Liūtys varo ūkininkus į neviltį

Nors lie­tus mū­sų ša­ly­je įpras­tas reiš­ki­nys, šie­met gy­ven­to­jams jis pri­da­rė ne­ma­žai nuos­to­lių. Me­te­o­ro­lo­gai sa­ko, kad bir­že­lio kri­tu­lių nor­ma ra­jo­ne jau iš­nau­do­ta, o gied­ros ir to­liau ne­pra­na­šau­ja­ma. Dau­ge­lis ūki­nin­kų skai­čiuo­ja nuos­to­lius ir kas­dien su ne­ri­mu žval­go­si į dan­gų.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Bulvių vagose jau galima plukdyti laivelius.

Uk­mer­gės me­te­o­ro­lo­gi­jos sto­ties vy­res­ny­sis ste­bė­to­jas Bro­nis­lo­vas Ka­se­lis sa­ko, kad mė­ne­sio nor­ma nu­sta­to­ma pa­gal pen­kias­de­šim­ties me­tų ar net il­ges­nius ste­bė­ji­mus. Bir­že­lio mė­ne­sio kri­tu­lių kie­kio kli­ma­ti­nė nor­ma – 75 mm. Šie­met įpu­sė­jus mė­ne­siui, kri­tu­lių „li­mi­tai“ jau bu­vo iš­nau­do­ti. Ba­lan­dis ir ge­gu­žė taip pat bu­vo daug lie­tin­ges­ni nei anks­tes­niais me­tais.

„So­dų ben­dri­jų so­di­nin­kai, ūki­nin­kai skun­džia­si, kad nuos­to­liai – ne­iš­ven­gia­mi. To­kie orai su­da­rė pa­lan­kias są­ly­gas ken­kė­jams veis­tis, li­goms plis­ti. Jau pra­dė­jo ru­duo­ti vais­me­džių ir vaisk­rū­mių la­pai, iš­kri­to da­lis už­si­mez­gu­sių vai­sių“, – pa­sa­ko­ja me­te­o­ro­lo­gas.

 

Šie­no dar ne­tu­ri

 

Šios va­sa­ros oro są­ly­gas Že­mait­kie­mio se­niū­ni­jo­je ūki­nin­kau­jan­tys Al­vy­das ir Ri­ta Ker­šiai lai­ko tie­siog žiau­rio­mis. Pie­no ūkį tu­rin­tys ūki­nin­kai sa­ko, kad nors žo­lė drėg­ną va­sa­rą au­ga kaip ant mie­lių, jų dar­ži­nė­je dar švil­pau­ja vė­jai. Lie­tin­gi orai stab­do šie­nap­jū­tės dar­bus. Per­nai to­kiu lai­ku pa­ša­ro gal­vi­jams jau tu­rė­jo pa­si­džio­vi­nę. Įran­ga, skir­ta šie­nui pre­suo­ti, iki šiol dar ne­bu­vo įjung­ta.

„Šir­dį skau­da ma­tant, kai nu­pjau­ta žo­lė pū­va“, – sa­ko R. Ker­šie­nė. Dėl oro są­ly­gų, truk­dan­čių pri­si­džio­vin­ti šie­no, ūki­nin­kai pri­vers­ti ruoš­ti ža­lią pa­ša­rą. To­kią iš­ei­tį su­ra­dę, di­de­liu džiaugs­mu ne­trykš­ta. Mat ne­tu­rė­da­mi sa­vo įran­gos, ją nuo­mo­ja­si iš ki­tų ūki­nin­kų. Tai kai­nuo­ja pa­pil­do­mus pi­ni­gus, o kai pie­no su­pir­kė­jai kai­no­mis ūki­nin­kų ne­le­pi­na, pie­no ga­min­to­jus ka­muo­ja ne­links­mos min­tys.

„Pa­si­mo­kę per­nai, kai bul­vių vie­tom ne­bu­vo nė ką kas­ti, šie­met sten­gė­mės ant kal­niu­kų so­din­ti. Per pa­tį vi­du­rį dar nie­ko, o pa­kal­nė­se jau skęs­ta“, – at­si­dūs­ta R. Ker­šie­nė.

 

Pa­ro­dė sil­pną vie­tą

 

Ūki­nin­kas Va­len­ti­nas Ge­nys, au­gi­nan­tis grū­di­nes kul­tū­ras, sa­ko, kad orai že­mės ūkio dar­bus ko­re­guo­ti pra­dė­jo jau nuo pa­va­sa­ri­nės sė­jos: „Su oru ne­pa­ko­vo­si – ten­ka tik pri­si­tai­ky­ti. 500 hek­ta­rų ap­sė­jo­me per tris die­nas – rei­kė­jo sku­bė­ti, nes nuo­lat li­jo, po lie­taus į dir­vą įva­žiuo­ti bu­vo ne­įma­no­ma. Nu­tai­kę pa­lan­kes­nius orus, dir­bo­me po 24 va­lan­das per pa­rą.“

Sti­chi­ne ne­lai­me esa­mos si­tu­a­ci­jos ūki­nin­kas ne­va­di­na, ta­čiau ma­no, kad ji pa­kan­ka­mai eks­tre­ma­li. „Di­džiau­si nuos­to­liai tuo­se plo­tuo­se, kur su­si­dė­vė­ję me­lio­ra­ci­jos įren­gi­niai. Tri­jų hek­ta­rų plo­te jau an­tys plau­kio­ja“, – sa­ko jis. Toks už­lie­tas plo­tas 1000 hek­ta­rų dir­ban­čio V. Ge­nio šie­met la­bai ne­iš­gąs­di­no, bet sil­pną vie­tą jo ūky­je at­sklei­dė.

V. Ge­nys ma­no, kad tai rim­tas sig­na­las, jog ne­to­li­mo­je at­ei­ty­je rei­kės pa­gal­vo­ti apie me­lio­ra­ci­jos įren­gi­nių at­nau­ji­ni­mą. Ūki­nin­kas pri­si­pa­žįs­ta svars­tąs, ar au­ko­ti tam di­de­les in­ves­ti­ci­jas, ar per­ei­ti prie ki­tų že­mės ūkio ša­kų.

„Rei­kės la­bai ge­rai pa­skai­čiuo­ti, ar me­lio­ra­ci­ją tvar­ky­ti, ar, pa­vyz­džiui, už­sė­ti už­lie­ja­moms pie­voms tin­kan­čiais au­ga­lais ar­ba au­gin­ti kar­klus – bio­ku­ro ga­my­bai“, – sa­ko pa­šne­ko­vas.

 

Jau­čia įtam­pą

 

Su ne­ri­mu į dan­gų žval­go­si ir ūki­nin­kas An­ta­nas Ka­ma­raus­kas. Jau yra ap­sem­tų plo­tų ir jo ūky­je. „Vie­tom lo­me­liai iš­mir­kę, jei lie­tus ne­si­liaus, skai­čiuo­si­me ne­ma­žus nuos­to­lius. Ne tik aš – vi­si ūki­nin­kai jau­čia­me di­de­lę įtam­pą“, – sa­ko jis.

Ūki­nin­kas la­biau­siai bai­mi­na­si dėl bul­vių. Šios va­sa­ros oro są­ly­gos – pa­čios pa­lan­kiau­sios li­goms plis­ti. Bul­ves jau ata­kuo­ja saus­li­gė. „La­bai ne­pa­sto­vus oras – tai ly­ja, tai karš­tis ne­žmo­niš­kas. Li­goms to­kios są­ly­gos pa­tin­ka“, – ūki­nin­kas ne­ri­mau­ja ir dėl bul­vių ma­ro. Purkš­ti nuo įvai­rių li­gų šie­met tik­rai teks daž­niau. Jei pa­lan­kes­nę va­sa­rą už­ten­ka tris kar­tus nu­purkš­ti fun­gi­ci­dais – che­mi­ka­lais nuo li­gų, tai šią va­sa­rą ga­li pri­reik­ti net še­šių.

„Lie­tus ne tik dir­vą iš­mir­kė, bet ir že­mę la­bai su­plū­kė. Taip, kad prog­no­zuo­ti, koks bus der­lius, kol kas ne­drįs­tu“, – ūki­nin­kas sa­ko, kad iš­mir­ku­sios bul­vės ir lai­ko­si žie­mą pras­čiau. Anot jo, la­bai sun­ku at­si­rink­ti veis­les – kiek­vie­nas eks­pe­ri­men­tas di­de­lė ri­zi­ka. Net po­pu­lia­riau­sių veis­lių bul­vės vie­no­je dir­vo­je de­ra ge­riau, ki­to­je – ne taip.

 

Drau­di­kai pa­sė­lių kra­to­si

 

Ūki­nin­kų pa­sė­lius Lie­tu­vo­je šiuo me­tu drau­džia vie­nin­te­lė drau­di­mo ben­dro­vė „Ve­rei­nig­te Ha­gel­ver­si­che­rung VVaG“ fi­lia­las „VH Lie­tu­va“. Anot fi­lia­lo va­do­vo Al­gi­man­to Na­vic­ko, Lie­tu­vos drau­di­kai šios rū­šies drau­di­mo kra­to­si:  „Tai la­bai spe­cia­li­zuo­ta bei po­ten­cia­liai nuos­to­lin­ga veik­la.“ Šie­met drau­dė­jams jau iš­mo­kė­ta 1,5 kar­to dau­giau pi­ni­gų nei su­rink­ta.

Šie­met pa­sė­lius ap­drau­dė 325 žem­dir­biai. Iš vi­so ap­draus­ta apie 60 tūks­tan­čių hek­ta­rų. Nors per­nai drau­di­mo pa­slau­go­mis pa­si­nau­do­jo be­veik tris kar­tus dau­giau ūki­nin­kų nei šie­met, draus­tų pa­sė­lių plo­tas su­ma­žė­jo ne­daug. A. Na­vic­kas sa­ko, kad šie­met drau­di­mo są­ly­gos nau­din­ges­nės ūki­nin­kui: „Jei anks­čiau rei­kė­jo draus­ti vi­są ūkį, šie­met žem­dir­bys ga­li ap­draus­ti tik tas au­ga­lų gru­pes, dėl ku­rių la­biau­siai ne­ri­mau­ja.“

Šie­met ūki­nin­kai la­biau­siai lin­kę draus­ti rap­sus. Tuo tar­pu drau­du­sių­jų grū­di­nes kul­tū­ras su­ma­žė­jo ke­tu­ris kar­tus.

 

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų