Mero byloje – abejonės policija ir ekspertais

Pir­ma­die­nį Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­me bu­vo to­liau nag­ri­nė­ja­ma ra­jo­no va­do­vui Al­gir­dui Ko­pūs­tui iš­kel­ta ad­mi­nist­ra­ci­nio tei­sės pa­žei­di­mo by­la. Ad­vo­ka­tui jo­je ir vėl daug kas pa­si­ro­dė ne­aiš­ku. Tuo me­tu po­sė­dy­je da­ly­va­vu­sią eks­per­tę la­biau­siai nu­ste­bi­no ži­nia, kad Uk­mer­gės li­go­ni­nė­je iš ne­blai­vių vai­ruo­to­jų ne­ima­mas krau­jas...

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Autorės nuotr. Al­gir­do Ko­pūs­to ad­vo­ka­tui Val­dui Ker­snaus­kui by­la ima at­ro­dy­ti dvi­pras­miš­ka.

By­la A. Ko­pūs­tui bu­vo iš­kel­ta pa­gal Ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­so 126 straips­nio pir­mą da­lį. Įro­džius me­ro kal­tę, jis bū­tų bau­džia­mas dėl trans­por­to prie­mo­nės vai­ra­vi­mo ne­blai­viam, kai nu­sta­to­mas leng­vas gir­tu­mo laips­nis.

Me­ro vai­ruo­ja­mą au­to­mo­bi­lį „To­y­o­ta Land Crui­ser“ Uk­mer­gė­je pa­tru­lia­vę du Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­bos po­li­ci­nin­kai su­stab­dė per­nai lap­kri­čio 25 die­ną 18.12 val. Vil­niaus gat­vė­je, ne­to­li miš­kų urė­di­jos. Pa­tik­ri­nus vai­ruo­to­ją, bu­vo nu­sta­ty­tas leng­vas gir­tu­mo laips­nis. Į al­ko­ho­lio ma­tuok­lį jis pū­tęs du kar­tus. Al­ko­tes­te­rio rod­me­nys, pa­ties A. Ko­pūs­to tei­gi­mu, abu kar­tus sky­rė­si: pir­mą kar­tą ro­dė 0,89 pro­mi­lės, vė­liau – 0,81.

To­dėl jis su­ti­kęs su po­li­ci­nin­kų siū­ly­mu vyk­ti į me­di­ci­nos įstai­gą. Į Uk­mer­gės li­go­ni­nę pa­si­tik­rin­ti blai­vu­mo jį nu­ve­žė žmo­na. Kai at­vy­ko, bu­vo pra­ėju­si maž­daug va­lan­da. Gy­dy­to­jos at­lik­ta me­di­ci­ni­nė ap­žiū­ra ir li­go­ni­nės al­ko­tes­te­ris pa­ro­dė, jog A. Ko­pūs­tas yra vi­siš­kai blai­vus.

Skir­tin­gi įstai­gos bei po­li­ci­jos prie­tai­sų rod­me­nys ir ta­po vie­na iš ne­si­bai­gian­čių teis­mo po­sė­džių prie­žas­čių. Ga­lu­ti­nis spren­di­mas by­lo­je ne­pri­im­tas, me­ro ad­vo­ka­tui Val­dui Ker­snaus­kui su­abe­jo­jus po­li­ci­jos al­ko­tes­te­rio tiks­lu­mu.

Jis ne­sle­pia nuo­sta­bos ir dėl pa­rei­gū­nų ap­ra­šy­tos vai­ruo­to­jo būk­lės. Esą tą­syk, kai bu­vo su­stab­dy­tas, A. Ko­pūs­tas ne­ga­lė­jęs at­ro­dy­ti kaip su­tri­ku­sios ko­or­di­na­ci­jos, sun­kiai be­pa­kal­ban­tis as­muo.

 

Eks­per­tais su­abe­jo­jo

 

Į pro­ce­są bu­vo įtrauk­tas Vals­ty­bi­nės teis­mo psi­chiat­ri­jos tar­ny­bos prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos Vil­niaus 1-as teis­mo psi­chiat­ri­jos sky­rius. Eks­per­tai tu­rė­jo iš­si­aiš­kin­ti, ko­kia iš tik­rų­jų bu­vo A. Ko­pūs­to fi­zio­lo­gi­nė bū­se­na pa­žei­di­mo pa­da­ry­mo me­tu.

Ta­čiau pa­aiš­kė­jus, kad eks­per­ti­zės iš­va­dos uk­mer­giš­kiams ne­pa­lan­kios, rug­pjū­tį vy­ku­sia­me po­sė­dy­je ad­vo­ka­tas iš­reiš­kė abe­jo­nes net ir jo­mis. Eks­per­tai, anot jo, iš­va­das da­rė, va­do­vau­da­mie­si parei-gūnų al­ko­tes­te­rio rod­me­ni­mis ir jų ne­va ap­ta­kiai api­bū­din­tos ne­blai­vaus vai­ruo­to­jo būk­lės ap­ra­šu.

V. Ker­snaus­kas tą­syk iš­sa­kė min­tį, jog tiks­lin­ga į teis­mą pa­kvies­ti ne tik eks­per­ti­zės at­sto­vą, bet ir abu pa­rei­gū­nus, ku­rie da­ly­va­vo su­stab­dant A. Ko­pūs­tą, su­ra­ši­nė­jo ad­mi­nist­ra­ci­nio tei­sės pa­žei­di­mo pro­to­ko­lą.

 

Liu­di­jo pa­rei­gū­nai

 

Pir­ma­die­nį įvy­ku­sia­me po­sė­dy­je ne­ma­žai klau­si­mų jiems tu­rė­jo ir ad­vo­ka­tas, ir tei­sė­jas Ri­nal­das Ada­mo­nis. Į Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mą at­vy­ku­sių vil­nie­čių pa­tru­lių Vir­gi­ni­jaus Us­ti­los bei Sta­nis­la­vo Ra­de­vi­čiaus bu­vo pra­šo­ma pri­si­min­ti lap­kri­čio 25-osios va­ka­rą ir A. Ko­pūs­to su­stab­dy­mo ap­lin­ky­bes. Liu­dy­ti pa­kvies­ti pa­rei­gū­nai ne­slė­pė, jog pra­ėjus be­veik me­tams, su­dė­tin­ga kal­bė­ti apie tiks­lias tuo­met at­li­ki­nė­tos pro­ce­dū­ros de­ta­les.

Ta­čiau S. Ra­de­vi­čius tei­gė ne­pa­mir­šęs, kuo bai­gė­si įvy­kis Vil­niaus gat­vė­je. Pa­sa­ko­jo, jog su­stab­džius dži­pą ir pri­ėjus prie vai­ruo­to­jo, kal­ban­tis iš au­to­mo­bi­lio skli­dęs sal­dus kva­pas. Tai pa­rei­gū­nui su­kė­lė įta­ri­mų, to­dėl vai­ruo­to­jo bu­vo pa­pra­šy­ta pa­pūs­ti į al­ko­tes­te­rį, ku­ris ir pa­ro­dė leng­vą gir­tu­mą.

Anot S. Ra­de­vi­čiaus, vai­ruo­to­jas el­gę­sis kul­tū­rin­gai ir ap­gai­les­ta­vęs dėl esą to­kią jo būk­lę at­spin­dė­ju­sių prie­tai­so rod­me­nų. At­ve­dus jį į po­li­ci­jos au­to­mo­bi­lį, bu­vo su­ra­šy­tas pro­to­ko­las. Ta­čiau A. Ko­pūs­tas ne­no­rė­jęs su­tik­ti, kad ga­lė­jo ap­girs­ti nuo alaus – pri­si­pa­ži­no ne­se­niai iš­gė­ręs du bo­ka­lus. Pa­rei­gū­nams pa­siū­lius pa­si­tik­rin­ti li­go­ni­nė­je, taip ir pa­si­el­gęs.

Teis­me V. Ker­snaus­kas tei­ra­vo­si, kuo rem­da­mie­si po­li­ci­nin­kai nu­ro­dė, kad su­tri­ku­si vai­ruo­to­jo kal­ba, ju­de­sių ko­or­di­na­ci­ja. Tai ir 0,81 pro­mi­lės jam at­ro­do ne­su­de­ri­na­ma. Tuo la­biau, jog šia­me po­sė­dy­je S. Ra­de­vi­čius pa­ti­ki­no, kad su­stab­dy­to­jo el­ge­sys su­tri­ki­mais ne­pa­si­žy­mė­jo.

Ad­vo­ka­tui bu­vo ne sy­kį pri­min­ta apie al­ko­ho­lio kva­pą – tai, pa­sak V. Us­ti­los, yra pa­grin­di­nis gir­tu­mo po­žy­mis. Be to, anot jo, A. Ko­pūs­tas ne­gin­či­jo pa­žei­di­mo.

Ad­vo­ka­tas taip pat no­rė­jo iš­si­aiš­kin­ti, ko­dėl pa­rei­gū­nai itin il­gai – apie va­lan­dą – for­mi­no pro­to­ko­lą. Bu­vo at­sa­ky­ta, jog prie­žas­tis – stri­gu­si tar­ny­bi­nia­me au­to­mo­bi­ly­je ne­se­niai įdieg­tos kom­piu­te­ri­nės įran­gos pro­gra­ma.

 

Prie­kaiš­ta­vo me­di­kams

 

Ko­dėl rem­ta­si ne­va šab­lo­niš­ko­mis pa­rei­gū­nų iš­va­do­mis apie A. Ko­pūs­to el­ge­sį, ad­vo­ka­tas ti­kė­jo­si iš­girs­ti ir iš pa­tei­ku­sių­jų teis­mo psi­chiat­ri­jos eks­per­ti­zės iš­va­das. To­dėl by­los nag­ri­nė­ji­mas tą pa­čią die­ną bu­vo tę­sia­mas po per­trau­kos, teis­me su­lau­kus vie­nos iš eks­per­čių Ri­man­tos Si­lic­kai­tės.

Pri­sta­ty­da­ma iš­va­das, kaip sva­rų ar­gu­men­tą R. Si­lic­kai­tė mi­nė­jo po­li­ci­nin­kų nu­ro­dy­tus po­žy­mius, api­bū­di­nan­čius leng­vą gir­tu­mą. Kad su sve­čiais iš­gė­rė po­rą bo­ka­lų alaus, aiš­ki­na ir pats vai­ruo­to­jas.

Tuo me­tu ap­žiū­rą li­go­ni­nė­je at­li­ku­siems me­di­kams vieš­nia tu­rė­jo prie­kaiš­tų.

Gy­dy­to­jos ak­te ji pa­si­ge­du­si ne­ma­žai de­ta­lių. Tarp jų – ne­pa­žy­mė­ta, ke­lin­tą va­lan­dą bu­vo su­lai­ky­tas ne­blai­vus vai­ruo­to­jas, ne­už­ra­šy­tas al­ko­tes­te­rio nu­me­ris. Nors kai ku­riuos tes­tus li­go­ni­nė­je A. Ko­pūs­tas iš­spren­dė ge­rai, anot R. Si­lic­kai­tės, bu­vo pa­skir­ti ne vi­si pri­va­lo­mi tes­tai, ku­riuos at­lie­kant se­kun­džių tiks­lu­mu, ga­li­ma nu­sta­ty­ti, ar as­muo ap­svai­gęs. Pa­tik­ra taip pat tu­rė­ju­si bū­ti pa­kar­to­ta po 20 mi­nu­čių.

Eks­per­tė įsi­ti­ki­nu­si, jog prieš su­stab­dant vai­ruo­to­jas iš­gė­rė ne du bo­ka­lus, bet di­des­nį al­ko­ho­lio kie­kį. Du bo­ka­lai ir 0,8 pro­mi­lės jai ke­lia įta­ri­mų. Ma­ža to, per va­lan­dą lai­ko nuo tiek iki 0 pro­mi­lių, kiek pa­ro­dy­ta li­go­ni­nė­je, al­ko­ho­lis or­ga­niz­me ne­ga­lė­jęs su­deg­ti...

 

Krau­jo ty­ri­mas – mįs­lė

 

Vieš­nios tei­gi­mu, at­li­kus me­di­ci­ni­nę ap­žiū­rą, kai kurios detalės nebuvo patikslintos. Ta­čiau eks­per­tėms la­biau­siai už­kliu­vo tai, kad ne­bu­vo at­lik­tas krau­jo ty­ri­mas – krau­ją gy­dy­to­ja pri­va­lė­ju­si pa­im­ti. „Tai bū­ti­na, esant kon­flik­ti­nei si­tu­a­ci­jai – to­kiai, kaip ši. Bū­tų krau­jo ty­ri­mas – bū­tų vi­si duo­me­nys, ir ta­da ga­li­ma reikš­ti pre­ten­zi­jas po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams“, – sa­kė R. Si­lic­kai­tė.

To­kiais at­ve­jais, anot vieš­nios, taip pat žiū­ri­ma, kaip krau­jas pa­im­tas, nes ne­re­tai pa­si­tai­ko klas­to­čių. Net­gi nu­tin­ka, jog gir­čiau­sias, ne­pa­sto­vin­tis vai­ruo­to­jas po to­kio ty­ri­mo tam­pa blai­vus...

A. Ko­pūs­tas po­sė­dy­je iš­dės­tė ki­tą pro­ble­mą. Anot jo, Uk­mer­gės li­go­ni­nė­je krau­jas ne­ima­mas, o įstai­gos va­do­vy­bė esą mo­ty­vuo­ja tuo, jog to­kiais at­ve­jais po­li­ci­ja jiems už tai ne­mo­kan­ti...

„Jei ti­ria­ma­sis pra­šo – gy­dy­to­ja ne­tu­ri tei­sės at­si­sa­ky­ti, – pa­aiš­ki­ni­mo ban­dė ieš­ko­ti nustebusi eks­per­tė. – Krau­jo ty­ri­mas ne­pa­lik­tų klau­si­mų dėl pro­mi­lių. To­kia yra eks­per­tų nuo­mo­nė, o kas fal­šy­vi­no – tegul aiškinasi teis­mas...“

 

By­la dar ne­baig­ta

 

Eks­per­tės kal­ba me­ro ad­vo­ka­tui pa­žė­rė dar dau­giau abe­jo­nių. Iš­reikš­tus ver­ti­ni­mus, aiš­ku­mo by­lo­je esą ne­su­tei­ku­sius, jis pa­va­di­no dvi­pras­miš­kais. Sa­kė, kad jo vis­gi ne­įti­ki­no ir pa­rei­gū­nų ar­gu­men­tai.

To­dėl prie ga­lu­ti­nio spren­di­mo ne­bu­vo pri­ei­ta ir šia­me po­sė­dy­je.

Ki­tas teis­mo po­sė­dis nu­ma­ty­tas at­ei­nan­tį pir­ma­die­nį.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Daugiau šioje kategorijoje:

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų