Spausdinti šį puslapį

Krepšinio rungtynes stebėsime nelegaliai?

No­rė­da­mi ro­dy­ti per te­le­vi­zi­ją tran­sliuo­ja­mas Eu­ro­pos vy­rų krep­ši­nio čem­pio­na­to rung­ty­nes, ba­rų ir ka­vi­nių sa­vi­nin­kai pri­va­lo įsi­gy­ti lei­di­mus. Ta­čiau abo­nen­to su­tar­čių su tie­sio­giai rung­ty­nes tran­sliuo­sian­čiu „Via­sat“ gru­pės ka­na­lu kol kas ne­su­da­rė nė vie­na mū­sų ra­jo­no vie­šo­jo mai­ti­ni­mo įstai­ga.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Au­to­rės nuotr. Krep­ši­nis – ant­ro­ji lie­tu­vių re­li­gi­ja...

Eu­ro­pos vy­rų krep­ši­nio čem­pio­na­to rung­ty­nės star­tuo­ja rug­pjū­čio 31 die­ną. Jos bus tie­sio­giai tran­sliuo­ja­mos „Via­sat“ gru­pės ka­na­lais – TV3 ir „Via­sat Sport Bal­tic“. Lei­di­mus tu­ri įsi­gy­ti tiek pa­gei­dau­jan­tys vie­šo­sio­se vie­to­se tran­sliuo­ti „Via­sat Sport Bal­tic“, tiek TV3. Kaip tei­gia „Via­sat Sport Bal­tic“ vie­šų­jų ry­šių va­do­vė Dia­na Lie­pi­ny­tė-Kyt­rie­nė, ar­tė­jant čem­pio­na­tui at­si­ran­da vis dau­giau no­rin­čių­jų įsi­gy­ti to­kias tei­ses.

„Ka­vi­nės jau nuo va­sa­ros pra­džios la­bai ak­ty­viai do­mi­si ga­li­my­be le­ga­liai ro­dy­ti Eu­ro­pos krep­ši­nio čem­pio­na­tą. Lei­di­mus tran­sliuo­ti krep­ši­nio rung­ty­nes per­ka ir pa­tys ma­žiau­si ša­lies už­kam­py­je esan­tys ba­rai, ir di­de­li res­to­ra­nų tin­klai“, – sa­ko ji.

 

Gre­sia bau­dos

 

To­kį aki­vaiz­dų vie­šo­jo mai­ti­ni­mo įstai­gų su­si­do­mė­ji­mą tran­slia­ci­jų tei­sė­mis le­mia ke­le­tas da­ly­kų. Spor­to rung­ty­nių, pri­kaus­tan­čių prie te­le­vi­zo­riaus ek­ra­nų mi­nias žiū­ro­vų, de­monst­ra­vi­mas už­tik­ri­na jo­se lan­ky­to­jų pa­gau­sė­ji­mą. Tai ka­vi­nėms bei ba­rams ža­da di­des­nį pel­ną to­mis die­no­mis. „Kai ku­rių spor­to ba­rų at­sto­vai tei­gia, kad pas juos jau da­bar re­zer­vuo­ja­mos vie­tos ar net ba­ro da­lis žiū­rė­ti čem­pio­na­to rung­ty­nes“, – ti­ki­na at­sto­vė spau­dai.

Mai­ti­ni­mo įstai­gų sa­vi­nin­kams tu­rė­tų rū­pė­ti ir le­ga­lu­mo svar­ba – pi­ra­ta­vi­mas anaip­tol nė­ra įmo­nės so­li­du­mo bruo­žas.

Be to, pa­sak D. Lie­pi­ny­tės-Kyt­rie­nės, šiais me­tais „Via­sat” pra­dė­jo in­ten­sy­vią veik­lą dėl le­ga­laus jos au­to­ri­nių ka­na­lų tran­slia­vi­mo. Nuo­lat vyk­do­mi pa­tik­ri­ni­mai vie­šo­sio­se įstai­go­se, ar rung­ty­nės ro­do­mos tu­rint su­tar­tį. In­ten­sy­ves­ni pa­tik­ri­ni­mai pra­dė­ti šiais me­tais, o at­ei­ty­je pla­nuo­ja­mi dar daž­niau. Bus tik­ri­na­ma ir čem­pio­na­to me­tu, ben­dra­dar­biau­ja­ma su tei­si­nė­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis. O ne­le­ga­lams gre­sia ne tik sig­na­lo nu­trau­ki­mas, bet ir bau­dos.

 

Le­ga­li­zuo­tis ne­sku­ba

 

Pa­si­tei­ra­vus, ko­kių ka­vi­nių, ba­rų sa­vi­nin­kai iš Uk­mer­gės ra­jo­no krei­pė­si dėl li­cen­ci­jų, „Via­sat“ at­sto­vės at­sa­ky­mas su­kė­lė įta­ri­mų, kad už­su­kę į krep­ši­nio rung­ty­nes ro­dan­čią ka­vi­nę, jas ste­bė­si­me ne­le­ga­liai.

„Šiuo me­tu Uk­mer­gė­je nė­ra ka­vi­nių, pa­si­ra­šiu­sių su­tar­tis su „Via­sat“ dėl „Via­sat“ gru­pės ka­na­lų tran­slia­vi­mo“, – tei­gia ji.

D. Lie­pi­ny­tė-Kyt­rie­nė in­for­muo­ja, kad dėl lei­di­mo tran­sliuo­ti „Via­sat“ gru­pės ka­na­lus (TV3, „Via­sat Sport Bal­tic“, „TV1000“ gru­pės ka­na­lus, do­ku­men­ti­kos ir ki­tus) rei­kia kreip­tis tie­sio­giai į „Via­sat“ ar­ba į įga­lio­tuo­sius „Via­sat“ at­sto­vus „Hoist Tech­no­lo­gy“.

Ti­ki­ma­si, kad ka­vi­nės ne­ati­dės tran­slia­ci­jų tei­sių įsi­gi­ji­mo iki pas­ku­ti­nės mi­nu­tės, kad bū­tų ga­li­ma spė­ti su­mon­tuo­ti įran­gą. „Jei prieš krep­ši­nio čem­pio­na­tą per die­ną gau­si­me ko­kių šim­tą pra­šy­mų, fi­ziš­kai bū­si­me ne­pa­jė­gūs su­mon­tuo­ti  įran­gą įvai­rio­se Lie­tu­vos vie­to­se esan­čio­se mai­ti­ni­mo įstai­go­se“, – svars­to pa­šne­ko­vė.

Pa­pras­tai su­tar­tys dėl ka­na­lų tran­slia­vi­mo vie­šo­je vie­to­je pa­si­ra­šo­mos me­tams ar­ba il­ges­niam lai­ko­tar­piui. D. Lie­pi­ny­tė-Kyt­rie­nė ma­no, kad žiū­ro­vams svar­bus ne tik ar­tė­jan­tis čem­pio­na­tas, bet ir ki­ti spor­to tur­ny­rai – ru­de­nį pra­si­dė­sian­ti Eu­ro­ly­ga, taip pat UEFA Čem­pio­nų ly­ga, For­mu­lė 1, Mo­to GP, ATP te­ni­so tur­ny­ras ir ki­ti.

Li­cen­ci­jos kai­na pri­klau­so nuo įstai­gos dy­džio. Pa­sak „Via­sat“ at­sto­vės, ma­žoms ka­vi­nėms kai­nos yra žen­kliai ma­žes­nės nei di­de­lėms. Kai­nos vie­šo­sioms įstai­goms ski­ria­si nuo kai­nų fi­zi­niams as­me­nims. Pas­ta­rie­siems li­cen­ci­ja kur kas pi­ges­nė.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)