Merą ragina trauktis savanoriškai

Ra­jo­no ta­ry­bos opo­zi­ci­ja ant­ra­die­nį svars­tė in­ter­pe­lia­ci­jos klau­si­mą dėl ra­jo­no me­ro Al­gir­do Ko­pūs­to at­si­sta­ty­di­ni­mo. Nu­spręs­ta siū­ly­ti ra­jo­no va­do­vui pa­čiam pa­si­trauk­ti iš pa­rei­gų. Ne­pri­ėmus to­kio spren­di­mo, lau­kia in­ter­pe­lia­ci­jos pro­ce­sas.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Mero A. Kopūsto likimą turėtų svarstyti tarybos nariai.

Opo­zi­ci­jos at­sto­vai apie at­si­sta­ty­di­ni­mą pra­bi­lo po ke­le­to su me­ro var­du su­si­ju­sių skan­da­lų.

Pas­ku­ti­nis la­šas, ku­ris, anot opo­zi­ci­jos ly­de­rio so­cial­de­mok­ra­to Arū­no Du­dė­no, pri­pil­dė tau­rę – au­to­mo­bi­liu va­žiuo­jan­tis ra­jo­no va­do­vas su­gau­tas ne­blai­vus. Pats A. Ko­pūs­tas šį fak­tą nei­gia.

Opo­zi­ci­ja skel­bia ne­to­le­ruo­jan­ti me­ro, kaip po­li­ti­ko, ven­gi­mo pri­si­im­ti as­me­ni­nę at­sa­ko­my­bę dėl vai­ra­vi­mo esant ne­blai­viam.

Be to, šią sa­vai­tę me­ras iš­pla­ti­no vie­šą pa­reiš­ki­mą, me­tan­tį še­šė­lį ir po­li­ti­niams opo­nen­tams. Ja­me tei­gia­ma, kad „suor­ga­ni­zuo­ta šmeiž­to kam­pa­ni­ja“ prieš jį, „sie­kiant pa­keis­ti šį ši­lu­mos ka­rą pra­dė­ju­sį me­rą bei pa­veik­ti teis­mo spren­di­mą pa­grin­di­nė­je by­lo­je dėl ši­lu­mos ūkio nuo­mos su­tar­ties nu­trau­ki­mo tei­sė­tu­mo“.

A. Du­dė­nas sa­ko, kad po­sė­dy­je bu­vo nu­spręs­ta su­teik­ti ga­li­my­bę A. Ko­pūs­tui pa­čiam at­si­sa­ky­ti ei­na­mų pa­rei­gų: „Ke­le­tą die­nų duo­da­me me­rui ap­si­spręs­ti. Jei jis neat­si­žvelgs į mū­sų ra­gi­ni­mą, teik­si­me in­ter­pe­lia­ci­ją dėl at­si­sta­ty­di­ni­mo.“

Pa­sak pa­šne­ko­vo, jei bus pri­ei­ta iki in­ter­pe­lia­ci­jos, ke­ti­na­ma kal­bė­ti ne tik apie Ke­lių eis­mo tai­syk­lių, bet ir ki­tus me­ro pa­žei­di­mus.

Pa­gal Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mą pa­reikš­ti ne­pa­si­ti­kė­ji­mą me­ru ar vi­ce­me­ru teik­da­mi in­ter­pe­lia­ci­ją tu­ri tei­sę ne ma­žiau kaip vie­nas treč­da­lis ta­ry­bos na­rių.

Ta­čiau tai, kad ji pa­teik­ta, dar ne­reiš­kia, kad sa­vi­val­dy­bės va­do­vas bus at­sta­ty­din­tas. Bal­suo­jant tam dar tu­ri pri­tar­ti ne ma­žiau kaip pu­sė ta­ry­bos na­rių.

 

Blai­vas ar įkau­šęs?

 

Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį na­mo va­žiuo­jan­tį me­rą su­stab­dę Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai nu­sta­tė – A. Ko­pūs­tas vai­ruo­ja leng­vai įkau­šęs. Per te­le­vi­zi­ją ro­dy­ta­me re­por­ta­že ra­jo­no va­do­vas to ne­nei­gė.

Ta­čiau po ap­si­lan­ky­mo sa­vi­val­dy­bei pa­val­džio­je Uk­mer­gės li­go­ni­nė­je, kur dir­ba ir me­ro duk­ra, pa­aiš­kė­jo, kad A. Ko­pūs­tas yra vi­siš­kai blai­vas.

Šias sa­vait­ga­lio pe­ri­pe­ti­jas iš­pai­nio­ti tu­rės Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mas. Jam ant­ra­die­nį paš­tu bu­vo iš­siųs­ta A. Ko­pūs­to by­la. Teis­mo sek­re­to­rė ti­ki­na, kad laiš­kas dar ne­pa­sie­kė ad­re­sa­to ir kam bus per­duo­ta by­la, dar ne­aiš­ku.

 

Už­kliu­vo vil­nie­čiams

 

Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­bos vir­ši­nin­kas Gin­ta­ras Alik­san­dra­vi­čius in­for­ma­vo, kad šios tar­ny­bos pa­rei­gū­nai A. Ko­pūs­to au­to­mo­bi­lį su­stab­dė penk­ta­die­nį 18 val.12 min. Pa­tik­ri­nus jam bu­vo nu­sta­ty­tas leng­vas gir­tu­mo laips­nis – 0,8 pro­mi­lės. „Pa­tik­ri­ni­mo me­tu ir įfor­mi­nant ad­mi­nist­ra­ci­nio tei­sės pa­žei­di­mo me­džia­gą, A. Ko­pūs­tas su pa­rei­gū­nais ne­si­gin­či­jo ir su pa­žei­di­mu su­ti­ko“, – aiš­ki­na G. Alik­san­dra­vi­čius.

VšĮ Uk­mer­gės li­go­ni­nės vy­riau­sia­sis gy­dy­to­jas Al­gi­man­tas Ve­lič­ka tei­gia, kad į šią įstai­gą at­vy­ku­siam A. Ko­pūs­tui pa­kar­to­ti­nis ty­ri­mas – ben­dros būk­lės įver­ti­ni­mas ir al­ko­tes­te­rio duo­me­nų nu­sta­ty­mas – at­lik­ti 19 val. 30 min.

Li­go­ni­nės va­do­vas sa­ko, kad al­ko­ho­lio ma­tuok­lis ro­dė nu­lį pro­mi­lių. Jis pa­ti­ki­no, kad prie­tai­sas pa­tik­rin­tas met­ro­lo­gų, o ty­ri­mą at­li­ko lei­di­mą tam tu­rin­ti me­di­kė – la­bo­ra­to­ri­jos ve­dė­ja.

 

Į skam­bu­čius ne­at­sa­kė

 

Dėl skir­tin­gai aiš­ki­na­mų de­ta­lių šie įvy­kiai su­kė­lė ne­ma­žai ne­aiš­ku­mų ir in­ter­pre­ta­ci­jų.

Prie to pri­si­dė­jo ir  pats A. Ko­pūs­tas, pir­ma­die­nį at­kak­liai ven­gęs ben­drau­ti su ži­niask­lai­da. Po pie­tų pa­skam­bi­nus į val­diš­ką jo mo­bi­lų­jį te­le­fo­ną, at­si­lie­pė jo duk­ra ir pa­sa­kė, kad me­ras už­si­ė­męs. Pa­si­tei­ra­vus, kuo ra­jo­no va­do­vas už­si­ė­męs dar­bo va­lan­do­mis, bu­vo at­sa­ky­ta, kad jis ser­ga ir yra li­go­ni­nė­je. Tuo tar­pu sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius J. Varž­ga­lys vos prieš ke­lio­li­ka mi­nu­čių ti­ki­no, jog ra­jo­no va­do­vas dar­bo rei­ka­lais iš­vy­ko į Vil­nių...

 

Va­di­na šmeiž­to kam­pa­ni­ja

 

Ant­ra­die­nį iš­pla­tin­ta­me pa­reiš­ki­me A. Ko­pūs­tas pik­ti­na­si, kad ne­iš­klau­sius jo ar­gu­men­tų ne­va iš ne­eg­zis­tuo­jan­čių fak­tų kon­struo­ja­mos sen­sa­ci­jos...

Uk­mer­gės me­ras tei­gia, kad „pas­ta­ruo­ju me­tu ži­niask­lai­do­je pa­si­ro­džiu­sios ten­den­cin­gos pub­li­ka­ci­jos tė­ra opo­nen­tų suor­ga­ni­zuo­ta šmeiž­to kam­pa­ni­ja“. Jos or­ga­ni­za­vi­mas su­si­jęs su ši­lu­mos ūkio rei­ka­lais – su­tar­ties su pri­va­čiu ope­ra­to­riu­mi nu­trau­ki­mu.

„No­rė­čiau pa­neig­ti bet ko­kias in­ter­pre­ta­ci­jas dėl ma­no vai­ra­vi­mo esant ne­blai­viam. Li­go­ni­nė­je bu­vo nu­sta­ty­ta, jog bu­vau blai­vus ir vai­ruo­ti ga­lė­jau. Tarp po­li­ci­jos ty­ri­mo iš­va­dų ir ty­ri­mo li­go­ni­nė­je te­bu­vo ke­lio­li­kos mi­nu­čių skir­tu­mas“, – sa­vo pra­ne­ši­me tei­gia A. Ko­pūs­tas.

 

Ne­įga­lu­mo pen­si­ja – at­bu­li­ne da­ta

 

Ki­tas skan­da­las, į ku­rį vi­sai ne­se­niai įsi­pai­nio­jo A. Ko­pūs­tas, – „Sod­ros“ is­to­ri­ja. Jam „Sod­ros“ Uk­mer­gės sky­rius at­bu­li­ne da­ta iš­mo­kė­jo ne­tek­to dar­bin­gu­mo pen­si­ją – 46 tūks­tan­čius li­tų.

Apie ga­li­mus pa­žei­di­mus „Sod­ros“ Uk­mer­gės sky­riu­je in­for­muo­tos Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) at­sto­vė spau­dai Ju­li­ja An­ta­nai­tie­nė pa­tvir­ti­no, kad vie­nas iš pa­žei­di­mų, nu­ro­dy­tų pra­ne­ši­me, – A. Ko­pūs­tui at­ga­li­ne da­ta už ket­ve­rius me­tus iš­mo­kė­ta ne­tek­to dar­bin­gu­mo pa­šal­pa.

At­li­ku­si pa­tik­ri­ni­mą, STT dėl vie­šo­jo in­te­re­so gy­ni­mo krei­pė­si į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą.

Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros Vie­šų­jų ry­šių sky­rius in­for­ma­vo, kad šią sa­vai­tę bu­vo per­duo­tas pra­šy­mas nag­ri­nė­ti šią me­džia­gą Vil­niaus apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­rai. Į šią ins­ti­tu­ci­ją taip pat kreip­ta­si dėl vie­šo­jo in­te­re­so gy­ni­mo.

Kal­tų ieš­ko ir „Sod­ra“. „Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­do val­dy­ba ap­si­spren­dė Uk­mer­gės „Sod­ros“ sky­riu­je at­lik­ti au­di­tą bei iš­si­aiš­kin­ti, ko­dėl sky­rius lai­ku ne­in­for­ma­vo iš­mo­ką gau­nan­čio as­mens. Iš­si­aiš­ki­nus ap­lin­ky­bes, bus spren­džia­ma dėl dar­buo­to­jo ar dar­buo­to­jų at­sa­ko­my­bės“, – pa­aiš­ki­no Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­do val­dy­bos prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos di­rek­to­riaus pa­ta­rė­ja Jo­li­ta Ski­nu­ly­tė-Niak­šu.

 

Krei­pė­si į Eti­kos ko­mi­si­ją

 

Tre­čia­die­nį ra­jo­no me­ras iš­pla­ti­no dar vie­ną vie­šą pra­ne­ši­mą. Jis krei­pė­si į Lie­tu­vos žur­na­lis­tų ir lei­dė­jų eti­kos ko­mi­si­ją dėl dien­raš­čio „Lie­tu­vos ry­tas“ pub­li­ka­ci­jų. Pra­šo­ma iš­tir­ti pas­ku­ti­nių pub­li­ka­ci­jų apie me­rą tu­ri­nį, ne­va jo­se pa­tei­kia­ma daug tik­ro­vės ne­ati­tin­kan­čių fak­tų, da­ran­čių nei­gia­mą įta­ką jo re­pu­ta­ci­jai. „Vis­kas pra­si­dė­jo „Lie­tu­vos ry­tui“ pub­li­ka­vus straips­nį apie man at­ga­li­ne da­ta iš­mo­kė­tą ne­įga­lu­mo pen­si­ją. Svar­bu iš­si­aiš­kin­ti ne tik tai, kas žur­na­lis­tei su­tei­kė ma­no sau­go­mus as­me­ni­nius duo­me­nis apie svei­ka­tos būk­lę, bet ir tai, ar etiš­ka jai bu­vo pa­čiai nu­spręs­ti, kad ne­įga­lu­mo pen­si­ja man bu­vo iš­mo­kė­ta ne va­do­vau­jan­tis įsta­ty­mo rai­de, o tie­siog pa­da­rius iš­im­tį ir su­tei­kus ma­lo­nę“, – tei­gia A. Ko­pūs­tas.

„Pas­ku­ti­nia­me straips­ny­je, ku­ria­me esu kal­ti­na­mas vai­ra­vęs ne­blai­vus, žur­na­lis­tė net ne­su­tei­kė pro­gos man pa­si­sa­ky­ti. Vi­sas straips­nis pa­reng­tas ten­den­cin­gai – ja­me kal­ba­ma, kad aš po­rą va­lan­dų gin­či­jau­si su pa­rei­gū­nais, kad net pri­rei­kė iš­kvies­ti an­trą eki­pa­žą, ta­čiau pa­rei­gū­nai bu­vo la­bai pro­fe­sio­na­lūs ir man­da­gūs, mes vis­ką iš­si­aiš­ki­no­me tai­kiai per ma­žiau nei va­lan­dą, apie an­trą eki­pa­žą ne­bu­vo net kal­bos“, – praneša meras.

Jis pa­ste­bi, kad vi­sai ti­kė­ti­na ver­si­ja ga­li bū­ti ta, kad „Lie­tu­vos ry­to“ žur­na­lis­tę są­mo­nin­gai klai­di­na opo­nen­tai – juk vi­sa šmeiž­to kam­pa­ni­ja pra­si­dė­jo bū­tent ta­da, kai li­ko la­bai ne­daug lai­ko iki svar­biau­sio teis­mo spren­di­mo me­ro pra­dė­to­je ši­lu­mos ka­ro is­to­ri­jo­je.

„Lie­tu­vos ry­to“ ko­res­pon­den­tė Dai­va Zim­blie­nė tvir­ti­na: „Nie­ka­da ne­da­ly­va­vau ir ne­da­ly­vau­ju jo­kio­se šmeiž­to kam­pa­ni­jo­se ir Uk­mer­gės ra­jo­no me­ro Al­gir­do Ko­pūs­to mes­tus kal­ti­ni­mus, jog dien­raš­ty­je „Lie­tu­vos ry­tas“ pa­skelb­ti ma­no straips­niai ten­den­cin­gi, o juo­se pub­li­kuo­ja­mi tik­ro­vės ne­ati­tin­kan­tys fak­tai, pri­imu kaip as­me­ni­nį įžei­di­mą.“

Pa­sak žur­na­lis­tės, vis­kas pra­si­dė­jo nuo „Sod­ros“ Uk­mer­gės sky­riaus re­or­ga­ni­za­ci­jos. „Į dien­raš­tį krei­pė­si vie­na šio sky­riaus dar­buo­to­ja, pra­šy­da­ma pa­vie­šin­ti įvai­rias ne­ge­ro­ves „Sod­ros“ Uk­mer­gės sky­riu­je ir įtei­kė sa­vo pa­reiš­ki­mo ša­lies Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bai ko­pi­ją. Pa­reiš­ki­me bu­vo ap­ra­šy­ti įsta­ty­mus pa­žei­džian­tys „Sod­ros“ Uk­mer­gės sky­riaus dar­buo­to­jų veiks­mai bei spren­di­mai. Tarp jų – ir A. Ko­pūs­tui iš­mo­kė­tos pra­ras­to dar­bin­gu­mo pen­si­jos at­ve­jis.

Apie tai, jog A. Ko­pūs­tas įkliu­vo po­li­ci­nin­kams ir į al­ko­ho­lio tik­rin­tu­vą pri­pū­tė 0,8 pro­mi­lės al­ko­ho­lio, ki­tą die­ną, t. y. lap­kri­čio 26-ąją pir­miau­sia pra­ne­šė LNK te­le­vi­zi­jos ži­nių tar­ny­ba. In­for­ma­ci­ją iš­pla­ti­no ir įvai­rūs in­ter­ne­ti­niai por­ta­lai.

Sek­ma­die­nį šia te­ma reng­da­ma straips­nį į dien­raš­tį la­bai sten­giau­si pa­kal­bin­ti šios is­to­ri­jos he­ro­jų A. Ko­pūs­tą. Ke­le­tą kar­tų skam­bi­nau į jo tar­ny­bi­nį mo­bi­lų te­le­fo­ną (tai ga­li­ma įro­dy­ti te­le­fo­no skam­bu­čių iš­klo­ti­nė­mis), ta­čiau po­nas me­ras ne­si­tei­kė at­si­liep­ti. Mo­bi­laus te­le­fo­no ne­kė­lė ir jo su­tuok­ti­nė Zo­fi­ja Be­lic­kie­nė.

Taip, sek­ma­die­nį aš ne­tu­rė­jau tiks­lios in­for­ma­ci­jos, ka­da me­ro vai­ruo­ja­mą au­to­mo­bi­lį su­stab­dė vil­nie­čiai pa­rei­gū­nai ir kiek lai­ko bu­vo tik­ri­na­mas A. Ko­pūs­to gir­tu­mas. To­dėl, rem­da­ma­si įvai­rių šal­ti­nių ži­nio­mis,  ra­šiau, jog „kal­ba­ma, kad A. Ko­pūs­to gin­čas už­tru­ko be­maž dvi va­lan­das“. Pats me­ras gi pri­si­pa­žįs­ta, kad su po­li­ci­nin­kais ben­dra­vęs 50 mi­nu­čių. Fak­tas yra tas, kad gin­čas tarp jų vis dėl to bu­vo ir ar yra es­mė, kiek tiks­liai lai­ko jis už­tru­ko?

Va­do­vau­jan­tis A. Ko­pūs­to lo­gi­ka, per­ša­si iš­va­da, jog kaž­ko­kie nie­ka­dė­jai su­si­ta­rę pri­ver­tė jį pa­mirš­ti tu­ri­mą ne­įga­lu­mą, o vė­liau jam įbru­ko be­veik 46 tūks­tan­čių li­tų iš­mo­ką. Ne­ga­na to, vė­liau tie pa­tys „šmei­ži­kai“ suor­ga­ni­za­vo po­li­ci­jos rei­dą ir pa­sta­tė pa­rei­gū­nus ant ke­lio lauk­ti jo grįž­tan­čio na­mo. Gal ir al­ko­ho­lio tik­rin­tu­vas bu­vo iš anks­to už­prog­ra­muo­tas pa­ro­dy­ti leng­vą gir­tu­mą?“ – į vie­šą ra­jo­no me­ro pra­ne­ši­mą taip pat vie­šai at­sa­ko D. Zim­blie­nė.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų