Spausdinti šį puslapį

Krikštėnų dvare – spalvotas poezijos pasaulis

Zi­ta BATAITIENĖ

 

Vals­ty­bės die­nos iš­va­ka­rė­se į nau­jai pri­si­kė­lu­sį gy­ve­ni­mui Krikš­tė­nų dva­rą rin­ko­si li­te­ra­tai, mu­zi­kan­tai, bib­lio­te­ki­nin­kai. Rū­mų te­ra­so­je vy­ko ren­gi­nys “Tė­viš­kės ke­liu į spal­vo­tą pa­sau­lį”. Sve­čiai sten­gė­si žo­džiams su­teik­ti spar­nus ir pri­si­bels­ti į kiek­vie­no sie­los pa­sau­lį.

 

Au­to­rės nuotr. Sve­čius su­ti­ko Krikš­tė­nų rū­mų šei­mi­nin­kas Al­gir­das Še­me­ta.

Po­ezi­jos po­pie­tės idė­ją su­bran­di­no Krikš­tė­nų bib­lio­te­ki­nin­kė Onu­tė Venc­lo­vie­nė, o ją įgy­ven­din­ti pa­dė­jo dva­ro sa­vi­nin­kas Al­gir­das Še­me­ta bei Vla­do Šlai­to vie­šo­sios bib­lio­te­kos, va­do­vau­ja­mos Ra­sos Griš­ke­vi­čie­nės, ko­lek­ty­vas.

Ei­les su­si­rin­ku­siems skai­tė Le­o­no­ra Jan­ke­liū­nie­nė, Ri­ta Ra­kaus­kai­tė su sa­vo duk­re­le Ema, Al­bi­nas Ku­lie­šis, Vin­cas Luk­ša, Apo­lo­ni­ja Gri­go­ny­tė, Sta­sė La­daus­kai­tė, Zu­za­na Stun­žė­nie­nė.

Vir­tuo­ziš­kai kan­klia­vo tarp­tau­ti­nių kon­kur­sų lau­re­a­tė Ais­tė Bru­žai­tė, jai pri­ta­rė Ais­tės mo­ki­nė Auš­ri­nė Glins­kai­tė. Nuo liau­diš­kų me­lo­di­jų iki mo­der­nių šiuo­lai­ki­nių kū­ri­nių – ne­įti­kė­ti­nas A. Bru­žai­tės kan­klių skam­bė­ji­mo dia­pa­zo­nas.

Krikš­tė­nų dva­re skam­bė­jo vi­sų at­lie­ka­ma Tau­tiš­ka gies­mė. Su­si­rin­ku­siems ir dva­ro sa­vi­nin­kui to­kių ren­gi­nių tęs­ti­nu­mo lin­kė­jo Uk­mer­gės vi­ce­me­ras Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas, se­suo Ro­za­na, ben­druo­me­nių są­jun­gos pir­mi­nin­kė An­ge­lė Ja­ku­by­nie­nė.

Sve­tin­gi dva­ro šei­mi­nin­kai vi­sus pa­kvie­tė į rū­mų me­nes, ku­rios lau­kia at­vyks­tan­čių, par­ko alė­jos kvie­čia pri­sės­ti ant suo­le­lių, nau­jai iš­grįs­ti ta­kai kvie­čia jais pa­si­vaikš­čio­ti...

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)