Spausdinti šį puslapį

Kristų garbina palapinėje

Pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį Pi­vo­ni­jos mik­ro­ra­jo­ne, ša­lia pre­ky­bos cen­tro bu­vo pa­sta­ty­ta mil­ži­niš­ka pa­la­pi­nė. Jo­je dviems sa­vai­tėms įsi­kū­rė re­li­gi­nės ben­druo­me­nės at­sto­vai.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ti­kė­ji­mo tie­sų kvie­čia sem­tis į pa­la­pi­nę.

„Ek­kle­sia.lt“ ben­druo­me­nės na­riai skel­bia­si sklei­džian­tys iš­gel­bė­ji­mo ži­nią – Jė­zų Kris­tų. Evan­ge­li­za­ci­nė pa­la­pi­nė – taip pa­va­din­tas mil­ži­niš­kas lai­ki­nas sta­ti­nys – jau pa­bu­vo­jo Ma­ri­jam­po­lė­je, Kė­dai­niuo­se ir Pa­ne­vė­žy­je.

Sa­vo pri­sis­ta­ty­mus ben­druo­me­nės na­riai va­di­na tar­na­vi­mais, o ren­gi­nius – evan­ge­li­za­ci­niais. Čia dai­nuo­ja­mos Kris­tų gar­bi­nan­čios dai­nos, skai­to­mi pa­moks­lai, ben­drau­ja­ma su žmo­nė­mis.

Aikš­tė­je prie­šais Vil­kmer­gės pa­min­ką to­kiam il­ga­lai­kiam ren­gi­niui lei­di­mas bu­vo iš­duo­tas pir­mą kar­tą.

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Kul­tū­ros ir vie­šų­jų ry­šių sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė Vio­le­ta Juo­za­pa­vi­čiū­tė pa­sa­ko­jo, kad mi­nė­tos ben­druo­me­nės at­sto­vai iš pra­džių pa­gei­da­vo dviem sa­vai­tėms įsi­kur­ti Uk­mer­gės mies­to cen­tre prie­šais kul­tū­ros cen­trą. Pra­šė iš­duo­ti ren­gi­niui lei­di­mą to­je vie­to­je, ta­čiau nu­tar­ta pra­šy­mo ne­ten­kin­ti.

Vi­siš­kai at­stum­ti re­li­gi­nės ben­druo­me­nės sta­tu­są tu­rin­čios įmo­nės taip pat ne­ga­lė­jo – ne­bu­vo tam jo­kio pa­grin­do, tad pa­siū­lė ki­tas mies­to vie­tas prie pre­ky­bos cen­trų. Pa­sak spe­cia­lis­tės, jei ben­druo­me­nės na­riai bū­tų pa­si­rin­kę pri­va­čią te­ri­to­ri­ją, lei­di­mo jiems ap­skri­tai ne­rei­kė­tų. Ta­čiau pa­si­rin­ko vals­ty­bi­nę že­mę. Pa­gal tvar­ką to­kiu at­ve­ju bū­ti­nas su­ti­ki­mas leis­ti to­je vie­to­je or­ga­ni­zuo­ti ren­gi­nį. Ka­dan­gi erd­vė mie­ga­ma­ja­me ra­jo­ne, „Ek­kle­sia.lt“ ga­vo su­ti­ki­mą ren­gi­nius sa­vo pa­la­pi­nė­je or­ga­ni­zuo­ti ne bet ku­riuo me­tu, o tik nuo 15 iki 18 val.

Vos prieš sa­vai­tę ži­niask­lai­do­je nu­skam­bė­jo is­to­ri­ja, kuo­met fes­ti­va­ly­je „Ra­ga­nos ri­tu­a­las“, vy­ku­sia­me mū­sų ra­jo­ne Sa­vi­do­nių kai­me, po­li­ci­ja ap­ti­ko di­de­lį kie­kį kvai­ša­lų. Mi­nė­ta, kad lei­di­mą fes­ti­va­liui–se­mi­na­rui reng­ti iš­da­vė Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė.

V. Juo­za­pa­vi­čiū­tė sa­ko, kad to­kiu at­ve­ju, kai ren­gi­nys vyks­ta pri­va­čio­je te­ri­to­ri­jo­je, lei­di­mo gau­ti iš tie­sų ne­rei­kė­jo. Ta­čiau anas at­ve­jis bu­vo ypa­tin­gas. Jo or­ga­ni­za­to­riai pa­tys pa­gei­da­vo, kad fes­ti­va­lis vyk­tų ga­vus ir sa­vi­val­dy­bės, ir po­li­ci­jos su­ti­ki­mus. Ta­da la­bai liaup­si­no sa­vo ren­gi­nį ir ti­ki­no, kad juo iš­gar­sins Uk­mer­gę.

Iš tie­sų – taip ir nu­ti­ko, tik­tai ne ge­rą­ja pras­me...

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)