Licencijos nesuteikė, Seimas nepalaikė

Šią savaitę posėdžiavusi Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija  nutarė neišduoti šilumos tiekimo licencijos  savivaldybės įmonei UAB „Ukmergės šiluma“.

Komisija, atsižvelgdama į tai, kad šiuo metu vyksta teisminiai ginčai tarp Ukmergės rajono savivaldybės ir šilumos nuomininko, bei į tai, kad rajone paskelbta ekstremali situacija, konstatavo: Ukmergės ūkyje susidariusi teisiškai neapibrėžta padėtis.

Komisijos narių nuomone, esant tokioms aplinkybėms negalima išduoti ar atsisakyti išduoti licenciją UAB „Ukmergės šiluma“ ar bet kuriam kitam asmeniui. Nutarta laukti, kol mūsų šalies teismai priims galutinius sprendimus su šiuo klausimu susijusiose civilinėse ir administracinėse bylose.

Komisija nutarė nedelsiant atnaujinti klausimo dėl licencijos suteikimo Ukmergės rajono savivaldybės rekomenduotam ūkio subjektui svarstymą pasibaigus ar iš esmės pasikeitus anksčiau nurodytoms aplinkybėms.

Tuo tarpu rajono vadovai ekstremalios situacijos atšaukti neketina ir sako, kad ji tęsis tol, kol savivaldybei nebus suteikta licencija.

Antradienio vakare Seimo narių svarstymui buvo pateikta Seimo rezoliucija „Dėl šilumos ūkio problemų Ukmergės savivaldybėje“. Grupės teikėjo vardu kolegoms ją pristatė Seimo narys Julius Veselka.

Iš  65 balsavime dalyvavusių Sei­mo na­rių už – balsavo 29, prieš – 5, su­si­lai­kė 31. Mūsų rajono savivaldybės poziciją palaikanti rezoliucija be pataisų priimta nebuvo. Iki  lap­kri­čio 4 d. Seimo svarstymui bus pateikta redaguota rezoliucija.

UŽ inf.

 

Diskusijos Seimo posėdžių salėje, svarstant rezoliuciją

Sei­mo re­zo­liu­ci­jos „Dėl ši­lu­mos ūkio pro­ble­mų Uk­mer­gės
sa­vi­val­dy­bė­je“ pro­jek­tas Nr. XIP-2517 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas
ir pri­ėmi­mas)Pa­grin­di­nės dar­bo­tvarkės li­ko vie­nin­te­lis klau­si­mas – Sei­mo
re­zo­liu­ci­jos „Dėl ši­lu­mos ūkio pro­ble­mų Uk­mer­gės
sa­vi­val­dy­bė­je“ pro­jek­tas Nr. XIP-2517. Gru­pės tei­kė­jų var­du –
J. Ve­sel­ka. Pra­šau.

J. VESELKA (TTF). La­bas va­ka­ras, ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, mes
tei­kia­me re­zo­liu­ci­ją „Dėl ši­lu­mos ūkio pro­ble­mų Uk­mer­gės
sa­vi­val­dy­bė­je“.

Tur­būt kon­sta­tuo­ja­mą­ją da­lį vi­si skai­tė­te, to­dėl no­rė­čiau
taip pra­dė­ti. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, pa­gal­vo­ki­me, ko­dėl mū­sų
rei­tin­gas pats že­miau­sias iš vi­sų po­li­ti­nių struk­tū­rų? Man
at­ro­do, vie­na to­kių pa­grin­di­nių prie­žas­čių yra ta, kad mes sa­vo
no­ru pri­si­ė­mė­me ga­li­my­bę tap­ti val­di­nin­kų au­ko­mis ar­ba
at­pir­ki­mo ožiais.

Kaip įpras­ta mū­sų val­di­nin­ki­ja pa­mė­go ne­žiū­rė­ti į įsta­ty­mo
tu­ri­nį, o ieš­ko­ti mi­ni­mum ko­kių kab­liu­kų ir po to ne­pri­im­ti
to, ką pats įsta­ty­mo tu­ri­nys juos įsi­pa­rei­go­ja, o vi­sa­da vers­ti
kal­tę, kad įsta­ty­mas ne­to­bu­las. Ir Sei­mo na­riai, kaip įpras­ta,
tuoj puo­la to­bu­lin­ti įsta­ty­mą, ne­įsi­gi­li­nę, ar iš tik­rų­jų to
rei­kia. Ta­da, at­ro­do, štai Sei­me yra vie­nin­te­liai blo­gie­čiai,
ku­rie pri­ima ne­to­bu­lus įsta­ty­mus, to­dėl ky­la kon­flik­tų. Tai
štai la­bai aiš­kus pa­vyz­dys dėl Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­bės veiks­mų.

Ši­ta sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba ba­lan­džio 20 d., rem­da­ma­si eks­per­to
iš­va­do­mis, kur bu­vo nu­ro­dy­ta, kad bu­vo šiurkš­tūs su­tar­ties dėl
nuo­mos pa­žei­di­mai, trys, pri­ėmė nu­ta­ri­mą vien­pu­siš­kai
at­šauk­ti nuo­mos su­tar­tį. Po to bu­vo kreip­ta­si į apy­lin­kės
teis­mą dėl lai­ki­nų­jų ap­sau­gos prie­mo­nių vyk­dy­mo. Sei­mas pri­ėmė
ši­tą nu­tar­tį, su ant­sto­lių pa­gal­ba ši nu­tar­tis bu­vo įvyk­dy­ta,
ir tai bu­vo pa­da­ry­ta ge­gu­žės 31 d., bu­vo bir­že­lis, lie­pa,
rug­pjū­tis, rug­sė­jis, kai iš es­mės nuo­mi­nin­kas ne­tu­rė­jo nei
sa­vi­val­dy­bės re­ko­men­da­ci­jos tu­rė­ti li­cen­ci­ją, nei vi­sų
tur­ti­nių ga­li­my­bių vyk­dy­ti li­cen­ci­juo­ja­ma veik­la nu­ma­ty­tą
veik­lą.

Vie­na, ką Ši­lu­mos ūkio įsta­ty­mo 30 straips­nis nu­ro­do, kad šiuo
at­ve­ju yra pen­kių die­nų per­spė­ji­mas ir po to li­cen­ci­jos
su­stab­dy­mas. Kai­nų ir ener­ge­ti­kos ko­mi­si­ja vi­sų tų veiks­mų
ne­at­li­ko. Net spa­lio 4 d., kai jau pra­si­dė­jo įvy­kiai, ir tai bu­vo
nu­ma­čiu­si dar ne­pri­im­ti spren­di­mų iki spa­lio 11 d… Ki­taip
sa­kant, vi­si tie kon­flik­tai pra­si­dė­jo tik dėl to, kad Kai­nų ir
ener­ge­ti­kos ko­mi­si­ja, tu­rė­da­ma aiš­kius teis­mų spren­di­mus,
tris mė­ne­sius ne­vyk­dė to, kas jai pa­ves­ta Ši­lu­mos ūkio įsta­ty­mu.
Ir iš to pra­si­dė­jo tas kon­flik­tas. Dar dau­giau, ji net krei­pė­si į
pro­ku­ra­tū­rą gin­da­ma bū­tent pri­va­tų in­te­re­są. Pro­ku­ro­rai net
ir tie pa­reiš­kė, kad tai yra dvie­jų sub­jek­tų teis­mi­nis gin­čas ir
pro­ku­ra­tū­ra ne­ga­li pri­im­ti spren­di­mo šiais klau­si­mais.

Po to pra­si­dė­jo dar to­liau. Ji to­liau ne­pri­ima įsta­ty­mo. Kai
ener­ge­ti­kos ins­pek­to­rius rug­sė­jo 8 d. per­spė­jo, Kai­nų ir
ener­ge­ti­kos ko­mi­si­ja, kad ga­li kil­ti… ne­pa­ten­kin­tas vie­ša­sis
in­te­re­sas ir ga­li ne­gau­ti Uk­mer­gės ši­lu­mos var­to­to­jai
ši­lu­mos, ir pa­brė­žė vi­sais ak­cen­tais, kad yra ga­li­my­bė įtar­ti,
kad gi­na­mas pri­va­tus in­te­re­sas, tai po to ener­ge­ti­kos
mi­nist­ras duo­da pa­pei­ki­mą Ener­ge­ti­kos ko­mi­si­jos
pir­mi­nin­kui, ko­dėl jis to­kį da­ly­ką iš­drį­so pa­sa­ky­ti, nors jo
pa­rei­ga yra per­spė­ti, kad bū­tų lai­ku pra­dė­tas šil­dy­mas.
Ener­ge­ti­kos ins­pek­ci­jos vir­ši­nin­kas gau­na pa­pei­ki­mą, sku­biai
ener­ge­ti­kos mi­nist­ras kei­čia kon­kur­so są­ly­gas dėl nau­jo
Ener­ge­ti­kos ins­pek­ci­jos ins­pek­to­riaus… pir­mi­nin­ko rin­ki­mų:
anks­čiau bu­vo tre­jų ar­ba pen­ke­rių me­tų pa­ty­ri­mas ener­ge­ti­kos
sfe­ro­se, po to jis kei­čia tik į tre­jus ir in­fra­struk­tū­ros
sfe­ro­se, jau ener­ge­ti­kos pa­tir­ties ne­be­rei­kia. To­liau
pra­si­de­da Vy­riau­sy­bės įvai­rūs po­sė­džiai, tei­sin­gu­mo
mi­nist­ro, prem­je­ro gąs­di­ni­mai, kad sa­vi­val­dy­bei teks mo­kė­ti
nuo ke­lių iki 32 mln. sko­lų, nors nie­kas ne­si­gi­li­na, o kaip pa­tys
ar­gu­men­tai, ko­dėl nu­trau­kia­ma su­tar­tis. Po­li­ti­kams ši­to
ne­rei­kia, vyk­do­ma­jai val­džiai, aš ne­ga­liu pa­sa­ky­ti apie Sei­mą,
nes re­zo­liu­ci­ja dar yra, – nie­kam ne­rei­kia. Pra­de­da spau­di­mą.

Da­bar, ger­bia­mie­ji, no­riu jums pa­ly­gi­ni­mą duo­ti, kad bū­tų
la­bai aiš­ku, kad Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­bė nie­ko ki­to ne­da­rė, tik
se­kė šios bu­vu­sios Sei­mo dau­gu­mos ir jos Vy­riau­sy­bės pė­do­mis.
Štai duo­du jums. 2009 m. rug­sė­jo 4 d. Sei­mas bal­sų dau­gu­ma
bal­sa­vo už LEO LT lik­vi­da­vi­mą. Pa­ly­gi­nu: ba­lan­džio 20 d.
Uk­mer­gės ta­ry­ba bal­sų dau­gu­ma bal­sa­vo už su­tar­ties su
pri­va­ti­nin­ku nu­trau­ki­mą. Vie­nas ir vie­nas. To­liau, 2009 m.
lap­kri­čio 25 d. Vy­riau­sy­bė pri­ima nu­ta­ri­mą pri­tar­ti LEO LT, AB
pa­nai­ki­ni­mui ir na­cio­na­li­nio in­ves­tuo­to­jo su­kū­ri­mo
su­tar­čių nu­trau­ki­mo su­tar­ties pro­jek­tas, ką ir da­rė Uk­mer­gės
sa­vi­val­dy­bė.

To­liau, 2009 m. gruo­džio 4 d. ener­ge­ti­kos mi­nist­ras ir „NDX
ener­gi­ja“ pa­si­ra­šo su­si­ta­ri­mą dėl AB LEO, LT lik­vi­da­vi­mo su
są­ly­ga, kad bus „NDX ener­gi­jai“ iš­mo­kė­ta 680 mln. Lt. Kaž­ko­dėl
jo­kio triukš­mo, kad to­kią di­de­lę su­mą rei­kia pri­va­ti­nin­kui
iš­mo­kė­ti, ne­bu­vo. Ir aš tik­rai bal­sa­vau, pa­lai­kiau, nes
ener­ge­ti­ka, tarp jų ir ši­lu­mos ūkis, tik­rai tu­ri pri­klau­sy­ti
vals­ty­bei ir sa­vi­val­dy­bėms, nes ki­to­kios… Tik pel­no au­gi­mas ir
vi­so­kie ki­to­kie da­ly­kai.

Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, ma­nau, kad ši re­zo­liu­ci­ja ir Uk­mer­gės
sa­vi­val­dy­bės spren­di­mai tik at­spin­di tai, ką pa­da­rė Sei­mas ir
Vy­riau­sy­bė su LEO LT, ir ma­ny­čiau, kad šiai re­zo­liu­ci­jai
rei­kė­tų pri­tar­ti, nes mes čia iš tik­rų­jų, taip sa­kant, tik
pa­rei­ka­lau­ja­me iš Kai­nų ir ener­ge­ti­kos ko­mi­si­jos, kad
įvyk­dy­tų tai, ką nu­ma­to jos įsta­ty­mai, ir ne­plės­tų kon­flik­to per
vi­są Lie­tu­vą, ir ne­pa­vers­tų jo jau po­li­ti­niu kon­flik­tu.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju už pra­ne­ši­mą. La­bai daug klau­sian­čių yra. E.
Jo­ny­la pir­ma­sis.

E. JONYLA (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma­sis pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma­sis
ko­le­ga, kiek aš su­pran­tu, tai no­ri­ma pa­sa­ky­ti, kad Uk­mer­gės
ta­ry­ba lyg ir sto­vi nuo­ša­ly­je, ji jo­kios at­sa­ko­my­bės ne­tu­ri.
Bet aš su­pran­tu, kad be sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos net ir kon­ce­si­jos
pa­grin­du ne­ga­lė­jo at­ei­ti, sa­ky­ki­me, ši įmo­nė. Aš kiek ži­nau,
da­bar 45 % vi­sų cen­tra­li­zuo­tų ši­lu­mos tie­ki­mo įmo­nių val­do
pri­va­taus ka­pi­ta­lo ben­dro­vės ir 55 % – sa­vi­val­dy­bės. Mes
šian­dien nag­ri­nė­jam Uk­mer­gės. Kiek dar to­kių pa­na­šių
sa­vi­val­dy­bių yra, gal pa­sa­ky­si­te? Ir aš už­teks šios
re­zo­liu­ci­jos mums? Ačiū.

J. VESELKA (TTF). Aš tiks­liai pa­sa­ky­ti ne­ga­liu, bet jūs pats
sa­kė­te, kad maž­daug 45 jau yra pri­va­taus ka­pi­ta­lo, bet skai­čiaus
ne­ga­liu. Aš tik ži­nau: Drus­ki­nin­kai, Prie­nai, kur yra be­veik tas
pats val­dy­to­jas, ir ten tos pa­čios bė­dos yra vi­sos, to­dėl
ne­ga­liu. O ar už­teks tos re­zo­liu­ci­jos? Aš ma­nau, kad
val­dan­tie­ji bal­suos prieš, nes iš tik­rų­jų ši re­zo­liu­ci­ja yra
pa­vo­jin­ga tuo, kad ir dau­giau sa­vi­val­dy­bių no­rės pa­čios
val­dy­ti sa­vo ši­lu­mos tin­klus. Pa­aiš­kin­siu ko­dėl. Jūs
ži­no­ki­te, kad, esant tam tik­rai žmo­nių pa­ja­mų ri­bai,
kom­pen­sa­ci­ja už šil­dy­mą 100 % kom­pen­suo­ja­ma iš sa­vi­val­dy­bių
biu­dže­tų, vals­ty­bės… Tai pa­sa­ky­ki­te – sa­vi­val­dy­bė aiš­kiai
su­in­te­re­suo­ta, kad bū­tų ma­žes­nės iš­mo­kos, pri­va­ti­nin­kas
su­in­te­re­suo­tas, kad kuo di­des­nės, nes ta­da di­des­nės
kom­pen­sa­ci­jos iš vals­ty­bės mo­ka­mos. To­dėl ir pa­vo­jin­ga ta
re­zo­liu­ci­ja, kad tai duos sti­mu­lą sa­vi­val­dy­bėms per­im­ti, kaip
mes elek­trą pe­rė­mėm, ši­lu­mos ūkio val­dy­mą, ir tai bus tik­rai
vie­šo­jo in­te­re­so gy­ni­mas ir at­sto­va­vi­mas.

PIRMININKAS. Klau­sia E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­ma­sis ko­le­ga, kad jūs taip
bū­tu­mėt ko­vo­jęs tuo me­tu, kai uk­mer­giš­kiai par­da­vi­nė­jo
ši­lu­mos tin­klus, ta­da gal bū­tų ir pats lai­kas…

J. VESELKA (TTF). Ne­par­da­vė…

E. PUPINIS (TS-LKDF). Na, iš­nuo­mo­jo ar pa­na­šiai, ati­da­vė. Iš
tik­rų­jų tuo me­tu Ute­noj ma­ne kvai­liu va­di­no, kad ne­mo­kam
ūki­nin­kau­ti, ir žiū­rė­ki­te, kaip spren­džia klau­si­mus ir
uk­mer­giš­kiai, ir ap­lin­ki­niai, ati­duo­da­mi į pri­va­čias ran­kas tą
vi­są ši­lu­mos ūkį, bet klau­si­mas apie kit­ką. Ar ne­ma­no­te, kad iš
tik­rų­jų su­ku­ria­te blo­gą pre­ce­den­tą? Ar jūs gal­vo­ja­te, kad
jei­gu ver­slas pa­da­rė in­ves­ti­ci­jas ir pa­ė­mė pa­sko­las toms
in­ves­ti­ci­joms, tai jis iš tik­rų­jų iš­eis be jo­kių skru­pu­lų? Na,
taip ne­bū­na. Vis tiek kaž­kas tu­rės at­ly­gin­ti. Ar ne­ma­no­te, kad
toks pa­da­ry­tas triukš­mas, kai sa­vi­val­dy­bė, tie pa­tys va­do­vai
no­ri iš­plauk­ti šva­rūs prieš sa­vi­val­dy­bių rin­ki­mus, pa­da­ry­ti
triukš­me­lį, kad lai­mė­tų rin­ki­mus, ir pa­ro­dy­ti, ko­kie čia vis
blo­gi, o mes už jus ko­vo­jam… Iš tik­rų­jų ar tai nė­ra po­li­ti­nis
šou?

J. VESELKA (TTF). Ger­bia­ma­sis Sei­mo na­ry, aš iš pra­džių taip pat
ga­na skep­tiš­kai žiū­rė­jau ir gal­vo­jau, kad iš tik­rų­jų tai dau­giau
su sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mais, bet kai įsi­gi­li­nau į tuos
ar­gu­men­tus, ku­rie pa­teik­ti, tai man keis­tai at­ro­do jū­sų
po­zi­ci­ja. Te­gu su­tar­ties… nuo­mi­nin­kas da­ro, ką no­ri, nes ten
yra, aš dar pa­brė­žiu, trys pa­žei­di­mai, di­de­li pa­žei­di­mai, ir,
kaip įpras­ta, ten kom­pa­ni­jų pri­kur­ta ar dvi­de­šimt, kai bu­vo
su­da­ry­ta iš es­mės tik su dviem kom­pa­ni­jom, tur­tas įkeis­tas be
su­si­ta­ri­mo, aiš­kiai ma­ty­ti, kaip kai­no­da­ra dirb­ti­nai bu­vo
pra­šo­ma di­de­lė. Trys. Tai jūs no­ri­te, kad sa­vi­val­dy­bė nie­ko
ne­da­ry­tų, lauk­tų su­tar­ties, o tie da­ry­tų, ką no­ri? Tai man,
kon­ser­va­to­riai, jū­sų to­kia po­zi­ci­ja… Na, bet jūs iš Kau­no, aš
su­pran­tu, spe­ci­fi­nis mies­tas. Aš dar kar­tą pa­brė­žiu… Net jei­gu,
kaip jūs sa­ko­te, rei­kės su­mo­kė­ti sa­vi­val­dy­bei, tai jūs
su­mo­kė­jo­te 680 mln. „NDX ener­gi­jai“, ku­ri iš vi­so ši­to pir­ki­mo
ir par­da­vi­mo iš­lo­šė dau­giau kaip 1 mlrd. Lt, nie­ko ne­da­ry­da­ma
ir dar sko­lų pa­lik­da­ma, o Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­bė iš­drį­so to
ne­leis­ti da­ry­ti. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Klau­sia S. Bu­ce­vi­čius.

S. BUCEVIČIUS (DPF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma­sis
Ju­liau, sa­ky­ki­te, ar ta re­zo­liu­ci­ja šian­dien yra pa­kan­ka­ma, ar
ne­pa­kan­ka­ma. Da­bar mes čia ga­lė­si­me vi­si svars­ty­ti, bet mes
ne­ga­li­me pa­lik­ti ne­ži­nio­je tiek tų ver­sli­nin­kų, ku­rie
šian­dien ko­vo­ja dėl to, ką jie ten tu­rė­jo… ar įsi­gi­jo
kon­ce­si­nin­kai. Mes ne­ga­li­me pa­mirš­ti tų žmo­nių. Ne jūs šian­dien
tri­bū­no­je tu­rė­tu­mė­te sto­vė­ti ir kal­bė­ti, bet Kai­nų ir
ener­ge­ti­kos ko­mi­si­jos va­das tu­rė­tų at­sa­ky­ti vi­siems Sei­mo
na­riams į klau­si­mus, nes aš ma­nau, kad vi­so­se sa­vi­val­dy­bė­se, ką
jūs da­bar mi­ni­te, ga­li pa­si­pil­ti ta ne­pa­ten­kin­tų ban­ga. Bet
mes to ne­už­kir­si­me, re­zo­liu­ci­jos tos ne­pa­kaks, Ju­liau.
Rei­kė­tų at­sa­ky­ti tiems žmo­nėms, ku­rie tu­ri da­ry­ti tą
ste­bė­se­ną, apie ką jūs da­bar kal­ba­te, pa­tvir­tin­ti ar­ba
pa­neig­ti tuos vi­sus fak­tus, ar įmo­nė iš tik­rų­jų taip el­gia­si.
Jei­gu taip el­gia­si, iš tik­rų­jų jie ne­ga­li taip elg­tis ir pri­va­lo
at­sa­ky­ti už sa­vo veiks­mus.

J. VESELKA (TTF). Ger­bia­ma­sis ko­le­ga, jo­kios re­zo­liu­ci­jos mes
ne­bū­tu­me ren­gę, jei­gu Vy­riau­sy­bė ir jos at­sto­vai ne­bū­tų
vien­pu­siš­kai kal­ti­nę sa­vi­val­dy­bės. Jei­gu ne­bū­tų ši
kam­pa­ni­ja pra­si­dė­ju­si, o bū­tų vis­kas pa­da­ry­ta, kaip ir tu­ri
bū­ti, tai yra teis­mų pro­ble­ma, ir bū­tų Kai­nų ir ener­ge­ti­kos
ko­mi­si­ja lai­ku su­stab­džiu­si li­cen­ci­ją, kol bus iš­spręs­tas šis
gin­čas, jo­kių pro­ble­mų, jo­kių re­zo­liu­ci­jų ne­bū­tų. Bet mes
no­ri­me pa­ma­ty­ti Sei­mo po­žiū­rį. Vy­riau­sy­bė aiš­kiai, per
dau­gu­mą tų iš­sa­kė, kad ji dau­giau pa­lai­ko pri­va­tų
in­ves­tuo­to­ją, kal­bė­da­ma, deng­da­ma, kad tei­sin­gu­mo, prieš
mo­no­po­liz­mą… O mes no­ri­me su­ži­no­ti Sei­mo po­zi­ci­ją.

PIRMININKAS. Klau­sia M. Bas­tys.

M. BASTYS (LSDPF). Dė­ko­ju, ger­bia­ma­sis po­sė­džio pir­mi­nin­ke.
Ger­bia­ma­sis ko­le­ga, iš tik­rų­jų aš vi­siš­kai pri­ta­riu tai
re­zo­liu­ci­jos da­liai, kur yra kal­ba­ma, kad aukš­ti vals­ty­bės
pa­rei­gū­nai pa­si­sa­ky­da­mi ne­ga­li da­ry­ti jo­kios įta­kos teis­mų
spren­di­mams. Čia iš tik­rų­jų yra di­de­lių pa­žei­di­mų, ma­no
su­pra­ti­mu. Tai re­zo­liu­ci­jo­je yra tei­sin­gai pa­žy­mė­ta. Iš to
iš­plau­kia ki­tas klau­si­mas.

Be abe­jo, jums tur­būt te­ko gi­lin­tis ar klaus­ti Vals­ty­bi­nės kai­nų
ir ener­ge­ti­kos kon­tro­lės ko­mi­si­jos, ko­dėl bū­tent ši
ins­ti­tu­ci­ja už­ėmė to­kią po­zi­ci­ją. Ar tai bu­vo spau­di­mas iš
Vy­riau­sy­bės, sa­ky­kim, Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jos, iš prem­je­ro
ko­man­dos, gal bu­vo da­ro­mos ir ko­kios ki­tos įta­kos, kad už­ėmė
to­kią po­zi­ci­ją, kaip ir, na, nie­ko ne­da­ry­ti. Dė­ko­ju už
at­sa­ky­mą.

J. VESELKA (TTF). Ger­bia­ma­sis ko­le­ga, ga­liu pa­sa­ky­ti, kad
maž­daug iki rug­sė­jo pa­bai­gos, iš tik­rų­jų, ma­no ži­nio­mis, jo­kia
ki­to­kia vy­riau­sy­bi­nė ins­ti­tu­ci­ja ar Vy­riau­sy­bė ne­da­rė
nie­kam spau­di­mo, nes pra­si­dė­jo ba­lan­džio mė­ne­sį, ge­gu­žės
mė­ne­sį bu­vo pri­ima­mi spren­di­mai, teis­mo spren­di­mai. Bir­že­lis,
lie­pa, rug­pjū­tis ir pu­sę rug­sė­jo tik­rai po­li­ti­niu lyg­me­niu
jo­kio kal­bė­ji­mo ne­bu­vo, bu­vo maž­daug to­kia po­zi­ci­ja, kad tai
yra teis­mų klau­si­mas, ir vis­kas. Ir per tuos 3,5 mė­ne­sių Kai­nų
ener­ge­ti­kos ko­mi­si­ja sa­va­ran­kiš­kai ne­pri­ėmė spren­di­mų,
mo­ty­vuo­da­ma tuo, kad yra įta­ri­mų, kad sa­vi­val­dy­bė ne­tei­sė­tai
el­gia­si. Bet, kaip ži­no­te, pa­gal Ši­lu­mos įsta­ty­mą ver­tin­ti
sa­vi­val­dy­bės veiks­mų Kai­nų ener­ge­ti­kos ko­mi­si­ja ne­tu­ri,
tu­ri vyk­dy­ti tik siau­ras, ener­ge­ti­kos įsta­ty­mais (…), tarp jų ir
Ši­lu­mos, nuo­sta­tas. O ji su­abe­jo­jo, to­dėl ne­pri­ėmė. Ne­ga­li
taip bū­ti. Gal mes čia, Sei­me, čia vis­ko… bet jos funk­ci­ja yra
vi­siš­kai ki­to­kia. Įsta­ty­me yra… O įsta­ty­me dvi pa­grin­di­nės
nuo­sta­tos – tu­ri bū­ti sa­vi­val­dy­bės pri­ta­ri­mas. Re­zo­liu­ci­ja,
pa­nai­kin­da­ma su­tar­tį li­cen­ci­jai, jį pa­nai­ki­no ir tur­to
ne­be­val­dė… Vis­kas. Kai­nų ir ener­ge­ti­kos ko­mi­si­jos įta­ri­mai,
kur kas, kaip gal­vo­ja, – ne jos kom­pe­ten­ci­ja. O ji taip ne­da­rė,
to­dėl są­mo­nin­gai ne­da­rė, nes su­gal­vo­jo, kad ga­li bū­ti. Ir aš
gal­vo­ju, vis­ko ga­li bū­ti.

PIRMININKAS. Ir pas­ku­ti­nis klau­si­mas. J. Ole­kas.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma­sis po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ačiū,
ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau už iš­sa­mų pri­sta­ty­mą ir įdo­mius
at­sa­ky­mus į klau­si­mus. Aš no­rė­čiau pa­klaus­ti jū­sų, kaip jūs
ma­no­te, ko­dėl val­dan­čio­sios dau­gu­mos, ypač Krikš­čio­nių
de­mok­ra­tų- kon­ser­va­to­rių frak­ci­jos žmo­nės, taip bi­jo pa­rem­ti
šį tei­sin­gą spren­di­mą. Ir aš sa­kau, kad bi­jo, gal­vo­da­mas ir apie
tai, kad bu­vo ne­pri­im­tos ko­le­gos (…) J. Ra­mo­no pa­tai­sos dėl
įsta­ty­mų pa­kei­ti­mo, kur bu­vo ar­gu­men­tuo­ta, lyg ir dar trūks­ta
li­cen­ci­jos ne­iš­duo­ti… Tai kur čia ga­li bū­ti šuo pa­kas­tas, nes
jūs la­bai gra­žiai pa­sa­kė­te, kad be­veik 690 mln. bu­vo lais­vai…

J. VESELKA (TTF). 680 mln.

J. OLEKAS (LSDPF). 680 mln. bu­vo lais­vai iš­mo­kė­ti ir la­bai
pa­si­gir­ta, kaip ge­rai pa­da­ry­ta, o da­bar gąs­di­na­ma
at­virkš­čiai, kad, pe­rė­mus sa­vi­val­dy­bei, rei­kės sa­vi­val­dy­bei
mo­kė­ti bau­das.

J. VESELKA (TTF). Ger­bia­ma­sis ko­le­ga, vi­so­kių įta­ri­mų yra.
Ma­nau, vie­nas iš tų – vis­gi ener­ge­ti­ka, elek­tros ūkis yra di­de­lis
kąs­nis. O Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­bės kon­ser­va­to­riai nie­kaip įkąs­ti
ne­ga­li, nie­kaip ne­ga­li įkąs­ti, kad ir kaip steng­tų­si, nie­kaip.
Gal to­dėl. Bet aš ma­nau, dau­giau ti­kė­siu, kad jie la­bai pa­ti­kė­jo
ta lais­vos rin­kos ide­o­lo­gi­ja, nors kon­ser­va­to­riams tai
ne­tu­rė­tų bū­ti bū­tin­ga. Jie gal­vo­ja, kad ko­mu­niz­mo
ne­pa­si­se­kė pa­sta­ty­ti, bet pa­gal tuos pa­čius lo­zun­gus tik­tai
apie pri­va­ti­nin­ką gal­vo­jant ga­li­ma ka­pi­ta­liz­mo švie­sų
ry­to­jų pa­sta­ty­ti. Ir aš dau­giau no­rė­čiau ti­kė­ti, kad jie ne dėl
ko­kių nors to­kių, o tik­rai yra ide­o­lo­gi­jos au­kos, o tai daž­nai
bū­na. Žmo­nėms, ku­riems ne­pa­kan­kam mak­ro­e­ko­no­mi­nio mąs­ty­mo ir
to mak­ro­po­li­ti­nio su­vo­ki­mo, kas iš tik­rų­jų vyks­ta pa­sau­ly­je,
pri­da­ro la­bai di­de­lių klai­dų. Dau­gu­ma mū­sų čia kal­ti­no
vi­so­kiom ko­rup­ci­jom ir taip to­liau, aš su­abe­jo­čiau, kad tiek daug
mū­sų vals­ty­bė­je, bet… Mes ar­ba į vie­nos ide­o­lo­gi­jos
kraš­tu­ti­nu­mus me­ta­mės, ar­ba į ki­tos, o nei to­kia, nei to­kia
ab­so­liu­ti ide­o­lo­gi­ja nie­ko ne­duo­da. Prag­ma­tiz­mas – štai kas
ve­da tau­tas į pa­žan­gą.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju, jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus, ka­dan­gi
at­sa­ky­mų lai­kas bai­gė­si. Yra trys Sei­mo na­riai, ku­rie yra
už­si­ra­šę kal­bė­ti dis­ku­si­jo­je, ir tas už­si­ra­šy­mas čia ne dėl
mo­ty­vų, bet dėl da­ly­va­vi­mo dis­ku­si­jo­je. Čia tech­ni­nis
su­tri­ki­mas bu­vo, kai vie­ni už­si­ra­šė vie­no­je pu­sė­je len­te­lės,
ki­ti ki­to­je. Tai­gi J. Ole­kas ga­li kal­bė­ti pir­mas.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma­sis po­sė­džio pir­mi­nin­ke.
Ger­bia­mie­ji iš­ti­ki­mie­ji ko­le­gos, ku­rie li­ko­te šį vė­ly­vą
va­ka­rą. No­riu pa­kvies­ti pri­tar­ti šiai pa­teik­tai ko­le­gų
re­zo­liu­ci­jai. Man te­ko ke­le­tą kar­tų lan­ky­tis Uk­mer­gė­je,
su­si­tik­ti su jos gy­ven­to­jais, su ra­jo­no va­do­vais ir ma­ty­ti,
kaip ne­pa­vy­dė­ti­no­je si­tu­a­ci­jo­je at­si­dū­rė žmo­nės, kai už
lan­go be­veik kiek­vie­ną ry­tą mes pa­si­rin­ka­me su bals­va šal­na.
Taip, Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­bė bu­vo vie­na iš tų, ku­ri prieš ke­le­tą
me­tų eks­pe­ri­men­ta­vo ir pa­ti­kė­jo tais lo­zun­gais, kad at­ėjęs
pri­va­ti­nin­kas pa­da­rys ge­riau, kad in­ves­tuos dau­giau, kad
su­ma­žins ši­lu­mos kai­nas, re­no­vuos pa­tį ūkį. Ta­čiau per tuos
me­tus, ku­riuos Uk­mer­gės ši­lu­mos ūkį iš­si­nuo­mo­jo ir val­dė
ener­gi­ja, mies­to ener­gi­ja, iš­ryš­kė­jo fak­tų, kad vis dėl­to šiai
pri­va­čiai kom­pa­ni­jai pel­nas bu­vo svar­biau nei vyk­dy­ti
įsi­pa­rei­go­ji­mus.

Ma­no ko­le­ga, pri­sta­tęs re­zo­liu­ci­ją, jau mi­nė­jo, kad daug tos
pa­si­ra­šy­tos su­tar­ties tarp sa­vi­val­dy­bės ir pri­va­tus
in­ves­tuo­to­jo nuo­sta­tų yra pa­žeis­tų. Tai ir vie­na aukš­čiau­sių
kai­nų, tai ir tur­to įkei­ti­mas, įvai­rios kom­pa­ni­jos, ir ki­ti
da­ly­kai. Ir at­ro­do, kad Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­bės spren­di­mas
at­si­sa­ky­ti su­tar­ties ir per­im­ti to­liau ši­lu­mos tie­ki­mą į
sa­vo ran­kas, su­mo­kant už tam tik­rus įsi­pa­rei­go­ji­mus, ku­riuos
ke­lia pri­va­tus in­ves­tuo­to­jas… Kaip bu­vo pri­sta­ty­ta pa­tei­kiant
re­zo­liu­ci­ją, vis­kas, at­ro­dė, vyks­ta ga­na ci­vi­li­zuo­tu bū­du.
Ūki­nius gin­čus tarp sa­vi­val­dy­bės ir pri­va­taus in­ves­tuo­to­jo
spren­džia teis­mas, vie­nas pri­im­da­mas vie­ną spren­di­mą, ki­tas
ki­tą, bet tie klau­si­mai spren­džia­mi.

De­ja, di­džiau­sia kliū­tis nor­ma­liam ši­lu­mos tie­ki­mui šiuo
šal­tuo­ju me­tų lai­ku yra vals­ty­bi­nių ins­ti­tu­ci­jų po­zi­ci­ja.
Ir, kaip ko­le­ga mi­nė­jo, ne for­ma­lių spren­di­mų pri­ėmi­mas, bet
per­so­na­li­nių po­zi­ci­jų dės­ty­mas – ar tai bū­tų Mi­nist­ro
Pir­mi­nin­ko pa­gra­si­ni­mai, kad iš­augs kai­na ir ką čia da­ro me­ras,
ar tai bū­tų Vals­ty­bi­nės kai­nų ir ener­ge­ti­kos kon­tro­lės
ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kės pa­si­sa­ky­mai. To­dėl ma­nau, kad ši mū­sų
ko­le­gų tei­kia­ma re­zo­liu­ci­ja yra la­bai lai­ku, nes dar ir
šian­dien vi­si klau­si­mai nė­ra iš­spręs­ti. Ir jei­gu mes, Sei­mas,
su­ge­bė­tu­me ben­dro­mis pa­stan­go­mis pa­sa­ky­ti, kad, mie­lie­ji
vals­ty­bės tar­nau­to­jai, kad ir ko­kias po­zi­ci­jas už­ima­te,
ne­pra­dė­ki­te dės­ty­ti sa­vo nuo­sta­tų ir per­so­na­li­nių
po­zi­ci­jų, o pri­im­ki­te tuos spren­di­mus, ku­rių rei­kia… Bu­vo
pa­sa­ky­ta, kad trūks­ta spren­di­mo pa­tiks­li­ni­mo įsta­ty­me, kad
at­seit li­cen­ci­jos ne­iš­da­vi­mą rei­kia kaip nors api­for­min­ti. Tai
ko­le­gos pa­siū­lė spren­di­mą. De­ja, ger­bia­mie­ji ko­le­gos
krikš­čio­nių de­mok­ra­tų pu­sė­je, jūs su tuo spren­di­mu
ne­su­ti­ki­mo. Tai pa­si­ro­do, kad ne čia šuo pa­kas­tas. Yra kaž­ko­kių
ki­tų nu­si­sta­ty­mų, jū­sų bai­mė, kad sa­vi­val­dy­bės funk­ci­ja,
ku­rią jai pri­va­lu at­lik­ti – ši­lu­mos tie­ki­mo sa­vo
sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je, ne­bū­tų pa­sek­ta gal­būt ir ki­to­se
sa­vi­val­dy­bė­se. Kas ga­lė­tų tą pa­neig­ti? To­dėl ma­nau, kad
šian­die­ni­nės re­zo­liu­ci­jos pri­ėmi­mas yra tam tik­ras lak­mu­so
po­pie­rė­lis. Ar jūs no­ri­te, kad sa­vi­val­da bū­tų sa­vi­val­da, kad
žmo­nės, iš­rin­kę sa­vo pa­žįs­ta­mus tos sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jus,
juos pa­da­rę pa­rei­gū­nais ir at­sa­kin­gais už klau­si­mų spren­di­mą,
ir bū­tų at­sa­kin­gi? To­dėl tie­siog krei­piuo­si da­bar į dėl kaž­ko
tar­pu­sa­vy­je be­si­ta­rian­čią di­dži­ą­ją mū­sų Sei­mo frak­ci­ją.
Įsi­klau­sy­ki­te į ko­le­gų žo­džius, įsi­klau­sy­ki­te į tą
si­tu­a­ci­ją, ku­ri su­si­da­rė Uk­mer­gė­je, ir pa­rem­ki­te ko­le­gų
pa­teik­tą re­zo­liu­ci­jos pro­jek­tą. Ačiū už dė­me­sį.

PIRMININKAS. Ačiū. Kvie­čiu kal­bė­ti V. P. An­driu­kai­tį. Jums taip pat
ski­ria­ma iki 5 min.

V. P. ANDRIUKAITIS (LSDPF). Ger­bia­ma­sis po­sė­džio pir­mi­nin­ke,
ger­bia­mo­ji Sei­mo Pir­mi­nin­ke! Ger­bia­mo­ji Sei­mo Pir­mi­nin­ke, aš
no­riu kreip­tis ir į jus. Iš­ties svars­tant šią re­zo­liu­ci­ją, man
ki­lo toks keis­tas klau­si­mas, kad 20-ai­siais ne­pri­klau­so­my­bės
me­tais mes tu­ri­me įdo­mią si­tu­a­ci­ją, kai sa­vi­val­dy­bė­je
pa­skelb­ta eks­tre­ma­li pa­dė­tis. Ka­da sa­vi­val­dy­bė­je pa­skelb­ta
eks­tre­ma­li pa­dė­tis, aš ma­nau, kad Vy­riau­sy­bės na­riai, bent
kaž­kas tu­rė­jo ap­lan­ky­ti sa­vi­val­dy­bę, su­si­tik­ti su 20 tūkst.
gy­ven­to­jų, ku­rių si­tu­a­ci­ja la­bai su­dė­tin­ga. Ger­bia­ma­sis A.
Ku­bi­lius net kaip prem­je­ras ne­pa­ro­dė su­si­rū­pi­ni­mo
nu­va­žiuo­ti ir pa­si­kal­bė­ti su sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba, su
sa­vi­val­dy­bės žmo­nė­mis, iš­si­aiš­kin­ti si­tu­a­ci­ją de fac­to. Aš
ne­ži­nau, gal čia toks sti­lius ar­ba to­kia ma­da, pra­ūžė aud­ra, mes
ne­krei­pia­me dė­me­sio. Sa­vi­val­dy­bė­je eks­tre­ma­li pa­dė­tis –
ne­krei­pia­me dė­me­sio. Aš ne­įsi­vaiz­duo­ju, tar­kim, 1990–1992 m. ar
bū­tų ra­miai ši­ta si­tu­a­ci­ja to­le­ruo­ja­ma. Ir ki­tais me­tais juo
la­biau.

Da­bar pa­žiū­rė­ki­te – Vals­ty­bi­nė ener­ge­ti­kos ins­pek­ci­ja prie
Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jos, prie mi­nist­ro Ar­vy­do Sek­mo­ko
va­do­vau­ja­mos mi­nis­te­ri­jos rug­sė­jo 8 d. ra­šo raš­tą Dia­nai
Kor­sa­kai­tei, pa­čiam ener­ge­ti­kos mi­nist­rui A. Sek­mo­kui, ir ra­šo
(su­pran­ta­ma) ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tui. Ir štai
ko­kia yra lai­ki­nai ei­nan­čio vir­ši­nin­ko pa­rei­gas Vy­tau­to
Miš­ki­nio po­zi­ci­ja. Mū­sų nuo­mo­ne, yra ne­to­le­ruo­ti­na, kad
vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­ja, dangs­ty­da­ma­si for­ma­liais pre­teks­tais,
aki­vaiz­džiai ėmė gin­ti ne var­to­to­jų in­te­re­sus, kaip to
rei­ka­lau­ja Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jos 46 straips­nis,
Ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo 3 straips­nio 1 da­lis, bet ver­slo gru­puo­čių
in­te­re­sus. Vien pa­ly­gi­nus pa­na­šaus dy­džio Ute­nos mies­to
ši­lu­mos šal­ti­nius ir tin­klus eks­plo­a­tuo­jan­čios UAB „Ute­nos
ši­lu­mos tin­klai“ be nuo­mos ir tar­pi­nin­kų tei­kia­mos ši­lu­mos
kai­nos ma­ty­ti, kad UAB „E ener­gi­ja“ tei­kia­mos ši­lu­mos kai­na yra
be­veik 2 kar­tus di­des­nė. Tai ma­ty­ti ir iš Ši­lu­mos tie­kė­jų
aso­cia­ci­jos duo­me­nų, ir t. t. Ir po to pa­tei­kia, kad su­dė­tin­gai…

Dar vie­nas da­ly­kas – ta UAB „E ener­gi­ja“ yra hol­din­go ben­dro­vė.
Įsi­vaiz­duo­ki­te, su­si­for­ma­vu­si hol­din­go ben­dro­vė, ku­ri,
su­jun­gu­si dau­ge­lį įmo­nių, ga­li da­ry­ti ką no­ri, net­gi
Ru­si­jo­je, Bal­ta­ru­si­jo­je ir Uk­rai­no­je, tu­rė­da­ma sa­vo
įmo­nes, ji ga­li per­mes­ti ka­pi­ta­lą iš vie­nur į ki­tur. Ir „Ute­nos
tin­klai“ esant to­kiai si­tu­a­ci­jai ne­su­lau­kia jo­kių
in­ves­ti­ci­jų. Yra pa­da­ry­ta ana­li­zė.

Aki­vaiz­du, kad mes tu­ri­me su­grįž­ti prie kar­di­na­laus klau­si­mo –
ši­lu­mos įmo­nių su­grą­ži­ni­mo sa­vi­val­dy­bėms nuo­sa­vy­bės tei­se
ir už­draus­ti ši­tas nuo­mas ir kon­ce­si­jas, nes tai yra
ka­tast­ro­fiš­ki pa­da­ri­niai. Pa­žiū­rė­ki­te, kas da­ro­si Vil­niu­je,
dis­ku­si­jo­se su ši­lu­mos tin­klų nuo­mo­to­jais Vil­niu­je. Ko­kios
su­dė­tin­gos dis­ku­si­jos. Čia iš vi­so yra kom­plek­sas pro­ble­mų
Vil­niaus mies­te. Ute­no­je ma­žes­nės pro­ble­mos. Štai mes tu­ri­me
pir­mą aki­vaiz­dų pre­ce­den­tą, kai sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba
iš­drįs­ta, pa­si­rem­da­ma tei­si­niais ir eko­no­mi­niais
ar­gu­men­tais, nu­trauk­ti su­tar­tį. Ir šiuo at­ve­ju nei Sei­mas, nei
Vy­riau­sy­bė į tai ne­re­a­guo­ja. Ne­ga­na to, Vy­riau­sy­bės
at­sto­vai, vyks­tant teis­mi­niam gin­čui, jau iš anks­to už­ima
po­zi­ci­ją, pa­lan­kes­nę nuo­mo­to­jui, o ne sa­vi­val­dy­bės
te­ri­to­ri­jo­je esan­tiems gy­ven­to­jams. To­kia po­zi­ci­ja taip pat
yra aki­vaiz­di ten­den­ci­ja da­ry­ti įta­ką teis­mų spren­di­mams.

Aš ma­nau ir esu įsi­ti­ki­nęs, kad re­zo­liu­ci­ją mums bū­ti­na
pri­im­ti, ir kuo sku­biau. Pa­ra­gin­čiau vi­sus Sei­mo na­rius, ku­rie
da­ly­vau­ja šia­me va­ka­ri­nia­me po­sė­dy­je, tai da­ry­ti, taip pat
įsi­klau­sy­ti į Vals­ty­bi­nės ener­ge­ti­kos ins­pek­ci­jos
iš­dės­ty­tus mo­ty­vus, ku­rie yra ne po­li­ti­niai mo­ty­vai. Tai yra
prie A. Sek­mo­ko va­do­vau­ja­mos mi­nis­te­ri­jos ins­ti­tu­ci­ja. Šiuo
at­ve­ju vi­siš­kai aki­vaiz­du, kad mes tu­ri­me pas­ku­bė­ti da­ry­ti
šiuos žings­nius ir pri­vers­ti Kai­nų ir ener­ge­ti­kos kon­tro­lės
ko­mi­si­ją kuo grei­čiau pri­im­ti spren­di­mą, kad bū­tų ga­li­ma
iš­spręs­ti ši­tą siau­bin­gą, gy­ven­to­jus sle­gian­čią pro­ble­mą.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ir pas­ku­ti­nis kal­bė­to­jas – J. Ši­mė­nas.

J. ŠIMĖNAS (TS-LKDF). Plun­gė­je ka­ras, o kai ka­ras, tai kaž­kas
pra­lai­mi. O dau­giau­sia ka­ro… At­si­pra­šau, pa­sa­ky­siu ir apie
Plun­gę. Uk­mer­gė­je ka­ras, o kai ka­ras, tai pra­lai­mi abi pu­sės,
vie­na ki­tą su­mu­ša ir vis tiek rei­kia ei­ti prie tai­kos ir ieš­ko­ti
re­zul­ta­to. Šiaip ma­nau, kad Uk­mer­gė­je yra to­kia si­tu­a­ci­ja –
pats mu­ša, pats rė­kia. Ar­gu­men­tas toks, kad sa­vi­val­dy­bė,
nu­trau­ku­si su­tar­tį, pa­ti nie­ko ne­pa­siū­lė, pa­ti nau­dos tą pa­tį
ku­rą ir pa­ti par­da­vi­nės ši­lu­mą už tą pa­čią kai­ną. Tai­gi jū­sų
re­zo­liu­ci­jos siū­ly­mas iš tik­rų­jų nie­ko ne­duo­da. Kai­nų
ko­mi­si­ja dar kar­tą pa­žiū­rės, įver­tins ir t. t. Es­mi­nės
pro­ble­mos nie­kaip ne­spren­džia. Ar ga­li bū­ti ki­taip? Be abe­jo,
ga­li bū­ti ki­taip ir ko­le­gos pa­sa­kė – Mo­lė­tai, Ute­na, Va­rė­na,
šie­met jau ir Rad­vi­liš­kis, ku­ris ką tik pa­si­sta­tė nau­ją
ka­ti­li­nę, pa­ti sa­vi­val­dy­bė pri­ėmė spren­di­mą. Ta pa­ti
si­tu­a­ci­ja Prie­nuo­se, ku­riems ši­lu­mą tie­kia ta pa­ti „E
ener­gi­ja“ už bran­giau­sią kai­ną. Bet kai­ną le­mia, jūs pa­tys
ži­no­te, du­jos, du­jų kai­na. Ne­kei­čiant ku­ro, ne­da­rant ku­ro
kon­ver­si­jos, nie­ko ne­lai­mė­si. Rei­kia spren­di­mą da­ry­ti iš
es­mės.

Sa­ko­te, jei­gu vis­kas bū­tų sa­vi­val­dy­bės ran­ko­se, la­bai ge­rai.
Štai aš no­riu pa­sa­ky­ti apie Plun­gės at­ve­jį. Plun­gė­je ši­lu­mą
ga­mi­na pri­va­tus ga­min­to­jas, jis ga­mi­na už 10 ct ir par­duo­da už
10 ct „Plun­gės ši­lu­mos tin­klams“. „Plun­gės ši­lu­mos tin­klai“
gy­ven­to­jams par­duo­da už 23,5 ct. Kas kal­tas, pri­va­ti­nin­kas ar
sa­vi­val­dy­bės įmo­nė šiuo at­ve­ju? Aš ne­no­riu su­prie­šin­ti vie­nų
su ki­tais, bet aš ma­nau, kad es­mi­nis klau­si­mas bū­tų, jei­gu
sa­vi­val­dy­bė ap­si­spręs­tų da­ry­ti ku­ro kon­ver­si­ją, ką pa­da­rė
Ute­na, ką pa­da­rė Mo­lė­tai, ir taip iš­spręs­tų vi­sas pro­ble­mas. O
šian­dien ši­ta­me ka­re vie­ni ki­tiems iš­dau­žys dan­tis, dar ką nors
to­kio. Lai­mė­to­jų aš tik­rai ne­ma­tau.

Ką gi mes čia da­ro­me? Aš ma­nau, mes imi­tuo­ja­me, kad va­žiuo­ja
trau­ki­nys, o iš tik­rų­jų iš­ėję mu­ša­me per bė­gius, kad vi­si
gir­dė­tų, lyg trau­ki­nys va­žiuo­tų. Ma­no nuo­mo­ne, ši­ta
re­zo­liu­ci­ja iš es­mės jo­kios pro­ble­mos ne­iš­spręs, ir ma­nau, kad
jos ne­rei­kia pri­im­ti.

PIRMININKAS. Dis­ku­si­jos baig­tos. Per­ei­si­me prie bal­sa­vi­mų.
Pir­ma­sis bal­sa­vi­mas dėl to, ar pri­im­si­me re­zo­liu­ci­ją be
pa­tai­sų. Šis pa­siū­ly­mas ne­ga­lės bū­ti pri­im­tas, jei­gu tam
prieš­ta­raus dau­giau kaip treč­da­lis vi­sų Sei­mo na­rių. Bal­sa­vi­mas
dėl to, ar pri­im­si­me re­zo­liu­ci­ją be pa­tai­sų. Pra­šom bal­suo­ti.
At­si­pra­šau. Yra dar no­rin­čių sa­ky­ti mo­ty­vus. Už mo­ty­vus
pir­ma­sis sa­kys J. Ole­kas.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma­sis po­sė­džio pir­mi­nin­ke.
Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, iš tik­rų­jų ši­ta re­zo­liu­ci­ja nė­ra apie
vie­no šal­ti­nio nau­do­ji­mą ši­lu­mai ga­min­ti ar ki­to. Mes
svei­ki­na­me bio­ku­ro at­ėji­mą į ši­lu­mos ūkį, ir ma­nau, kad jis
at­ei­tų ir į Uk­mer­gę, nes Uk­mer­gės val­do­ma Šven­tu­pio ka­ti­li­nė
kū­re­na­ma bio­ku­ru ir ten yra ge­ro­kai ma­žes­nė kai­na. De­ja, per tą
nuo­mos pe­ri­odą pri­va­tus sa­vi­nin­kas nie­ko ne­pa­da­rė, kad
Uk­mer­gė bū­tų per­ėju­si nuo du­jų prie bio­ku­ro, ir dėl to kū­re­na.

Šio­je re­zo­liu­ci­jo­je mes dar kar­tą at­krei­pia­me dė­me­sį, kad,
va­do­vau­jan­tis Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo nuo­sta­to­mis,
ši­lu­mos ir karš­to van­dens tie­ki­mą tei­sės ak­tų nu­sta­ty­ta tvar­ka
or­ga­ni­zuo­ja sa­vi­val­dy­bė. Tai yra jos prie­der­mė. Ir pra­šo­me
aukš­tų vals­ty­bės pa­rei­gū­nų sa­vo pa­reiš­ki­mais ne­kal­tin­ti
sa­vi­val­dy­bės, ne­gąs­din­ti gy­ven­to­jų mi­li­jo­ni­nė­mis bau­do­mis
ir ne­gąs­din­ti ga­li­mo­mis aukš­to­mis kai­no­mis. Taip pat siū­lo­me
Vals­ty­bi­nei kai­nų ir ener­ge­ti­kos kon­tro­lės ko­mi­si­jai kuo
sku­biau pri­im­ti tei­sės ak­tų nu­sta­ty­tus spren­di­mus, kad
sa­vi­val­dy­bės įmo­nė „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ ga­lė­tų be ko­kių nors
ap­ri­bo­ji­mų tiek­ti ši­lu­mą. Vie­nas iš tų ap­ri­bo­ji­mų ne­tu­rint
li­cen­ci­jos įsi­gy­ti ener­gi­jos šal­ti­nį, t. y. pirk­ti, su­da­ry­ti
su­tar­tis, du­jų. Štai ko mes pra­šo­me.

Kas jus gąs­di­na, kad jūs ne­ga­li­te to­kios re­zo­liu­ci­jos pri­im­ti?
At­ei­si­te su siū­ly­mais dėl bio­ku­ro ir ki­tais da­ly­kais, mes juos
svars­ty­si­me, bet šian­dien yra pro­ble­ma, kad uk­mer­giš­kiai
šal­to­mis ru­dens die­no­mis gau­tų ši­lu­mą. To­dėl mes kvie­čia­me
pri­im­ti šią re­zo­liu­ci­ją.

PIRMININKAS. Lai­kas bai­gė­si. Kal­ba E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Gai­la, aiš­ku, uk­mer­giš­kių, kad jie ta­po
po­li­ti­kų įran­kiais, ir to­kiu me­tu, žie­mą, prieš sa­vi­val­dos
rin­ki­mus kaž­kas ma­ni­pu­liuo­ja. Ma­nau, uk­mer­giš­kiai tu­rė­tų
at­si­vers­ti se­nas su­tar­tis ir pa­si­žiū­rė­ti, kas gi jas
pa­si­ra­šė. Iš tik­rų­jų to­kias su­tar­tis pa­si­ra­šy­ti bu­vo
nu­si­kal­ti­mas. O di­de­lės kai­nos ne tik šią žie­mą. Ir pra­ei­tą
žie­mą jų kai­nos bu­vo di­de­lės ir tik­rai kur kas di­des­nės ne­gu
Ute­no­je. Ir dar pra­ei­tą žie­mą taip pat bu­vo. Tad ko­dėl taip
ma­ni­pu­liuo­ja­ma prieš tuos sa­vi­val­dos rin­ki­mus?

Dar vie­nas da­ly­kas. Re­zo­liu­ci­jo­je yra pa­ra­šy­tas teks­tas, kad
va­do­vau­jan­tis vie­tos sa­vi­val­dos nuo­sta­to­mis ši­lu­mos ir
karš­to van­dens tie­ki­mą tei­sės ak­tų nu­sta­ty­ta tvar­ka
or­ga­ni­zuo­ja sa­vi­val­dy­bės. Tai ko­dėl da­bar mes, Sei­mas, dar
ban­do­me or­ga­ni­zuo­ti tuos vi­sus da­ly­kus ir kiš­tis? Tei­siš­kai,
ma­ny­čiau, šis mū­sų ki­ši­ma­sis dar la­biau truk­dys, nes teis­mai
nie­ka­da ne­mė­go spau­di­mo, ir bet ko­kiu at­ve­ju nag­ri­nė­jant
aukš­čiau­siu ly­giu, gal­būt skun­džian­tis ver­slui kad ir į
Stras­bū­rą, sa­vai­me su­pran­ta­ma, tas mū­sų ki­ši­ma­sis bus di­de­lis
mi­nu­sas sa­vi­val­dy­bei teis­muo­se.

To­dėl ma­nau, kad ši re­zo­liu­ci­ja, tas po­li­ti­nis šou nie­kam
ne­rei­ka­lin­gas. Yra teis­mai, jie tu­ri iš­spręs­ti, tu­ri spręs­ti
są­ži­nin­gai, tu­ri pa­si­žiū­rė­ti su­tar­tis, tu­ri su­ras­ti
nu­si­kal­tė­lius, ku­rie pa­ra­šė to­kias su­tar­tis, ir sa­vi­val­dy­bė
taip pat tu­ri pri­si­im­ti at­sa­ko­my­bę. Man gai­la, kad
sa­vi­val­dy­bė žai­džia žmo­nių li­ki­mais. Vai­ko juos po aikš­tes ir
ieš­ko po­pu­lia­raus pi­gaus po­pu­liz­mo.

Ma­ny­čiau, kad ne­tu­ri­me pri­tar­ti to­kiai re­zo­liu­ci­jai, o
teis­mai tu­ri grei­čiau spręs­ti tuos klau­si­mus.

PIRMININKAS. V. P. An­driu­kai­tis.

V. P. ANDRIUKAITIS (LSDPF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, po­ne Ed­mun­dai
Pu­pi­ni, iš­ties rei­kė­jo nu­va­žiuo­ti į Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­bę.
Nu­va­žiuo­ti. Ga­lė­jo­me pa­da­ry­ti tą pa­tį dvie­se. Aš ten bu­vau. Ir
ne su žmo­nė­mis pir­miau­sia su­si­ti­kau, o su spe­cia­lis­tais. Ir
de­ta­liai kal­bė­jau­si su Ju­ri­di­nio sky­riaus ir ki­tų sky­rių
at­sto­vais, vi­sas su­tar­tis nag­ri­nė­jo­me ke­lias va­lan­das. Da­bar
ga­liu pa­sa­ky­ti, kad iš­ties sa­vi­val­dy­bė­je pa­skelb­ta
eks­tre­ma­li pa­dė­tis. Šiuo po­žiū­riu jau ne­be ki­ši­mo­si pro­ble­ma,
o pro­ble­ma to, ar Sei­mas iš tie­sų re­a­guo­ja, kai vie­na­me ra­jo­ne,
re­gio­ne pa­skelb­ta eks­tre­ma­li pa­dė­tis.

Ly­gi­nant, ko­kiu biu­ro­kratiniu tem­pu pri­imi­nė­jo spren­di­mus
Kai­nų ir ener­ge­ti­kos ko­mi­si­ja, aki­vaiz­du, ten­ka pa­si­rem­ti
Vals­ty­bi­nės ener­ge­ti­kos ins­pek­ci­jos prie Ener­ge­ti­kos
mi­nis­te­ri­jos me­džia­ga. Po­zi­ci­jos aiš­kiai iš­sa­ky­tos. Ši
re­zo­liu­ci­ja ir yra fak­tiš­kai skir­ta tam, kad Kai­nų ir
ener­ge­ti­kos ko­mi­si­ja at­si­žvelg­tų į Vals­ty­bi­nės ener­ge­ti­kos
ins­pek­ci­jos po­zi­ci­jas, į Sa­vi­val­dy­bės Ju­ri­di­nio sky­riaus
vi­sas de­ta­lias iš­va­das, į tuos do­ku­men­tus, ku­riuo­se ma­ty­ti
aiš­kiai, kad Kai­nų ko­mi­si­ja pa­da­rė spra­gų sa­vo dar­be. Ir
ne­pa­lik­ti žmo­nių šio­je si­tu­a­ci­jo­je, ka­da yra eks­tre­ma­li
pa­dė­tis.

To­dėl aš pa­lai­kau re­zo­liu­ci­ją ir siū­lau ją pri­im­ti be pa­tai­sų.

PIRMININKAS. J. Ši­mė­nas prieš tai, kad re­zo­liu­ci­ja bū­tų pri­im­ta
be pa­tai­sų. Ne, bal­suo­ti aš ne­ga­liu dar leis­ti, nes tu­ri tei­sę
kal­bė­ti po ke­tu­ris Sei­mo na­rius už ir prieš.

J. ŠIMĖNAS (TS-LKDF). Aš prieš re­zo­liu­ci­ją.

PIRMININKAS. Ge­rai. Dė­kui už trum­pą kal­bą. M. Bas­tys kal­ba už.

M. BASTYS (LSDPF). Dė­ko­ju. Jei­gu jau ko­le­ga J. Ši­mė­nas ro­do to­kį
pa­vyz­dį, tau­py­da­mas iš tie­sų lai­ką pa­si­sa­kau už šią
re­zo­liu­ci­ją, ka­dan­gi ji tik­rai yra ko­rek­tiš­ka ir ne­si­ki­ša į
teis­mų spren­di­mus.

PIRMININKAS. Dė­kui. J. Raz­ma prieš?

J. RAZMA (TS-LKDF). Aš ma­nau, čia ne­reik­tų gal­vo­ti, kad šiuo vė­ly­vu
lai­ku sa­lė­je yra bent vie­nas Sei­mo na­rys, ku­ris no­rė­tų ko nors
blo­go Uk­mer­gės ši­lu­mos var­to­to­jams. Aš taip pat no­riu ma­ny­ti,
kad nė vie­nas ne­no­ri­me, kad dėl to kon­flik­to su pri­va­ti­nin­ku
vals­ty­bei ar sa­vi­val­dy­bei, ar sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jams tek­tų
mo­kė­ti di­de­les su­mas. Aš, de­ja, ma­nau, kad pri­ėmi­mas šios
re­zo­liu­ci­jos, ku­rios tu­ri­nys yra vi­siš­kai ne­reikš­min­gas, nes
tu­ri­nys yra tik pas­ku­ti­nis sa­ki­nys, kad ra­gi­na Vals­ty­bi­nę
kai­nų ir ener­ge­ti­kos kon­tro­lės ko­mi­si­ją pri­im­ti tei­sės ak­tų
nu­sta­ty­tus spren­di­mus… Ko­mi­si­ja, man at­ro­do, ir pa­ti pui­kiai
ži­no, kad ji tą tu­ri da­ry­ti. De­ja, ver­ti­na­mo­jo­je da­ly­je yra
pri­ra­šy­ta to­kių sa­ki­nių, ku­riuos pri­va­ti­nin­kas, tu­rė­da­mas
gin­čą da­bar su sa­vi­val­dy­be, le­mia­mo­je sta­di­jo­je
ar­bit­ra­žuo­se ar kur nors tarp­tau­ti­niuo­se teis­muo­se ga­li
įro­di­nė­ti kaip bu­vu­sį po­li­ti­nį spau­di­mą Lie­tu­vos teis­mams ar
toms ins­ti­tu­ci­joms, ku­rios pri­ima spren­di­mus.

Aš ma­nau, kad pri­ėmę to­kią re­zo­liu­ci­ją mes ne­rei­ka­lin­gai
ga­li­me kom­pli­kuo­ti tą tei­si­nę si­tu­a­ci­ją. Kiek ži­nau,
Vy­riau­sy­bė ar­ti­miau­siu me­tu yra pa­si­ren­gu­si pri­im­ti
spren­di­mus, ku­rie pa­dė­tų kon­kre­čiai iš­spręs­ti tą si­tu­a­ci­ją
gy­ven­to­jų la­bui. Ma­nau, ge­riau­siai bū­tų, kad mes ma­žiau ta te­ma
dis­ku­tuo­tu­me.

O tie, ku­rie la­bai ar­šiai reiš­kia­si, vis dėl­to ga­lė­tų
pri­si­min­ti. Aš tu­riu gal­vo­je pir­miau­sia so­cial­de­mok­ra­tus, kad
jų at­sto­vau­ja­mi sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai ir Pa­lan­go­je, ir
Aly­tu­je, ir Uk­mer­gė­je, ir Kel­mė­je, ir kur aš tik ne­var­dy­siu,
kaip tik ir yra at­sa­kin­gi už tai, kad bu­vo pri­im­tos tos nuo­mos
su­tar­tys. Kon­ser­va­to­riai nie­kur, iš­sky­rus Vil­nių, ne­bal­sa­vo
už to­kias su­tar­tis.

PIRMININKAS. Lai­kas bai­gė­si. Kal­ba R. Ži­lins­kas.

R. ŽILINSKAS (KPF). Dė­ko­ju, ger­bia­ma­sis po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Aš
trum­pa­kal­bis, dėl to daug lai­ko ne­su­gai­šiu. Mes čia ne­svars­to­me
Ener­ge­ti­kos stra­te­gi­jos ir ener­gi­jos iš­tek­lių ba­lan­so. Be­je,
ne­tu­rė­da­ma li­cen­ci­jos Ute­nos sa­vi­val­dy­bė da­bar nau­do­ja
re­zer­vi­nį ku­rą, ku­ris yra kur kas bran­ges­nis, ir kaip tik dėl to
ga­li iš­aug­ti kai­na uk­mer­giš­kiams.

Mes čia svars­to­me at­sa­ko­my­bės klau­si­mą. At­sa­ko­my­bės ir
ne­veik­lu­mo. Gal­būt mū­sų, gal­būt Vy­riau­sy­bės, gal­būt
Vals­ty­bi­nės kai­nų ir ener­ge­ti­kos kon­tro­lės ko­mi­si­jos. Ant
jū­sų sta­lų gu­li au­to­ri­te­tin­gos ins­ti­tu­ci­jos raš­tas, ku­ria­me
la­bai la­bai aiš­kiai įvar­dy­ta, kas, ka­da ir rem­da­ma­sis ko­kiais
įsta­ty­mais tu­rė­jo įsi­kiš­ti į kon­flik­tą, kad to­kia si­tu­a­ci­ja
nesu­si­klos­ty­tų. Be­je, ma­no ži­nio­mis, dėl ši­to raš­to šios
ins­ti­tu­ci­jos va­do­vui gre­sia ne­tek­ti dar­bo. Da­ry­ki­me
iš­va­das. Mes at­lie­ka­me par­la­men­ti­nę kon­tro­lę ir ši
re­zo­liu­ci­ja yra tik apie tai. Mes pri­me­na­me mums at­skai­tin­goms
ins­ti­tu­ci­joms jų prie­der­mes. Dė­ko­ju.

PIRMININKAS. Ir pas­ku­ti­nis kal­bė­to­jas – E. Ta­ma­šaus­kas.

E. TAMAŠAUSKAS (LSF). Dė­kui, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Iš tik­rų­jų aš
tu­riu la­bai di­de­lių abe­jo­nių dėl ši­tos re­zo­liu­ci­jos
tiks­lin­gu­mo, nes tie­siog no­rė­čiau pri­min­ti, kad „Lie­tu­vos
ener­gi­ja“, kuo­met ji bu­vo su­skai­dy­ta, per­da­vė sa­vo da­lis ūkio
sa­vi­val­dy­bėms su di­de­lė­mis sko­lo­mis. Sa­vi­val­dy­bės tuo me­tu
iš­ties bu­vo pri­vers­tos suk­tis iš tos si­tu­a­ci­jos, ga­vu­sios ne
sa­vo už­au­gin­tas sko­las, o „Lie­tu­vos ener­gi­jos“, ku­ri tuo me­tu,
jei­gu pri­si­me­na­te, bu­vo pri­si­pir­ku­si ir bu­tų už­sie­ny­je, ir
įvai­rių pra­ban­gių au­to­mo­bi­lių, ir dau­ge­lio ki­tų da­ly­kų, ku­rie
iš tik­rų­jų ne­ati­ti­ko jos veik­los sri­čių. Ta­čiau mes žiū­rė­jo­me
ga­na lais­vai į tai, kai bu­vo iš­nuo­mo­ja­mi ši­lu­mos ūkiai.
Ne­si­no­rė­tų, kad bū­tų tik dėl vie­nos sa­vi­val­dy­bės pri­ima­ma ši
re­zo­liu­ci­ja. Ma­ny­čiau, kad ver­tė­tų, ko ge­ro, pa­žiū­rė­ti į vi­sų
sa­vi­val­dy­bių si­tu­a­ci­ją, nes aš bi­jau, kad mes ga­li­me
ati­da­ry­ti Pan­do­ros skry­nią. Kaip mi­nė­jo ir ko­le­ga J. Raz­ma, yra
ga­na daug sa­vi­val­dy­bių, ku­rio­se yra iš­nuo­mo­tas ši­lu­mos ūkis.
Ga­lų ga­le yra ta pa­ti Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė, kur ir­gi yra
nuo­mo­ja­ma. Ar ne­teks mums spręs­ti to Sei­me? To­dėl aš siū­ly­čiau
vis dėl­to pa­gal­vo­ti apie sis­te­mi­nį da­ly­ką, ne­pri­im­ti kol kas
šian­dien, pa­gal­vo­ti pla­čiau. Dė­ko­ju.

PIRMININKAS. Tai­gi bus bal­suo­ja­ma, kaip Sta­tu­tas lie­pia.
Bal­suo­si­me dėl to, ar pri­im­tu­me re­zo­liu­ci­ją be pa­tai­sų.
Pra­šom bal­suo­ti, kas už, kas prieš, kas ki­taip.

Bal­sa­vo 65 Sei­mo na­riai: už – 29, prieš – 5, su­si­lai­kė 31. Tai­gi
re­zo­liu­ci­ja be pa­tai­sų pri­im­ta ne­ga­li bū­ti, ji ne­pri­im­ta.

Da­bar ki­tas spren­di­mas tu­rė­tų bū­ti, ar Sei­mas nu­spręs
re­da­guo­ti re­zo­liu­ci­jos pro­jek­tą. Jei­gu ne­nu­spręs re­da­guo­ti,
ta­da Sei­mas pa­si­rinks, ar at­mes­ti, ar reng­ti nau­ją do­ku­men­tą.
Da­bar ei­lė tvar­ka aš pra­šau bal­suo­ti už re­da­ga­vi­mą ar­ba
ki­taip. (Bal­sai sa­lė­je) Da­bar bal­suo­ja­me už re­da­ga­vi­mą. Ma­no
nuo­mo­ne, tai yra pa­pras­tas bal­sa­vi­mas. Jei­gu bus dau­gu­ma bal­sų
už re­da­ga­vi­mą, bus re­da­guo­ja­ma.

Bal­sa­vo 60 Sei­mo na­rių, dau­gu­ma bal­sa­vo už re­da­ga­vi­mą: už –
41, prieš – 6, su­si­lai­kė 13.

To­kiu bū­du Sta­tu­tas sa­ko, kad rei­kia su­da­ry­ti re­dak­ci­nę
ko­mi­si­ją ir nu­sta­ty­ti su­re­da­guo­tos re­zo­liu­ci­jos svars­ty­mo
da­tą ir lai­ką. (Bal­sai sa­lė­je) Ger­bia­ma­sis J.Ve­sel­ka gal ga­li
pir­ma­sis pa­teik­ti siū­ly­mus Sei­mui?

J. VESELKA (TTF). Oi, tiek var­go dėl to­kio da­ly­ko. Aš siū­lau, kad
bū­tų iš kiek­vie­nos frak­ci­jos po vie­ną žmo­gų, ku­rie pri­si­dė­tų
prie re­da­ga­vi­mo. Mums nė­ra ki­tos iš­ei­ties, kaip lap­kri­čio 4 d.
pa­teik­ti su­re­da­guo­tą teks­tą, nes lai­ko re­da­guo­ti pa­kan­ka.
Čia, kiek gir­dė­jau „šne­ko­rių“, kad ku­rą di­ver­si­fi­kuo­ti… Na,
de­šimt me­tų pri­va­ti­nin­kas to ne­da­rė, tai ko­dėl J. Ši­mė­nas
ver­čia bė­dą, kad sa­vi­val­dy­bė to ne­da­rė? Sa­vi­val­dy­bė no­ri
di­ver­si­fi­kuo­ti. Ti­kiuo­si, J. Ši­mė­nas skirs ko­kius 60 mln. ir tik
pju­ve­no­mis kū­ren­si­me.

PIRMININKAS. Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, pa­siū­ly­mas aiš­kus. Ar
Sei­mas pri­ta­ria, kad bū­tų po vie­ną kiek­vie­nos frak­ci­jos at­sto­vą
re­dak­ci­nė­je ko­mi­si­jo­je, ku­rios na­rys, ex of­fi­cio jau
tei­kė­jas yra J. Ve­sel­ka? O pa­var­des pra­neš pa­čios frak­ci­jos ir
Sei­mas jas pri­pa­žins. Pri­tar­ta. Ko­le­ga J. Ve­sel­ka pa­siū­lė, kad
prie su­re­da­guo­tos re­zo­liu­ci­jos svars­ty­mo grįž­tu­me lap­kri­čio
4 d. Ir­gi pri­ta­ria­me? Pri­tar­ta.

Tai­gi li­ko iš­klau­sy­ti Sei­mo na­rių pa­reiš­ki­mus. (Bal­sai
sa­lė­je) Pa­reiš­ki­mą skai­tys ar pa­skelbs V. Val­kiū­nas. (Plo­ji­mai)

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų