Lietingą vasarą šulinius patariama tirti

Spe­cia­lis­tai tvir­ti­na, kad ge­riantys šu­li­nių van­de­nį gy­ven­to­jai – nuo­lat tar­si ant ug­ni­kal­nio kra­te­rio. La­bo­ra­to­ri­jo­je ti­riant van­de­nį, be­veik pu­sė­je mė­gi­nių ran­da­ma nu­kry­pi­mų nuo nor­mos. Į že­mę su­si­ge­rian­tis lie­taus van­duo ga­li pa­blo­gin­ti šu­li­nių van­dens ko­ky­bę.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Šulinio vandens kokybę gali atskleisti tik laboratoriniai tyrimai.

Svei­ka­tos prie­žiū­ros tar­ny­bų duo­me­ni­mis, ket­vir­ta­da­lis Lie­tu­vos gy­ven­to­jų van­de­nį var­to­ja iš šach­ti­nių šu­li­nių. Šiuo at­žvil­giu dar ge­ro­kai at­si­lie­ka­me nuo dau­gu­mos Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lių, kur van­duo tie­kia­mas cen­tra­li­zuo­tai, o šu­li­nių van­de­nį ge­ria ma­žiau kaip de­šim­ta­da­lis gy­ven­to­jų.

 

Šu­li­nių van­de­ny­je – mik­ro­bai

 

UAB „Uk­mer­gės van­de­nys“ la­bo­ra­to­ri­jos ve­dė­ja Eole­li­ja Čes­nai­tie­nė sa­ko, jog mū­sų ra­jo­ne si­tu­a­ci­ja pa­na­ši – kaip ir vi­so­je ša­ly­je. 30 pro­cen­tų tu­rin­čių ga­li­my­bę tai pa­da­ry­ti gy­ven­to­jų nė­ra pri­si­jun­gę prie vie­šų­jų ge­ria­mo­jo van­dens tin­klų. Da­lis tu­ri in­di­vi­du­a­lius grę­ži­nius, da­lis var­to­ja šach­ti­nių šu­li­nių van­de­nį.

„Abiem at­ve­jais su­si­du­ria­ma su pa­na­šio­mis pro­ble­mo­mis – mik­ro­bi­ne tar­ša, kai yra įvai­rių mik­ro­or­ga­niz­mų, su­ke­lian­čių li­gas, bei che­mi­ne, kuo­met van­duo už­terš­tas nit­ra­tais ir nit­ri­tais“, – pa­sa­ko­ja pa­šne­ko­vė.

 

Sa­ko, kad ska­nes­nis

 

Liūd­niau­sia, pa­sak ve­dė­jos, tai, kad tu­rin­tie­ji ga­li­my­bę ger­ti van­den­tie­kio van­de­nį jį nau­do­ja skal­bi­mui ar ki­tiems ūkio rei­ka­lams, o ge­ria šu­li­nio van­de­nį.

„Jie tvir­ti­na, kad van­den­tie­kio van­duo ne­ska­nus, ne­ma­lo­naus kva­po, o šu­li­nio – skaid­rus ir šva­rus, va­di­na­si, svei­kes­nis. De­ja, taip nė­ra – ter­ša­lai į šu­li­nius pa­ten­ka iš lau­kų, dar­žų, tvar­tų, lau­ko tu­a­le­tų. Šu­li­nio tar­ša daž­nai pli­ka aki­mi ne­ma­to­ma ir ne­jau­čia­ma, ta­čiau vis dėl­to yra. Šu­li­nio van­dens tik­rą­ją ko­ky­bę ga­li at­skleis­ti tik la­bo­ra­to­ri­niai ty­ri­mai“, – per­spė­ja E. Čes­nai­tie­nė.

No­rė­da­mi iš­si­tir­ti sa­vo šu­li­nių van­de­nį, žmo­nės krei­pia­si į UAB „Uk­mer­gės van­de­nys“ la­bo­ra­to­ri­ją. Di­džiau­sio gy­ven­to­jų ant­plū­džio su­lau­kia­ma pa­va­sa­rį. O juk to­kią lie­tin­gą va­sa­rą, ko­kia yra šie­met, di­des­nė ti­ki­my­bė pa­vir­ši­niam van­de­niui pa­tek­ti į šu­li­nius.

 

Nit­ra­tai vi­ri­nant ne­iš­nyks­ta

 

La­bo­ra­to­ri­jos ve­dė­ja sa­ko, kad daž­niau­siai nu­sta­to­mi ro­dik­liai – nit­ri­tai ir nit­ra­tai. Maž­daug 40 pro­cen­tų į la­bo­ra­to­ri­ją at­ne­ša­mų mė­gi­nių ap­tin­ka­mas di­des­nis ne­gu lei­džia hi­gie­nos nor­mos nit­ra­tų kie­kis. Nei van­dens vi­ri­ni­mas, nei bui­ti­niai fil­trai ne­pa­ša­li­na nit­ra­tų.

Mik­ro­bi­nė tar­ša dar daž­nes­nė, nes šu­li­nys pa­pras­tai yra ne­san­da­rus. Šie mik­ro­or­ga­niz­mai ga­li su­kel­ti žar­ny­no už­de­gi­mus.

Anot E. Čes­nai­tie­nės, di­džiau­sia pro­ble­ma yra so­dų ben­dri­jo­se: „So­duo­se esan­čiuo­se šu­li­niuo­se daž­niau­siai nu­sta­to­mi di­de­li nit­ra­tų kie­kiai – 2 ir dau­giau kar­tų vir­ši­jan­tys nor­mas. Jei lau­ko tu­a­le­tai įren­gia­mi ne­san­da­riu, ne­iš­be­to­nuo­tu dug­nu, ne­šva­rus nuo­te­kų van­duo fil­truo­ja­si į grun­tą ir pa­ten­ka į šu­li­nius mai­ti­nan­čias van­dens gys­las.“

 

Šu­li­nį rei­kia nuo­lat pri­žiū­rė­ti

 

Šu­li­nio įren­gi­mą ir prie­žiū­rą reg­la­men­tuo­ja hi­gie­nos nor­mos. Pa­pras­tai šu­li­nys tu­ri bū­ti to­liau nuo tvar­to, lau­ko tu­a­le­tų, dar­žų, dir­ba­mų lau­kų. Šu­li­nį rei­kia nuo­lat pri­žiū­rė­ti, va­ly­ti – iš­ka­bin­ti dum­blą, nu­gremž­ti sie­nas, san­da­rin­ti tar­pus tarp ren­ti­nių, dez­in­fe­kuo­ti, tvar­ky­ti jo ap­lin­ką. Šu­li­nys tu­ri bū­ti už­deng­tas, be ply­šių, kad į jį ne­pa­tek­tų šiukš­lės ir pa­vir­ši­nis van­duo. Pe­ri­odiš­kai, bent kar­tą per me­tus rei­kė­tų pa­tik­rin­ti van­dens ko­ky­bę.

Ve­dė­ja tvir­ti­na, kad kur kas pa­ti­ki­mes­nis yra van­den­tie­kio van­duo – jis iš­gau­na­mas iš gi­lu­mi­nių iki 120 met­rų gy­lio grę­ži­nių. Yra sau­gus – iš jo me­cha­niš­kai pa­ša­lin­ta ge­le­žis, nė­ra nit­ri­tų, nit­ra­tų, mik­ro­bi­nės tar­šos. Van­dens ko­ky­bę už­tik­ri­na griež­ta nuo­la­ti­nė kon­tro­lė.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Kuponas Ukmergės žinios

Veterinarijos klinika

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Ar tikite, kad Baltarusijoje Lukašenka atsistatydins?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Floros Studija

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų