Kraštiečio filme – žmogžudžių išpažintys

Te­le­vi­zi­jos ek­ra­nuo­se po Nau­jų­jų me­tų pa­si­ro­dys kraš­tie­čio Aud­riaus Ju­zė­no, ki­no re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio, fil­mas „Nu­li­nio lai­ko zo­na“. Jo he­ro­jai – žmog­žu­džiai, baus­mę Lu­kiš­kių ka­lė­ji­me at­lie­kan­tys iki gy­vos gal­vos.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Au­to­rės nuotr. Re­ži­sie­rius Aud­rius Ju­zė­nas iš ar­ti pa­ma­tė ka­lin­čių­jų iki gy­vos gal­vos gy­ve­ni­mą.

Į fil­mo prem­je­rą kul­tū­ros cen­tre uk­mer­giš­kius pa­kvie­tė pats re­ži­sie­rius. Su­si­ti­ki­me su žiū­ro­vais jis pa­sa­ko­jo lan­ky­mo­si ka­lė­ji­me, ka­li­nių gy­ve­ni­mo ir po­kal­bių su jais de­ta­les.

„Nu­li­nio lai­ko zo­na“ – de­šim­ties me­tų au­to­riaus dar­bo re­zul­ta­tas. Fil­me ban­do­ma ieš­ko­ti at­sa­ky­mų, ką jau­čia nu­teis­tie­ji iki gy­vos gal­vos, ko­kia jų mo­ra­lė da­bar, ar ga­li­ma pa­keis­ti to­kį žmo­gų. Ban­do­ma iš­si­aiš­kin­ti, ką jie iš­gy­ve­na erd­vė­je, ku­rio­je lai­kas su­sto­jęs, o gy­ve­ni­mas ne­be­ten­ka pra­smės.

Fil­me apie sa­ve pa­sa­ko­ja trys vy­rai – nu­si­kal­tė­liai, ku­riems skir­ta sa­vo die­nas už ge­le­ži­nių gro­tų, ankš­to­se vie­nu­tė­se, leis­ti lig pat mir­ties. Jie at­vi­rai kal­ba apie tai, ko­dėl ir kaip da­ry­da­vo nu­si­kal­ti­mus, kas vers­da­vo ši­taip elg­tis. Nu­teis­tų­jų biog­ra­fi­jo­se – krau­pūs įvy­kiai, to­kie kaip ku­ni­go nu­žu­dy­mas, už­muš­ta my­li­mo­ji ir ga­ba­lais su­ka­po­tas jos kū­nas...

Vie­nas jų pri­si­pa­žįs­ta ka­lė­ji­muo­se pra­lei­dęs pu­sę sa­vo gy­ve­ni­mo. Nu­li­nio lai­ko zo­no­je eg­zis­tuo­jan­tie­ji ne­dve­jo­ja: tai, ko jie la­biau­siai trokš­ta, yra mir­ties baus­mė. Ka­li­nių lū­po­mis kal­ba ir ki­ta žiau­ri tie­sa – jei iš­ei­tų į lais­vę, elg­tų­si ly­giai taip pat.

Kur­da­mas fil­mą, A. Ju­zė­nas iš­klau­sė ge­ro­kai dau­giau ka­lin­čių­jų iš­pa­žin­čių. „Nu­si­kal­tė­liai – mū­sų ben­druo­me­nės da­lis. Man bu­vo įdo­mu, ko­kia jų da­bar mo­ra­lė“, – sa­kė jis. Ne­sle­pia ben­drau­da­mas su nu­teis­tai­siais pa­ty­ręs įvai­riau­sių jaus­mų. Dau­gu­ma ste­bi­na nuo­šir­du­mu. Ta­čiau šne­kė­jo­si ir su to­kiais, ku­rių el­ge­sys ne­prog­no­zuo­ja­mas, to­dėl kal­bin­ti te­ko ste­bint bū­riui pri­žiū­rė­to­jų.

Su­si­ti­ki­mo da­ly­vius re­ži­sie­rius pa­kvie­tė pa­svars­ty­ti ir apie nu­si­kals­ta­mo el­ge­sio prie­žas­tis, ki­tų veiks­nių įta­ką. „Kai ku­rie jų gal nė­ra nu­si­kal­tė­liai, bet da­rė nu­si­kal­ti­mus, pa­veik­ti blo­gų jė­gų, ap­sės­ti“, – sa­kė jis. Pri­si­pa­ži­no, jog fil­muo­jant ne­iš­si­vers­ta ir be eg­zor­ciz­mo se­an­so. Tie­sa – slap­to, nes prieš tai dėl to ki­lus skan­da­lui, ka­lė­ji­mo va­do­vy­bė bu­vo už­drau­du­si čia lan­ky­tis.

Po­lin­kį žu­dy­ti, anot A. Ju­zė­no, iš da­lies pa­aiš­ki­na ame­ri­kie­čių moks­li­nin­kų ty­ri­mai. Prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­mų ty­ri­mų re­zul­ta­tai pa­tvir­ti­no, jog tai net­gi ga­li bū­ti pa­vel­di­ma.

Re­ži­sie­rius taip pat da­li­jo­si įspū­džiais apie ka­lė­ji­mo bui­tį, nu­teis­tų­jų gy­ve­ni­mo są­ly­gas. Pa­sa­ko­jo ne­pra­lei­dęs pro­gos ka­lė­ji­mo val­gyk­lo­je pa­val­gy­ti kar­tu su ka­li­niais. „Anks­čiau eks­kur­si­jas į ka­lė­ji­mą ir mo­kyk­los ga­lė­da­vo už­si­sa­ky­ti. Ta­čiau per de­šimt me­tų vis­kas la­bai pa­si­kei­tė. Da­bar tai – ne­pri­ei­na­ma zo­na“, – tei­gia au­to­rius.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų