Medikų siaubas – mušeikos ir „teroristai“

Dėl blo­gos nuo­tai­kos, apa­ti­jos ir mie­guis­tu­mo šiuo me­tų lai­ku kei­kia­me šal­tį ir tam­są. Psi­cho­lo­gai pa­ste­bi, jog žmo­nės lin­kę įsi­kal­bė­ti dep­re­si­ją. Ta­čiau me­di­kai bū­tent su dar­ga­no­tais orais sie­ja mus už­klu­pu­sias ne­ri­mo bei pa­ni­kos ata­kas. Tuo tar­pu pa­tiems ten­ka gin­tis nuo bai­mę įva­ran­čių pa­cien­tų, ku­rių el­ge­sys ne­nu­spė­ja­mas pa­gal jo­kį se­zo­ną.

 

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Gavus skubų iškvietimą, nežinia, kas gali laukti.

Pa­sak Uk­mer­gės pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro vy­riau­sio­sios gy­dy­to­jos Ja­ni­nos Ga­liaus­kie­nės, pas­ta­ruo­ju me­tu pa­dau­gė­jo žmo­nių skun­dų dėl pa­ū­mė­ju­sių neu­ro­ti­nių, dep­re­si­nių ne­ga­la­vi­mų. Anot jos, sirg­ti dep­re­si­ja ru­de­nį, žie­mą ta­pę ko­ne ma­din­ga, nes bū­tent šiais me­tų lai­kais vi­suo­me­nei bū­din­gos pa­na­šios li­gos. Skun­džia­ma­si ne­pa­to­gu­mais, at­si­ra­du­siais at­šau­kus va­sa­ros lai­ką, – kai ku­rie tei­gia prie nau­jo rit­mo tu­rį pra­tin­tis mė­ne­sį ir il­giau.

Daž­niau iš­klau­sy­ti bė­do­jan­čius gy­ven­to­jus ten­ka ir šios įstai­gos grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sky­riaus dar­buo­to­jams. Ta­čiau kar­tais jie pri­vers­ti pa­aiš­kin­ti, jog ne­tei­kia ne­įpras­tų pa­slau­gų, mat žmo­nės krei­pia­si už­si­gei­dę tie­siog pa­ben­drau­ti. „Bū­na – pa­skam­bi­na ir sa­ko: va – at­ėjo va­ka­ras, o jiems liūd­na, nė­ra su kuo pa­si­kal­bė­ti... Ar­ba guo­džia­si, kad skau­da gal­vą, to­dėl ne­ima mie­gas“, – pa­sa­ko­jo gy­dy­to­ja.

Ji sa­ko, kad yra ke­le­tas to­kių pa­šne­ko­vų, ku­rie nuo­la­tos pa­si­ren­gę iš­si­kvies­ti me­di­kus: „Tai jiems su­ka­si gal­va ar py­ki­na, dar pra­šo at­va­žiuo­ti, nes nuo­lat blo­ga... O vie­na po­nia be­veik kas nak­tį skam­bi­na: jai vis su šir­dim blo­gai. Sa­ko tik nak­ti­mis ga­lin­ti lauk­ti grei­to­sios pa­gal­bos, nes ne­no­rin­ti, kad kai­my­nai pa­ma­ty­tų...“

 

Kvie­čia ir dėl is­te­ri­jos

 

Ne­su­lau­kę me­di­kų, žmo­nės sky­riaus dar­buo­to­jus api­be­ria prie­kaiš­tais. „Bet jei vi­si bu­din­tys pos­tai re­a­guo­tų į lė­ti­nių li­go­nių, te­no­rin­čių pa­si­kal­bė­ti, pa­gei­da­vi­mus, kas tuo­met va­žiuo­tų, jei, ne­duok Die­ve, ava­ri­ja ar žmo­gus dūs­ta...“ – gy­ven­to­jų su­pra­ti­mo vi­lia­si pa­šne­ko­vė. Anot jos, bū­na, kad per nak­tį sky­riu­je su­lau­kia­ma ir ko­kio šim­to skam­bu­čių. Tuo tar­pu at­ve­jų, kai be sku­bios pa­gal­bos iš­ties ne­įma­no­ma iš­si­vers­ti, – de­šimt kar­tų ma­žiau...

Pa­gal reg­la­men­tą grei­tą­ją pa­gal­bą pri­va­lo­ma siųs­ti į ūmius įvy­kius – jei­gu kas nors pa­te­ko į ava­ri­ją, pa­ty­rė trau­mą, iš­ti­ko in­sul­tas, in­fark­tas, pra­si­dė­jo svei­ka­tai pa­vo­jin­ga bi­tės įkan­di­mo ar ki­tos prie­žas­ties su­kel­ta aler­gi­ja.

Kad iš­si­aiš­kin­tų, ar pa­gal­ba bū­ti­na, dis­pe­če­rė pri­va­lo nuo­dug­niai iš­si­klau­si­nė­ti, kas nu­ti­ko, ko­kia žmo­gaus būk­lė. „Me­di­kus kvie­čian­tys ar­ti­mie­ji, gi­mi­nės dėl to la­bai pyks­ta. Ra­gi­na grei­čiau va­žiuo­ti, bet mums rei­kia vis­ką kuo tiks­liau nu­sta­ty­ti: ko­kių tu­ri vais­tų, ką gė­rė, – pa­sa­ko­ja J. Ga­liaus­kie­nė. – Vi­sam pa­sau­ly tiek klau­si­nė­ja – kas yra, ko­kia pro­ble­ma. Juk bū­na – pa­sa­ko, kad mirš­ta, o iš tik­rų­jų tai epi­lep­si­jos prie­puo­lis, tai ko­kia is­te­ri­ja.“

Me­di­kų dar­bą kar­tais ap­sun­ki­na ir tai, jog kvie­čian­tie­ji grei­tą­ją pa­gal­bą ne­ga­li nu­ro­dy­ti vie­tos. Ži­no­ti tiks­lų ad­re­są, anot pa­šne­ko­vės, ypač svar­bu vyks­tant į kai­mus, vien­kie­mius.

 

Ra­mi­na kon­flik­tuo­jan­čius su­tuok­ti­nius

 

Ne­re­tai su­lau­kia­ma pra­ne­ši­mų apie lau­ke, gat­vė­se gu­lin­čius žmo­nes. Iš­vy­kos pas kai ku­riuos „nu­ken­tė­ju­siuo­sius“ ne­bū­ti­nai bai­gia­si me­di­ci­ni­nės pa­gal­bos su­tei­ki­mu. „Jei­gu pas žmo­gų nė­ra jo­kių ma­to­mų su­ža­lo­ji­mų ir jis pa­var­dę, ad­re­są pa­sa­ko, tai dar ir na­mo jį par­ve­ža, ypač šal­tu me­tu“, – apie „grei­ta­jai“ ten­kan­čias ki­to­kias funk­ci­jas pa­sa­ko­ja gy­dy­to­ja.

Tarp iš­kvie­ti­mų bū­na ir ku­rio­zi­nių, ta­čiau dar­buo­to­jams jie vi­sai ne­juo­kin­gi. „Skam­bi­na iš­si­gan­dę, kad ko­kiai mo­čiu­tei blo­ga ar dar kas bai­saus nu­ti­ko. O kai nu­va­žiuo­jam, ti­ki­na ne­kvie­tę, ne­įsi­lei­džia, kar­tais dar ir juo­kia­si už du­rų“, – dėl to­kių „pokš­tų“ ap­gai­les­tau­ja Pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro va­do­vė.

Ji pa­sa­ko­ja ir apie at­ve­jus, kai me­di­kus vie­nas ki­tam kerš­tau­da­mi kvie­čia su­si­py­kę su­tuok­ti­niai. At­vi­rau­ja, jog kar­tais ra­mi­nant šei­my­ni­nio kon­flik­to da­ly­vius iš tie­sų pri­rei­kia pro­fe­sio­na­lios pa­gal­bos...

 

Li­go­nis „parūpino“ mė­ly­nę

 

Se­nu­kų ir vie­ni­šiais pa­si­ju­tu­sių­jų no­ras tik drau­giš­kai pa­si­kal­bė­ti – maž­mo­žis, pa­ly­gi­nus su tik­rais dar­bo trik­dy­to­jais. Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sky­riu­je įpras­ti iš­si­dir­bi­nė­jan­čių vai­ki­ga­lių, ku­riuos dar­buo­to­jai va­di­na te­ro­ris­tais, skam­bu­čiai. „Tai vie­nas bjau­riau­sių da­ly­kų mū­sų dar­be: pa­skam­bi­nę ko­lio­ja­si, už­ima te­le­fo­ną ir su­ga­di­na nuo­tai­ką“, – ne­sle­pia ap­mau­do mo­te­ris.

Dar ne­ra­miau dėl pa­vo­jų tam tik­ro­se si­tu­a­ci­jo­se su­ke­lian­čių as­me­nų. Gy­dy­to­ja pri­si­me­na vie­no „lan­ky­to­jo“ sky­riu­je vi­zi­tą: at­ėjęs vy­ras šū­ka­vo ir gra­si­no vi­sus už­muš­ti. Pa­si­tai­ko in­ci­den­tų vie­to­se, į ku­rias kvie­čia­mi me­di­kai. Jie su­si­du­ria su ag­re­sy­viais gy­ven­to­jais, vai­kan­čiais at­vy­kė­lius ne tik ran­ko­mis, bet ir kir­viais.

J. Ga­liaus­kie­nė sa­ko, jog kar­tais į pa­gal­bą ten­ka kvies­tis po­li­ci­ją. O sy­kį vie­nas grei­to­sios pa­gal­bos au­to­mo­bi­liu ve­ža­mas psi­chi­kos su­tri­ki­mų tu­rin­tis li­go­nis „pa­si­sten­gė“, kad fel­če­rė ir vai­ruo­to­jas tu­rė­tų po mė­ly­nę pa­aky­je...

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Kuponas Ukmergės žinios

Veterinarijos klinika

Pridavimas

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Ar pritariate naujam automobilių registracijos mokesčiui?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Floros Studija

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų