. Jis pa­siū­lė ap­si­šar­vuo­ti kan­try­be ir pa­lauk­ti, kol teis­mo nu­tar­tis bus pa­skelb­ta.

„Iki šiol ti­kė­jau ir ti­kiu, kad Lie­tu­vo­je tei­sin­gu­mas yra. Ta­čiau pro­tin­giau­sia bū­tų pa­lauk­ti tei­sė­jų spren­di­mo ir pla­nuo­ti to­li­mes­nius žings­nius“, – kal­bė­jo pa­šne­ko­vas.

UAB „Mies­to ener­gi­ja“ ši­lu­mą ir karš­tą van­de­nį Uk­mer­gei tie­kė nuo 2000-ųjų me­tų. Su­tar­tis tu­rė­jo baig­tis 2015 me­tų gruo­dį.

 

04-13-1_straipsnio_2_nuotr


Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)