Kultūrizmas: atkaklumo ir pinigų reikalaujantis sportas

Uk­mer­gė­je šį pa­va­sa­rį vy­ku­sia­me Pa­bal­ti­jo kul­tū­riz­mo ir kū­no ren­gy­bos (fit­ne­so) čem­pio­nate vi­siems no­sis nu­šluos­tė nie­kam ne­ži­no­mas uk­mer­giš­kis. Nei jis pats, nei ki­ti ne­si­ti­kė­jo, kad čem­pio­na­to auk­sas ga­li ati­tek­ti pir­mą kar­tą gy­ve­ni­me į sce­ną už­li­pu­siam, pir­mą kar­tą gy­ve­ni­me čem­pio­na­te da­ly­va­vu­siam vy­ru­kui.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ne­ri­jus Bru­žas ski­na lau­rus kul­tū­riz­mo čem­pio­na­tuo­se.

Šiuo me­tu vie­ną po ki­to lau­rus Lie­tu­vos čem­pio­na­tuo­se ski­nan­tis 25-erių me­tų Ne­ri­jus Bru­žas la­biau­siai ap­gai­les­tau­ja dėl vie­no – kad šis bran­gus spor­tas var­gu ar at­ei­ty­je taps jo gy­ve­ni­mo da­li­mi. No­rint kul­ti­vuo­ti šią spor­to ša­ką rei­kia ne tik iš­tre­ni­ruo­to kū­no, di­de­lio no­ro, bet ir la­bai sto­ros pi­ni­gi­nės. Tuo tar­pu Ne­ri­jus da­bar ne­tu­ri jo­kio nuo­la­ti­nio dar­bo.

 

Vai­ki­ną la­bai pa­lai­ko ma­ma ir my­li­ma mer­gi­na. Ma­ma net pa­si­ry­žu­si su­ras­ti rė­mė­jų, ku­rie ga­lė­tų pa­dė­ti įgy­ven­din­ti sū­naus sva­jo­nę.

 

 

 

Kū­ną ali­na die­ta

 

 

 

N. Bru­žas kul­tū­riz­mu pra­dė­jo do­mė­tis nuo 16 me­tų. Bu­vo ga­na lie­so kū­no su­dė­ji­mo ir te­no­rė­jo pri­siau­gin­ti rau­me­nų. Apie fit­ne­su va­di­na­mą kū­no ren­gy­bą tuo­met vi­siš­kai nie­ko ne­ži­no­jo. Su tė­vais gy­ve­no Šven­tu­pė­je. Ten su drau­gais tre­ni­ra­vo­si na­mo rū­sy­je sa­vo ga­my­bos tre­ni­ruok­liais.

 

Me­tams bė­gant po­mė­gis ne­iš­blė­so. Kū­ną jau ne vie­ne­rius me­tus vai­ki­nas to­bu­li­na „Si­ner­gi­jos“ svei­ka­tin­gu­mo cen­tre. Kiek­vie­ną die­ną prie tre­ni­ruok­lių pra­lei­džia ne ma­žiau kaip dvi va­lan­das.

 

Ne­ri­jus ma­no, kad kul­tū­riz­mu mū­sų mies­te do­mi­si ke­li šim­tai žmo­nių, ta­čiau var­žy­bo­se šiuo me­tu iš Uk­mer­gės jie da­ly­vau­ja ke­tu­rie­se.

 

Ko­dėl pats nu­ta­rė jė­gas iš­mė­gin­ti čem­pio­na­te? Nes tai ga­li­my­bė pa­de­monst­ruo­ti sa­vo kū­ną. Sa­ko no­rė­jęs į to­kį ren­gi­nį vyk­ti se­niai, ta­čiau vis kas nors su­truk­dy­da­vo.

 

Pir­ma­jam sa­vo čem­pio­na­tui vai­ki­nas pa­sa­ko­jo ruo­šę­sis la­bai at­sa­kin­gai ir rim­tai. Kaip ir vi­si šią spor­to ša­ką pa­si­rin­kę vy­rai ir mo­te­rys, li­kus trims mė­ne­siams iki čem­pio­na­to pra­dė­jo lai­ky­tis griež­tos die­tos: jo­kių kep­tų, rū­ky­tų pa­tie­ka­lų, drus­kos, al­ko­ho­lio, rū­ka­lų. Val­gy­ti ga­li­ma tik vir­tą viš­tie­ną, ry­žius ir kiau­ši­nius. Ne­ri­jus sa­ko, kad tris mė­ne­sius taip mai­tin­tis – la­bai ne­leng­va.

 

Po to­kios ali­nan­čios die­tos oda tam­pa glot­ni, o po ja vi­siš­kai ne­be­lie­ka rie­ba­lų. To­kia die­ta kū­no alin­ti nuo­la­tos, ži­no­ma, ne­ga­li­ma – bū­ti­na da­ry­ti il­ga­lai­kes per­trau­kas.

 

 

05-28-2_straipsnio_2_nuotr

Mi­nu­tės pro­gra­mai spor­ti­nin­kai ren­gia­si ke­lis mė­ne­sius.


 

Per­ga­lės ne­si­ti­kė­jo

 

 

 

Ne­ri­jus pa­sa­ko­jo, kad pir­ma­ja­me jam sėk­mę at­ne­šu­sia­me čem­pio­na­te da­ly­va­vo 20 var­žo­vų. Ko­mi­si­jos na­riai ver­tin­da­mi spor­ti­nin­kų pa­si­ro­dy­mus at­si­žvel­gia į įvai­rius kri­te­ri­jus: va­di­na­mąjį kū­no rel­je­fą, rau­me­nų ryš­ku­mą, jų pro­por­ci­jas. Ver­ti­na­ma ir pa­si­ro­dy­mo pro­gra­ma. Pus­an­tros mi­nu­tės tru­ku­sią pro­gra­mą vai­ki­nas to­bu­li­no po­rą mė­ne­sių.

 

In­ten­sy­vus dar­bas da­vė ne­įti­kė­ti­nų re­zul­ta­tų. Nors Ne­ri­jus pri­si­pa­žįs­ta, kad vi­du­je ti­kė­jo­si pri­zi­nės vie­tos, apie pa­tį aukš­čiau­sią įver­ti­ni­mą ne­drį­so net pa­gal­vo­ti.

 

 

 

La­bai bran­gus spor­tas

 

 

 

Pa­šne­ko­vas sa­ko, kad kul­tū­riz­mas – la­bai bran­gus spor­tas. Vien gri­mas, ku­riuo rei­kia gri­muo­tis čem­pio­na­tų da­ly­viams, kai­nuo­ja 60 li­tų. Kai­nuo­ja ir na­rio mo­kes­tis.

 

Lė­šų rei­kia pa­čioms tre­ni­ruo­tėms, mais­to pa­pil­dams. Vai­ki­nas at­vi­rau­ja, kad iš­to­bu­lin­ti kū­nai – ne vien in­ten­sy­vių tre­ni­ruo­čių re­zul­ta­tas. Nė vie­nas šiuo spor­tu užsiimantis žmo­gus neap­si­ei­na be che­mi­nių pre­pa­ra­tų ir pa­pil­dų. Ren­ka­si juos pa­gal ki­še­nę ir pa­gal tai, per kiek lai­ko už­si­brėž­tą tiks­lą ke­ti­na pa­siek­ti.

 

Ne­ri­jus ap­gai­les­tau­ja, kad fe­de­ra­ci­ja re­mia tik ge­rai ži­no­mus, daug pa­sie­ku­sius spor­ti­nin­kus. Pra­de­dan­tiems kop­ti per­ga­lių laip­te­liais rei­kia pa­si­kliau­ti tik sa­vi­mi.

 

Ar tarp šios spor­to ša­kos aist­ruo­lių, su ku­riais bi­čiu­liau­sis Ne­ri­jus, daug tur­tin­gų žmo­nių? Vai­ki­nas ma­no, kad tur­tuo­lių var­gu ar yra – tie­siog di­de­li šio spor­to aist­ruo­liai.

 

Kul­tū­ris­tų pa­si­ro­dy­mai įtrauk­ti ir į šį sa­vait­ga­lį vyk­sian­čios Mies­to šven­tės pro­gra­mą. Iš­to­bu­lin­tais spor­ti­nin­kų kū­nais žiū­ro­vais ga­lės pa­si­gro­žė­ti šeš­ta­die­nį 16 val. 15 min. prie kul­tū­ros cen­tro įreng­to­je di­džio­jo­je sce­no­je.

 

 

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Komentarai  

0 # Tomas 2015-08-24 15:37
Profesionaliu kultūristu ne bet kas ir gali būti, genai čia daug lemia :)
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų