Mažamečių prievartautojas siunčiamas už grotų

Gin­tau­tas STALNIONIS

Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo

at­sto­vas spau­dai

 

Pir­ma­die­nį Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas ma­ža­me­čių sek­su­a­li­nio prie­var­ta­vi­mo ir tvir­ki­ni­mo by­lo­je pa­skel­bė ap­kal­ti­na­mą­jį nuosp­ren­dį. Uk­mer­giš­kiui skir­ta de­šim­ties me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­mė baig­sis 2021-ųjų va­s

Iš­nag­ri­nė­jęs bau­džia­mą­ją by­lą teis­mas nu­sta­tė, kad nie­kur ne­dir­ban­tis, ne­įga­lu­mo pa­šal­pą gau­nan­tis vy­ras sa­vo ly­ti­nę aist­rą ten­kin­da­vo su dviem ma­ža­me­čiais – prieš jų va­lią, ana­li­niu ir ki­to­kio fi­zi­nio są­ly­čio bū­du, taip pat juos tvir­ki­no. Iš­kry­pė­lio au­ko­mis ta­po kai­my­nės vai­kai – bro­liu­kas ir se­su­tė. Ža­dė­da­mas sal­dai­nių ar tie­siog pa­gra­si­nęs vy­riš­kis nu­si­ves­da­vo vai­kus prie lau­ko tu­a­le­to, prie ga­ra­žų, į rū­sį, taip pat at­ei­da­vo pas juos į bu­tą.

Nu­si­kal­ti­mus prieš vai­kus uk­mer­giš­kis įvyk­dė per­nai ba­lan­džio–rug­sė­jo mė­ne­siais bei nuo gruo­džio iki šių me­tų va­sa­rio pra­džios, kuo­met vis­kas iš­aiš­kė­jo. Nu­sta­ty­ta, jog vei­kų bu­vo dau­giau nei pa­reikš­ta kal­ti­ni­me (de­šimt). Ne vi­suo­met jie­du bū­da­vo iš­nau­do­ja­mi kar­tu ir vie­nu me­tu, nu­si­kals­ta­mos vei­kos bu­vo at­lie­ka­mos įvai­rio­se vie­to­se. Dėl to teis­mas nu­spren­dė, jog nė­ra pa­grin­do veiks­mų kva­li­fi­kuo­ti kaip vie­no tęs­ti­nio nu­si­kal­ti­mo.

Nu­ken­tė­ju­sių­jų tė­vai bu­vo įsi­ti­ki­nę, kad kai­my­nas at­ei­na pas juos žais­ti kom­piu­te­riu ir pa­ben­drau­ti su jų vai­kais. Pir­mie­ji pa­vo­jaus var­pais ėmė skam­bin­ti ber­niu­ko mo­ky­to­jai, at­krei­pę dė­me­sį į stai­ga pa­si­kei­tu­sį jo el­ge­sį. Vai­kas ta­po ag­re­sy­vus, ne­dvip­ras­miš­kai pul­di­nė­jo mer­gai­tes, jo kal­bo­je at­si­ra­do to­kiam am­žiui ne­bū­din­gų po­sa­kių. Pa­si­kal­bė­ti apie tai į mo­kyk­lą kaž­ko­dėl bu­vo iš­kvies­ti ne tė­vai, o vai­kų te­ta. Tuo­met ir pa­aiš­kė­jo, kad šių pra­di­nu­kų „ly­ti­niu švie­ti­mu“ rū­pi­na­si jau­nas kai­my­nas, at­si­ne­šan­tis por­nog­ra­fi­nio tu­ri­nio žur­na­lų, kom­piu­te­ry­je bei mo­bi­lia­jam te­le­fo­ne ro­dan­tis ne­pa­do­rias nuo­trau­kas.

Ap­klaus­ti iki­teis­mi­nio ty­ri­mo tei­sė­jo, vai­kai sa­vo žo­džius pa­tvir­ti­no. Ku­rias jų kū­no vie­tas skriau­di­kas lie­tė, ma­ža­me­čiai pa­žy­mė­jo pie­ši­niuo­se.

Teis­mo psi­chiat­ri­jos ir psi­cho­lo­gi­jos eks­per­tai ne­nu­sta­tė, kad nu­ken­tė­ję vai­kai bū­tų lin­kę ne­ža­bo­tai fan­ta­zuo­ti ar tu­rė­tų pa­di­dė­ju­sį po­trau­kį įtai­gu­mui. At­krei­pę dė­me­sį į tam tik­rus jų adap­ta­ci­jos ir emo­ci­jų su­tri­ki­mus, spe­cia­lis­tai tai sie­jo su pa­tir­tu sek­su­a­li­niu iš­nau­do­ji­mu. Nor­ma­lus ma­ža­me­čių vys­ty­ma­sis bu­vo su­trik­dy­tas, jie pa­ska­tin­ti per anks­ti do­mė­tis ly­ti­niais klau­si­mais. Vai­kų lau­kia su­dė­tin­gas re­a­bi­li­ta­ci­nis gy­dy­mas. Teis­mo po­sė­dy­je jie ne­da­ly­va­vo.

Pa­rei­gū­nai per kra­tą ap­ti­ko por­nog­ra­fi­nio tu­ri­nio žur­na­lų, ne­pa­do­rių nuo­trau­kų mo­bi­lio­jo ry­šio te­le­fo­nuo­se, su­au­gu­siems skir­tų fil­mų. Vy­rui, ku­riam diag­no­zuo­tas leng­vas pro­ti­nis at­si­li­ki­mas su ryš­kiu as­me­ny­bės ir cha­rak­te­rio pa­ki­ti­mu, yra su­teik­ta ant­ro­ji ne­įga­lu­mo gru­pė. Sa­vo kal­tės jis ne­nei­gė.

Teis­mas pa­ten­ki­no 20 tūkst. li­tų ci­vi­li­nį ieš­ki­nį ne­tur­ti­nei ža­lai at­ly­gin­ti, ku­rį pa­reiš­kė nu­ken­tė­ju­sių vai­kų mo­ti­na.

By­lą nag­ri­nė­ju­si tei­sė­ja Dai­va Kaz­laus­kie­nė vai­kus sek­su­a­liai iš­nau­do­ju­siam uk­mer­giš­kiui sky­rė de­šim­ties me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­mę. Nuosp­ren­džiui įsi­tei­sė­jus į pa­tai­sos na­mus vai­kų prie­var­tau­to­jas bus iš­ga­ben­tas iš Lu­kiš­kių tar­dy­mo izo­lia­to­riaus-ka­lė­ji­mo, ku­ria­me jis lai­ką lei­džia nuo šių me­tų va­sa­rio. Skam­ba kaip pa­si­ty­čio­ji­mas, ta­čiau su­im­tas jis bu­vo Šv. Va­len­ti­no die­ną...

Pa­skelb­tas nuosp­ren­dis per 20 die­nų dar ga­li bū­ti ap­skųs­tas Ape­lia­ci­niam teis­mui.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Kuponas Ukmergės žinios

Veterinarijos klinika

Pridavimas

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Ar pritariate naujam automobilių registracijos mokesčiui?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Floros Studija

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų