Še­šuo­lių se­niū­ni­jos Liau­šių kul­tū­ros na­mai pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį griau­dė­jo nuo or­kest­ro griaus­mo bei cho­rų gar­sų, o mies­te­lio dan­gų nu­spal­vi­no įspū­din­gi fe­jer­ver­kai. Taip iš­kil­min­gai bu­vo pa­žy­mė­tas Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tro Liau­šių fi­lia­lo 50 me­tų ju­bi­lie­jus.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Vicemeras R. Baravykas O. Jonaitienei įteikė ūkišką dovaną.

 

 

Fi­lia­lo ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­rė Onu­tė Jo­nai­tie­nė pa­si­džiau­gė, kad gra­žų ju­bi­lie­jų pa­si­tin­ka­ma at­si­nau­ji­nus. Kul­tū­ros na­mų pa­sta­tas per­nai smar­kiai pa­si­kei­tė. Su­re­mon­tuo­tas jo sto­gas, pa­keis­ti lan­gai. Re­mon­tas at­lik­tas ir ke­lio­se sa­lė­se, ku­rios nau­do­ja­mos ir liūd­nes­nėms pro­goms – lai­do­tu­vėms...

Į ju­bi­lie­jų at­vy­kę sve­čiai ne­gai­lė­jo šei­mi­nin­kams gra­žių žo­džių ir pa­gy­rų. Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai – vi­ce­me­ras Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas bei Kul­tū­ros ir vie­šų­jų ry­šių sky­riaus ve­dė­ja Lo­li­ta Ge­ruls­kie­nė at­vy­ko ne tik su šil­tais lin­kė­ji­mais, bet ir su la­bai rei­ka­lin­ga do­va­na – pa­ka­ba dra­bu­žiams.

 

01-11-3_straipsnio_2_nuotr

Jubiliejaus proga – trimitininkų pasirodymas.

 


 

Kad šven­tės bū­tų skal­sios, pa­si­sten­gė bū­rys rė­mė­jų, o tarp jų – Uk­mer­gės ra­jo­no var­to­to­jų ko­o­pe­ra­ty­vo di­rek­to­rė An­ge­lė An­dri­ko­ni­nė. „Ge­ras žen­klas, jei me­tai pra­si­de­da ju­bi­lie­ju­mi“, – sa­kė vieš­nia.

Pra­ėju­siais me­tais at­si­nau­ji­nu­siais kai­muo­se esan­čiais fi­lia­lais džiau­gė­si, ko­le­goms sėk­mės dar­buo­se lin­kė­jo ir kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rė Ra­sa Grau­ži­nie­nė.

Į su­si­rin­ku­siuo­sius šil­tu žo­džiu krei­pė­si bu­vęs il­ga­me­tis Še­šuo­lių se­niū­nas Jo­nas Dik­čius, pri­si­mi­nęs, kaip ir pats dau­giau nei prieš 40 me­tų at­vy­ko gy­ven­ti ir dirb­ti į šį kraš­tą.

O su mu­zi­ki­niais svei­ki­ni­mais at­vy­ko di­džiu­lis bū­rys dai­ni­nin­kų ir mu­zi­kan­tų. Į ju­bi­lie­jų ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­rei Onu­tei pa­vy­ko pri­si­kal­bin­ti ne tik dau­ge­lio kon­kur­sų lau­re­a­tą – Jū­ra­tės Mar­tin­ku­tės va­do­vau­ja­mą Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tro vo­ka­li­nį an­sam­blį „Kla­si­ka“, bet ir tran­kų pu­čia­mų­jų or­kest­rą. Sce­no­je vos su­til­pę Vil­niaus Bro­niaus Jo­nu­šo mu­zi­kos mo­kyk­los or­kest­ro na­riai pa­skan­di­no mies­te­lio kul­tū­ros na­mų sa­lę mu­zi­kos gaus­me.

 

01-11-3_straipsnio_3_nuotr

Į sceną buvo pakviesti visi Liaušių kultūros namų bičiuliai.


 

Ka­lė­di­nė­mis dai­no­mis šil­dė bu­vu­sio Liau­šių kul­tū­ros na­mų dar­buo­to­jo Ma­riaus Mi­ku­čio­nio va­do­vau­ja­mo Pa­ši­lės baž­ny­čios cho­ro dai­ni­nin­kai. Sa­vo spek­tak­liu­ką apie Ka­lė­das pa­ro­dė ben­druo­me­nės ma­žie­ji ar­tis­tai.

Į ju­bi­lie­jų at­vy­ko bu­vę kul­tū­ros na­mų dar­buo­to­jai. Juos į sce­ną pa­kvie­tė bu­vu­si šių na­mų di­rek­to­rė Ge­no­vai­tė Tro­jec­kie­nė. „Apie 1970 me­tus šiuo­se na­muos gy­ve­ni­mas vi­rė, o žmo­nės vos til­po sa­lė­je. Sa­vi­veik­la tuo me­tu Liau­šiuo­se kles­tė­jo“, – pa­sa­ko­jo sa­vi­veik­li­nin­kus bū­rin vėl su­rin­ku­si va­do­vė. Bu­vu­siems ko­le­goms ji pa­do­va­no­jo sim­bo­liš­ką do­va­ną – vil­no­nes ko­ji­nes, į ku­rias įmez­gė tau­ti­nės vė­lia­vos mo­ty­vus.

Lai­kai kei­čia­si, da­bar žmo­nių mies­te­ly­je gy­ve­na gal net de­šim­te­rio­pai ma­žiau, ta­čiau kul­tū­ros ži­di­nys jiems rei­ka­lin­gas ly­giai taip pat, kaip ir prieš ke­lias­de­šimt me­tų. Šį tei­gi­nį pui­kiai pa­tvir­ti­na po ju­bi­lie­ji­nių iš­kil­mių vy­ku­si sma­gi va­ka­ro­nė.


01-11-3_straipsnio_4_nuotr


 

01-11-3_straipsnio_5_nuotr


 

01-11-3_straipsnio_6_nuotr


 

01-11-3_straipsnio_7_nuotr

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų