Spausdinti šį puslapį

Miesto centre – nerūkymo zona

Ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je atos­to­gų karš­ti­nės ne­si­jau­tė: da­ly­va­vo be­veik vi­si ta­ry­bos na­riai. Jie ap­svars­tė per ke­tu­rias­de­šimt klau­si­mų. Pa­tvir­tin­tos ši­lu­mos ir karš­to van­dens, tie­kia­mų iš ne­di­de­lių ka­ti­li­nių, kai­nos. Rū­ky­ti už­draus­ta Kęs­tu­čio aikš­tė­je ir Vie­nuo­ly­no gat­vė­je.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ra­jo­no me­ras Al­gir­das Ko­pūs­tas pa­siū­lė ir taip ne­trum­pą spren­di­mų są­ra­šą pa­pil­dy­ti dar ke­le­tu klau­si­mų. Tarp jų – ši­lu­mos ir karš­to van­dens Šven­tu­pės, „Ši­lo“ bei Dai­na­vos ka­ti­li­nių var­to­to­jams kai­nų tvir­ti­ni­mas. Ši­lu­mos ir karš­to van­dens, tie­kia­mų iš to­kio dy­džio ka­ti­li­nių kaip šios, kai­nas nu­sta­to sa­vi­val­dy­bė.

Šis pa­siū­ly­mas su­si­lau­kė opo­zi­ci­jos pa­si­prie­ši­ni­mo. Kon­ser­va­to­rius An­drius Ka­les­ni­kas tei­gė, kad klau­si­mas, lie­čian­tis karš­to van­dens kai­nas, ne­bu­vo svars­ty­tas ta­ry­bos ko­mi­te­tuo­se. Ta­čiau jam ne­pri­ta­rė dau­gu­ma ko­le­gų – jie bu­vo pa­si­ren­gę pri­im­ti spren­di­mą.

UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ di­rek­to­rius Rai­mon­das Ra­gaus­kas pa­tei­kė spren­di­mo pro­jek­tą, ku­ria­me siū­lo­mos ši­lu­mos ir karš­to van­dens kai­nos Šven­tu­pės bei „Ši­lo“ ka­ti­li­nių ap­tar­na­vi­mo te­ri­to­ri­jo­je.

Kon­ser­va­to­rius Eval­das Čir­ba prie­kaiš­ta­vo di­rek­to­riui, kad klau­si­mas ne­pa­ruoš­tas, ir siū­lė jo svars­ty­mą ati­dė­ti.

Ta­čiau so­cial­de­mok­ra­tas Gri­go­ri­jus Mal­ča­no­vas ra­gi­no ko­le­gas ne­ati­dė­lio­ti bal­sa­vi­mo, teig­da­mas, kad kai­nos – že­mes­nės nei lig­šio­li­nės. „Ir taip esa­me „Mies­to ener­gi­jos“ ap­skųs­ti vi­soms įma­no­moms ins­ti­tu­ci­joms – vi­saip truk­do per­im­ti tur­tą. To­dėl kai ku­rie spren­di­mai sku­bo­ti. Ne iš­im­tis ir siū­lo­mos ši­lu­mos ir karš­to van­dens kai­nos“, – kal­bė­jo jis.

Ši­lu­ma ir van­duo – pi­ges­ni

Bal­suo­ti nu­spren­dę ta­ry­bos na­riai spren­di­mo pro­jek­tui pri­ta­rė. Šven­tu­pės gy­ven­vie­tė­je nu­sta­ty­ta ši­lu­mos kai­na – 19,47 ct/kWh, „Ši­lo“ ka­ti­li­nės ap­tar­na­vi­mo te­ri­to­ri­jo­je – 23,75 ct/kWh. Iki šiol UAB „Mies­to ener­gi­ja“ šie var­to­to­jai mo­kė­jo 26,06 ct/kWh.

Karš­to van­dens kai­nos Šven­tu­pė­je – 16,53 Lt/kub. m.

„Ši­lo“ ka­ti­li­nės ap­tar­na­vi­mo te­ri­to­ri­jo­je – 18,91 Lt/kub. m. Dai­na­vos gy­ven­to­jams ši­lu­ma kai­nuos 23,36 ct/kWh, karš­tas van­duo – 20,17 Lt/kub. m.

Karš­tas van­duo kai­nuos tiek pat ir tie­kia­mas iš in­di­vi­du­a­lių ši­lu­mo­kai­čių per ši­lu­mos tie­kė­jui, ir var­to­to­jui pri­klau­san­čius ši­lu­mos punk­tus. Kai­na vie­no­da, nes, pa­sak di­rek­to­riaus, dėl amor­ti­za­ci­jos tie­kė­jas jos ne­di­di­na.

Kai­nas ta­ry­ba pa­tvir­ti­no at­bu­li­ne da­ta – jos var­to­to­jams bus tai­ko­mos nuo lie­pos 14 d.

Svei­ki­no di­rek­to­rių

Ta­ry­bos na­riai pa­tvir­ti­no nau­jo­jo Uk­mer­gės me­no mo­kyk­los di­rek­to­riaus kan­di­da­tū­rą. Jie svei­ki­no kon­kur­są lai­mė­ju­sį Egi­di­jų Pet­ri­ką. Jis lig šiol lai­ki­nai ėjo Mu­zi­kos mo­kyk­los di­rek­to­riaus pa­rei­gas.

Svars­ty­tas ir spren­di­mo pro­jek­tas „Dėl Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jos vie­ti­nės reikš­mės vie­šų­jų ke­lių tin­klo iš­dės­ty­mo že­mė­tvarkos sche­mos pa­tvir­ti­ni­mo“.

Iš­ki­lo dis­ku­si­jų dėl kai ku­rių re­a­liai eg­zis­tuo­jan­čių, bet sche­mo­je ne­san­čių ir at­virkš­čiai – į sche­mą įtrauk­tų ne­san­čių ke­liu­kų. Pro­jek­tas pa­tvir­tin­tas, sche­mos ren­gė­jui pri­mi­nus, kad pa­tvir­tin­tą pla­ną ta­ry­ba tu­ri tei­sę tiks­lin­ti.

At­lei­do du va­do­vus

Re­or­ga­ni­zuo­jant mo­kyk­las Ly­duo­kių pa­grin­di­nė mo­kyk­la bus pri­jung­ta prie Žel­vos vi­du­ri­nės, Re­čio­nių pa­grin­di­nė – prie Duks­ty­nos pa­grin­di­nės mo­kyk­los, tad nuo rug­sė­jo 1 d. nai­ki­na­mi šių mo­kyk­lų di­rek­to­rių eta­tai. Iš už­ima­mų pa­rei­gų at­leis­ti Ly­duo­kių pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rius Lai­mo­nas Lat­vys ir Re­čio­nių pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rė Van­da Gi­nai­tie­nė. Jiems bus iš­mo­kė­ta še­šių mė­ne­sių vi­du­ti­nio dar­bo už­mo­kes­čio dy­džio iš­ei­ti­nė iš­mo­ka ir kom­pen­sa­ci­ja už ne­pa­nau­do­tas atos­to­gas.

Da­rys rei­dus

„Uk­mer­gės ži­nio­se“ jau ra­šė­me apie tai, kad siū­lo­ma draus­ti mū­sų mies­to vie­šo­se vie­to­se rū­ky­ti ne­pil­na­me­čiams.  Sa­vi­val­dy­bės Vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro di­rek­to­rė Vai­da Puo­džiū­nie­nė, pa­siū­liu­si no­va­to­riš­ką res­pub­li­ko­je spren­di­mą, su­lau­kė dau­gu­mos pri­ta­ri­mo.

Tie­sa, kai ku­rie į šį drau­di­mą žiū­rė­jo skep­tiš­kai – abe­jo­jo, ar už­drau­dus bus įma­no­ma kon­tro­liuo­ti. „Da­ry­si­me rei­dus“, – aiš­ki­no di­rek­to­rė.

Ta­ry­bos na­riai su­ti­ko ir su siū­ly­mu pa­skelb­ti ne­rū­ky­mo zo­ną Kęs­tu­čio aikš­tė­je. Šią zo­ną nu­tar­ta iš­plės­ti – rū­ky­ti už­drau­sti ir Vie­nuo­ly­no gat­vė­je.

Vis tik kai ku­riuos šis drau­di­mas ste­bi­no. Jie svars­tė, ar Kęs­tu­čio aikš­tė bei Vie­nuo­ly­no gat­vė taip ap­gul­ta rū­ka­lių, kad ver­tė­tų švais­ty­tis lė­šo­mis spe­cia­liems žen­klams įsi­gy­ti. Vie­nas toks žen­klas kai­nuo­tų 400 li­tų. Ne­rū­ky­mo te­ri­to­ri­ją pa­žy­mė­ti rei­kė­tų ke­tu­rių vie­ne­tų.

Nau­ja­są­jun­gie­tis Val­das Pet­ro­nis abe­jo­jo, ar šis spren­di­mas ne­pa­kenks šio­se te­ri­to­ri­jo­se įsi­kū­ru­siems ver­sli­nin­kams. Anot jo, lė­šas, skir­tas žen­klams pirk­ti, nau­din­giau bū­tų pa­nau­do­ti pre­ven­ci­nėms prie­mo­nės.

Abu drau­di­mai įsi­ga­lios nuo rug­sė­jo 1 d.

Pa­si­nau­do­jo blan­ku

A. Ko­pūs­tas in­for­ma­vo ta­ry­bos na­rius apie tai, kad ta­ry­bos blan­ką, ku­rį pa­si­ra­šy­ti tei­sę tu­ri ra­jo­no me­ras, ir tik įga­lio­tas ta­ry­bos, sa­va­va­liš­kai pa­nau­do­jo du ta­ry­bos na­riai – Juo­zas Ga­liaus­kas bei A. Ka­les­ni­kas.

Iš­krai­py­da­mi blan­ko rek­vi­zi­tus, kon­ser­va­to­riai ant jo su­ra­šė krei­pi­mą­si Sei­mo au­di­to ko­mi­te­tui. Krei­pi­me­si bu­vo su­abe­jo­ta sa­vi­val­dy­bės vie­šų­jų pir­ki­mų ko­mi­si­jos dar­bu ir pra­šo­ma iš­tir­ti kon­kre­čius at­ve­jus.

Taip pat sa­vi­val­dy­bė ga­vo Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos pra­ne­ši­mą apie tai, kad Uk­mer­gės ra­jo­no ta­ry­ba krei­pė­si į Sei­mo pir­mi­nin­kę Ire­ną De­gu­tie­nę, pra­šy­da­ma pa­si­do­mė­ti at­lie­kų tvar­ky­mu ra­jo­ne. Anot me­ro, ta­ry­ba to­kio spren­di­mo net ne­bu­vo svars­čiu­si...

Sa­vi­val­dy­bės Ben­dro­jo sky­riaus ve­dė­ja Zi­na Kur­me­lie­nė  po­sė­džio da­ly­viams pa­aiš­ki­no, kad šiuo at­ve­ju blan­kas pa­nau­do­tas jį iš­krai­pant – ta­ry­bos na­riai nu­ro­dė sa­vo elek­tro­ni­nio paš­to ad­re­sus. „Sa­va­va­liš­kai sti­li­zuo­ti jo tik­rai ne­ga­li­ma“, – rašt­ve­dy­bos tai­syk­les aiš­ki­no ve­dė­ja.

Li­be­ral­cen­tris­tas Juo­zas Ar­ma­na­vi­čius to­kius veiks­mus pa­va­di­no prieš­rin­ki­mi­niais triu­kais, o Vie­šų­jų pir­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė Klav­di­ja Ste­pa­no­va pa­ti­ki­no, kad nei į ją, nei į ki­tus ko­mi­si­jos na­rius pa­tei­ku­sie­ji raš­tus aukš­tes­nėms ins­ti­tu­ci­joms ne­si­krei­pė.

Sei­mo au­di­to ko­mi­si­ja dvi sa­vai­tes tik­ri­no sa­vi­val­dy­bės Vie­šų­jų pir­ki­mų ko­mi­si­jos dar­bą. Ofi­cia­lios iš­va­dos dar ne­pa­teik­tos, ta­čiau, pa­sak K. Ste­pa­no­vos, pa­tik­ri­ni­mo me­tu pa­sta­bų ne­su­lauk­ta.

A. Ko­pūs­tas pa­skel­bė at­sa­ky­mus abiem šioms ins­ti­tu­ci­joms ir su­lau­kė ta­ry­bos na­rių pri­ta­ri­mo.

Di­di­no at­ly­gi­ni­mą

Z. Kur­me­lie­nė in­for­ma­vo, kad pa­gal Vals­ty­bės po­li­ti­kų ir vals­ty­bės pa­rei­gū­nų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo įsta­ty­mą at­ėjo lai­kas me­rui A. Ko­pūs­tui prie at­ly­gi­ni­mo už dar­bo sta­žą pri­dur­ti di­des­nį prie­dą.

Prie­dą su­da­ro 3 proc. pa­rei­gi­nės al­gos už kiek­vie­nus tre­jus me­tus. Sa­vi­val­dy­bės me­ras Al­gir­das Ko­pūs­tas dir­ba nuo 2004 me­tų. Tam prieš­ta­ra­vo kon­ser­va­to­riai. Jie siū­lė sun­kme­čiu nuo prie­do su­si­lai­ky­ti. Ta­čiau jiems ne­pri­ta­rė dau­gu­ma. Nuo lie­pos 1 d. me­rui bus mo­ka­mas 6 pro­cen­tų prie­das.

Ta­ry­bos na­riai nu­sta­tė atos­to­gų „kai­ną“ vi­ce­me­rui G. Mal­ča­no­vui. Nuo rug­pjū­čio 17 iki rug­sė­jo 13 die­nos iš­ei­gi­niau­ti pa­si­ren­gu­siam me­ro pa­va­duo­to­jui bu­vo iš­kel­ta są­ly­ga – karš­tas van­duo Pi­vo­ni­jos mik­ro­ra­jo­no gy­ven­to­jams ir tik po to atos­to­gos.

Re­pu­ta­ci­jos ne­tik­rins

Po­sė­dy­je pa­tvir­tin­tas Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­riaus pa­rei­gy­bės ap­ra­šy­mas. Svei­ka­tos ir so­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­te­to na­riai pa­siū­lė įtrauk­ti punk­tą, nu­ro­dan­tį, kad di­rek­to­rius pri­va­lo tu­rė­ti ne­pri­ekaiš­tin­gą re­pu­ta­ci­ją.

Sa­vi­val­dy­bės ju­ris­tas Ri­mas Jur­gi­lai­tis ne­nei­gė, kad tam tik­roms pa­rei­gy­bėms tai ga­li­mas rei­ka­la­vi­mas, bet ste­bė­jo­si, kad kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rius ly­gi­na­mas su sau­gu­mo de­par­ta­men­to va­do­vu. Nu­spręs­ta su eks­per­ti­ze dėl re­pu­ta­ci­jos „ne­su­si­dė­ti“.

Ka­dan­gi po­sė­dis la­bai už­si­tę­sė, te­ko skelb­ti net dvi per­trau­kas. Po ant­ro­sios į sa­lę su­si­rin­ko vos 12 ta­ry­bos na­rių, tad po­sė­dį te­ko baig­ti.

Kan­triau­sie­ji dar iš­klau­sė ke­le­tą in­for­ma­ci­jų. Apie sa­vi­val­dy­bės vyk­do­mus ir pla­nuo­ja­mus van­dent­var­kos pro­jek­tus kal­bė­jo Sa­vi­val­dy­bės ūkio sky­riaus ve­dė­jas Kęs­tu­tis Jur­ke­vi­čius.

Pla­nuo­tas Uk­mer­gės se­na­mies­čio plėt­ros ga­li­my­bių stu­di­jos pri­sta­ty­mas nu­kel­tas į ki­tą po­sė­dį.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)