Spausdinti šį puslapį

Kultūrizmas: atkaklumo ir pinigų reikalaujantis sportas

Uk­mer­gė­je šį pa­va­sa­rį vy­ku­sia­me Pa­bal­ti­jo kul­tū­riz­mo ir kū­no ren­gy­bos (fit­ne­so) čem­pio­nate vi­siems no­sis nu­šluos­tė nie­kam ne­ži­no­mas uk­mer­giš­kis. Nei jis pats, nei ki­ti ne­si­ti­kė­jo, kad čem­pio­na­to auk­sas ga­li ati­tek­ti pir­mą kar­tą gy­ve­ni­me į sce­ną už­li­pu­siam, pir­mą kar­tą gy­ve­ni­me čem­pio­na­te da­ly­va­vu­siam vy­ru­kui.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ne­ri­jus Bru­žas ski­na lau­rus kul­tū­riz­mo čem­pio­na­tuo­se.

Šiuo me­tu vie­ną po ki­to lau­rus Lie­tu­vos čem­pio­na­tuo­se ski­nan­tis 25-erių me­tų Ne­ri­jus Bru­žas la­biau­siai ap­gai­les­tau­ja dėl vie­no – kad šis bran­gus spor­tas var­gu ar at­ei­ty­je taps jo gy­ve­ni­mo da­li­mi. No­rint kul­ti­vuo­ti šią spor­to ša­ką rei­kia ne tik iš­tre­ni­ruo­to kū­no, di­de­lio no­ro, bet ir la­bai sto­ros pi­ni­gi­nės. Tuo tar­pu Ne­ri­jus da­bar ne­tu­ri jo­kio nuo­la­ti­nio dar­bo.

 

Vai­ki­ną la­bai pa­lai­ko ma­ma ir my­li­ma mer­gi­na. Ma­ma net pa­si­ry­žu­si su­ras­ti rė­mė­jų, ku­rie ga­lė­tų pa­dė­ti įgy­ven­din­ti sū­naus sva­jo­nę.

 

 

 

Kū­ną ali­na die­ta

 

 

 

N. Bru­žas kul­tū­riz­mu pra­dė­jo do­mė­tis nuo 16 me­tų. Bu­vo ga­na lie­so kū­no su­dė­ji­mo ir te­no­rė­jo pri­siau­gin­ti rau­me­nų. Apie fit­ne­su va­di­na­mą kū­no ren­gy­bą tuo­met vi­siš­kai nie­ko ne­ži­no­jo. Su tė­vais gy­ve­no Šven­tu­pė­je. Ten su drau­gais tre­ni­ra­vo­si na­mo rū­sy­je sa­vo ga­my­bos tre­ni­ruok­liais.

 

Me­tams bė­gant po­mė­gis ne­iš­blė­so. Kū­ną jau ne vie­ne­rius me­tus vai­ki­nas to­bu­li­na „Si­ner­gi­jos“ svei­ka­tin­gu­mo cen­tre. Kiek­vie­ną die­ną prie tre­ni­ruok­lių pra­lei­džia ne ma­žiau kaip dvi va­lan­das.

 

Ne­ri­jus ma­no, kad kul­tū­riz­mu mū­sų mies­te do­mi­si ke­li šim­tai žmo­nių, ta­čiau var­žy­bo­se šiuo me­tu iš Uk­mer­gės jie da­ly­vau­ja ke­tu­rie­se.

 

Ko­dėl pats nu­ta­rė jė­gas iš­mė­gin­ti čem­pio­na­te? Nes tai ga­li­my­bė pa­de­monst­ruo­ti sa­vo kū­ną. Sa­ko no­rė­jęs į to­kį ren­gi­nį vyk­ti se­niai, ta­čiau vis kas nors su­truk­dy­da­vo.

 

Pir­ma­jam sa­vo čem­pio­na­tui vai­ki­nas pa­sa­ko­jo ruo­šę­sis la­bai at­sa­kin­gai ir rim­tai. Kaip ir vi­si šią spor­to ša­ką pa­si­rin­kę vy­rai ir mo­te­rys, li­kus trims mė­ne­siams iki čem­pio­na­to pra­dė­jo lai­ky­tis griež­tos die­tos: jo­kių kep­tų, rū­ky­tų pa­tie­ka­lų, drus­kos, al­ko­ho­lio, rū­ka­lų. Val­gy­ti ga­li­ma tik vir­tą viš­tie­ną, ry­žius ir kiau­ši­nius. Ne­ri­jus sa­ko, kad tris mė­ne­sius taip mai­tin­tis – la­bai ne­leng­va.

 

Po to­kios ali­nan­čios die­tos oda tam­pa glot­ni, o po ja vi­siš­kai ne­be­lie­ka rie­ba­lų. To­kia die­ta kū­no alin­ti nuo­la­tos, ži­no­ma, ne­ga­li­ma – bū­ti­na da­ry­ti il­ga­lai­kes per­trau­kas.

 

 

05-28-2_straipsnio_2_nuotr

Mi­nu­tės pro­gra­mai spor­ti­nin­kai ren­gia­si ke­lis mė­ne­sius.


 

Per­ga­lės ne­si­ti­kė­jo

 

 

 

Ne­ri­jus pa­sa­ko­jo, kad pir­ma­ja­me jam sėk­mę at­ne­šu­sia­me čem­pio­na­te da­ly­va­vo 20 var­žo­vų. Ko­mi­si­jos na­riai ver­tin­da­mi spor­ti­nin­kų pa­si­ro­dy­mus at­si­žvel­gia į įvai­rius kri­te­ri­jus: va­di­na­mąjį kū­no rel­je­fą, rau­me­nų ryš­ku­mą, jų pro­por­ci­jas. Ver­ti­na­ma ir pa­si­ro­dy­mo pro­gra­ma. Pus­an­tros mi­nu­tės tru­ku­sią pro­gra­mą vai­ki­nas to­bu­li­no po­rą mė­ne­sių.

 

In­ten­sy­vus dar­bas da­vė ne­įti­kė­ti­nų re­zul­ta­tų. Nors Ne­ri­jus pri­si­pa­žįs­ta, kad vi­du­je ti­kė­jo­si pri­zi­nės vie­tos, apie pa­tį aukš­čiau­sią įver­ti­ni­mą ne­drį­so net pa­gal­vo­ti.

 

 

 

La­bai bran­gus spor­tas

 

 

 

Pa­šne­ko­vas sa­ko, kad kul­tū­riz­mas – la­bai bran­gus spor­tas. Vien gri­mas, ku­riuo rei­kia gri­muo­tis čem­pio­na­tų da­ly­viams, kai­nuo­ja 60 li­tų. Kai­nuo­ja ir na­rio mo­kes­tis.

 

Lė­šų rei­kia pa­čioms tre­ni­ruo­tėms, mais­to pa­pil­dams. Vai­ki­nas at­vi­rau­ja, kad iš­to­bu­lin­ti kū­nai – ne vien in­ten­sy­vių tre­ni­ruo­čių re­zul­ta­tas. Nė vie­nas šiuo spor­tu užsiimantis žmo­gus neap­si­ei­na be che­mi­nių pre­pa­ra­tų ir pa­pil­dų. Ren­ka­si juos pa­gal ki­še­nę ir pa­gal tai, per kiek lai­ko už­si­brėž­tą tiks­lą ke­ti­na pa­siek­ti.

 

Ne­ri­jus ap­gai­les­tau­ja, kad fe­de­ra­ci­ja re­mia tik ge­rai ži­no­mus, daug pa­sie­ku­sius spor­ti­nin­kus. Pra­de­dan­tiems kop­ti per­ga­lių laip­te­liais rei­kia pa­si­kliau­ti tik sa­vi­mi.

 

Ar tarp šios spor­to ša­kos aist­ruo­lių, su ku­riais bi­čiu­liau­sis Ne­ri­jus, daug tur­tin­gų žmo­nių? Vai­ki­nas ma­no, kad tur­tuo­lių var­gu ar yra – tie­siog di­de­li šio spor­to aist­ruo­liai.

 

Kul­tū­ris­tų pa­si­ro­dy­mai įtrauk­ti ir į šį sa­vait­ga­lį vyk­sian­čios Mies­to šven­tės pro­gra­mą. Iš­to­bu­lin­tais spor­ti­nin­kų kū­nais žiū­ro­vais ga­lės pa­si­gro­žė­ti šeš­ta­die­nį 16 val. 15 min. prie kul­tū­ros cen­tro įreng­to­je di­džio­jo­je sce­no­je.

 

 

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)