Spausdinti šį puslapį

Laurai atiteko „basanavičiukams“

Ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te vy­ko vy­res­nių­jų kla­sių moks­lei­vių tei­si­nių ži­nių kon­kur­so “Te­mi­dė” ra­jo­ni­nis tu­ras.

Anot po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vės spau­dai As­tos Kro­ger­tie­nės, šį kon­kur­są Pre­ven­ci­nio po­sky­rio Ne­pil­na­me­čių rei­ka­lų gru­pės spe­cia­lis­tės  or­ga­ni­zuo­ja vie­nuo­lik­tą kar­tą.

 

Kon­kur­so da­ly­viams ir jų mo­ky­to­jams įteik­ti di­plo­mai ir pri­zai.

Į ra­jo­ni­nį tu­rą at­vy­ko ko­man­dos iš An­ta­no Sme­to­nos ir Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus gim­na­zi­jų bei Sie­si­kų  vi­du­ri­nės mo­kyk­los. Moks­lei­vių ži­nias ir pa­si­ro­dy­mus ver­ti­no ko­mi­si­ja: ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas Ai­das Dut­kus, apy­lin­kės teis­mo pir­mi­nin­kas Eval­das Pa­ši­lis, ra­jo­no apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­ras Liu­das Žuk­lys, Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tas Arū­nas Au­gus­ti­nas bei Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­ja As­ta Le­o­na­vi­čie­nė.

Ren­gi­nys pra­si­dė­jo ko­man­dų pri­sis­ta­ty­mu. Vė­liau moks­lei­viai spren­dė tes­tus, ku­rie pa­ro­dė, koks jų iš­ma­ny­mas apie tei­sę. Kū­ry­bin­gai pri­sta­tė na­muo­se pa­ruoš­tus pla­ka­tus svei­kos gy­ven­se­nos ir ža­lin­gų įpro­čių pre­ven­ci­jos te­ma.  Ak­to­ri­nius su­ge­bė­ji­mus da­ly­viai at­sklei­dė vai­din­da­mi įvy­kį. Sa­vo mo­kyk­lų ko­man­das karš­tai pa­lai­kė sir­ga­liai.

Su­su­ma­vus re­zul­ta­tus pa­aiš­kė­jo, jog pir­mą­ją vie­tą, per­ei­na­mą­ją tau­rę ir tei­sę ke­liau­ti į Vil­niaus ap­skri­ties tu­rą lai­mė­jo gim­na­zis­tai iš Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus gim­na­zi­jos. Ant­rą­ją vie­tą ko­mi­si­ja sky­rė pra­ėju­sių me­tų šio kon­kur­so nu­ga­lė­to­joms iš Sie­si­kų. Tre­ti – An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­jos gim­na­zis­tai.

Kon­kur­so da­ly­viams ir jų mo­ky­to­jams įteik­ti di­plo­mai ir pri­zai, ku­riuos įstei­gė UAB „Uk­ren­ga“ va­do­vas Aud­rius Poš­ka.

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)