Spausdinti šį puslapį

Kreipėsi į generalinę prokuratūrą

Uk­mer­gės ra­jo­no ta­ry­bos na­rys so­cial­de­mok­ra­tas Arū­nas Du­dė­nas krei­pė­si į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą dėl vie­šo in­te­re­so gy­ni­mo – gy­ven­to­jų gau­na­mų są­skai­tų iš „Mies­to ener­gi­jos“ už va­di­na­mą skai­tik­lio mo­kes­tį.

Jau be­veik dve­jus me­tus uk­mer­giš­kiai už tie­kia­mą ši­lu­mą tu­ri mo­kė­ti dviem tie­kė­jams – ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės įmo­nei „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ ir bu­vu­siam ši­lu­mos ūkio nuo­mi­nin­kui „Mies­to ener­gi­ja“.

Nors ši­lu­mos pas­ta­ro­ji įmo­nė ne­tei­kia, vi­siems cen­tra­li­zuo­tos ši­lu­mos gavėjams kartą per mė­ne­sį siun­čia maž­daug ke­tu­rių li­tų są­skai­tas. Esą jas rei­kia ap­mo­kė­ti, nes ši­lu­mą tie­kian­ti sa­vi­val­dy­bės įmo­nė nė­ra pe­rė­mu­si karš­to van­dens skai­tik­lių. Jie esą pri­klau­so „Mies­to ener­gi­jai“ ir ši jais rū­pi­na­si.

Šį klau­si­mą ra­jo­no gy­ven­to­jai ne kar­tą kė­lė į vie­šu­mą ir per spau­dą, ir įvai­rių su­si­ti­ki­mų me­tu. Ra­jo­no va­do­vai vi­suo­met ra­gi­no žmo­nes mo­kes­čio ne­mo­kė­ti.

„Šiuo klau­si­mu į ma­ne krei­pė­si daug žmo­nių. Ne­kar­tą kė­liau jį sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je, ta­čiau at­sa­kin­gų sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jų at­sa­ky­mai bu­vo pa­pras­ti – tie­siog ne­mo­kė­ti šio mo­kes­čio. Ta­čiau to­kio at­sa­ky­mo ne­pa­kan­ka, jis tu­ri bū­ti pa­grįs­tas ir ar­gu­men­tuo­tas. Na­tū­ra­lu, kad da­lis gy­ven­to­jų, bi­jo­da­mi dels­pi­ni­gių ir ant­sto­lių, vis­gi ap­mo­kė­jo iš­ra­šy­tas są­skai­tas“, – sa­ko A. Du­dė­nas.

Jo įsi­ti­ki­ni­mu, pa­aiš­kė­jus ga­lu­ti­niam teis­mo spren­di­mui dėl su­tar­ties nu­trau­ki­mo, ne­lie­ka abe­jo­nių, kad mi­nė­to mo­kes­čio ne­be­rei­kės mo­kė­ti. Ta­čiau kas bus su gy­ven­to­jų jau su­mo­kė­tais mo­kes­čiais?

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)