Mokinių mažėja, paramos gavėjų – ne

Ar­tė­jant rug­sė­jui ra­jo­no se­niū­ni­jos ir sa­vi­val­dy­bė pri­ima so­cia­liai rem­ti­nų šei­mų pra­šy­mus skir­ti vai­kams ne­mo­ka­mus pie­tus bei pa­ra­mą mo­kyk­li­nėms pre­kėms įsi­gy­ti. De­ja, sta­tis­ti­ka čia ne­links­ma. Nors mo­ki­nių kas­met smar­kiai ma­žė­ja – pa­ra­mą mo­kyk­li­nė­mis pre­kė­mis me­tai iš me­tų gau­na apie 2000 pra­šy­to­jų.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Mo­kyk­li­nės pre­kės ge­ro­kai pa­tuš­ti­na moks­lei­vių tė­ve­lių pi­ni­gi­nes.

Se­niū­ni­jų so­cia­li­niai dar­buo­to­jai prog­no­zuo­ja, kad dau­giau­sia pa­ra­mos pra­šy­to­jų į juos kreip­sis li­kus sa­vai­tei iki moks­lo me­tų pra­džios bei pir­mą­ją rug­sė­jo sa­vai­tę.

Mo­ki­niai tu­ri tei­sę į ne­mo­ka­mą mai­ti­ni­mą ir pa­ra­mą mo­ki­nio reik­me­nims įsi­gy­ti, jei­gu vi­du­ti­nės pa­ja­mos vie­nam šei­mos na­riui per mė­ne­sį yra ma­žes­nės kaip 525 Lt. Tuo­met ga­li bū­ti ski­ria­ma vien­kar­ti­nė 156 Lt su­ma vie­nam mo­ki­niui.

Jei­gu vi­du­ti­nės pa­ja­mos vie­nam šei­mos na­riui per mė­ne­sį yra di­des­nės kaip 525 Lt, bet ma­žes­nės kaip 700 Lt, mo­ki­niui ga­li bū­ti ski­ria­mas ne­mo­ka­mas mai­ti­ni­mas iš­im­ties tvar­ka. Tai spren­džia sa­vi­val­dy­bė, sa­vo tvar­ko­je nu­ma­ty­da­ma to­kius at­ve­jus bei at­si­žvelg­da­ma į kon­kre­čios šei­mos gy­ve­ni­mo są­ly­gas.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė Zi­ta Bur­lė­gie­nė pa­sa­ko­jo, kad iki pra­ėju­sios sa­vai­tės dėl pa­ra­mos mo­kyk­li­nėms pre­kėms ra­jo­ne pa­teik­ta per 1200 pra­šy­mų. Ta­čiau spė­ja­ma, kad pra­šy­to­jų bus pa­na­šiai, kaip ir anks­tes­niais me­tais, – per 2000.

Pa­sak Z. Bur­lė­gie­nės, net ir pa­tei­kus vi­sus rei­kia­mus do­ku­men­tus, ne vi­siems pa­ra­mos pra­šan­tiems tė­ve­liams pi­ni­gai per­ve­da­mi į jų są­skai­tas.

Ri­zi­kos šei­mos, ku­rių ra­jo­ne dau­giau nei šim­tas, gaus ne gry­nuo­sius, o spe­cia­lią „Ma­xi­mos“ kor­te­lę. Su ja mo­kyk­li­nių pre­kių, kup­ri­nių, spor­ti­nių ap­ran­gų ga­lės įsi­gy­ti tik šia­me pre­ky­bos cen­tre.

 

*****

 

Šei­mos vi­du­ti­nės mė­ne­sio pa­ja­mos so­cia­li­nei pa­ra­mai mo­ki­niams gau­ti ap­skai­čiuo­ja­mos pa­gal 3 ka­len­do­ri­nių mė­ne­sių iki krei­pi­mo­si dėl so­cia­li­nės pa­ra­mos mo­ki­niams mė­ne­sio pa­ja­mas, nu­sta­ty­tas Pi­ni­gi­nės so­cia­li­nės pa­ra­mos ne­pa­si­tu­rin­tiems gy­ven­to­jams įsta­ty­me, ar­ba pa­gal krei­pi­mo­si dėl so­cia­li­nės pa­ra­mos mo­ki­niams mė­ne­sio pa­ja­mas, jei bent vie­no šei­mos na­rio pa­ja­mų šal­ti­nis ar šei­mos su­dė­tis, pa­ly­gin­ti su 3 pra­ėju­siais ka­len­do­ri­niais mė­ne­siais, pa­si­kei­tė.

Mo­ki­niams ne­mo­ka­mas mai­ti­ni­mas ben­druo­ju at­ve­ju ski­ria­mas nuo moks­lo me­tų pra­džios iki moks­lo me­tų pa­bai­gos. Ta­čiau dėl ne­mo­ka­mo mai­ti­ni­mo ga­li­ma kreip­tis vi­sus me­tus.

Dėl pa­ra­mos mo­ki­nio reik­me­nims įsi­gy­ti reik­tų kreip­tis iki spa­lio 10 d.

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja pla­nuo­ja, kad šiais me­tais ne­mo­ka­mą mai­ti­ni­mą ir pa­ra­mą mo­ki­nio reik­me­nims įsi­gy­ti Lie­tu­vo­je gaus pa­na­šiai tiek pat mo­ki­nių, kaip ir pra­ėju­siais me­tais, – apie 139 tūks­tan­čius.

Šiems me­tams so­cia­li­nei pa­ra­mai mo­ki­niams skir­ta 127,1 mln. li­tų.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų