Spausdinti šį puslapį

Me­di­kus te­ro­ri­zuo­ja gir­tuok­liai

 

Kol po­li­ti­kai dis­ku­tuo­ja apie blai­vyk­lų re­ne­san­są, li­go­ni­nių pri­ėmi­mo sky­rių gy­dy­to­jai tu­ri tai­ky­tis su ne­blai­vių pi­lie­čių klie­dė­ji­mais ir čia pat at­lie­ka­mais gam­ti­niais rei­ka­lais.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Uk­mer­gės li­go­ni­nės pri­ėmi­mo sky­riaus me­di­kus gir­tuok­liai už­plūs­ta at­ėjus šal­čiams. Tuo­met iš­ky­la pa­vo­jus, kad gat­vė­je ant suo­liu­ko už­mi­gęs žmo­gus ga­li su­šal­ti ir mir­ti. Ga­vę pra­ne­ši­mą apie lau­ke gu­lin­tį ne­blai­vų pi­lie­tį po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai ga­be­na jį į li­go­ni­nę.

 

 

Prieš tre­jus me­tus Uk­mer­gė­je blai­vyk­los pro­ble­mą ban­dy­ta spręs­ti įren­gus ob­ser­va­ci­jos pa­la­tas...
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

VšĮ Uk­mer­gės li­go­ni­nės vy­riau­sia­sis gy­dy­to­jas Al­gi­man­tas Ve­lič­ka pa­sa­ko­jo, kad at­ga­be­nus į gy­dy­mo įstai­gą ne­blai­vų pi­lie­tį jį bū­ti­na ste­bė­ti, juk žmo­gus ga­li bū­ti ga­vęs gal­vos trau­mą.

Kad gir­ti pa­cien­tai ne­dryb­so­tų ko­ri­do­riu­je, kon­sul­ta­ci­jų ka­bi­ne­tuo­se spe­cia­liai jiems bu­vo pa­sta­ty­tos lo­vos. Pa­sak li­go­ni­nės va­do­vo, ki­tos iš­ei­ties šiuo me­tu tie­siog nė­ra.

Tie­sa, ly­giai prieš tre­jus me­tus gruo­džio mė­ne­sį ša­lia Uk­mer­gės li­go­ni­nės bu­vo įreng­tos pri­ėmi­mo – sku­bios pa­gal­bos sky­riaus ob­ser­va­ci­jos pa­la­tos. Jo­se pla­nuo­ta su­teik­ti pa­gal­bą nuo nar­ko­ti­kų ir al­ko­ho­lio ap­svai­gu­siems pi­lie­čiams, apie ku­riuos pra­ne­ši­mus gau­na me­di­kai. Ke­tin­ta li­go­nius ste­bė­ti, o rei­ka­lui esant su­teik­ti pa­gal­bą. Ša­lia pa­la­tų esan­čia­me ste­bė­ji­mo pos­te tur­ė­jo bu­dė­ti trys dar­buo­to­jai.

Ta­čiau šiuo me­tu pa­sta­tas, ku­ria­me įreng­tos trys ob­ser­va­ci­jos pa­la­tos, o jo­se sto­vi sep­ty­nios lo­vos, sto­vi tuš­čias ir už­ra­kin­tas.

A. Ve­lič­ka sa­ko, kad no­rint iš­lai­ky­ti to­kias pa­la­tas rei­kia pi­ni­gų. Pir­miau­siai lė­šų rei­kia ap­sau­gos dar­buo­to­jų iš­lai­ky­mui. Be to, me­di­kai laks­ty­ti į at­ski­rą, lau­ke esan­čią pa­tal­pą ne­tu­ri jo­kių ga­li­my­bių.

A. Ve­lič­ka sa­ko, kad ob­ser­va­ci­jos pa­tal­pos gy­va­vo vi­sai ne­il­gai – apie me­tus. Jas už­da­ry­ti te­ko po vie­no at­ve­jo, kuo­met pa­aiš­kė­jo, kad ne­blai­vus as­muo yra pa­ty­ręs sun­kią gal­vos trau­mą.

Iš­blai­vi­ni­mo pro­ble­ma ak­tu­a­li ne tik Uk­mer­gei. Nė vie­nas Lie­tu­vos mies­tas, iš­sky­rus sos­ti­nę, ne­tu­ri blai­vyk­lų. Šios įstai­gos bu­vo už­da­ry­tos prieš de­šimt me­tų.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)