Spausdinti šį puslapį

Liau­šių gy­ven­to­jai pra­šo... van­dens

 

Liau­šių gy­ven­to­jai ži­no, kas yra troš­ku­lys. Pas­ta­ruo­ju me­tu vis daž­niau at­su­kę van­den­tie­kio čiau­pus, vie­toj bė­gan­čio van­dens ja­me iš­girs­ta tik šnypš­ti­mą.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Liau­šių kai­mas, iš­si­dės­tęs abi­pus plen­to Uk­mer­gė-Mo­lė­tai, nė­ra nuo­ša­lus ra­jo­no už­kam­pis. Ge­og­ra­fi­ne kai­mo pa­dė­ti­mi, pa­to­giu su­si­sie­ki­mu gy­ven­to­jai ga­li tik džiaug­tis.

 

Vie­ti­nis „van­den­tie­kis“ pa­ti­ki­mes­nis...
Au­to­rės nuotr.

De­ja, pas­ta­ruo­ju me­tu apie de­vy­nias­de­šimt kai­mo šei­mų ne­si­jau­čia gy­ve­nan­čios se­niū­ni­jos cen­tre. Mat dėl su­si­dė­vė­ju­sio ar­te­zi­nio ge­ria­mo­jo van­dens grę­ži­nio Liau­šių gy­ven­to­jai daž­nai lie­ka be ge­ria­mo­jo van­dens. Di­džiau­sią van­dens trū­ku­mą gy­ven­to­jai pa­jun­ta va­sa­rą, per karš­čius, kai van­dens su­nau­do­ja­ma dau­giau.

Še­šuo­lių se­niū­ni­jos vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Sta­nis­la­va Ba­niu­lie­nė sa­ko, kad kai­mo gy­ven­to­jų, nau­do­jan­čių van­den­tie­kio van­de­nį, pa­dė­tis la­bai pras­ta. „Daž­nai žmo­nės iš vi­so lie­ka be van­dens“, - sa­ko ji. Liau­šių ar­te­zi­nis šu­li­nys įreng­tas prieš dvi­de­šimt pen­ke­rius me­tus. Spe­cia­lis­tė ma­no, kad sa­vo jis jau at­gy­ve­no.

Ne­se­niai ne­be­ap­si­ken­tę sep­ty­nias­de­šimt du šio kai­mo gy­ven­to­jai krei­pė­si į sa­vi­val­dy­bę su pra­šy­mu re­no­vuo­ti Liau­šių ar­te­zi­nį ge­ria­mo­jo van­dens grę­ži­nį.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ūkio sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Al­gi­man­tas Šu­mins­kas pri­pa­žįs­ta, kad šiuo me­tu nau­do­ja­mo grę­ži­nio būk­lė la­bai blo­ga, grę­ži­ny­je trūks­ta van­dens, jis už­neš­tas ge­le­žies rū­di­mis. „Grę­ži­nys bu­vo ne kar­tą re­mon­tuo­tas, to­dėl to­les­nis grę­ži­nio re­mon­tas be­tiks­lis. Aiš­ku, kad rei­kė­tų nau­jo“, - pa­šne­ko­vas sa­ko, kad grę­ži­nio bū­ti­ny­bę dik­tuo­ja ir spe­cia­lio­jo pla­na­vi­mo rei­ka­la­vi­mai, skir­ti van­dent­var­kos ūkio plėt­rai. Pa­gal juos cen­tra­li­zuo­tas van­den­tie­kis tu­ri bū­ti įreng­tas, jei gy­ven­vie­tė­je gy­ve­na bent pen­kias­de­šimt gy­ven­to­jų. O Liau­šiuo­se jų kur kas dau­giau.

Pa­sak A. Šu­mins­ko, Liau­šių kai­mo van­den­vie­tės hid­ro­ge­o­lo­gi­nė pa­dė­tis su­dė­tin­ga - grę­ži­nių gy­lis net 120 met­rų. Jie be­ne pa­tys gi­liau­si vi­sa­me Uk­mer­gės ra­jo­ne. „Šio laik­me­čio kai­no­mis vien to­kio gi­laus grę­ži­nio iš­grę­ži­mas kai­nuo­tų iki 30 tūks­tan­čių li­tų. Da­bar tai ne­ma­ži pi­ni­gai sa­vi­val­dy­bei“, - sa­ko pa­šne­ko­vas.

Liau­šių kai­mo pro­ble­mos bus svars­to­mos ta­ry­bos po­sė­dy­je šią sa­vai­tę. Tuo­met ir pa­aiš­kės, ar var­to­to­jai, at­su­kę čiau­pą, ga­lės nu­mal­šin­ti troš­ku­lį, ar van­dens ar­ba­tai tu­rės ei­ti pas šu­li­nį tu­rin­tį kai­my­ną ar tie­siog į par­duo­tu­vę.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)