Krizės vėjai – ne visuomet žvarbūs

Eko­no­mi­nė kri­zė, gi­liai įlei­du­si šak­nis, trauk­tis dar ne­ža­da. Ta­čiau kai ku­rie iki šiol sun­ku­mus įvei­kę ver­sli­nin­kai ti­ki­si, kad jos vo­las jų ne­be­su­traiš­kys. Įmo­nių va­do­vai ti­ki­na ne tik pa­ty­rę nuos­to­lių, bet ir ga­vę ge­ros pa­tir­ties, dirb­da­mi eks­tre­ma­lio­mis sun­kme­čio są­ly­go­mis.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Gedimino Nemunaičio nuotr. Krizės vėjai kai kuriems Ukmergės verslininkams išėjo į naudą.

UAB „Al­ju­va“ di­rek­to­rius Al­vy­das Pol­ka sa­ko, kad kri­zė drėb­te­lė­jo kaip ir vi­siems, taip ir jiems. Ste­buk­las jų įmo­nė­je ne­at­si­ti­ko, apy­var­ta, pra­si­dė­jus kri­zei, tik­rai ne­pa­di­dė­jo. At­virkš­čiai – su­ma­žė­jo.

Ga­li pa­si­ti­kė­ti

„Nu­si­mi­nė­me, bet, lai­mė, ne­su­pa­ni­ka­vo­me. Tai pa­dė­jo su­si­telk­ti ko­lek­ty­vui. Mū­sų ko­lek­ty­vas su­pra­tin­gas, iš­li­ko be­veik vi­si dar­buo­to­jai. Jei ku­rie ir iš­ėjo, tai sa­vo no­ru – gal ne­no­rė­jo su­si­tai­ky­ti su su­ma­žė­ju­siu at­ly­gi­ni­mu“, – sa­ko A. Pol­ka. Už­tat jis džiau­gia­si, kad tais, ku­rie li­ko, ga­li pa­si­ti­kė­ti vi­so­kio­mis są­ly­go­mis.

Kaip nau­din­gas kri­zės pa­mo­kas di­rek­to­rius mi­ni ir įmo­nės dar­buo­to­jų pa­stan­gas iš­lai­ky­ti klien­tus, ieš­ko­ti nau­jų. „Ka­dan­gi dir­ba­me pa­slau­gų sfe­ro­je, mums ak­tu­a­lu, kad mū­sų tei­kia­ma pa­slau­ga bū­tų kuo ge­riau at­lik­ta. Dar­bo ko­ky­bė ir dė­me­sys klien­tui – tai tie pa­ma­ti­niai da­ly­kai, ku­riuos ne kar­tą ap­ta­rė­me ko­lek­ty­ve“, – sa­ko jis.

Anot ser­vi­so va­do­vo, per sun­kų­jį lai­ko­tar­pį pa­si­kei­tė ir klien­tas. Vai­ruo­to­jai anks­čiau dau­giau dė­me­sio skir­da­vo sa­vo au­to­mo­bi­liams – į ser­vi­są at­va­žiuo­da­vo pa­tik­rin­ti jį pro­fi­lak­tiš­kai. Da­bar jie dau­giau lin­kę va­ži­nė­ti be­veik iki pas­ku­ti­nio au­to­mo­bi­lio „ato­dū­sio“.

Kri­zės me­tu – re­mon­to dar­bai

Uk­mer­gės ra­jo­no var­to­to­jų ko­o­pe­ra­ty­vo di­rek­to­rė An­ge­lė An­dri­ko­nie­nė net­gi nei­gia­muo­se kri­zės pa­da­ri­niuo­se įžiū­ri po­zi­ty­vių da­ly­kų: „Mū­sų įmo­nė­je apy­var­ta su­ma­žė­jo 11 pro­cen­tų, ta­čiau tai yra ma­žiau, nei sa­vo sta­tis­ti­ko­je skel­bia di­die­ji pre­ky­bos cen­trai.“

Ji įsi­ti­ki­nu­si, kad juos iš­gel­bė­jo tai, jog par­duo­tu­vės ne­pre­kia­vo sta­ty­bi­nė­mis me­džia­go­mis, nes sta­ty­bos, kaip ži­nia, lau­kia ge­res­nių lai­kų.

Sun­kme­čio pa­mo­kas di­rek­to­rė sa­ko la­bai ver­ti­nan­ti – šis lai­ko­tar­pis, anot jos, iš­mo­kė dirb­ti, tau­py­ti ir ju­dė­ti į prie­kį. „Ne­be­švais­to­me, kur ne­rei­kia. Kiek­vie­nas iš­leis­tas li­tas tu­ri duo­ti grą­žą“, – tvir­ti­na ji.

Ra­jo­no var­to­to­jų ko­o­pe­ra­ty­vui pri­klau­san­čiuo­se pa­sta­tuo­se nuo už­pra­ei­tų me­tų ver­da di­de­li dar­bai – su­re­mon­tuo­ta ir mo­der­ni­zuo­ta 18 par­duo­tu­vių, res­to­ra­nas. Jiems iš­leis­ta apie pen­kis mi­li­jo­nus li­tų.

Re­mon­tuo­ti se­nas ap­šiu­ru­sias ko­o­pe­ra­ty­vo par­duo­tu­ves, dieg­ti nau­ją įran­gą di­rek­to­rę pa­ska­ti­no ne tik kri­zės me­tu kri­tu­sios dar­bų bei me­džia­gų kai­nos. „Par­duo­tu­vės es­te­ti­nis vaiz­das vai­di­na mil­ži­niš­ką vaid­me­nį. Šian­dien pir­kė­jas jau ne­be­no­ri ei­ti į par­duo­tu­vę, ku­rio­je nė­ra kon­di­cio­nie­rių, burz­gia se­na tech­no­lo­gi­nė įran­ga“, – ji įsi­ti­ki­nu­si, kad pi­ni­gai iš­leis­ti pra­smin­gai. Šių me­tų pla­nuo­se – dvie­jų kai­mo par­duo­tu­vių re­no­va­ci­ja ir nau­ji uni­ver­sa­li­nės par­duo­tu­vės lan­gai.

Kris­ti per ma­ža aukš­čio

„Kar­tais su­si­da­ro įspū­dis, jog žmo­nės kri­zę su­pran­ta kaip ka­rą ar ma­rą, ku­ris at­si­ran­da ne­ži­nia iš kur, pra­ūžia kaip mon­go­lų or­da, pa­lie­kan­ti nu­nio­ko­tą kraš­tą“, – sa­ko UAB „Uni­ver­sa­lūs me­džio pro­duk­tai“ di­rek­to­rius Vy­gan­tas Da­bu­žins­kas.

Jis ma­no, kad kri­zė ar sun­kme­tis yra mū­sų pa­čių veik­los ar ne­veik­los pa­da­ri­nys. „Vyks­tan­čius veiks­nius lemia pa­tys žmo­nės. Lie­tu­vo­je, Eu­ro­po­je, Ame­ri­ko­je... Gal ki­to­kios įta­kos ir ki­to­kie mas­tai“, – svars­to jis.

Va­do­vo nuo­mo­ne, sun­kme­tis, su­dė­tin­ges­nė si­tu­a­ci­ja iš­ryš­ki­na sil­pniau­sias gran­dis. Jei­gu at­mes­ti­nai dir­bi, mo­kai­si ar gy­ve­ni tik šia die­na ne­gal­vo­da­mas apie ryt­die­ną, kri­zė ir vėl at­eis. Ta­čiau iš­vy­ti ją – mū­sų pa­čių ga­lio­je.

„Mes – ga­my­bi­nė įmo­nė. Ypa­tin­gai ne­pa­ju­to­me kad kaž­kas iš es­mės ta­po ki­taip. Di­de­lis mū­sų pra­na­šu­mas, kad di­dži­ą­ją da­lį sa­vo pro­duk­ci­jos eks­por­tuo­ja­me. Jei­gu iš mū­sų per­ka, va­di­na­si, kaž­ką da­ro­me ge­riau nei kon­ku­ren­tai“, – va­do­vas sa­ko di­de­lio pel­no nie­kuo­met ne­skai­čia­vęs. Ta­čiau per „auk­so am­žių“ ypa­tin­gai aukš­tai ne­pa­ki­lę ir kris­ti ne­tu­rė­jo kur. „Kai pra­dė­jo­me ver­slą prieš sep­ty­nio­li­ka me­tų, kiek­vie­na die­na – ko­va už iš­gy­ve­ni­mą. Da­bar tai žmo­nės va­di­na „kri­ze“, – pri­pa­žįs­ta pa­šne­ko­vas.

Įsi­pa­rei­go­ji­mai ta­po naš­ta

Odos ir kai­lių sa­lo­no UAB „Ro­ris ir ko“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Ro­mas Pi­vo­ras ver­sle jau dau­giau kaip dvi­de­šimt me­tų. Anot jo, per vi­sus juos pas­ta­rie­ji – sun­kiau­si: „Net pra­džia ne­bu­vo to­kia su­dė­tin­ga.“

Vi­si įsi­pa­rei­go­ji­mai ver­slo kles­tė­ji­mo lai­kais bu­vo pri­si­im­ti skai­čiuo­jant tuos pi­ni­gus, ku­rie tuo me­tu plauk­da­vo į įmo­nės biu­dže­tą. Kri­zė ge­ro­kai pa­ko­re­ga­vo si­tu­a­ci­ją. „Pi­ni­gi­niai srau­tai pa­si­kei­tė, o įsi­pa­rei­go­ji­mai li­ko“, – sa­ko R. Pi­vo­ras.

Liūd­nu sun­kme­čio var­du va­di­na­mus me­tus jis ver­ti­na kaip rim­tą pa­mo­ką. Jo nuo­mo­ne, su­ge­bė­ji­mas nu­ma­ty­ti pro­ble­mas – svar­biau­sias vi­sų ver­sli­nin­kų pa­sie­ki­mas. To jis pats mo­ko­si jau dvi de­šim­tis me­tų.

R. Pi­vo­ras tei­gia, kad tau­py­mas kri­zės lai­ko­tar­piu – tai tik vie­na iš įmo­nės stra­te­gi­jos su­dė­ti­nių da­lių. „Ne­pri­ta­riu Vy­riau­sy­bės tak­ti­kai tau­py­ti iš kaž­ko at­imant. Bet ko­kiom są­ly­gom pi­ni­gus rei­kia už­dirb­ti“, – įsi­ti­ki­nęs jis.

Di­rek­to­rius pri­pa­žįs­ta, kad kri­zė pa­kei­tė jo po­žiū­rį į pre­ky­bos cen­trus. Vi­suo­met ma­nęs, kad kai­lių sa­lo­nai tu­ri bū­ti ati­da­ro­mi at­ski­ro­se par­duo­tu­vė­se, mies­to cen­tre, ren­gia­si „kraus­ty­tis“ su sa­vo pro­duk­ci­ja į pre­ky­bos cen­trą „Ozas“ Vil­niu­je.

Idė­jų tu­ri ir at­ei­čiai

Uk­mer­gės ki­no­lo­gų drau­gi­jos pre­zi­den­tas, įmo­nės sa­vi­nin­kas Sta­sys Ba­raus­kas sa­ko, kad esa­ma eko­no­mi­nė si­tu­a­ci­ja tik dar la­biau pa­ska­ti­no ne tik ieš­ko­ti bū­dų iš­si­lai­ky­ti, bet ir ieš­ko­ti nau­jų ni­šų ver­sle.

Zo­o­par­duo­tu­vės sa­vi­nin­kas ne­se­niai ati­da­rė dar vie­ną par­duo­tu­vę, įkū­rė veis­ly­ną. Ja­me vei­sia be­veik vi­sus gy­vū­nus, ku­riais pre­kiau­ja par­duo­tu­vė­se, – paukš­čius, triu­šiu­kus, šeš­kus, jū­rų kiau­ly­tes, žiur­kė­nus. „Veis­ly­nas at­si­ra­do ne tik tau­py­mo su­me­ti­mais, kad pirk­ti iš ki­tur ne­reik­tų. Sa­vo gy­vū­nus veis­da­mas vi­suo­met tu­riu pa­siū­ly­ti pir­kė­jams dau­giau gy­vū­nų ir veis­lių. O pir­kė­jas vi­suo­met mėgs­ta, kai yra iš ko rink­tis“, – sa­ko jis.

S. Ba­raus­kas la­biau­siai džiau­gia­si ne tuo­met, kai pir­kė­jas iš jo par­duo­tu­vės iš­ei­na pil­nais krep­šiais, o tuo­met, kai čia su­grįž­ta. Jam svar­biau­sia už­megz­ti ry­šį su klien­tu – tai yra sėk­min­go ver­slo pa­grin­das.

Anot S. Ba­raus­ko, kri­zė ver­sli­nin­kus pri­ver­tė at­si­bus­ti iš mie­go – ver­slui lyg per svies­tą su­kan­tis, kar­tais ap­tings­ta­ma ir ne­be­ieš­ko­ma nau­jų spren­di­mų. „O da­bar idė­jų tu­riu tiek, kiek gal­būt net prieš kri­zę ne­tu­rė­jau“, – sa­ko pa­šne­ko­vas.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų