Lietuviškam pasui – ir parodos, ir tortas

1992-ųjų ba­lan­džio 22 die­ną Uk­mer­gės ra­jo­ne iš­ra­šy­ti pir­mie­ji Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čio pa­sai. Mi­nint šio ne­pri­klau­so­mos vals­ty­bės do­ku­men­to dvi­de­šimt­me­tį, pri­si­min­ti is­to­ri­ją pa­kvie­tė po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to dar­buo­to­jai.

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Au­to­rės nuotr. Lietuviško paso dvidešimtmetis tapo ir Migracijos poskyrio darbuotojų švente.

Penk­ta­die­nį vy­ku­sio ren­gi­nio me­tu bu­vo ga­li­ma ap­žiū­rė­ti ir ne­įpras­tai at­ro­dan­čius as­mens do­ku­men­tus. Ko­mi­sa­ria­te pa­reng­ta is­to­ri­nių pa­sų, at­spin­din­čių skir­tin­gus lai­ko­tar­pius, eks­po­zi­ci­ja. Pie­ši­nius ju­bi­lie­jaus ir pi­lie­tiš­ku­mo te­mo­mis taip pat kū­rė Uk­mer­gės me­no mo­kyk­los Dai­lės sky­riaus auk­lė­ti­niai.

Ši pro­ga, anot įstai­gos va­do­vo Ro­lan­do Kiš­kio, ga­lė­tų tap­ti ir mig­ra­ci­jos dar­buo­to­jų šven­te. Svei­ki­ni­mų ko­mi­sa­ria­to Mig­ra­ci­jos po­sky­rio pa­rei­gū­nės tą­dien su­lau­kė iš ko­le­gų, kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus bei ki­tų įstai­gų dar­buo­to­jų.

 

pasas_100

Surengta senovinių pasų paroda.


Į su­si­ti­ki­mą no­rė­ta pa­kvies­ti uk­mer­giš­kius, ku­riems pir­mie­siems prieš dvi­de­šimt me­tų įteik­ti lie­tu­viš­ki pa­sai. Pa­sak Mig­ra­ci­jos po­sky­rio vir­ši­nin­kės Jo­lan­tos Rin­ke­vi­čie­nės, do­ku­men­tuo­se ras­ta še­šio­li­ka to­kių as­me­nų pa­var­džių. Kai ku­rie jų at­vy­ko ir į ju­bi­lie­jų, kur bu­vo ap­do­va­no­ti šven­ti­niais pa­žy­mė­ji­mais.

Vir­ši­nin­kė taip pat pa­sa­ko­jo, jog vien per 1993 me­tus mū­sų ra­jo­ne bu­vo iš­duo­ti 28 436 Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čio pa­sai. Nuo 1992-ųjų ba­lan­džio iki 2003 m. gy­ven­to­jams jų iš­duo­ta 57 456.

Do­ku­men­tų rai­dą ap­žvel­gu­si J. Rin­ke­vi­čie­nė pa­tei­kė įdo­mių fak­tų apie as­mens ta­pa­ty­bę liu­di­jan­čius pa­žy­mė­ji­mus. Is­to­ri­jos šal­ti­niuo­se ra­šo­ma, kad jau Lie­tu­vos Di­džio­jo­je Ku­ni­gaikš­tys­tė­je jie bu­vo iš­duo­da­mi ke­liau­jan­tie­siems į už­sie­nį. XVII–XVIII a. Lie­tu­vo­je bu­vo pa­pli­tę vals­tie­čių pa­sa.

Pir­mo­jo pa­sau­li­nio ka­ro me­tais vo­kie­čiai Lie­tu­vo­je įve­dė vi­suo­ti­nę pa­spor­ti­za­ci­ją. Tuo­me­ti­niuo­se pa­suo­se jau bu­vo de­ši­nio­jo smi­liaus at­spau­das.

1919 m. lie­pos 1 d. pri­ima­mi ne­pri­klau­so­mos Lie­tu­vos pa­sų įsta­tai. Do­ku­men­tą pri­va­lė­jo tu­rė­ti 17 me­tų su­lau­kęs pi­lie­tis, o už pa­są im­ta rin­klia­va – 3 auk­si­niai. Ne­ga­lė­ju­sie­ji su­si­mo­kė­ti nuo mo­kes­čio bu­vo at­lei­džia­mi.

Pa­sų klas­to­ji­mu už­si­i­mi­nė­ta ir tuo­met. 1932 m. kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos di­rek­to­rius vi­daus rei­ka­lų mi­nist­rui pa­siū­lė pa­suo­se nu­ma­ty­ti ne­kin­tan­čius in­di­vi­do po­žy­mius – pirš­to at­spau­dą.

Šian­die­ni­niai do­ku­men­tai, ku­riais nau­do­ja­mės, va­di­na­mi nau­jos kar­tos do­ku­men­tais. Lie­tu­va, kaip ir ki­tos ša­lys, pri­va­lo už­tik­rin­ti aukš­tus su jų sau­gu­mu su­si­ju­sius rei­ka­la­vi­mus. Nuo 2009-ųjų juo­se at­si­ra­do pa­pil­do­mi bio­met­ri­niai duo­me­nys – elek­tro­ni­niu bū­du įra­šo­mi pirš­tų at­spau­dai, vei­do at­vaiz­das ir as­mens pa­ra­šas.

Mi­nint lie­tu­viš­ko pa­so su­kak­tį, kon­cer­ta­vo Me­no mo­kyk­los Mu­zi­kos sky­riaus mo­ki­niai. Ne­įpras­tai į ren­gi­nio da­ly­vius krei­pė­si bu­vu­si Mig­ra­ci­jos po­sky­rio dar­buo­to­ja Ja­ni­na Ušins­kie­nė: pa­sa­ko­ji­mą apie ko­le­gių dar­bą ji su­ei­lia­vo.

Sve­čius pa­rei­gū­nai pa­kvie­tė pa­si­vai­šin­ti ypa­tin­gu gar­du­my­nu – di­džiu­liu pa­są imi­tuo­jan­čiu tor­tu. Jį ju­bi­lie­jaus pro­ga pa­ga­mi­no „Uk­mer­gės duo­na“.

 

pasas_063


Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Kuponas Ukmergės žinios

Veterinarijos klinika

Pridavimas

Vilkmerge restoranas

Ar esate patenkintas Seimo rezultatais?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų