Lietuva gedi prezidento Algirdo Brazausko

Lie­tu­vo­je pa­skelb­tas ge­du­las dėl ka­den­ci­ją bai­gu­sio pre­zi­den­to Al­gir­do My­-
ko­lo Bra­zaus­ko mir­ties. Tri­jų die­nų ge­du­las skel­bia­mas nuo ant­ra­die­nio ry­to.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Gedimino Nemunaičio nuotr. A. M. Bra­zaus­kas su žmo­na Kris­ti­na ne kar­tą lan­kė­si Uk­mer­gė­je.

Ge­du­lo me­tu ant pa­sta­tų tu­ri bū­ti iš­kel­tos juo­du kas­pi­nu per­riš­tos vė­lia­vos. Vė-­
lia­vos ant sto­vų nu­lei­džia­mos vie­nu treč­da­liu. Ša­ly­je re­ko­men­duo­ja­ma lai­ky­tis
rim­ties, at­si­sa­ky­ti pra­mo­gi­nių ren­gi­nių. Ge­du­las skel­bia­mas nuo ant­ra­die­nio 7
iki ket­vir­ta­die­nio 22 va­lan­dos.
Kaip vie­nas vals­ty­bės va­do­vų, pre­zi­den­tas ar prem­je­ras, A. M. Bra­zaus­kas ša­lį val­-
dė 12 iš 20-ies ne­pri­klau­so­my­bės me­tų. Po sun­kios li­gos jis mi­rė šeš­ta­die­nį ei­da­-
mas 78-uo­sius me­tus, sa­vo re­zi­den­ci­jo­je Tur­niš­kė­se. Jis pa­šar­vo­tas Pre­zi­den­-
tū­ro­je, o lai­do­ja­mas bus ket­vir­ta­die­nį, lie­pos pir­mą­ją, Ant­akal­nio ka­pi­nė­se.
Mi­ru­sį ša­lies va­do­vą la­bai šil­tai pri­si­me­na ir uk­mer­giš­kiai.
Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos Uk­mer­gės sky­riaus pir­mi­nin­kas Ka­-
zys Gry­baus­kas sa­ko, kad įvai­rūs mū­sų mies­to rei­ka­lai A. M. Bra­zaus­kui bu­vo
ge­rai ži­no­mi: „Jis ne kar­tą yra lan­kę­sis mū­sų mies­to įmo­nė­se, do­mė­ję­sis ra­-
jo­no ūki­nin­kų rei­ka­lais. Pre­zi­den­tas pa­ži­no­jo daug mū­sų ra­jo­no žmo­nių.“
Užuo­jau­tą ar­ti­mie­siems ben­dra­par­tie­čiai ke­ti­na pa­reikš­ti tre­čia­die­nį. So­cial­-
de­mok­ra­tų par­ti­jos Uk­mer­gės sky­rius vie­ni­ja be­veik 140 na­rių. Sa­vo da­ly­va­vi­-
mu lai­do­tu­vė­se ve­lio­nį pa­gerbs di­džio­ji jų dau­gu­ma.
Kaip pa­pras­tą, di­dy­bės ma­ni­ja nie­kuo­met neuž­si­krė­tu­sį vals­ty­bės vei­kė­ją, A.
M. Bra­zaus­ką pri­si­me­na bu­vęs il­ga­me­tis So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos Uk­mer­-
gės sky­riaus pir­mi­nin­kas Arū­nas Ja­sai­tis. „Apie ša­lies ir par­ti­jos va­do­vą iš­li­ko tik
šil­ti pri­si­mi­ni­mai. Jo ap­lin­ko­je ga­lė­da­vai jaus­tis lais­vai – taip nu­teik­da­vo šio
as­mens pa­pras­tu­mas. Be to, jis vi­suo­met nuo­šir­džiai gi­li­no­si į pa­pras­tų žmo­nių
pro­ble­mas“, – sa­ko jis. La­biau­siai ben­dra­par­tie­čius ža­vė­jo A. M. Bra­zaus­ko bū­-
do bruo­žas – tvir­tas nuo­mo­nės tu­rė­ji­mas ir su­ge­bė­ji­mas įti­kin­ti pa­šne­ko­vą, ne­-
su­men­ki­nant jo. Opo­nen­tus jis įti­kin­da­vo ne sa­vo au­to­ri­te­tu, bet ar­gu­men­tais.
Pre­zi­den­to ap­si­lan­ky­mus ra­jo­no me­džiok­lės plo­tuo­se pui­kiai pri­si­me­na ra­jo­-
no me­džio­to­jai. Dau­gy­bę kar­tų jis ran­kos taik­lu­mą yra iš­ban­dęs ir mū­sų ra­jo­ne.
Ir me­džiok­lė­je šis žmo­gus bu­vo pa­vyz­dys vi­siems – ne tik pui­kus šau­lys, bet ir tik­ras
šios sri­ties ži­no­vas.
„Jis nie­kuo­met ne­rei­ka­lau­da­vo jo­kių iš­skir­ti­nių są­ly­gų – sto­da­vo į li­ni­ją kar­-
tu su vi­sais kaip ei­li­nis me­džio­to­jas. Pa­na­šu, kad A. M. Bra­zaus­kas lai­kė­si to­kios
tai­syk­lės, jog lais­va­lai­kio ben­dra­min­čių bū­ry ne­ga­li bū­ti jo­kių skirs­ty­mų pa­gal
pa­rei­gas“, – pa­sa­ko­ja il­ga­me­tis me­džio­to­jas, „Miš­ki­nin­kų“ me­džio­to­jų klu­bo
pir­mi­nin­kas An­ta­nas Hof­ma­nas. Ne kar­tą su šiuo žy­miu žmo­gu­mi me­džio­jęs, o sy-­
kį net vie­na­me bokš­te­ly­je su juo sė­dė­jęs vy­ras sa­ko, kad A. M. Bra­zaus­kas ge­rai iš­-
ma­nė me­džiok­lės eti­ką ir sa­vo pa­vyz­džiu už­krės­da­vo ki­tus.
A. M. Bra­zaus­kas gi­mė Ro­kiš­ky­je 1932 me­tais. Bai­gęs Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­-
ti­tu­tą, įgi­jo in­ži­nie­riaus hid­ro­tech­ni­ko spe­cia­ly­bę. Da­ly­va­vo sta­tant Kau­no
hid­ro­e­lek­tri­nę. Jam su­teik­tas eko­no­mi­kos moks­lų dak­ta­ro laips­nis.
1988 me­tais ta­po Lie­tu­vos ko­mu­nis­tų par­ti­jos Cen­tro ko­mi­te­to pir­muo­ju sek­re­-
to­riu­mi. Su ki­tais Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos-At­ku­ria­mo­jo Sei­mo na­riais jis pa­si­-
ra­šė Lie­tu­vos Ne­pri­klau­so­mos Vals­ty­bės At­kū­ri­mo Ak­tą, o 1992 me­tais bu­vo
iš­rink­tas Sei­mo na­riu ir Sei­mo pir­mi­nin­ku.
1993 me­tais pir­mą kar­tą Lie­tu­vos is­to­ri­jo­je tie­sio­gi­niuo­se Pre­zi­den­to rin­ki­-
muo­se A. M. Bra­zaus­kas pa­sie­kė di­džiau­sią Lie­tu­vos žmo­nių pa­si­ti­kė­ji­mą. Jis
bu­vo iš­rink­tas pir­muo­ju at­kur­tos Lie­tu­vos pre­zi­den­tu. Šias pa­rei­gas ėjo iki 1998
me­tų.
Bai­gęs pre­zi­den­to ka­den­ci­ją, A. M. Bra­zaus­kas ta­po Vy­riau­sy­bės va­do­vu.
Prem­je­ro pa­rei­gas jis ėjo nuo 2001-ųjų lie­pos iki 2006-ųjų bir­že­lio.
1990 me­tais įkū­rus Lie­tu­vos de­mok­ra­ti­nę dar­bo par­ti­ją ta­po jos va­do­vu, o 2001
me­tais LDDP su­si­jun­gė su Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­ja ir pe­rė­mė pas­ta­-
ro­sios var­dą. Par­ti­jos ben­dra­žy­giams jis va­do­va­vo iki 2007 me­tų, kuo­met jam bu­vo
su­teik­tas So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos gar­bės pir­mi­nin­ko var­das.


 

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Kuponas Ukmergės žinios

Veterinarijos klinika

Pridavimas

Vilkmerge restoranas

Ar esate patenkintas Seimo rezultatais?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų