Spausdinti šį puslapį

Mero byla pasiekė Vilnių

Me­ro Al­gir­do Ko­pūs­to ad­mi­nist­ra­ci­nio tei­sės pa­žei­di­mo by­los is­to­ri­jo­je taš­kas dar ne­pa­dė­tas. Teis­mo nu­ta­ri­mas, jog me­ras vai­ra­vo ne­blai­vus, ap­skųs­tas Vil­niaus apy­gar­dos teis­mui.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Be­veik me­tus už­si­tę­su­si by­la Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­me bu­vo baig­ta nag­ri­nė­ti spa­lio 22 die­ną. Teis­mo po­sė­dy­je tei­sė­jas Ri­nal­das Ada­mo­nis pa­skel­bė, jog va­do­vau­jan­tis Ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­su, A. Ko­pūs­tui ski­ria­ma 1000 li­tų bau­da ir at­ima­ma tei­sė vai­ruo­ti vie­nus me­tus.

Ne­ma­lo­nu­mai ra­jo­no va­do­vui pra­si­dė­jo po to, kai per­nai lap­kri­čio 25-osios va­ka­rą jį su­stab­dė Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­bos pa­tru­liai.

Pa­tik­ri­nus vai­ruo­to­jo būk­lę, al­ko­ho­lio ma­tuok­lis pa­ro­dė leng­vą – dau­giau kaip 0,8 pro­mi­lės – gir­tu­mą. Pa­rei­gū­nams jis ne­slė­pė iš­gė­ręs du bo­ka­lus alaus.

Tą pa­tį va­ka­rą, maž­daug po va­lan­dos, A. Ko­pūs­tas bu­vo nu­vež­tas į Uk­mer­gės li­go­ni­nę. Gy­dy­to­jai at­li­kus me­di­ci­ni­nę ap­žiū­rą ir pa­nau­do­jus įstai­gos al­ko­tes­te­rį, bu­vo nu­sta­ty­ta, kad jis yra vi­siš­kai blai­vus.

Skir­tin­gi abie­jų prie­tai­sų duo­me­nys ta­po vie­na iš ne­si­bai­gian­čių teis­mo po­sė­džių prie­žas­čių. Me­ro ad­vo­ka­tas Val­das Ker­snaus­kas su­abe­jo­jo ne tik po­li­ci­jos al­ko­tes­te­rio tiks­lu­mu, bet ir pa­tru­lių ap­ra­šy­tu esą ne­blai­vaus vai­ruo­to­jo el­ge­siu. Vė­liau vie­nas jų teis­me nu­ro­dys, jog su­tri­ku­si kal­ba ir ju­de­sių ko­or­di­na­ci­ja – grei­čiau šab­lo­niš­kas būk­lės api­bū­di­ni­mas.

Pa­dė­ti iš­si­aiš­kin­ti tik­rą­ją A. Ko­pūs­to fi­zio­lo­gi­nę bū­se­ną pa­žei­di­mo pa­da­ry­mo me­tu bu­vo pa­pra­šy­ta vil­nie­čių teis­mo psi­chiat­ri­jos eks­per­tų. Ta­čiau ir spe­cia­lis­tų iš­va­das, ku­rios uk­mer­giš­kiams ne­pa­lan­kios, ad­vo­ka­tas V. Ker­snaus­kas va­di­na abe­jo­ti­no­mis. Ste­bi­si, ko­dėl rem­ta­si vien po­li­ci­jos at­sto­vų tei­gi­niais, kai tuo me­tu gy­dy­mo įstai­go­je gau­ti re­zul­ta­tai vi­siš­kai prie­šin­gi.

Anot V. Ker­snaus­ko, vi­sos abe­jo­nės ir prie­lai­dos iš­dės­ty­tos A. Ko­pūs­to pa­si­ra­šy­ta­me skun­de. Vil­niaus apy­gar­dos teis­me me­ro by­la gau­ta ir už­re­gist­ruo­ta ant­ra­die­nį. „Teis­mas va­do­va­vo­si vie­nais duo­me­ni­mis, o tu­ri bū­ti pa­ša­lin­tos vi­sos abe­jo­nės. Mes ma­nom, kad teis­mas jų ne­pa­ša­li­no“, – spren­di­mą skųs­ti nu­ta­ri­mą grin­džia ad­vo­ka­tas.

Jo ma­ny­mu, eks­per­ti­zės iš­va­dos pa­da­ry­tos, pa­si­tel­kus ne vi­sus ver­ti­ni­mus. Vi­lia­si, jog taps aiš­ku, ko­kia iš tik­rų­jų ga­lė­jo bū­ti al­ko­ho­lio kon­cen­tra­ci­ja. Taip pat – jog bus at­sa­ky­ta į eks­per­tės abe­jo­nes dėl me­di­kų ap­žiū­ros ir ne­at­lik­to krau­jo ty­ri­mo. „Krau­jo ne­ėmė, nes li­go­ni­nė­je to­kia tvar­ka“, – sa­kė V. Ker­snaus­kas.

By­lą Vil­niaus apy­gar­dos teis­me ra­šy­ti­nio pro­ce­so tvar­ka, ne­da­ly­vau­jant ša­lims, nag­ri­nės Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus tei­sė­jas. Spren­di­mas, ku­ris yra ga­lu­ti­nis ir ne­skun­džia­mas, tu­rė­tų bū­ti pri­im­tas dar šį mė­ne­sį.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)