Kviečia linksmai paminėti sukaktis

Sa­vait­ga­lį kul­tū­ros cen­tre ren­gia­ma ju­bi­lie­ji­nė – dvi­de­šim­to­ji – liau­diš­kos mu­zi­kos šven­tė „Grok, ar­mo­ni­ka“. Vi­sus links­min­tis kvies ir žie­mą iš kie­mo va­rys Dė­die­ny­tė su Ago­tė­le, taip pat mi­nin­čios ne­įpras­tą su­kak­tį.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Kul­tū­ros cen­tro ar­chy­vo nuotr. Dė­die­ny­tė ir Ago­tė­lė žiū­ro­vus links­mi­na jau pen­kio­li­ka me­tų.

Šios vei­kė­jos, pokš­tau­jan­čios per įvai­rius ren­gi­nius, ge­rai ži­no­mos ne tik uk­mer­giš­kiams. Pa­žin­ti te­le­vi­zi­jos ir ra­di­jo lai­das ves­da­vu­sias šmaikš­tuo­les tu­rė­jo pro­gos vi­sa Lie­tu­va.

Kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rė Ra­sa Grau­ži­nie­nė ir et­no­kul­tū­ros spe­cia­lis­tė Vil­ma Mu­le­vi­čiū­tė-Sa­ba­liaus­kie­nė pui­kiai pri­si­me­na, nuo ko vis­kas pra­si­dė­jo. Dė­die­ny­tės ir Ago­tė­lės „ama­to“ jos ėmė­si prieš 15 me­tų – šiuo vaid­me­niu nu­spren­dė pa­si­ro­dy­ti tą­syk Uk­mer­gė­je vy­ku­sio­je šven­tė­je „Grok, Jur­ge­li“, ku­rią tu­rė­ju­sios ves­ti.

„Su­si­gal­vo­jom, ko­kiais per­so­na­žais bū­ti, ir bū­tent ši­tą gi­mi­nys­tę su­si­kū­rėm – Dė­die­ny­tės ir Ago­ty­tės. Svars­tėm, kaip čia žiū­ro­vams sa­vo cha­rak­te­rius api­bū­din­sim, ir nu­ta­rėm, kad vie­na ki­tai vy­ro ieš­ko­sim ir ki­tais kas­die­niais rū­pes­čiais da­lin­si­mės“, – čiauš­ka abid­vi. Sa­ko esan­čios la­bai dė­kin­gos bu­vu­siai kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rei Eu­ge­ni­jai Vait­kie­nei už tai, kad pa­dė­jo įgy­ven­din­ti šią idė­ją.

„Tą­kart links­mi­no­mės iš šir­dies: pub­li­kai daug ką pa­sa­ko­jom, kle­gė­jom, kū­rėm, bū­rėm – vi­saip sten­gė­mės at­si­skleis­ti. Ir mums pa­ti­ko, ir mes pa­ti­kom“, – šyp­so­si Ago­tė­lė – Vil­ma. Ka­pe­las ver­ti­nu­si ko­mi­si­ja, ku­rio­je bū­ta te­le­vi­zi­nin­kų, at­krei­pė dė­me­sį ir į šau­ni­ą­sias ve­dė­jas.

 

Fil­muo­da­vo sve­tur

 

Ne­tru­kus jos su­lau­kė pa­kvie­ti­mo da­ly­vau­ti Lie­tu­vos te­le­vi­zi­jos vik­to­ri­nos „Krai­čio skry­nia“ ve­dė­jų kon­kur­se. Jį lai­mė­jo ir ta­po šios lai­dos ve­dė­jo­mis.

Pa­sa­ko­ja te­le­vi­zi­jo­je dir­bu­sios be­veik ket­ve­rius me­tus. Lai­da bu­vo ren­gia­ma įvai­riau­siuo­se ša­lies kam­pe­liuo­se, tai­gi kas­kart vyk­da­vo fil­muo­tis į vis ki­tą vie­to­vę. Do­mė­da­vo­si kiek­vie­no ra­jo­no is­to­ri­ja, kul­tū­ra, ypa­ty­bė­mis, kad sa­vo ži­nio­mis fil­muo­jant lai­dą ne­nu­si­leis­tų to kraš­to žmo­nėms.

Su kū­ry­bi­ne gru­pe iš­mai­šė vi­sus ša­lies re­gio­nus ir iš kiek­vie­no tu­ri ką pri­si­min­ti. Pa­sa­ko­ja, jog dzū­kų links­my­bėms ir dzū­kiš­koms vai­šėms sun­kiai kas be­ga­li pri­lyg­ti. O štai su že­mai­tė­mis sun­ku su­ta­ri­mą ras­ti. Ir ne vi­sai dėl mums sun­kiau su­pran­ta­mos jų kal­bos: la­bai jau tvir­tą sa­vo nuo­mo­nę Že­mai­ti­jos mo­te­riš­kės tu­rin­čios.

Grįž­da­vo mū­siš­kės su ga­ly­be su­ve­ny­rų, vie­ti­nių meist­rų dir­bi­nių. Do­va­nų bu­vo net gy­vą ka­la­ku­tą ir gai­dį par­si­ve­žu­sios.

 

Ger­bė­jai ne­pa­mir­šo

 

Nu­trau­kus vik­to­ri­nos fil­ma­vi­mą, Dė­die­ny­tė ir Ago­tė­lė dar ku­rį lai­ką dir­bo Bal­ti­jos te­le­vi­zi­jos lai­do­je „Su­ba­tos va­ka­rė­lis“, vė­liau – „Pū­ko“ ra­di­ju­je. Pas­kui iš ete­rio vi­sai pra­puo­lė, tuo la­bai nu­liū­din­da­mos sa­vo ger­bė­jus. Mo­te­rys sa­ko, jog kai ku­rie laiš­kais li­gi šiol apie sa­ve pri­me­na. O kar­tais, ben­drau­jant su ne­ma­ty­tais žmo­nė­mis, vie­nas ki­tas su­klūs­ta: kur man jū­sų bal­sas gir­dė­tas...

Ta­čiau ir šian­dien be jų ne­įsi­vaiz­duo­ja­mos ne vien links­my­bės Uk­mer­gė­je, kur jos pokš­tau­ja per Mies­to, der­liaus šven­tes. Ka­ziu­ko, Jo­ni­nių pra­mo­gų vyks­ta į mies­te­lius ir kai­mus, o į ki­tus ra­jo­nus net­gi kvie­čia­mos ves­ti Nau­jų­jų me­tų su­tik­tu­vių. „Žmo­nėms vis­kas įdo­mu: nuo pa­pro­čių, bur­tų ir pra­ma­nų iki orų spė­ji­mų. Ir kaip ne­si­da­lin­si ži­nio­mis, kai to­kios li­te­ra­tū­ros vien pas ma­ne trys len­ty­nos pri­kaup­tos“, – sa­ko R. Grau­ži­nie­nė.

Pa­si­džiau­gia, kad ir gi­mi­nę pra­plė­tė – dar tu­ri Ane­liu­tę ir Mar­ce­liu­tę. Šie vaid­me­nys te­ko jos pa­va­duo­to­jai In­gai Ka­se­lie­nei ir me­no sa­vi­raiš­kos or­ga­ni­za­to­rei Lai­mai Len­čic­kie­nei. Ne­be­at­sie­ja­mos nuo per­so­na­žų Ve­ly­kų, ki­tos šven­tės.

 

Mi­ni su­kak­tis

 

Už­tat Už­ga­vė­nės Dė­die­ny­tei ir Ago­tė­lei – šven­tas da­ly­kas. „Kas­met tai kie­me, tai gry­čioj vis­ko pri­gal­vo­jam su vis ki­to­mis te­mo­mis, skir­tin­go­mis is­to­ri­jo­mis“, – sa­ko jos. Pri­si­me­na, kai vie­nais me­tais kul­tū­ros cen­tro sce­noj bly­nus ke­pė pa­čių su­meist­rau­toj kros­ne­lėj. Gar­dus dū­me­lis sa­lėj drai­kės, o deš­rom, kum­piais ir sū­riais ap­si­kars­čiu­sios links­muo­lės žiū­ro­vams ska­nu­my­nus da­li­jo. Ir to­kių įspū­din­gų aki­mir­kų – ne ke­lios...

Vie­na svar­biau­sių joms yra ir V. Mu­le­vi­čiū­tės-Sa­ba­liaus­kie­nės or­ga­ni­zuo­ja­ma liau­diš­kos mu­zi­kos ka­pe­lų šven­tė „Grok, ar­mo­ni­ka“. Šie­met ji – dvi­de­šim­to­ji. Lau­kia­ma šau­niau­sių kraš­to mu­zi­kan­tų, kon­cer­tuos sve­čiai iš Su­val­ki­jos. „Ir mes pa­pa­sa­ko­sim, ką per pen­kio­li­ka me­tų nu­vei­kėm. Dai­nų, lin­kė­ji­mų klau­sy­si­mės, o po ren­gi­nio bus šo­kių va­ka­rė­lis, ku­ria­me gros Vil­niaus tra­di­ci­nių šo­kių klu­bas“, – kvie­čia ve­dė­jos.

Šven­tė kul­tū­ros cen­tre vyks va­sa­rio 10 d., šeš­ta­die­nį, pra­džia 14 va­lan­dą.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų