Miesto centre – nerūkymo zona

Ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je atos­to­gų karš­ti­nės ne­si­jau­tė: da­ly­va­vo be­veik vi­si ta­ry­bos na­riai. Jie ap­svars­tė per ke­tu­rias­de­šimt klau­si­mų. Pa­tvir­tin­tos ši­lu­mos ir karš­to van­dens, tie­kia­mų iš ne­di­de­lių ka­ti­li­nių, kai­nos. Rū­ky­ti už­draus­ta Kęs­tu­čio aikš­tė­je ir Vie­nuo­ly­no gat­vė­je.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ra­jo­no me­ras Al­gir­das Ko­pūs­tas pa­siū­lė ir taip ne­trum­pą spren­di­mų są­ra­šą pa­pil­dy­ti dar ke­le­tu klau­si­mų. Tarp jų – ši­lu­mos ir karš­to van­dens Šven­tu­pės, „Ši­lo“ bei Dai­na­vos ka­ti­li­nių var­to­to­jams kai­nų tvir­ti­ni­mas. Ši­lu­mos ir karš­to van­dens, tie­kia­mų iš to­kio dy­džio ka­ti­li­nių kaip šios, kai­nas nu­sta­to sa­vi­val­dy­bė.

Šis pa­siū­ly­mas su­si­lau­kė opo­zi­ci­jos pa­si­prie­ši­ni­mo. Kon­ser­va­to­rius An­drius Ka­les­ni­kas tei­gė, kad klau­si­mas, lie­čian­tis karš­to van­dens kai­nas, ne­bu­vo svars­ty­tas ta­ry­bos ko­mi­te­tuo­se. Ta­čiau jam ne­pri­ta­rė dau­gu­ma ko­le­gų – jie bu­vo pa­si­ren­gę pri­im­ti spren­di­mą.

UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ di­rek­to­rius Rai­mon­das Ra­gaus­kas pa­tei­kė spren­di­mo pro­jek­tą, ku­ria­me siū­lo­mos ši­lu­mos ir karš­to van­dens kai­nos Šven­tu­pės bei „Ši­lo“ ka­ti­li­nių ap­tar­na­vi­mo te­ri­to­ri­jo­je.

Kon­ser­va­to­rius Eval­das Čir­ba prie­kaiš­ta­vo di­rek­to­riui, kad klau­si­mas ne­pa­ruoš­tas, ir siū­lė jo svars­ty­mą ati­dė­ti.

Ta­čiau so­cial­de­mok­ra­tas Gri­go­ri­jus Mal­ča­no­vas ra­gi­no ko­le­gas ne­ati­dė­lio­ti bal­sa­vi­mo, teig­da­mas, kad kai­nos – že­mes­nės nei lig­šio­li­nės. „Ir taip esa­me „Mies­to ener­gi­jos“ ap­skųs­ti vi­soms įma­no­moms ins­ti­tu­ci­joms – vi­saip truk­do per­im­ti tur­tą. To­dėl kai ku­rie spren­di­mai sku­bo­ti. Ne iš­im­tis ir siū­lo­mos ši­lu­mos ir karš­to van­dens kai­nos“, – kal­bė­jo jis.

Ši­lu­ma ir van­duo – pi­ges­ni

Bal­suo­ti nu­spren­dę ta­ry­bos na­riai spren­di­mo pro­jek­tui pri­ta­rė. Šven­tu­pės gy­ven­vie­tė­je nu­sta­ty­ta ši­lu­mos kai­na – 19,47 ct/kWh, „Ši­lo“ ka­ti­li­nės ap­tar­na­vi­mo te­ri­to­ri­jo­je – 23,75 ct/kWh. Iki šiol UAB „Mies­to ener­gi­ja“ šie var­to­to­jai mo­kė­jo 26,06 ct/kWh.

Karš­to van­dens kai­nos Šven­tu­pė­je – 16,53 Lt/kub. m.

„Ši­lo“ ka­ti­li­nės ap­tar­na­vi­mo te­ri­to­ri­jo­je – 18,91 Lt/kub. m. Dai­na­vos gy­ven­to­jams ši­lu­ma kai­nuos 23,36 ct/kWh, karš­tas van­duo – 20,17 Lt/kub. m.

Karš­tas van­duo kai­nuos tiek pat ir tie­kia­mas iš in­di­vi­du­a­lių ši­lu­mo­kai­čių per ši­lu­mos tie­kė­jui, ir var­to­to­jui pri­klau­san­čius ši­lu­mos punk­tus. Kai­na vie­no­da, nes, pa­sak di­rek­to­riaus, dėl amor­ti­za­ci­jos tie­kė­jas jos ne­di­di­na.

Kai­nas ta­ry­ba pa­tvir­ti­no at­bu­li­ne da­ta – jos var­to­to­jams bus tai­ko­mos nuo lie­pos 14 d.

Svei­ki­no di­rek­to­rių

Ta­ry­bos na­riai pa­tvir­ti­no nau­jo­jo Uk­mer­gės me­no mo­kyk­los di­rek­to­riaus kan­di­da­tū­rą. Jie svei­ki­no kon­kur­są lai­mė­ju­sį Egi­di­jų Pet­ri­ką. Jis lig šiol lai­ki­nai ėjo Mu­zi­kos mo­kyk­los di­rek­to­riaus pa­rei­gas.

Svars­ty­tas ir spren­di­mo pro­jek­tas „Dėl Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jos vie­ti­nės reikš­mės vie­šų­jų ke­lių tin­klo iš­dės­ty­mo že­mė­tvarkos sche­mos pa­tvir­ti­ni­mo“.

Iš­ki­lo dis­ku­si­jų dėl kai ku­rių re­a­liai eg­zis­tuo­jan­čių, bet sche­mo­je ne­san­čių ir at­virkš­čiai – į sche­mą įtrauk­tų ne­san­čių ke­liu­kų. Pro­jek­tas pa­tvir­tin­tas, sche­mos ren­gė­jui pri­mi­nus, kad pa­tvir­tin­tą pla­ną ta­ry­ba tu­ri tei­sę tiks­lin­ti.

At­lei­do du va­do­vus

Re­or­ga­ni­zuo­jant mo­kyk­las Ly­duo­kių pa­grin­di­nė mo­kyk­la bus pri­jung­ta prie Žel­vos vi­du­ri­nės, Re­čio­nių pa­grin­di­nė – prie Duks­ty­nos pa­grin­di­nės mo­kyk­los, tad nuo rug­sė­jo 1 d. nai­ki­na­mi šių mo­kyk­lų di­rek­to­rių eta­tai. Iš už­ima­mų pa­rei­gų at­leis­ti Ly­duo­kių pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rius Lai­mo­nas Lat­vys ir Re­čio­nių pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rė Van­da Gi­nai­tie­nė. Jiems bus iš­mo­kė­ta še­šių mė­ne­sių vi­du­ti­nio dar­bo už­mo­kes­čio dy­džio iš­ei­ti­nė iš­mo­ka ir kom­pen­sa­ci­ja už ne­pa­nau­do­tas atos­to­gas.

Da­rys rei­dus

„Uk­mer­gės ži­nio­se“ jau ra­šė­me apie tai, kad siū­lo­ma draus­ti mū­sų mies­to vie­šo­se vie­to­se rū­ky­ti ne­pil­na­me­čiams.  Sa­vi­val­dy­bės Vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro di­rek­to­rė Vai­da Puo­džiū­nie­nė, pa­siū­liu­si no­va­to­riš­ką res­pub­li­ko­je spren­di­mą, su­lau­kė dau­gu­mos pri­ta­ri­mo.

Tie­sa, kai ku­rie į šį drau­di­mą žiū­rė­jo skep­tiš­kai – abe­jo­jo, ar už­drau­dus bus įma­no­ma kon­tro­liuo­ti. „Da­ry­si­me rei­dus“, – aiš­ki­no di­rek­to­rė.

Ta­ry­bos na­riai su­ti­ko ir su siū­ly­mu pa­skelb­ti ne­rū­ky­mo zo­ną Kęs­tu­čio aikš­tė­je. Šią zo­ną nu­tar­ta iš­plės­ti – rū­ky­ti už­drau­sti ir Vie­nuo­ly­no gat­vė­je.

Vis tik kai ku­riuos šis drau­di­mas ste­bi­no. Jie svars­tė, ar Kęs­tu­čio aikš­tė bei Vie­nuo­ly­no gat­vė taip ap­gul­ta rū­ka­lių, kad ver­tė­tų švais­ty­tis lė­šo­mis spe­cia­liems žen­klams įsi­gy­ti. Vie­nas toks žen­klas kai­nuo­tų 400 li­tų. Ne­rū­ky­mo te­ri­to­ri­ją pa­žy­mė­ti rei­kė­tų ke­tu­rių vie­ne­tų.

Nau­ja­są­jun­gie­tis Val­das Pet­ro­nis abe­jo­jo, ar šis spren­di­mas ne­pa­kenks šio­se te­ri­to­ri­jo­se įsi­kū­ru­siems ver­sli­nin­kams. Anot jo, lė­šas, skir­tas žen­klams pirk­ti, nau­din­giau bū­tų pa­nau­do­ti pre­ven­ci­nėms prie­mo­nės.

Abu drau­di­mai įsi­ga­lios nuo rug­sė­jo 1 d.

Pa­si­nau­do­jo blan­ku

A. Ko­pūs­tas in­for­ma­vo ta­ry­bos na­rius apie tai, kad ta­ry­bos blan­ką, ku­rį pa­si­ra­šy­ti tei­sę tu­ri ra­jo­no me­ras, ir tik įga­lio­tas ta­ry­bos, sa­va­va­liš­kai pa­nau­do­jo du ta­ry­bos na­riai – Juo­zas Ga­liaus­kas bei A. Ka­les­ni­kas.

Iš­krai­py­da­mi blan­ko rek­vi­zi­tus, kon­ser­va­to­riai ant jo su­ra­šė krei­pi­mą­si Sei­mo au­di­to ko­mi­te­tui. Krei­pi­me­si bu­vo su­abe­jo­ta sa­vi­val­dy­bės vie­šų­jų pir­ki­mų ko­mi­si­jos dar­bu ir pra­šo­ma iš­tir­ti kon­kre­čius at­ve­jus.

Taip pat sa­vi­val­dy­bė ga­vo Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos pra­ne­ši­mą apie tai, kad Uk­mer­gės ra­jo­no ta­ry­ba krei­pė­si į Sei­mo pir­mi­nin­kę Ire­ną De­gu­tie­nę, pra­šy­da­ma pa­si­do­mė­ti at­lie­kų tvar­ky­mu ra­jo­ne. Anot me­ro, ta­ry­ba to­kio spren­di­mo net ne­bu­vo svars­čiu­si...

Sa­vi­val­dy­bės Ben­dro­jo sky­riaus ve­dė­ja Zi­na Kur­me­lie­nė  po­sė­džio da­ly­viams pa­aiš­ki­no, kad šiuo at­ve­ju blan­kas pa­nau­do­tas jį iš­krai­pant – ta­ry­bos na­riai nu­ro­dė sa­vo elek­tro­ni­nio paš­to ad­re­sus. „Sa­va­va­liš­kai sti­li­zuo­ti jo tik­rai ne­ga­li­ma“, – rašt­ve­dy­bos tai­syk­les aiš­ki­no ve­dė­ja.

Li­be­ral­cen­tris­tas Juo­zas Ar­ma­na­vi­čius to­kius veiks­mus pa­va­di­no prieš­rin­ki­mi­niais triu­kais, o Vie­šų­jų pir­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė Klav­di­ja Ste­pa­no­va pa­ti­ki­no, kad nei į ją, nei į ki­tus ko­mi­si­jos na­rius pa­tei­ku­sie­ji raš­tus aukš­tes­nėms ins­ti­tu­ci­joms ne­si­krei­pė.

Sei­mo au­di­to ko­mi­si­ja dvi sa­vai­tes tik­ri­no sa­vi­val­dy­bės Vie­šų­jų pir­ki­mų ko­mi­si­jos dar­bą. Ofi­cia­lios iš­va­dos dar ne­pa­teik­tos, ta­čiau, pa­sak K. Ste­pa­no­vos, pa­tik­ri­ni­mo me­tu pa­sta­bų ne­su­lauk­ta.

A. Ko­pūs­tas pa­skel­bė at­sa­ky­mus abiem šioms ins­ti­tu­ci­joms ir su­lau­kė ta­ry­bos na­rių pri­ta­ri­mo.

Di­di­no at­ly­gi­ni­mą

Z. Kur­me­lie­nė in­for­ma­vo, kad pa­gal Vals­ty­bės po­li­ti­kų ir vals­ty­bės pa­rei­gū­nų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo įsta­ty­mą at­ėjo lai­kas me­rui A. Ko­pūs­tui prie at­ly­gi­ni­mo už dar­bo sta­žą pri­dur­ti di­des­nį prie­dą.

Prie­dą su­da­ro 3 proc. pa­rei­gi­nės al­gos už kiek­vie­nus tre­jus me­tus. Sa­vi­val­dy­bės me­ras Al­gir­das Ko­pūs­tas dir­ba nuo 2004 me­tų. Tam prieš­ta­ra­vo kon­ser­va­to­riai. Jie siū­lė sun­kme­čiu nuo prie­do su­si­lai­ky­ti. Ta­čiau jiems ne­pri­ta­rė dau­gu­ma. Nuo lie­pos 1 d. me­rui bus mo­ka­mas 6 pro­cen­tų prie­das.

Ta­ry­bos na­riai nu­sta­tė atos­to­gų „kai­ną“ vi­ce­me­rui G. Mal­ča­no­vui. Nuo rug­pjū­čio 17 iki rug­sė­jo 13 die­nos iš­ei­gi­niau­ti pa­si­ren­gu­siam me­ro pa­va­duo­to­jui bu­vo iš­kel­ta są­ly­ga – karš­tas van­duo Pi­vo­ni­jos mik­ro­ra­jo­no gy­ven­to­jams ir tik po to atos­to­gos.

Re­pu­ta­ci­jos ne­tik­rins

Po­sė­dy­je pa­tvir­tin­tas Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­riaus pa­rei­gy­bės ap­ra­šy­mas. Svei­ka­tos ir so­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­te­to na­riai pa­siū­lė įtrauk­ti punk­tą, nu­ro­dan­tį, kad di­rek­to­rius pri­va­lo tu­rė­ti ne­pri­ekaiš­tin­gą re­pu­ta­ci­ją.

Sa­vi­val­dy­bės ju­ris­tas Ri­mas Jur­gi­lai­tis ne­nei­gė, kad tam tik­roms pa­rei­gy­bėms tai ga­li­mas rei­ka­la­vi­mas, bet ste­bė­jo­si, kad kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rius ly­gi­na­mas su sau­gu­mo de­par­ta­men­to va­do­vu. Nu­spręs­ta su eks­per­ti­ze dėl re­pu­ta­ci­jos „ne­su­si­dė­ti“.

Ka­dan­gi po­sė­dis la­bai už­si­tę­sė, te­ko skelb­ti net dvi per­trau­kas. Po ant­ro­sios į sa­lę su­si­rin­ko vos 12 ta­ry­bos na­rių, tad po­sė­dį te­ko baig­ti.

Kan­triau­sie­ji dar iš­klau­sė ke­le­tą in­for­ma­ci­jų. Apie sa­vi­val­dy­bės vyk­do­mus ir pla­nuo­ja­mus van­dent­var­kos pro­jek­tus kal­bė­jo Sa­vi­val­dy­bės ūkio sky­riaus ve­dė­jas Kęs­tu­tis Jur­ke­vi­čius.

Pla­nuo­tas Uk­mer­gės se­na­mies­čio plėt­ros ga­li­my­bių stu­di­jos pri­sta­ty­mas nu­kel­tas į ki­tą po­sė­dį.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Daugiau šioje kategorijoje:

Kuponas Ukmergės žinios

Veterinarijos klinika

Pridavimas

Vilkmerge restoranas

Ar tikite, kad iki Kalėdų “korono” situacija pagerės?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Floros Studija

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų