Spausdinti šį puslapį

Metų pabaigoje apdovanojo verslininkus

Pa­si­bai­gus me­tams, ne­li­ko ne­pa­ste­bė­ti ge­riau­si ra­jo­no ver­sli­nin­kai bei jų in­dė­lis į mū­sų ra­jo­no eko­no­mi­kos plėt­rą. Įmo­nes, ku­rių va­do­vams bu­vo įteik­tos ra­jo­no me­ro Al­gir­do Ko­pūs­to pa­dė­kos, re­ko­men­da­vo Vil­niaus pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų Uk­mer­gės fi­lia­las.

Ligitos Juodvalkienės nuotr. Bu­vo pa­gerb­ti ge­riau­si ra­jo­no ver­sli­nin­kai.

Mi­nist­ro Pir­mi­nin­ko An­driaus Ku­bi­liaus pa­dė­ka įteik­ta bu­vu­siam fi­lia­lo va­do­vui Re­gi­man­tui Ba­ra­vy­kui. Prem­je­ras tei­gia­mai įver­ti­no il­ga­me­tį jo triū­są, ini­cia­ty­vas bei ben­dra­dar­bia­vi­mą ra­jo­no ir ša­lies la­bui. Ap­do­va­no­ji­mas įteik­tas Vil­niaus pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų 20-me­čio pro­ga. Pa­dė­ką įtei­kė Vil­niaus pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų Ver­slo plėt­ros sky­riaus ve­dė­jas Juo­zas Jar­ma­la.

Sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­dė­ka už sėk­min­gą ver­slo plėt­rą ir nau­jų aukš­tos ko­ky­bės ga­mi­nių įsi­sa­vi­ni­mą bu­vo įteik­ta  UAB „Ume­ga“ ge­ne­ra­li­niam di­rek­to­riui To­mui Džiu­gui.

UAB „Lik­me­rė“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Min­dau­gas Kas­maus­kis ap­do­va­no­tas už ge­ros va­dy­bos prak­ti­kos tai­ky­mą, už nuo­la­ti­nę pa­ra­mą Uk­mer­gės ga­bių vai­kų fon­dui.

UAB „Stan­se­fab­rik­ken“ ge­ne­ra­li­niam di­rek­to­riui Vir­gi­ni­jui Jurk­štui – pa­dė­ka už dar­bo są­ly­gų ge­ri­ni­mą, nau­jų tech­no­lo­gi­jų die­gi­mą.

UAB „Au­di­to­rių pro­fe­si­nė ben­dri­ja“ va­do­vė Al­do­na Ka­bo­kie­nė bu­vo įver­tin­ta už il­ga­me­tį ben­dra­dar­bia­vi­mą su Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­be.

Vil­niaus pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų ge­ne­ra­li­niam di­rek­to­riui Bo­ri­sui Zau­bi­do­vui mū­sų ra­jo­no va­do­vai pa­dė­ko­jo už il­ga­me­tį Vil­niaus pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų ben­dra­dar­bia­vi­mą su Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­be.

Me­ras pa­brė­žė, kad di­džiau­sią in­dė­lį į ra­jo­no biu­dže­tą at­ne­ša ver­slas. Anot jo, mū­sų ver­sli­nin­kams rei­kia ne pa­ra­mos, o tik ga­li­my­bės kuo ge­riau at­si­skleis­ti sa­vo pa­si­rink­to­je veik­lo­je. Į tai tu­rė­tų at­kreip­ti dė­me­sį ir ša­lies val­džia – kur­da­ma kuo pa­lan­kes­nius ver­slui įsta­ty­mus, o tuo pa­čiu ir tin­ka­mas są­ly­gas.

Ap­do­va­no­ji­mai bu­vo įteik­ti „Ku­rė­nų už­ei­go­je“. Ofi­cia­lios da­lies rim­tu­mą pa­kei­tė šven­ti­nė pro­gra­ma – Ka­lė­dų Se­ne­lis su Snie­guo­le bei kau­kių kar­na­va­las.

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)