Skry­džiais pa­va­sa­rė­jan­čio­je pa­dan­gė­je se­zo­ną pra­dė­jo Uk­mer­gės avia­mo­de­liuo­to­jai. Vy­rai tei­gia ad­re­na­li­no pa­si­se­mian­tys ne tik lai­dy­da­mi pa­čių su­konst­ruo­tus skrai­duo­lius, bet ir juos ga­min­da­mi.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Au­to­rės nuotr. Prieš skry­dį To­mas Viz­ba­ra ne­gai­li pa­ta­ri­mų pra­de­dan­čiam avia­mo­de­liuo­to­jui Man­tui.

 

 

Iš pas­ku­ti­nio snie­go iš­si­va­da­vęs Del­tu­vos ae­ro­dro­mas su­bū­rė avia­mo­de­liz­mo mė­gė­jus ir pro­fe­sio­na­lus iš Uk­mer­gės, Ute­nos, Kau­no. Be­si­ku­rian­čio Uk­mer­gės mo­de­liuo­to­jų klu­bo na­riai žie­mos pa­bai­gos lau­kė ypač ne­kan­triai. Vos lei­dus oro są­ly­goms, „iš­lais­vi­no“ il­gas va­lan­das kur­tus su­au­gu­sių­jų žais­lais va­di­na­mus įren­gi­nius: skrai­di­no lėk­tu­vė­lius, iš­ban­dė ki­to­kius apa­ra­tus.

Avia­mo­de­liz­mu va­di­na­ma tech­ni­nė spor­to ša­ka, ku­rios en­tu­zias­tai kon­struo­ja ir ga­mi­na skrai­dy­mo apa­ra­tų mo­de­lius ir lei­džia. Juos mo­de­liuo­to­jai su­si­ve­žė į Del­tu­vą. Smal­su ap­žiū­rė­ti vie­nas ki­to dir­bi­nius, o vy­rų kal­bos su­ka­si vien apie brė­ži­nius, kon­stra­vi­mą, de­ta­les...

 

Kon­struo­ja pa­tys

 

Vie­nas aist­ruo­lių Kęs­tu­tis Za­bie­la pa­sa­ko­ja apie va­ro­mus elek­tri­niais va­rik­liais, ben­zi­ni­nius, lais­vo skrai­dy­mo prie­tai­sus – sklan­dy­tu­vus, taip pat – pa­ras­par­nius, ku­rių ne­iš­ei­tų pa­leis­ti, jei ne­bū­tų vė­jo. Mo­de­lius pa­tys kruopš­čiai dė­lio­ja de­ta­lė po de­ta­lės, per­ka­si va­rik­lius, aku­mu­lia­to­rius, im­tu­vus, siųs­tu­vus, val­dy­mo pul­tus, be ku­rių skrai­duo­liai ne­pa­kil­tų.

 

03-30-5_straipsnio_2_nuotr

Kop­te­rį iš­ban­dė bu­vęs uk­mer­giš­kis, Eu­ro­pos ir pa­sau­lio čem­pio­na­tų da­ly­vis Ro­ber­tas Ki­bur­tas.


 

Šio­je spor­to ša­ko­je svar­bios ma­te­ma­ti­kos, fi­zi­kos, ge­o­met­ri­jos ži­nios, o to­kie ter­mi­nai kaip svo­rio cen­tras, spar­no mo­jis ar lie­mens pro­por­ci­ja įkan­da­mi tik­rai ne vi­siems ste­bė­ti var­žy­tu­vių su­si­rin­ku­siems smal­suo­liams.

 

„Gąs­di­na“ ufo­nau­tais

 

Mo­de­liuo­to­jai de­monst­ruo­ja ir ke­le­tą ki­log­ra­mų, ir vos po­rą šim­tų gra­mų sve­rian­čius apa­ra­tus. Pri­si­pa­žįs­ta, jog šis po­mė­gis – ne­pi­gus: vie­nam „žais­liu­kui“ ne­pa­gai­li­ma ir ke­lių tūks­tan­čių li­tų.

Vi­si su­si­do­mė­ję ste­bi dar ki­to­kius įren­gi­nius – skrai­dan­čiais ro­bo­tais va­di­na­mus kop­te­rius. Jie žyb­si įvai­riau­sių spal­vų švie­se­lė­mis. „To­kius ge­riau­sia leis­ti tam­so­je – tuo­met žmo­nės gal­vo­ja ma­tan­tys ufo­nau­tus“, – juo­kau­ja K. Za­bie­la.

Prie­tai­sai ga­li bū­ti nau­do­ja­mi ir ki­to­kiais tiks­lais: prie jų tvir­ti­na­mi fe­jer­ver­kai, fil­ma­vi­mo ka­me­ros. „Ga­li­ma ir virš pa­ne­lės na­mo pra­skris­ti – ro­žę nu­mes­ti“, – šyp­so­si pa­šne­ko­vas.

Sa­vo ži­nio­mis K. Za­bie­la da­li­ja­si su avia­mo­de­liz­mu su­si­do­mė­ju­siais vai­kais. No­rin­tie­siems pra­mok­ti pa­ta­ria pra­dė­ti nuo skry­džius imi­tuo­jan­čių kom­piu­te­ri­nių žai­di­mų. „Lėk­tu­vus dau­žy­ti kom­piu­te­riu – pi­giau­sias va­rian­tas“, – sa­ko jis.

 

Pra­vai­ko paukš­čius

 

Avia­mo­de­liuo­to­jai ti­ki­na, kad ar­ti­mie­ji to­kiam jų po­mė­giui ne­pri­eš­ta­rau­ja. At­virkš­čiai – į tai mie­lai įsi­trau­kia ir žmo­nos, ir vai­kai. „Čia – kas kuo ser­ga: vie­ni žve­jo­ja, me­džio­ja, ki­ti skrai­do. Ge­riau tai, ne­gu prie alaus ba­ro su bo­ka­lu sto­vė­ti“, – sa­ko lėk­tu­vus nuo vai­kys­tės kon­struo­jan­tis To­mas Viz­ba­ra. Anot jo, svar­bus ne tik kū­ry­bos pro­ce­sas. Pri­ar­tė­ti prie dan­gaus ir pra­vai­ky­ti paukš­čius – ne­ap­sa­ko­mas ad­re­na­li­nas.

Į Del­tu­vos ae­ro­dro­mą su­si­rin­kę ste­bė­to­jai per­spė­ja­mi nuo­ša­liau pa­sta­ty­ti au­to­mo­bi­lius ir sau­go­tis pa­tys. Mat to­kių pa­si­skrai­dy­mų me­tu ga­li ir nu­ken­tė­ti nuo jį val­dan­čiam meist­rui ne­be­pa­klūs­tan­čio apa­ra­to. „Bū­na, kad ir pa­čiam mo­de­liui pir­ma­sis skry­dis tam­pa pas­ku­ti­niu...“ – pa­sa­ko­ja pi­lo­tai.

Val­do­miems prie­tai­sams iš tie­sų ne­sun­ku pa­si­vy­ti paukš­čius, ir ta­da jie pra­nyks­ta de­be­sy­se. Apa­ra­tū­ra lei­džia juos iš­kel­ti į pus­an­tro ki­lo­met­ro aukš­tį, nors žmo­gaus akis, pa­sak K. Za­bie­los, ga­li ma­ty­ti iki ki­lo­met­ro.

 

Vyks­ta var­žy­bos

 

Pa­si­tik­ti skrai­duo­lių se­zo­ną at­vy­ko ir bu­vęs uk­mer­giš­kis, Ute­no­je gy­ve­nan­tis Ro­ber­tas Ki­bur­tas. Pa­sa­ko­ja, jog vie­nuo­li­kos me­tų su­sir­gęs avia­mo­de­liz­mu, juo ser­ga li­gi šiol. Už­si­i­ma tuo ne vien lais­va­lai­kiu: R. Ki­bur­tas – Eu­ro­pos ir pa­sau­lio čem­pio­na­tų da­ly­vis, LR rink­ti­nės na­rys.

Uk­mer­giš­kiai sa­vo jė­gų ofi­cia­lio­se avia­mo­de­liuo­to­jų var­žy­bo­se kol kas ne­iš­ban­dė. Ta­čiau vis­ką ži­no apie to­kių ren­gi­nių tai­syk­les, fi­gū­ri­nio skrai­dy­mo, oro mū­šiu va­di­na­mas bei ki­to­kias rung­tis.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Kuponas Ukmergės žinios

Veterinarijos klinika

Pridavimas

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Ar pritariate naujam automobilių registracijos mokesčiui?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Floros Studija

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų