Modernizuojama Ukmergės ligoninė

Uk­mer­gės li­go­ni­nė ne­at­pa­žįs­ta­mai kei­čia­si. Šią sa­vai­tę bai­gia­mas įgy­ven­din­ti pro­jek­tas, ku­rio me­tu mo­der­ni­zuo­ti li­go­ni­nės pa­sta­tai ir ener­ge­ti­nės sis­te­mos.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ukmergės ligoninė keičia veidą.

Li­go­ni­nės pa­sta­to vei­dą kei­čia re­konst­ruk­ci­ja, įgy­ven­di­na­ma vyk­dant Eu­ro­pos Są­jun­gos pa­ra­mos lė­šo­mis iš da­lies fi­nan­suo­ja­mą pro­jek­tą.

Jo me­tu dvie­juo­se kor­pu­suo­se pa­keis­ti lan­gai ir lau­ko du­rys, ap­šil­tin­tos sie­nos, pa­keis­ta sto­gų dan­ga juos ap­šil­ti­nant. Taip pat at­lik­tas šil­dy­mo sis­te­mos, ši­lu­mos punk­tų ka­pi­ta­li­nis re­mon­tas, ap­švie­ti­mo ir elek­tros ins­ta­lia­ci­jos at­nau­ji­ni­mas, pa­keis­ti ra­dia­to­riai.

Pro­jek­to są­ma­ti­nė ver­tė – 3,9 mln. li­tų. Ge­ne­ra­li­nis ran­go­vas – UAB „Ver­slo bi­tė“ dar­bus pra­dė­jo vyk­dy­ti pra­ėju­sių me­tų va­sa­rą.

Li­go­ni­nės vy­riau­sia­sis gy­dy­to­jas Al­gi­man­tas Ve­lič­ka pa­sa­ko­jo, kad anks­čiau pa­sta­to sto­go dan­ga bu­vo to­kia pras­ta, kad van­duo kar­tą bu­vo pra­dė­jęs var­vė­ti tie­siog ant ope­ra­ci­nės sto­go.

Be to, pa­sak va­do­vo, da­bar pa­ge­rės hi­gie­nos są­ly­gos, bus už­tik­rin­tos ko­ky­biš­kos pa­cien­tų ap­tar­na­vi­mo ir li­go­ni­nės dar­buo­to­jų dar­bo są­ly­gos.

Pro­jek­tas ener­ge­ti­nis, tad ja­me ne­ga­li­ma bu­vo nu­ma­ty­ti kaž­ko­kių ki­to­kių dar­bų, ne­su­si­ju­sių su ener­gi­jos tau­py­mu. Ti­ki­ma­si, kad įgy­ven­di­nus pro­jek­tą, bus su­ta­upo­ma 20 proc. šil­dy­mo iš­lai­dų.

Per pas­ta­ruo­sius me­tus tai – anaip­tol ne pir­mas li­go­ni­nė­je įgy­ven­di­na­mas itin di­de­lio mas­to pro­jek­tas.

Pa­va­sa­rį baig­tas pro­jek­tas „Am­bu­la­to­ri­nių pa­slau­gų plėt­ra ir sta­cio­na­ri­nių pa­slau­gų op­ti­mi­za­vi­mas VšĮ Uk­mer­gės li­go­ni­nė­je“. Jo ver­tė – 4,6 mln. li­tų. Re­no­vuo­tas tri­jų aukš­tų Kon­sul­ta­ci­jų po­li­kli­ni­kos pa­sta­tas ir at­nau­jin­ta po­li­kli­ni­kos įran­ga – įsi­gy­tas tri­jų dar­bo vie­tų rent­ge­no apa­ra­tas, vi­de­o­fib­ro­gast­ros­ko­pas, ko­lo­nos­ko­pas. Kon­sul­ta­ci­jų po­li­kli­ni­kos pa­tal­po­se pa­keis­ti lan­gai, elek­tros ins­ta­lia­ci­ja, iš­ve­džio­ti in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų tin­klai, įreng­tas nau­jas lif­tas.

Šią va­sa­rą Uk­mer­gės li­go­ni­nė­je ati­da­ry­tas re­konst­ruo­tas Kar­dio­lo­gi­jos sky­rius. Jo re­mon­tas at­lik­tas vyk­dant Vi­du­rio ir Va­ka­rų Lie­tu­vos kar­dio­lo­gi­jos pro­gra­mą. Pa­sak VšĮ Uk­mer­gės li­go­ni­nės vy­riau­sio­jo gy­dy­to­jo, šiam pro­jek­tui Uk­mer­gės li­go­ni­nei skir­ta be­veik 1,2 mln. li­tų, iš jų per 600 tūkst. li­tų – re­mon­to dar­bams, ki­ta da­lis – įran­gos įsi­gi­ji­mui.

Li­go­ni­nės va­do­vas to­liau ri­kiuo­ja re­no­va­ci­jos pla­nus. Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos lė­šų pra­šo­ma tęs­ti­nio li­go­ni­nės ope­ra­ci­nio blo­ko ir re­a­ni­ma­ci­jos sky­riaus pa­tal­pų re­konst­ra­vi­mo pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mui.

Šis pro­jek­tas įgy­ven­di­na­mas pa­gal Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mą. 2008 ir šiais me­tais jam bu­vo skir­ta po pu­sę mi­li­jo­no li­tų. Už šie­met skir­tą su­mą įren­gia­ma ven­ti­lia­ci­jos sis­te­ma, at­lie­ka­mas ši­lu­mos punk­to ka­pi­ta­li­nis re­mon­tas bei ki­ti dar­bai. 2013-ie­siems me­tams pro­jek­tui mi­nis­te­ri­jos pra­šo­ma 2 mln. li­tų, ta­čiau kiek bus skir­ta – dar ne­ži­nia. Vi­so li­go­ni­nės ope­ra­ci­nio blo­ko ir re­a­ni­ma­ci­jos sky­riaus pa­tal­pų re­konst­ra­vi­mo pro­jek­to ver­tė – 6 mln. li­tų.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų