Mansardoje – dekoratyvinių paukščių karalystė

Vi­diš­kiuo­se gy­ve­nan­tis Sta­sys Ba­raus­kas juo­kau­ja, kad no­rė­da­mas pa­si­klau­sy­ti paukš­čių čiul­bė­ji­mo, į miš­ką jis ga­li ne­bei­ti. Na­mo man­sar­do­je įreng­to­je de­ko­ra­ty­vi­nių paukš­čių vei­syk­lo­je – tik­ra spar­nuo­čių ka­ra­lys­tė. Ūki­nia­me pa­sta­te dvie­jų gy­vū­nė­lių par­duo­tu­vių sa­vi­nin­kas įren­gė grau­ži­kų „fer­mą“.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Au­to­rės nuotr. Sta­sys Ba­raus­kas juo­kau­ja, kad no­rint pa­si­klau­sy­ti paukš­čių čiul­bė­ji­mo, į miš­ką jam ei­ti ne­rei­kia.

S. Ba­raus­kas sa­ko, kad va­ro­mo­ji jė­ga, pa­de­dan­ti kri­zės me­tu iš­si­lai­ky­ti ver­sli­nin­kams, – nau­jos idė­jos. Ta­čiau de­ko­ra­ty­vi­nių paukš­čių ir gy­vū­nų vei­syk­lą ne­se­niai sa­vo na­muo­se įsi­ren­gęs vy­riš­kis ti­ki­na, kad nau­jų dar­bų ėmė­si ne tik dėl sun­kme­čio. „Man įdo­mu vis­kas, kas su­si­ję su gy­vū­nais – ant­raip nė to­kio ver­slo ne­bū­čiau pra­dė­jęs“, – tvir­ti­na pa­šne­ko­vas.

 

„Per­au­gu­sius“ – vei­si­mui

 

Min­tis įsi­reng­ti vei­syk­lą, anot par­duo­tu­vės sa­vi­nin­ko, „ne­at­ėjo iš to­li“. Ne pa­slap­tis, kad no­rin­tie­ji įsi­gy­ti de­ko­ra­ty­vi­nį gy­vū­nė­lį, pa­pras­tai ieš­ko mie­lų jau­nik­liu­kų. „Vi­sų gy­vū­nų jau­nik­liai žmo­nėms at­ro­do daug gra­žes­ni už su­au­gu­sius – jie jau­kes­ni, grei­čiau pri­pran­ta prie šei­mi­nin­kų“, – aiš­ki­na par­duo­tu­vės sa­vi­nin­kas. Ta­čiau gy­vū­nė­lis par­duo­tu­vės nar­ve­ly­je grei­tai sa­vo pre­ki­nę iš­vaiz­dą „iš­au­ga“ ir pir­kė­jų žvilgs­nių ne­be­trau­kia.

Taip vie­nas po ki­to iš par­duo­tu­vės į S. Ba­raus­ko na­mus per­si­kė­lė de­ko­ra­ty­vi­niai triu­šiai, jū­ros kiau­ly­tės, žiur­kė­nai ir šeš­kai. Jie bu­vo ap­gy­ven­din­ti ūki­nia­me pa­sta­te. Ten jiems su­da­ry­tos kuo pui­kiau­sios są­ly­gos veis­tis – gy­vū­nė­liai rū­šiuo­ja­mi pa­gal veis­lę, spal­vą, plau­ko il­gį, ki­tus po­žy­mius. To­kios „iš­gry­nin­tos“ po­re­lės jau­nik­liai nuo sa­vo veis­lės ne­nu­tols­ta.

Šio­je grau­ži­kų „fer­mo­je“ nar­ve­liuo­se vai­kus ve­da triu­šių pa­te­lės, lais­vai po pa­tal­pą šo­kuo­ja pa­ti­nai. Po šie­no ri­ti­niais slaps­to­si įvai­rių veis­lių jū­ros kiau­ly­tės. Smal­suo­lės il­gai ne­iš­ken­čia ne­kyš­te­lė­ju­sios no­se­lių pa­si­žval­gy­ti – gal at­vy­kė­liai ko­kį ska­nų kąs­ne­lį pa­siū­lys. Žiur­kė­nų pa­šne­ko­vas jau nė ne­be­su­skai­čiuo­ja – jų nar­ve­liuo­se knibž­dė­te knibž­da. Šeš­kai gy­ve­na ki­tur – jiems įreng­tas at­ski­ras būs­tas.

 

Paukš­te­liams – iš­skir­ti­nės są­ly­gos

 

S. Ba­raus­kas sa­ko, kad de­ko­ra­ty­vi­niams paukš­te­liams rei­kia tik­rai iš­skir­ti­nių są­ly­gų – ati­tin­ka­mos tem­pe­ra­tū­ros, pa­lai­ko­mos vei­syk­lo­je, spe­cia­laus ap­švie­ti­mo. Net nak­tį pa­lie­ka­mi įjung­ti ke­li švies­tu­vai, kad pa­tal­pos, ku­rio­je pe­ri paukš­čiai, ne­gaub­tų gi­li tam­sa.

Tiks­laus paukš­čių skai­čiaus pa­šne­ko­vas ti­ki­na ne­ži­nan­tis – pe­ryk­los pa­tal­po­se iš­ri­kiuo­ti 48 nar­ve­liai. Juo­se nuo ry­to iki va­ka­ro sa­vo ne­su­dė­tin­gas tre­les čirš­kau­ja ban­guo­to­sios pa­pū­gė­lės, pa­pū­gos nim­fos, aga­por­niai. Jei ti­kė­si­me ro­man­tiš­ku var­du va­di­na­mą­sias ne­iš­ski­ria­mą­sias pa­pū­gė­les – aga­por­nius – au­gi­nan­čių­jų pa­sa­ko­ji­mais, vie­nam paukš­te­liui nu­gai­šus, daž­nai šei­mi­nin­kai nar­ve­ly­je ran­da ne­gy­vą ir ki­tą. Ma­tyt, ne vel­tui šie paukš­te­liai lai­ko­mi mei­lės ir iš­ti­ki­my­bės sim­bo­liu. Tie­sa, ne taip ro­man­tiš­kai nu­si­tei­ku­sie­ji tvir­ti­na, kad tik­riau­siai kal­tas bu­vo mais­tas...

 

Apei­ti „ūkį“ už­trun­ka

 

De­ko­ra­ty­vi­nių grau­ži­kų ir paukš­te­lių jau­nik­lius S. Ba­raus­kas ve­ža į sa­vo par­duo­tu­ves.

Ne­re­tai su­lau­kia ir klien­tų, per­kan­čių iš kar­to dau­giau gy­vū­nė­lių, – tai ki­tų par­duo­tu­vių sa­vi­nin­kai. Nau­da – aki­vaiz­di, ta­čiau ne­nu­ty­li pa­šne­ko­vas ir apie rū­pes­čius.

„Tai ne šiaip sau lais­va­lai­kio už­si­ė­mi­mas. Dar­be­lio yra gra­žaus – va­ka­rais grį­žęs iš dar­bo už­trun­ku dar ke­le­tą va­lan­dų, kol apei­nu sa­vo „ūkį“. Vi­sus pa­šer­ti, pa­le­sin­ti, nar­vus iš­kuop­ti rei­kia“, – pa­sa­ko­ja S. Ba­raus­kas. Vien tik paukš­čiams kas­dien par­ve­ža 2–3 ki­log­ra­mus spe­cia­laus mais­to.

Jis sa­ko, kad šio dar­bo ne­pri­me­ta nie­kam. Ne­bent jei iš na­mų il­ges­niam lai­kui iš­vyk­ti ten­ka. Tuo­met pra­šo pa­gal­bos sa­vo dar­buo­to­jų. „Kas dau­giau, jei ne gy­vū­nų par­duo­tu­vės par­da­vė­ja, ga­li iš­ma­ny­ti, iš ku­rios pu­sės prie to gy­vū­no pri­ei­ti?“ – svars­to vy­riš­kis.

 

Svar­biau – gy­vū­no pa­si­ti­kė­ji­mas

 

Prie­globs­tį S. Ba­raus­ko so­dy­bo­je ra­do ir du lau­ki­niai gy­vū­nai – ak­me­ni­nė kiau­nė bei ne­dau­ge­liui ma­ty­tas Lie­tu­vos paukš­te­lis svi­li­kas. Juos pas gy­vū­nų glo­bė­ją at­ne­šė vie­ti­niai vai­kai. „Aš vi­suo­met lai­kau­si nuo­mo­nės, kad lau­ki­niam gy­vū­nui nar­vas – ne vie­ta. Jam vi­suo­met ge­riau­sia lais­vė­je. Ta­čiau šie gy­vū­nė­liai pa­te­ko pas ma­ne dar jau­nik­liu­kai. Iš­au­gin­ti ne­lais­vė­je, jie pa­leis­ti at­gal pa­pras­čiau­siai žū­tų“, – tvir­ti­na pa­šne­ko­vas.

Vis tik, anot S. Ba­raus­ko, di­džiau­sias at­pil­das, ku­rį gy­vū­nas ga­li su­teik­ti sa­vo šei­mi­nin­kui, – ne ma­te­ria­li­nė nau­da, ver­slo sėk­mė. La­biau­siai džiu­gi­na gy­vū­no pri­si­ri­ši­mas, pa­si­ti­kė­ji­mas žmo­gu­mi.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Kuponas Ukmergės žinios

Veterinarijos klinika

Pridavimas

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Ar pritariate naujam automobilių registracijos mokesčiui?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Floros Studija

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų