Spausdinti šį puslapį

Li­go­ni­nės ga­li bū­ti su­jung­tos

 

Svars­to­ma ga­li­my­bė su­jung­ti Uk­mer­gės ir Šir­vin­tų li­go­ni­nes. Vyk­dant Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mą dėl III svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų re­struk­tū­ri­za­ci­jos eta­po, to­kį siū­ly­mą gy­dy­mo įstai­goms pa­tei­kė Li­go­nių ka­sos. Mi­nė­tas nu­ta­ri­mas įsi­ga­lios nuo ba­lan­džio 1 die­nos.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Kol kas Uk­mer­gės ir Šir­vin­tų li­go­ni­nių va­do­vai jo­kio spren­di­mo ne­pri­ėmė. „Ma­nau, kad nu­ta­ri­mas bus pri­imtas iki pa­va­sa­rio“, - sa­ko Šir­vin­tų li­go­ni­nės vy­riau­sio­ji gy­dy­to­ja Da­lia Alek­nie­nė. Ji su Li­go­nių ka­sų at­sto­vais ne­se­niai lan­kė­si Uk­mer­gės li­go­ni­nė­je, su šios gy­dy­mo įstai­gos va­do­vu Al­gi­man­tu Ve­lič­ka ap­ta­rė ak­tu­a­lius klau­si­mus.

 

 

Šir­vin­tų ir Uk­mer­gės li­go­ni­nės ga­li bū­ti su­jung­tos.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

„Skai­čiuo­ja­me, ku­ri įstai­ga tu­ri dau­giau sko­lų ir svars­to­me ki­tus re­struk­tū­ri­za­ci­jos ke­lius“, – kal­bė­jo D. Alek­nie­nė. Pa­sak jos, jau da­bar aiš­ku, kad Li­go­nių ka­sos ne­kom­pen­suos Šir­vin­tų li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riaus die­ni­nio dar­bo pa­slau­gų. Šio sky­riaus ir kai ku­riems ki­tiems įstai­gos dar­buo­to­jams jau įteik­ti at­lei­di­mo la­pe­liai. Sky­riaus tik­rai teks at­si­sa­ky­ti. Ku­rio mies­to li­go­ni­nė­je bus tei­kia­mos mi­nė­tos pa­slau­gos, dar ne­aiš­ku.

Vyr. gy­dy­to­ja pri­mi­nė, kad prieš sep­ty­ne­rius me­tus jų gy­dy­mo įstai­go­je bu­vo lik­vi­duo­tas Aku­še­ri­jos sky­rius. Šiuo me­tu maž­daug pu­sė Šir­vin­tų gim­dy­vių ren­ka­si Uk­mer­gės, ki­tos – Vil­niaus aku­še­rių pa­slau­gas.

VšĮ Uk­mer­gės li­go­ni­nės vy­riau­sia­sis gy­dy­to­jas Al­gi­man­tas Ve­lič­ka ne­nei­gia, kad gy­dy­mo įstai­gų su­jun­gi­mas jo va­do­vau­ja­mai gy­dy­mo įstai­gai bū­tų nau­din­gas: „Stra­te­giš­kai mums tai bū­tų svar­bu, nes ap­tar­nau­tu­me dau­giau gy­ven­to­jų, esa­me re­gio­ni­nė li­go­ni­nė.“

Ta­čiau bū­tų ir nei­gia­mų jun­gi­mo­si pa­sek­mių. Vie­na to­kių – gy­dy­mo įstai­gų įsi­sko­li­ni­mai. Pa­sak va­do­vo, Uk­mer­gės li­go­ni­nė pra­ėju­sius me­tus bai­gė su ma­žy­čiu pliu­su. Jei Šir­vin­tų li­go­ni­nė yra nuos­to­lin­ga, uk­mer­giš­kiams jun­gi­ma­sis bū­tų šio­kia to­kia fi­nan­si­nė naš­ta.

Ka­dan­gi mū­sų gy­dy­mo įstai­gos sky­riams jo­kia grės­mė ne­ky­la, Uk­mer­gės me­di­kai įstai­gų jun­gi­mo­si lau­kia ra­miai: prie­šin­gai nei ko­le­goms Šir­vin­to­se, jiems pra­ne­ši­mai apie ga­li­mą at­lei­di­mą ne­įteik­ti.

Šio klau­si­mo spren­di­mo baig­tis pri­klau­sys nuo abie­jų įstai­gų stei­gė­jų – ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bių va­do­vų bei pa­čių įstai­gų va­do­vų su­si­ta­ri­mo.

Jei­gu Šir­vin­tų ir Uk­mer­gės li­go­ni­nės bū­tų su­jung­tos, tai bū­tų vie­nas iš pir­mų­jų at­ve­jų ša­ly­je, kai jun­gia­mos kai­my­ni­niuo­se ra­jo­nuo­se esan­čios gy­dy­mo įstai­gos.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)