Mero byla pasiekė Vilnių

Me­ro Al­gir­do Ko­pūs­to ad­mi­nist­ra­ci­nio tei­sės pa­žei­di­mo by­los is­to­ri­jo­je taš­kas dar ne­pa­dė­tas. Teis­mo nu­ta­ri­mas, jog me­ras vai­ra­vo ne­blai­vus, ap­skųs­tas Vil­niaus apy­gar­dos teis­mui.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Be­veik me­tus už­si­tę­su­si by­la Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­me bu­vo baig­ta nag­ri­nė­ti spa­lio 22 die­ną. Teis­mo po­sė­dy­je tei­sė­jas Ri­nal­das Ada­mo­nis pa­skel­bė, jog va­do­vau­jan­tis Ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­su, A. Ko­pūs­tui ski­ria­ma 1000 li­tų bau­da ir at­ima­ma tei­sė vai­ruo­ti vie­nus me­tus.

Ne­ma­lo­nu­mai ra­jo­no va­do­vui pra­si­dė­jo po to, kai per­nai lap­kri­čio 25-osios va­ka­rą jį su­stab­dė Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­bos pa­tru­liai.

Pa­tik­ri­nus vai­ruo­to­jo būk­lę, al­ko­ho­lio ma­tuok­lis pa­ro­dė leng­vą – dau­giau kaip 0,8 pro­mi­lės – gir­tu­mą. Pa­rei­gū­nams jis ne­slė­pė iš­gė­ręs du bo­ka­lus alaus.

Tą pa­tį va­ka­rą, maž­daug po va­lan­dos, A. Ko­pūs­tas bu­vo nu­vež­tas į Uk­mer­gės li­go­ni­nę. Gy­dy­to­jai at­li­kus me­di­ci­ni­nę ap­žiū­rą ir pa­nau­do­jus įstai­gos al­ko­tes­te­rį, bu­vo nu­sta­ty­ta, kad jis yra vi­siš­kai blai­vus.

Skir­tin­gi abie­jų prie­tai­sų duo­me­nys ta­po vie­na iš ne­si­bai­gian­čių teis­mo po­sė­džių prie­žas­čių. Me­ro ad­vo­ka­tas Val­das Ker­snaus­kas su­abe­jo­jo ne tik po­li­ci­jos al­ko­tes­te­rio tiks­lu­mu, bet ir pa­tru­lių ap­ra­šy­tu esą ne­blai­vaus vai­ruo­to­jo el­ge­siu. Vė­liau vie­nas jų teis­me nu­ro­dys, jog su­tri­ku­si kal­ba ir ju­de­sių ko­or­di­na­ci­ja – grei­čiau šab­lo­niš­kas būk­lės api­bū­di­ni­mas.

Pa­dė­ti iš­si­aiš­kin­ti tik­rą­ją A. Ko­pūs­to fi­zio­lo­gi­nę bū­se­ną pa­žei­di­mo pa­da­ry­mo me­tu bu­vo pa­pra­šy­ta vil­nie­čių teis­mo psi­chiat­ri­jos eks­per­tų. Ta­čiau ir spe­cia­lis­tų iš­va­das, ku­rios uk­mer­giš­kiams ne­pa­lan­kios, ad­vo­ka­tas V. Ker­snaus­kas va­di­na abe­jo­ti­no­mis. Ste­bi­si, ko­dėl rem­ta­si vien po­li­ci­jos at­sto­vų tei­gi­niais, kai tuo me­tu gy­dy­mo įstai­go­je gau­ti re­zul­ta­tai vi­siš­kai prie­šin­gi.

Anot V. Ker­snaus­ko, vi­sos abe­jo­nės ir prie­lai­dos iš­dės­ty­tos A. Ko­pūs­to pa­si­ra­šy­ta­me skun­de. Vil­niaus apy­gar­dos teis­me me­ro by­la gau­ta ir už­re­gist­ruo­ta ant­ra­die­nį. „Teis­mas va­do­va­vo­si vie­nais duo­me­ni­mis, o tu­ri bū­ti pa­ša­lin­tos vi­sos abe­jo­nės. Mes ma­nom, kad teis­mas jų ne­pa­ša­li­no“, – spren­di­mą skųs­ti nu­ta­ri­mą grin­džia ad­vo­ka­tas.

Jo ma­ny­mu, eks­per­ti­zės iš­va­dos pa­da­ry­tos, pa­si­tel­kus ne vi­sus ver­ti­ni­mus. Vi­lia­si, jog taps aiš­ku, ko­kia iš tik­rų­jų ga­lė­jo bū­ti al­ko­ho­lio kon­cen­tra­ci­ja. Taip pat – jog bus at­sa­ky­ta į eks­per­tės abe­jo­nes dėl me­di­kų ap­žiū­ros ir ne­at­lik­to krau­jo ty­ri­mo. „Krau­jo ne­ėmė, nes li­go­ni­nė­je to­kia tvar­ka“, – sa­kė V. Ker­snaus­kas.

By­lą Vil­niaus apy­gar­dos teis­me ra­šy­ti­nio pro­ce­so tvar­ka, ne­da­ly­vau­jant ša­lims, nag­ri­nės Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus tei­sė­jas. Spren­di­mas, ku­ris yra ga­lu­ti­nis ir ne­skun­džia­mas, tu­rė­tų bū­ti pri­im­tas dar šį mė­ne­sį.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų