Lietuvio įvaizdis: kas esam Europai?

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Lie­tu­va prieš aš­tuo­ne­rius me­tus ta­po de­mok­ra­ti­nių Eu­ro­pos vals­ty­bių šei­mos na­re. Ką reiš­kia­me Eu­ro­pos Są­jun­gai ir ką ji duo­da mums? Apie tai kal­bė­ta Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus gim­na­zi­jo­je vy­ku­sio­je dis­ku­si­jo­je.

 

Au­to­rės nuotr. Apie Eu­ro­pos Są­jun­gą pa­sa­ko­jo žur­na­lis­tas Au­ri­mas Pe­red­nis ir po­li­to­lo­gė Mo­ni­ka Kokš­tai­tė.

Su­si­ti­ki­mai šia te­ma ren­gia­mi įvai­riuo­se ša­lies mies­tuo­se. Į dis­ku­si­ją „Uk­mer­gė–Briu­se­lis: 8 me­tai Eu­ro­pos Są­jun­go­je“ pa­kvie­tė Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja, Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos at­sto­vy­bė Lie­tu­vo­je, Eu­ro­pos Par­la­men­to in­for­ma­ci­jos biu­ras bei ko­mu­ni­ka­ci­jos agen­tū­ra „Gra­vi­tas Part­ners“.

Ren­gi­nio sve­čiai – žur­na­lis­tas, lai­dų ve­dė­jas Au­ri­mas Pe­red­nis ir Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to ab­sol­ven­tė, dok­to­ran­tė Mo­ni­ka Kokš­tai­tė.

Su­si­ti­ki­mo da­ly­viams pa­sa­ko­ta apie Eu­ro­pos Są­jun­gą, jos vals­ty­bių eko­no­mi­ką, ben­dri­jos ins­ti­tu­ci­jų veik­lą. Dis­ku­tuo­ta, ar reikš­min­gų po­ky­čių su­lau­kė Lie­tu­va, vyk­dy­da­ma rei­ka­la­vi­mus, įgy­ven­din­da­ma eu­ro­pi­nė­mis lė­šo­mis fi­nan­suo­ja­mus pro­jek­tus. Svars­ty­ta, kuo mū­sų ša­lis nau­din­ga ben­dri­jai.

Są­jun­ga fi­nan­si­nę pa­ra­mą tei­kia Lie­tu­vai ir ki­toms ša­lims. Jai, anot sve­čių, svar­bu tu­rė­ti ne tik eko­no­miš­kai stip­rias, iš­si­vys­čiu­sias kai­my­nes, ku­rio­se bū­tų ga­li­ma in­ves­tuo­ti, steig­ti kom­pa­ni­jas. Pa­sak M. Kokš­tai­tės, Lie­tu­va, ku­riai ten­ka re­gio­no ly­de­rės vaid­muo, pri­si­de­da for­muo­jant ES po­li­ti­ką ki­to­se vals­ty­bė­se.

 

05-04-3_straipsnio_2_nuotr

Klausimų svečiams turėjo diskusijos dalyviai.


Taip pat kal­bė­ta apie Lie­tu­vos lau­kian­tį iš­šū­kį – pir­mi­nin­ka­vi­mą ES Ta­ry­bai ant­rą­jį 2013-ųjų pus­me­tį. Sve­čiai pa­sa­ko­jo apie eko­no­mi­nes Grai­ki­jos, Is­pa­ni­jos ak­tu­a­li­jas, eu­ro zo­nos ša­lių pa­dė­tį, Vo­kie­ti­jos, ku­rios eko­no­mi­ka yra tre­čio­ji pa­gal dy­dį pa­sau­ly­je, įta­ką. Su moks­lei­viais dis­ku­ta­vo apie tai, ar rei­kia Lie­tu­vai eu­ro. Anot po­li­to­lo­gės M. Kokš­tai­tės, įve­dus šią va­liu­tą, bar­je­ro ne­lik­tų už­sie­nio in­ves­tuo­to­jams.

Ne­ma­žai klau­si­mų vieš­niai tu­rė­jo be­si­ren­gian­tie­ji stu­di­joms. Mo­ni­ka pa­sa­ko­jo apie sa­vo pa­tir­tį mo­kan­tis, dės­tant uni­ver­si­te­tuo­se bei dir­bant Ja­po­ni­jo­je, Ita­li­jo­je, Is­pa­ni­jo­je, Vo­kie­ti­jo­je, Da­ni­jo­je, Is­lan­di­jo­je, Es­ti­jo­je, Veng­ri­jo­je, Len­ki­jo­je... Šiuo me­tu ji dir­ba ty­ri­mų cen­tre Ita­li­jo­je, rū­pi­na­si veik­la ana­li­zuo­jant ener­ge­ti­ką Da­ni­jo­je bei ren­giant pro­jek­tus Vo­kie­ti­jo­je. Sa­ve 25-erių me­tų vil­nie­tė va­di­na pa­sau­lio pi­lie­te, o Lie­tu­vo­je „gy­ve­na“ maž­daug sa­vai­tę per me­tus.

Mo­ni­kos ma­ny­mu, mū­sų ša­ly­je trūks­ta glo­ba­lių stu­di­jų, at­sklei­džian­čių dau­gia­kul­tū­rės vi­suo­me­nės nor­mas. Taip pat pa­sa­ko­jo, jog stu­di­jos už­sie­ny­je, ly­gi­nant su Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tais, la­biau orien­tuo­tos į prak­ti­ką.

Įvai­riuo­se pa­sau­lio kam­pe­liuo­se vie­šė­ju­si po­li­to­lo­gė at­sklei­dė ir skir­tin­gų tau­tų po­žiū­rį į lie­tu­vius.

Pa­vyz­džiui, ben­drau­jant su is­pa­nais, šie nuo­šir­džiai nu­ste­bo su­ži­no­ję, jog mū­sų ša­ly­je eg­zis­tuo­ja to­kie da­ly­kai kaip iš­si­la­vi­ni­mas ir už­sie­nio kal­bų mo­ky­ma­sis. Veng­rai, pa­sak pa­šne­ko­vės, net ne­ži­no, kur to­ji Lie­tu­va. „Is­lan­di­jo­je net­gi ka­vi­nė­se lie­tu­viš­kai ne­kal­bė­jom. Žmog­žu­dys, pa­de­gė­jas, plė­ši­kas – toks lie­tu­vio įvaiz­dis šio­je ša­ly­je“, – sa­kė ji...

O štai Lon­do­ne, kur mū­siš­kių itin gau­su, jie tu­ri ge­rą var­dą. Daug iš­si­la­vi­nu­sių lie­tu­vių, ver­ti­na­mų spe­cia­lis­tų, dir­ba tech­no­lo­gi­jų, ki­to­se sri­ty­se.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Kuponas Ukmergės žinios

Veterinarijos klinika

Pridavimas

Vilkmerge restoranas

Ar esate patenkintas Seimo rezultatais?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų